Hledat
Pokročilé hledání

Oddělení kontroly, informací a stížností - OKIS

Oddělení kontroly, informací a stížností

I. Kontrola

Kontrolní zjištění jsou předkládána rektorovi VŠE a kontrolované osobě s  cílem odstranit zjištěné nedostatky, předcházet jim a přijímat opatření k  nápravě. Postup při kontrole se řídí obecně závaznými právními předpisy a  musí být v souladu s Organizační směrnicí VŠE (SR 07/08) Kontrolní řád.

II. Informace

Jsou vyřizovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s  Organizační směrnicí: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (SR 10/07).

III. Stížnosti, oznámení a podněty

Jsou vyřizovány na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění a v souladu s Organizační směrnicí: Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů (SR 12/07). Písemná podání zaměstnanců, studentů a občanů přijímají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení, OKIS a podatelna. Pro předcházení prodlevám při vyřizování je doporučeno adresovat stížnosti přímo OKIS písemně – poštou, v elektronické podobě datovou zprávou a nebo emailem na iva.hejduckova@vse.cz (s uvedením jména a adresy podavatele).