Hledat
Pokročilé hledání

Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2002

Výroční zpráva je k dispozici ve formátu pdf po jednotlivých kapitolách.

Titulní strana

Předmluva

1. Úvodní slovo rektorky

2. Organizační struktura VŠE v Praze

3. Složení orgánů VŠE v Praze

3.1 Vedení VŠE v Praze
3.2 Složení Správní rady
3.3 Složení Vědecké rady VŠE v Praze
3.4 Složení Akademického senátu VŠE v Praze

4. Studijní a pedagogická činnost

4.1 Studijní programy
4.2 Programy celoživotního vzdělávání
4.3 Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky
4.4 Počty studentů v bakalářských a magisterských studijních programech
4.5 Počty zahraničních studentů v bakalářských a magisterských programech
4.6 Počty absolventů bakalářských a magisterských programů
4.7 Inovace uskutečňovaných bakalářských a magisterských programů
4.8 Nové bakalářské a magisterské programy
4.9 Vzdělávání pedagogických pracovníků
4.10 Uplatnění absolventů na trhu práce, hodnocení nabídky studij. programů
4.11 Uplatnění nových forem studia
4.12 Studijní neúspěšnost
4.13 Možnost studia handicapovaných uchazečů
4.14 Využívání kreditního systému

5. Informační a komunikační technologie

5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií
5.2 Připojení pracovišť vysoké školy na CESNET2.
5.3 Využití vnějších a vnitřních informačních systémů
5.4 Knihovny VŠE a jejich elektronické zdroje a služby
5.5 Informační infrastruktura, zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí
5.6 Rozvoj e-learningu na VŠE

6. Výzkum a vývoj

6.1 Zaměření výzkumu a vývoje
6.2 Organizační, personální a materiální zabezpečení výzkumu a vývoje
6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
6.4 Příklady významné spolupráce ve výzkumu a vývoji s Akademií věd ČR, resortními výzkumnými útvary a nevládním sektorem
6.5 Výzkumné záměry
6.6 Nejvýznamnější projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu
6.7 Výše a využití institucionálních prostředků na nespecifikovaný výzkum
6.8 Vědecké konference a semináře
6.9 Hostující profesoři

7. Akademičtí pracovníci

7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
7.2 Počet akademických pracovníků
7.3 Počet interních a externích pracovníků
7.4 Vzdělávání akademických pracovníků
7.5 Habilitační a jmenovací řízení

8. Hodnocení činnosti

8.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání
8.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení
8.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty
8.4 Hodnocení vzdělávání akademických pracovníků

9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

9.1 Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů
9.2 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

10. Činnost fakult a dalších součástí

10.1 Fakulty VŠE v Praze
10.1.1 Fakulta financí a účetnictví
10.1.2 Fakulta mezinárodních vztahů
10.1.3 Fakulta podnikohospodářská
10.1.4 Fakulta informatiky a statistiky
10.1.5 Fakulta národohospodářská
10.1.6 Fakulta managementu
10.2 Další součásti VŠE v Praze
10.2.1 Výpočetní centrum
10.2.2 Centrum informačních a knihovnických služeb
10.2.3 Centrum tělesné výchovy a sportu
10.3 Ostatní centra a instituty VŠE v Praze
10.3.1 Centrum evropských studií
10.3.2 Centrum exekutivního vzdělávání
10.3.3 Centrum profesní orientace
10.3.4 Francouzsko-český institut řízení
10.3.5 Institut krizového managementu
10.3.6 Institut oceňování majetku
10.3.7 Program studií střední a východní Evropy

11. Další aktivity

11.1 Čestný doktorát a Medaile Aloise Rašína
11.2 Public relations
11.3 Ediční činnost
11.4 Doplňková činnost
11.5 Vztahy s praxí
11.6 Kontrolní činnost
11.7 Poskytování informací podle zákona č.109/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

12. Péče o studenty a zaměstnance

12.1 Ubytovací zařízení
12.2 Stravovací zařízení
12.3 Poskytovaná stipendia
12.4 Informační a poradenské služby
12.5 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů
12.5.1 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů
12.5.2 Umělecká činnost studentů
12.5.3 Studentské aktivity
12.6 Péče o zaměstnance
12.6.1 Vzdělávání pracovníků
12.6.2 Vysokoškolská odborová organizace
12.6.3 Tělovýchovná a sportovní činnost zaměstnanců

13. Rozvoj

13.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku
13.2 Další investiční aktivity vysoké školy
13.3 Obnova a údržba objektů vysokých škol
13.4 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol
13.5 Zapojení do Transformační a rozvojových programů pro veřejné vysoké školy

14. Činnost Správní rady VŠE v Praze

15. Závěr


Související stránky