Hledat
Pokročilé hledání

Výroční zprava o hospodaření

Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 1999

1. Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1999 je předkládána v souladu s § 21, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. Osnova Výroční zprávy o hospodaření vychází z doporučení MŠMT ČR, obsažených v metodické pomůcce č.j. 29825/99-33-IV ze 7. 4. 1999.

Rozpočtový rok 1999 byl pro školu prvním rokem aplikace nově přijatých principů pro hospodaření veřejných vysokých škol, daných účinností nového zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách k 1.1.1999.

Podstatnými změnami vyvolanými transformací státních vysokých škol na veřejné vysoké školy byly v oblasti hospodaření především:

  • změna vlastnických vztahů (do konce roku 1998 právo hospodaření k majetku státu, od roku 1999 postupně převod movitého a nemovitého majetku do vlastnictví VŠE v Praze)
  • změna metodiky sestavování rozpočtů, kdy rozpočet veřejné vysoké školy je sestavován jako vyrovnaný a příjmem rozpočtu veřejné vysoké školy jsou i výnosy z doplňkové činnosti
  • změny ve fondovém hospodaření školy – nově stipendijní fond, zrušen FKSP
  • změna metodiky zjišování hospodářského výsledku, kdy veškeré výnosy kromě investičních transferů a úroků z běžných účtů jsou předmětem daně z příjmu
  • změna účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace od roku 2000 na účtovou osnovu a postupy pro nevýdělečné organizace.

Pro rok 1999 sestavila VŠE v Praze vyrovnaný rozpočet uvažující se ztrátou v hlavní činnosti –22,771 mil. Kč, kompenzovanou hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti +16,771 mil. Kč a použitím dříve vytvořených zdrojů fondu odměn +6 mil. Kč.

Skutečně docílený hospodářský výsledek VŠE v Praze v roce 1999 je příznivější než byl plánován v rozpočtu. Ztráta v hlavní činnosti byla snížena na -15,511 mil. Kč, hospodářský výsledek doplňkové činnosti dosáhl výše +28,323 mil. Kč.

Celkově VŠE v Praze vytvořila v roce 1999 neplánované zdroje ve výši 12,812 mil. Kč, které lze použít pro příděly do fondů a zachovala zdroje fondu odměn (6 mil. Kč) k možnému budoucímu použití.

2. Roční účetní závěrka

 

2.1 Rozvaha

(v tis. Kč)

31. 12. 1998

31. 12. 1999

A K T I V A    
Aktiva celkem

1 363 946

1 291 505

Stálá aktiva

1 136 130

1 015 898

Nehmotný investiční majetek

4 234

3 896

Hmotný investiční majetek

1 131 896

1 012 002

Oběžná aktiva

227 816

275 607

Zásoby

24 719

24 046

Pohledávky

16 092

15 791

Finanční majetek

187 067

235 748

Ostatní aktiva

-62

22

     
P A S I V A    
Pasiva celkem

1 363 946

1 291 505

Vlastní zdroje

1 280 846

1 195 228

Majetkové fondy

1 205 668

1 086 026

Finanční fondy

49 514

92 188

Hospodářský výsledek běžného období

20 460

12 812

Hospodářský výsledek minulých let

4 204

4 204

Cizí zdroje

84 100

96 277

Krátkodobé závazky

49 724

59 326

Přechodné účty pasivní

34 376

36 951

 

2.2 Výkaz zisků a ztrát

(v tis. Kč) k 31. 12. 1999

základní činnost

doplňková činnost

Tržby za prodej zboží

46

4 894

Náklady vynaložené na prodané zboží

31

3 777

Výroba

41 978

89 451

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

43 172

89 451

Změna stavu zásob

-1 194

 
Spotřeba materiálu a energie

79 238

18 332

Služby

79 353

29 316

Provozní dotace

489 703

 
Přidaná hodnota

373 105

42 920

Osobní náklady

342 197

52 118

Daně a poplatky

33

497

Hrubý provozní výsledek

30 875

-9 695

Odpisy nehmotného a hmotného investičního.majetku

36 257

6 445

Tržby z prodeje investičního majetku

572

115

ZC prodaného investičního majetku a materiálu

841

115

Výsledek z prodeje IM a materiálu

-269

 
Zúčtování opravných položek  

268

Tvorba opravných položek  

377

Rozdíl mezi zúčtováním opravných položek  

-109

Ostatní výnosy

10 390

51 973

Ostatní náklady

20 250

7 397

Daň z příjmů  

4

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

-15 511

28 323

 

Doplňující údaje

(v tis. Kč)

k 31. 12. 1999

Přijaté dotace na investice ze st. rozpočtu

28 900

z toho: z kapitoly 333

28 217

v tom: systémové dotace na investiční akce

26 240

systémové dotace na výzkum a vývoj

1 977

Přijaté dotace na investice z rozpočtu územních orgánů

447

Přijaté neinvestiční dotace ze st. rozpočtu

489 703

v tom: 1) neinvestiční dotace bez výzkumu a vývoje

438 719

z toho: z kapitoly 333

438 719

v tom základní

398 678

doplňková

40 041

2) neinvestiční dotace na výzkum a vývoj

50 984

v tom: z kapitoly 333

39 153

z grantové agentury ČR

8 407

jiné

3 424

Náklady hlavní činnosti celkem

558 200

z toho: prostředky na mzdy

247 850

prostředky na OPPP

7 144

na stipendia

14 882

Výnosy hlavní činnosti celkem

542 689

z toho: z poplatku spojených se studiem

1 258

z prodeje majetku

572

průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

1280,20

 

2.3 Výrok auditora

3. Příjmy a výdaje

 

(v tis. Kč) celkové příjmy a výdaje

1997

1998

1999

příjmy celkem

558 877

617 628

689 390

z toho doplňková činnost

111 408

120 944

146 701

výdaje celkem

541 403

597 167

676 578

z toho doplňková činnost

93 888

102 351

118 378

investiční výdaje

86 456

73 564

52 426

 

 

3.1 Příjmy

 

3.1.1 Dotace z kapitoly 333 státního rozpočtu

(v tis. Kč) Dotace z kapitoly 333 státního rozpočtu

k 31. 12. 1999

neinvestiční základní dotace

398 678

neinvestiční doplňková dotace

40 041

investiční základní dotace

10 960

investiční doplňková dotace

15 280

dotace na institucionální nespecifikovaný výzkum a vývoj

21 172

dotace na výzkumné záměry

7 699

účelová dotace na programy výzkumu a vývoje

12 259

celkem

506 089

 

3.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

(v tis. Kč) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

k 31. 12. 1999

Grantová agentura

8 643

z toho : dotace na výzkum a vývoj

8 643

MŽP

3 324

z toho : dotace na výzkum a vývoj

3 324

MZV

100

z toho : dotace na výzkum a vývoj

100

SFŽP

447

celkem

12 514

 

3.1.3 Vlastní příjmy

(v tis. Kč) Vlastní příjmy k 31. 12. 1999

hlavní činnost

Tržby za prodej skript

4 589

Tržby z poplatků od studentů

7 278

Tržby z kolejného

16 726

Tržby z menz

9 702

Mimorozpočtové zdroje

6 621

Úroky

1 108

Ostatní výnosy

6 962

z toho: z přeúčtování služeb

1 202

celkem

52 986

 

(v tis. Kč) Vlastní příjmy k 31.12.1999

doplňková činnost

Tržby CDMS

62 981

z toho: ubytování

22 627

přeúčtování služeb

31 858

nájemné

4 080

Tržby SÚZ

21 937

z toho: ubytování

4 561

stravování

14 138

nájemné

1 685

Tržby fakult a institutů za výuku a poskytované služby

39 746

Úroky

9 472

Ostatní výnosy

12 565

z toho: pronájem Žižkov,JM

3 755

tržby za zboží Žižkov,JM

1 488

celkem

146 701

 

3.2 výdaje

 

3.2.1 Neinvestiční náklad

(v tis. Kč) Neinvestiční náklady k 31. 12. 1999

hlavní činnost

Spotřeba materiálu

53 340

Spotřeba energie

25 928

Služby

79 353

Mzdové náklady

254 994

Pojištění

87 169

Odpisy investičního majetku

36 257

Stipendia

14 882

Ostatní náklady

6 277

celkem

558 200

 

(v tis. Kč) vybrané ukazatele hlavní činnosti

1997

1998

1999

mzdy celkem

202 098

218 931

254 994

příspěvek na stravování

1 858

1 583

1 564

výše příspěvku na jedno jídlo

15,30

15,30

12,00

 

(v tis. Kč) Neinvestiční náklady k 31. 12. 1999

doplňková činnost

CDMS

57 290

z toho: osobní náklady

20 665

odpisy

5 450

odpis pohledávky

2 512

SÚZ

21 292

z toho: osobní náklady

7 333

odpisy

892

odpis pohledávky

1 740

Náklady fakult a institutů na poskytované služby

34 912

z toho: osobní náklady

20 277

Ostatní náklady

4 884

z toho: náklady na prodané zboží

1 079

celkem

118 378

 

3.2.2 Investiční náklady

(v tis. Kč) Investiční náklady k 31. 12. 1999

dotace

FRIM

celkem

stavební

26 312

8 720

35 032

SZNN

2 571

14 823

17 394

z toho:      
výpočetní technika  

9 639

9 639

audiovizuální technika  

734

734

rozmnožovací technika  

329

329

ostatní SZNN  

3 234

3 234

granty

2 571

 

2 571

dary, účelové prostředky  

887

887

celkem

28 883

23 543

52 426

 

4. Přehled o peněžních tocích

(v tis. Kč)

k 31. 12. 1999

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období

187 067

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

12 812

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

38 805

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstat.ceny prodaných stálých aktiv

42 702

Odpis pohledávek

4 252

A.1.2. Změna stavu opravných položek

109

Změna stavu přechodných účtů aktiv a pasiv

2 491

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

269

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky

654

Vyúčtované výnosové úroky

-11 672

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami

pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+A.1.)

51 617

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu

15 157

A.2.1. Změna stavu pohledávek

301

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků

14 183

A.2.3. Změna stavu zásob

673

A* * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými

položkami (A* +A.2.)

66 774

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků

-654

A.4. Přijaté úroky

11 672

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za

minulá období

-6 195

A* * * Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A* * +A.3.+A.4.+A.5.)

71 597

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-53 574

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv

500

B* * * Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+B.2.)

-53 074

C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky

30 158

C.2.3. Investiční dotace

28 900

C.2.5. Přímé platby na vrub stipendijního fondu

1 258

C* * * Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

30 158

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A* * * +B* * * +C* * * )

48 681

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

235 748

 

5. Vývoj fondů

fond (v tis. Kč)

stav k 1. 1. 1999

tvorba

čerpání

stav k 31. 12. 1999

návrh přídělu

Odměn

9 712

1 846

0

11 558

 
Rezervní

9 868

3 132

0

13 000

2 812

Reprodukce IM

29 935

88 863

52 426

66 372

10 000

Stipendijní

0

1 258

0

1 258

 
celkem

49 515

95 099

52 426

92 188

12 812

6. Vývoj stavu majetku

 

6.1 Nehmotný investiční majetek

(v tis. Kč) nehmotný majetek

PS k 1. 1. 1999

přírůstek

úbytek

KS k 31. 12. 1999

Nehmotné výsledky výzk.činnosti

594

 

594

0

Software

3 918

1 201

 

5 119

DNM

304

 

304

0

Celkem

4 816

1 201

898

5 119

 

6.2 Hmotný investiční majetek

(v tis. Kč) hmotný majetek

PS k 1. 1. 1999

přírůstek

úbytek

KS k 31. 12. 1999

Budovy a haly

1 092 779

29 395

155 519

972 292

Samostatné movité věci

256 347

16 123

4 541

267 929

DHM

7 182

 

7 182

0

Ostatní HIM

144

70

 

214

Pozemky

24 483

   

24 483

Pořízení včetně záloh

35 773

56 161

50 524

41 410

celkem

1 416 708

107 386

217 766

1 306 328

 

Přírůstek nehmotného a hmotného majetku zahrnuje majetek získaný na základě koupě nového majetku či zhodnocení pořizovací ceny dříve pořízeného majetku.

Úbytek majetku tvoří především úbytek budov ve výši 149,232 tis. Dne 31. 12. 1999 vydalo MŠMT rozhodnutí o přechodu spoluvlastnického podílu nemovitého majetku CDMS Krystal z  vlastnictví státu do vlastnictví VŠE Praha. V rámci tohoto rozhodnutí došlo k rozdělení nemovitého majetku CDMS na 3 spoluvlastníky s podílem VŠE ve výši 46894/100000 z celku (131,776 mil Kč). Ostatní podíly byly převedeny z evidence na nové vlastníky. Další úbytky jsou prodej střediska Solenice 1,573 tis. a vydání restituce Zvonařka 1,081 tis. Ostatní úbytky tvoří běžný odpis jednotlivého vyřazeného movitého majetku.

V průběhu roku 1999 došlo v evidenci majetku k přechodu na nový informační systém VŠE. Při té příležitosti byla sjednocena evidence dříve samostatně účtujících jednotek a z účetnictví byl vyřazen majetek podléhající Oddělení technické evidence.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků VŠE proběhla na základě příkazu rektora VŠE číslo 6/99 a oběžníku kvestora číslo 10/99. Výsledky inventury byly zachyceny v evidenci a proúčtovány v roce 1999.

 

6.3 Pohledávky

(v tis. Kč) pohledávky

k 31. 12. 1998

k 31. 12. 1999

odběratelé

14 413

14 095

z toho:    
nedobytné pohledávky k odpisu

11 232

7 121

opravná položka k pohledávkám

-293

-402

poskytnuté zálohy

1 614

1 894

ostatní

358

204

celkem

16 092

15 791

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 1999, které se od roku 1995 odepisují dle zákona čís. 586/1992 Sb., a z nichž zbývá k odpisu v následujících letech 7,121 mil. Kč:

 

(v Kč) dlužník

datum vzniku

soudní rozhodnutí

Uniset s.r.o. – celková výše

8,699.175,00

1992-1994

22Cm441/1995,14. 5. 1997

Unitrade, s.r.o., v likvidaci

6,208.775,90

1993-1994

6C171/95,13. 11. 1998

Cristal, s.r.o.

4,684.406,10

1993-1994

žaloba podána dne 22. 12. 1994

ostatní do 100.000,-

441.092,90

1992-1994

 
ostatní do 100.000,-

326.031,90

1997

 
ostatní do 100.000,-

247.054,00

1998

 
celkem

20,606.535,80

   

 

6.4 Závazky

(v tis. Kč) závazky

k 31. 12. 1998

k 31. 12. 1999

dodavatelé

4 784

7 089

závazky z mezd

42 229

55 396

daňové závazky

1 227

-5 503

vypořádání se SR

120

710

ostatní

1 364

1 634

celkem

49 724

59 326

 

7. Rekapitulace zúčtování se SR

(v tis. Kč) neinvestiční dotace k 31. 12. 1999

rozpočet

využití

rozdíl

kapitola 333:      
základní dotace

398 679

398 179

500

doplňková dotace

40 041

40 041

 
dotace na nespecifikovaný výzkum a vývoj

21 172

21 172

 
dotace na výzkumné záměry

7 062

7 062

 
účelové dotace na výzkum a vývoj

10 919

10 919

 
z ostatních kapitol:      
GAČR

8 407

8 215

192

MŽP

3 324

3 324

 
MZV

100

100

 
celkem

489 703

489 011

692

 

(v tis. Kč) investiční dotace k 31. 12. 1999

rozpočet

využití

rozdíl

kapitola 333:      
základní dotace

10 964

10 960

4

doplňková dotace

15 281

15 281

 
dotace na výzkumné záměry

637

637

 
účelové dotace na výzkum a vývoj

1 340

1 340

 
z ostatních kapitol:      
GAČR

236

218

18

SFŽP

447

447

 
celkem

28 905

28 883

22

 

8. Stipendia

(v tis. Kč)

stipendia celkem

z toho V a V

Stipendia ČR prospěchová

3 311

 
Stipendia ČR mimořádná

3 807

570

Stipendia ČR doktorandi

6 510

59

Stipendia cizinci

760

 
Stipendia cizinci doktorandi

494

 
celkem

14 882

629

 

vybrané ukazatele:

1999

počet vydaných jídel studentům

428 334

počet odbydlených lůžkodnů

921 600