Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 24. března 2006

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "stipendijní řád") je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") jako vnitřní předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "VŠE") a obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům ve studijních programech, které uskutečňuje VŠE a její fakulty.

(2) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí VŠE ze stipendijního fondu VŠE vytvořeného podle § 58 odst. 7 zákona a z dotací a z příspěvků ze státního rozpočtu.

Článek 2
Druhy stipendií

(1) Studentovi může být přiznáno stipendium z dotace a z příspěvku ze státního rozpočtu podle

 1. § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen "prospěchové stipendium"),
 2. § 91 odst. 2 písm. b) až d) zákona (dále jen "mimořádné stipendium"),
 3. § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen "ubytovací stipendium"),
 4. § 91 odst. 3 zákona (dále jen "sociální stipendium"),
 5. § 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen "doktorské stipendium").

(2) Studentovi může být přiznáno stipendium ze stipendijního fondu podle stejných pravidel jako stipendia podle odstavce 1 písm. a) až e).

(3) Ze stipendijního fondu může být studentovi přiznáno stipendium na zahraniční studijní a vě­decko-výzkumné aktivity.

Článek 3
Prospěchové stipendium

(1) Prospěchové stipendium je přiznáváno děkanem, nebo v případě studijních programů usku­tečňovaných VŠE rektorem studentům bakalářských a magisterských studijních programů za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce při splnění podmínek, které pro konkrétní akademický rok vyhlašuje děkan, nebo rektor.

(2) Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o prospěchové stipendium jsou stanoveny opatřením děkana, nebo rektora.

(3) Prospěchové stipendium nenáleží za měsíce červenec a srpen.

(4) Prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně.

Článek 4
Mimořádné stipendium

(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem, nebo rektorem studentovi

 1. který se zapojí do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti fakulty, nebo V(c)E, za vynikající vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky,
 2. za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského nebo magisterského studij­ního programu,
 3. na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fa­kul­ty, nebo V(c)E, s odbornou praxí nebo s vědecko-výzkumnou činností,
 4. za plnění mimořádných úkolů přispívajících k rozvoji fakulty, nebo V(c)E, popří­padě souvisejících s rozvojem fakulty, nebo V(c)E,
 5. v mimořádné tíživé sociální situaci.

(2) Mimořádné stipendium může být přiznáno rektorem

 1. jako mimořádná cena rektora, jejíž účel a podmínky udělení stanoví rektor,
 2. v dalších případech hodných zvláštního zřetele.

(3) Podrobnosti týkající se výše a podmínek pro udělení mimořádného stipendia děkanem, nebo rektorem stanoví opatření děkana, nebo rektora pro příslušný akademický rok.

(4) Mimořádné stipendium lze poskytnout buď na žádost studenta, nebo z vlastního podnětu dě­kana, nebo rektora.

(5) Mimořádné stipendium je jednorázové a nárok na výplatu vzniká dnem jeho přiznání.

Článek 5
Ubytovací stipendium

(1) Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentovi, který splňuje tyto podmín­ky:

 1. je studentem studijního programu v prezenční formě studia;
 2. studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj na­va­zu­jí­cím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; pokud student ukončil studium předchozího programu zanecháním to­hoto studia písemným oznámením do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal, po­hlíží se na něj při posuzování podmínky uvedené před středníkem, jako by tento program ne­stu­do­val; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve;
 3. nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů;
 4. je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evrop­ské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském pro­storu nebo (c)výcarské konfederace;
 5. není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládním sti­pen­dis­tou) a mezinárodních smluv;
 6. nemá místo trvalého pobytu na území okresu, v němž je místo jeho studia; je-li mís­tem jeho studia Praha, nemá místo trvalého pobytu v Praze.

(2) Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o ubytovací stipendium jsou stanoveny opa­třením rektora pro příslušný akademický rok.

(3) Nárok na výplatu ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost.

(4) Ubytovací stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.

(5) Ubytovací stipendium nelze vyplácet:

 1. za měsíce, kdy měl student po celý měsíc přerušeno studium,
 2. od měsíce následujícího po dni ukončení studia podle § 55 a 56 zákona,
 3. od měsíce následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího stipendia.

(6) Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně na konci kalendářního čtvrtletí, v němž vznikl ná­rok na výplatu, k datu 31. prosince, 31. března a 30. června.

(7) Student je povinen bez zbytečného prodlení oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na výplatu ubytovacího stipendia.

(8) Nesplněním kterékoliv z podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) ztrácí student ná­rok na ubytovací stipendium.

Článek 6
Sociální stipendium

(1) Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě ve zvýšené vý­měře podle zvláštního právního předpisu a tento nárok prokáže tím, že k žádosti o sociální sti­pendium přiloží písemné oznámení o přídavku na dítě vydané úřadem státní sociální pod­po­ry.

(2) (R)ádost o sociální stipendium student podává nejpozději do konce listopadu každého ka­len­dářního roku, pokud mu nebyl přídavek na dítě ve zvýšené výměře přiznán až po zápisu do stu­dia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. (R)ádost se podává prostřednictvím podatelny V(c)E.

(3) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat ne­pro­dleně studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavku na dítě.

(4) Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý ka­len­dářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na so­ci­ální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.

(5) Sociální stipendium se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně.

(6) Sociální stipendium činí měsíčně násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který sta­noví nařízení vlády.

Článek 7
Doktorské stipendium

(1) Doktorské stipendium se přiznává studentovi stu­dujícímu v doktorském studijním pro­gra­mu v prezenční formě studia. Studentovi může být přiznáno doktorské stipendium až do výše do­tace stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), a to po standardní dobu studia, která je 3 roky, v případě včas­ného a řádného plnění jeho studijních povinností.

(2) Děkan, nebo rektor na návrh akademického pracovníka, který vede studenta ve stu­diu v doktorském studijním programu, přiznává a odnímá doktorské stipendium, stanoví jeho vý­ši, měsíční splátky a počet měsíců, po které bude student doktorské stipendium pobírat, a to s přihlédnutím k ustanovení odstavce 1.

(3) Doktorské stipendium se vyplácí měsíčně.

(4) Student ztrácí nárok na vyplacení zbytku doktorského stipendia, pokud přestane být stu­den­tem prezenční formy studia v doktorském studijním programu.

Článek 8
Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity

(1) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto:

 1. na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční partnerské vysoké škole,
 2. na úhradu nákladů spojených s účastí na letní škole pořádané zahraniční univerzitou,
 3. na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní studentské soutěži,
 4. na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní konferenci,
 5. na úhradu dopravních nákladů spojených s pobytem na zahraniční vysoké škole da­ným rozpisem kvót ministerstva nad rámec finančního krytí.

(2) Náklady se v odstavci 1 rozumí náklady na dopravu, ubytování, životní potřeby, pojištění a účast­nický poplatek.

(3) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto stu­den­tovi, který splňuje tyto podmínky:

 1. je studentem prezenční formy studia;
 2. je studentem nejméně sedmého semestru pětiletého magisterského studijního pro­gra­mu, nebo je studentem navazujícího magisterského, nebo doktorského studijního pro­gra­mu;
 3. v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy po­řádané zahraniční univerzitou, a jedná-li se o studenta magisterského studijního pro­gra­mu, vyhoví podmínkám výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;
 4. v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy po­řádané zahraniční univerzitou, a jedná-li se o studenta doktorského studijního pro­gra­mu, prokáže odborný zájem a doklad o přijetí zahraniční institucí;
 5. v případě účasti v mezinárodní studentské soutěži prokáže svůj odborný zájem, před­loží doporučení garanta své prezentace z řad akademických pracovníků V(c)E, a je-li počet míst menší než po­čet uchazečů, splní podmínky výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;
 6. v případě účasti na mezinárodní konferenci prokáže svůj odborný zájem (zejména do­sa­vadní publikační činností), předloží příspěvek na konferenci a doporučení od­bor­ného garanta z řad akademických pracovníků V(c)E, jedná-li se o studenta magisterského studijního pro­gra­mu, nebo doporučení školitele, jedná-li se o studenta doktorského studijního progra­mu.

(4) Je-li podmínkou poskytnutí stipendia splnění podmínek výběrového řízení na zahraniční stu­dijní pobyty, nepředkládá student žádost o poskytnutí stipendia. (R)ádost předloží oddělení za­hraničních styků k projednání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy. V ostatních pří­pa­dech předloží student žádost o poskytnutí stipendia na zahraniční studijní a vě­dec­ko­-vý­zkumné aktivity spolu s příslušnými doklady vyjmenovanými v odstavci 3 oddělení za­hra­nič­ních styků, které prověří správnost uváděných údajů a žádost i s doklady předloží k pro­jed­nání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy.

(5) O poskytnutí a výši stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity roz­ho­duje kolegium proděkanů pro zahraniční vztahy, které je garantem rovnoměrného rozdělování pro­středků na stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity mezi studenty jed­notlivých fakult.

(6) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity je jednorázové a nárok na vý­platu vzniká dnem jeho přiznání.

(7) Po návratu ze zahraničí je příjemce stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné ak­tivity povinen předložit zprávu o svém za­hra­nič­ním pobytu oddělení zahraničních styků.

Společná ustanovení

Článek 9

(1) Roční objem finančních prostředků na stipendia vyplácená z dotací a příspěvků ze stát­ního rozpočtu a rozdělení stipendijního fondu na část, ze které se vyplácejí stipendia uvedená v čl. 1 odst. 2, a na část, ze které se vyplácejí stipendia na zahraniční studijní a vě­dec­ko­-vý­zkumné aktivity, stanoví pro V(c)E a fakulty v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok rektor, a to po schválení v Akademickém senátu V(c)E.

(2) Měsíční výše ubytovacího stipendia se stanoví k datu 31. prosince každého kalendářního roku následujícím výpočtem: od celkových zdrojů, které V(c)E zahrnula do rozpočtu na uby­to­vací stipendia pro rozpočtový rok, se odečte objem vyplacených ubytovacích stipendií za první a druhé čtvrtletí; takto zjištěná částka se dělí úhrnným počtem měsíců, za které mají stu­denti ve čtvrtém čtvrtletí nárok na ubytovací stipendium, a výsledek se zaokrouhlí na celé ko­runy dolů. Měsíční výše ubytovacího stipendia v ostatních výplatních termínech se určí jako prů­měrná měsíční výše ubytovacího stipendia v předchozím kalendářním roce.

Článek 10

O přiznání stipendia, s výjimkou stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné ak­ti­vity, rozhoduje děkan, nebo rektor na základě návrhu stipendijní komise, která je po­rad­ním orgánem děkana, nebo rektora. Komisi a jejího předsedu jmenuje děkan, nebo rektor. Dalšími členy jsou zpravidla tajemník fakulty, nebo kvestor, studijní re­fe­rent a zástupce studentů.

Článek 11

Na rozhodování o přiznání stipendií se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí o stipendiích lze stu­dentům do vlastních rukou doručovat přímo na studijním oddělení nebo poštou. Roz­hod­nutí je doručeno dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku převzít, nebo uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště. Nebude-li možné rozhodnutí studentovi doručit, platí za den do­ru­čení třetí den zveřejnění na úřední desce fakulty, nebo V(c)E.

Článek 12

Stipendia jsou vyplácena v českých korunách bankovním převodem na bankovní účty stu­dentů nejpozději do desátého dne měsíce následujícímu po příslušném výplatním termínu.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Stipendijní řád V(c)E registrovaný ministerstvem dne 30. května 2005 pod čj. 17 847/2005-30.

(2) Zrušuje se Pokyn rektorky č. 5/2000 z 20. listopadu 2000.

(3) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem V(c)E dne 20. března 2006.

(4) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.


prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v. r.
rektor