Hledat
Pokročilé hledání

Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2004

Výroční zpráva je k dispozici ve formátu pdf po jednotlivých kapitolách.

Předmluva

1 Úvodní slovo rektorky

2 Organizační struktura VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3.1 Vedení VŠE v Praze
3.2 Složení Správní rady VŠE v Praze
3.3 Složení Vědecké rady VŠE v Praze
3.4 Složení Akademického senátu VŠE v Praze

4 Studijní a pedagogická činnost

4.1 Studijní programy
4.2 Programy celoživotního vzdělávání
4.3 Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky
4.4 Počty studentů v bakalářských, magisterských a doktorských programech
4.5 Počty zahraničních studentů v bakalářských a magisterských studijních programech
4.6 Počty absolventů VŠE
4.7 Inovace uskutečňovaných bakalářských a magisterských studijních programů
4.8 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
4.9 Studijní program garantovaný VŠE a uskutečňovaný na VOŠ
4.10 Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce, hodnocení nabídky studijních programů
4.11 Uplatnění nových forem studia
4.12 Studijní neúspěšnost
4.13 Možnost studia handicapovaných uchazečů
4.14 Využívání kreditního systému
4.15 "Joint degrees" - studijní programy realizované v rámci mezinárodního konsorcia vysokých škol.

5 Informační a komunikační technologie

5.1 Informační struktura VŠE v Praze
5.2 Rychlost koncových připojení pracovišť VŠE
5.3 Rozvoj e-Learningu na VŠE

6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

6.1 Doplňování knihovního fondu
6.2 Dostupnost elektronických informačních zdrojů
6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb
6.4 Elektronické služby
6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů.
6.6 Pracovníci - kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání
6.7 Další aktivity

7 Výzkum a vývoj

7.1 Organizační, personální a materiální zabezpečení výzkumu a vývoje
7.2 Zaměření výzkumu a vývoje
7.3 Výzkumné záměry
7.4 V rámci ČR unikátní pracoviště VŠE pro výzkum a vývoj, jejich vybavení a nejvýznamnější výsledky v roce 2004.
7.5 Významná spolupráce ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR
7.6 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
7.7 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu
7.8 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu
7.9 Publikační činnost

8 Pracovníci vysoké školy

8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
8.2 Počet pracovníků
8.3 Počet interních a externích pracovníků
8.4 Vzdělávání akademických pracovníků
8.5. Habilitační a jmenovací řízení

9 Hodnocení činnosti

9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání
9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení
9.3 Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty
9.4 Hodnocení vzdělávání akademických pracovníků

10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

10.1 Přímá mezinárodní spolupráce VŠE
10.2 Zapojení VŠE do mezinárodních programů
10.3 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

11 Činnost fakult a dalších součástí VŠE v Praze

11.1 Fakulty VŠE v Praze
11.2 Další součásti VŠE v Praze
11.3 Ostatní centra a instituty VŠE v Praze

12 Další aktivity

12.1 Významné konference, semináře, čestné doktoráty, výročí
12.2 Jiné aktivity

13 Péče o studenty a zaměstnance

13.1 Ubytovací zařízení
13.2 Stravovací zařízení
13.3 Poskytovaná stipendia.
13.4 Informační a poradenské služby
13.5 Péče o studenty
13.6 Péče o zaměstnance

14 Rozvoj VŠE v Praze

14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku
14.2 Další investiční aktivity VŠE v Praze
14.3 Obnova a údržba objektů VŠE v Praze
14.4 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol
14.5 Zapojení do rozvojových programů pro veřejné vysoké školy

15 Činnost správní rady VŠE v Praze

16 Závěr


Související stránky