Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

Hledat
Pokročilé hledání

Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2005

Výroční zpráva je k dispozici ve formátu pdf po jednotlivých kapitolách.

Předmluva

1 Úvodní slovo rektora

2 Organizační struktura VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3.1 Vedení VŠE v Praze
3.2 Složení Správní rady VŠE v Praze
3.3 Složení Vědecké rady VŠE v Praze
3.4 Složení Akademického senátu VŠE v Praze

4 Studijní a pedagogická činnost

4.1 Studijní programy
4.2 Programy celoživotního vzdělávání
4.3 Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky
4.4 Počty studentů v bakalářských, magisterských a doktorských programech
4.5 Počty zahraničních studentů v bakalářských a magisterských studijních programech
4.6 Počty absolventů VŠE
4.7 Inovace uskutečňovaných bakalářských a magisterských studijních programů
4.8 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
4.9 Studijní program garantovaný VŠE a uskutečňovaný na VOŠ
4.10 Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce, hodnocení nabídky studijních programů
4.11 Uplatnění nových forem studia
4.12 Studijní neúspěšnost
4.13 Možnost studia handicapovaných uchazečů
4.14 Využívání kreditního systému
4.15 "Joint degrees" - studijní programy realizované v rámci mezinárodního konsorcia vysokých škol.
   4.15.1 Společný studijní program CEMS Master´s International Management
   4.15.2 Společný mezinárodní program M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration

5 Informační a komunikační technologie

5.1 Informační struktura VŠE v Praze
   5.1.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií
   5.1.2 Využití vnějších a vnitřních informačních systémů
5.2 Rychlost koncových připojení pracovišť VŠE
   5.2.1 Připojení pracovišť VŠE k síti CESNET2
   5.2.2 Informační infrastruktura
5.3 Rozvoj e-Learningu na VŠE

6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

6.1 Doplňování knihovního fondu
6.2 Dostupnost elektronických informačních zdrojů
6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb
6.4 Elektronické služby
6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů.
6.6 Pracovníci - kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání
6.7 Další aktivity
   6.7.1 Rozvoj integrovaného knihovního systému Aleph500
   6.7.2 Grantová činnost

7 Výzkum a vývoj

7.1 Organizační, personální a materiální zabezpečení výzkumu a vývoje
7.2 Zaměření výzkumu a vývoje
7.3 Výzkumné záměry
7.4 V rámci ČR unikátní pracoviště VŠE pro výzkum a vývoj, jejich vybavení a nejvýznamnější výsledky v roce 2005
7.5 Významná spolupráce ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR
7.6 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
7.7 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu
7.8 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu
7.9 Publikační činnost

8 Pracovníci vysoké školy

8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
8.2 Počet pracovníků
8.3 Počet interních a externích pracovníků
8.4 Vzdělávání akademických pracovníků
8.5. Habilitační a jmenovací řízení

9 Hodnocení činnosti

9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání
9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení
9.3 Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty
9.4 Hodnocení vzdělávání akademických pracovníků
9.5 Zhodnocení naplnění Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na léta 2000 - 2005, SWOT analýza
9.6 Závěry hodnocení pro další období

10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

10.1 Přímá mezinárodní spolupráce VŠE
10.2 Zapojení VŠE do mezinárodních programů
10.3 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

11 Činnost fakult a dalších součástí VŠE v Praze

11.1 Fakulty VŠE v Praze
   11.1.1 Fakulta financí a účetnictví
   11.1.2 Fakulta mezinárodních vztahů
   11.1.3 Fakulta podnikohospodářská
   11.1.4 Fakulta informatiky a statistiky
   11.1.5 Fakulta národohospodářská
   11.1.6 Fakulta managementu
11.2 Další součásti VŠE v Praze
   11.2.1 Výpočetní centrum
   11.2.2 Centrum informačních a knihovnických služeb
   11.2.3 Centrum tělesné výchovy a sportu
11.3 Ostatní centra a instituty VŠE v Praze
   11.3.1 Centrum evropských studií
   11.3.2 Centrum profesní orientace
   11.3.3 Francouzsko-český institut řízení
   11.3.4 Institut krizového managementu
   11.3.5 Institut oceňování majetku
11.3.6 Program studií střední a východní Evropy

12 Další aktivity

12.1 Významné konference, semináře, čestné doktoráty, výročí
   12.1.1 Významné konference a semináře
   12.1.2 Udělení čestného doktorátu Vysoké školy ekonomické v Praze 12.2 Jiné aktivity
   12.2.1 Public relations
   12.2.2 Ediční činnost
   12.2.3 Doplňková činnost
   12.2.4 Vztahy s praxí
   12.2.5 Kontrolní činnost
   12.2.6 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů
   12.2.6 Poskytování informací podle zákona č. 109/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
   12.2.7 Interní audit

13 Péče o studenty a zaměstnance

13.1 Změny v ubytování studentů v souvislosti se změnou financování
13.2 Ubytovací zařízení
13.3 Stravovací zařízení
13.4 Poskytovaná stipendia
13.5 Informační a poradenské služby
13.6 Péče o studenty
   13.6.1 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů
   13.6.2 Umělecká činnost studentů
   13.6.3 Studentské aktivity
13.7 Péče o zaměstnance
   13.7.1 Vzdělávání pracovníků
   13.7.2 Vysokoškolská odborová organizace
   13.7.3 Tělovýchovná a sportovní činnost zaměstnanců

14 Rozvoj VŠE v Praze

14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku
14.2 Další investiční aktivity VŠE v Praze
14.3 Obnova a údržba objektů VŠE v Praze
14.4 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol
14.5 Zapojení do rozvojových programů pro veřejné vysoké školy
14.6 Využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU

15 Činnost správní rady VŠE v Praze

16 Závěr


Související stránky