Hledat
Pokročilé hledání

Zápis z XVI. sjezdu VOS, konaného 8. 2. 2006 v Praze

Účastnilo se 64 delegátů ( při počátečním hlasování pouze 61 delegátů)

Na začátku jednání proběhly volby o složení mandátové a volební komise:
hlasování: souhlas 61 členů, proti 0, zdrželo se 0

Hlasování o jednacím řádu a programu sjezdu:
souhlas 61 členů, proti 0, zdrželo se 0

Úvodní slovo pronesl předseda ing.Barták.

VOS by měl zůstat akce schopný a důvěryhodný, stále jsou potřeba noví lidé, jak do hlavního výboru, tak do výborů organizací. Problémem zůstává financování práce svazu. KK se snažila najít řešení přijatelné pro všechny strany a podala návrh nového stylu financování. Nutné je také vzájemné zlepšení informovanosti mezi členy, ale i nečleny svazu. Proto výbor pracuje na zlepšení internetové stránky, která bude umožňovat jednoduchou orientaci, snadnější aktualizaci a bude na ní i diskusní fórum.

Poté promluvil místopředseda ČMKOS p. Skácelík.

V dubnu bude 4. sjezd ČMKOS, který by měl určit budoucí směrování odborů, které by se neměly orientovat jen na sociální oblast. Velkou úlohu sehrály odbory při projednávání ZP, o kterém se právě hlasovalo v Parlamentu. Problém "protiústavnosti" spočívá v paragrafu 322, podle kterého mohly kvůli bezpečnosti práce odbory uzavřít nebezpečný provoz. Podle šetření p. Skácelíka proběhlo dosud 44 šetření. Paragraf byl nakonec pozměněn a připomínky se podávají pouze na Státní úřad inspekce práce. Nová je také koncepce nemocenské, kterou bude v prvních 14 dnech proplácet zaměstnavatel. Nesmí ale zkrátit příděl peněz z rozpočtu.
P. Skácelík se obrátil na sjezd s prosbou, aby mu svaz a jeho členové poskytli informace o úrazovosti studentů na VŠ, na základních a středních školách se počet úrazů dramaticky zvýšil.
Ke střetu docházelo a bude docházet kvůli směrnici EU o pracovní době a využívání služeb. Dnes je uzákoněno 40 h + 8 h přesčasů, mohlo by být i 55 až 60 h. Ve službách by pak měl fungovat princip země původu, což by znamenalo, že řemeslník by pracoval podle předpisů své země. To by mohlo v důsledcích jinak provedené práce vést až k úrazům či úmrtí lidí.
ČMKOS se také snaží zlepšovat kontakty s lidmi, postupně zavede intranet a regionet, kam zájemci dostanou přístupová hesla. Problémem zůstává využití časopisu Sondy, který je ztrátový a reklamy v dnešní černobílé podobě nedostává.

Byli představeni kandidáti do výboru a KK:

Výbor: Barták, Čegan, Dolanský, Krasl, Navrátil, Trka
KK: Bauer, Chylíková, Jančarová, Luňáček, Šváb
Kandidáti se v několika větách členům představili.

Ing. Barták upozornil na některé změny, které vyplynuly z novely zákona o VŠ a které zásadně mění systém hospodaření VŠ. Umožněno je nyní zřizování sociálního fondu, hospodaření s ním je dáno vnitřními předpisy VŠ. Jeho využití se ale nemusí omezit jen na penzijní připojištění, jiné návrhy a náměty přivítá i výbor VOS, aby je poskytl dalším organizacím.

p. Trka přečetl komentář ke Zprávě o hospodaření za r. 2005 a návrh rozpočtu na r. 2006.
Oproti loňskému roku se zvyšuje částka na porady a aktivy.
Loni se jednalo o VŠ zákoně, zlepšily se vztahy s MŠMT, které si zástupce VOS zve do svých komisí, členové výboru jsou převážně mimopražští, proto je celá částka delegování pracovníků v podstatě určena na cestovné.
Plánovaný deficit slouží např. k vytváření rezerv volných likvidních peněz pro nepředvídatelné mimořádné výdaje (dosud nepožadované refundace mezd funkcionářů, nečerpané náklady na zastupování před soudem a za prohraná soudní řízení, sociální fond dosud čerpaný jen na povodně, a na případné humanitární účely). Krizový fond představuje jakýsi fond solidarity, z něho jsou financovány náklady účastníků oficiálních demonstrací v ČR i Evropě.
Členská základna se snížila o 9,6 %. ČP zaplatilo 79 organizací, 1 by měla být postižena sankcí, kterou musí odsouhlasit sjezd.
Majetek VOS v Pioneer fondu činí 6 559 301 Kč, od MSDU OS dostává VOS asi 300000 Kč ročně. O Pioneer fondu nechal výbor vypracovat expertní zprávu, kterou rozeslal ZO, stála asi 10 000 Kč a doporučuje alespoň rok ještě v tomto fondu vydržet.
Návrh rozpočtu je maximálně úsporný, s tvorbou disponibilních prostředků. V řádu právní pomoci je taxativně určeno, na co je možné právní pomoc členovi VOS poskytnout.
Navrženo je zvýšení ČP na 175 Kč/člen/rok, KK předkládá nový návrh způsobu určení výše ČP. Je založený na výši průměrné mzdy za předminulý rok vydané ČSÚ, v podstatě kopíruje způsob ostatních členů ČMKOS, zajistí ekonomickou rezervu pro činnost VOS a odstraní se každoroční dohadování o jejich výši.

Z vystoupení ministryně P.Buzkové
Ministryně pochválila spolupráci MŠMT a VOS i při projednávání dlouhodobé koncepce rozvoje VŠ. Mělo by se to projevit na internacionalizaci studia, zabezpečení vzdělávání, zvýšení vnější i vnitřní aktivity VŠ, ve zlepšení sociálních podmínek studentů. Jsou navrženy nové kariérní řády pro administrativní pracovníky i akademické pracovníky (AP). 1.1.2006 vstoupila v platnost novela vysokoškolského zákona, zvýšily se dotace na VŠ, stipendia pro studenty jak z prostředků VŠ, tak sociální (příspěvek na dítě 1620 Kč po dobu 10 měsíců) ze státního  rozpočtu, navíc vyjmutí sociálních stipendií a příspěvků z příjmů rozhodných pro přiznání sociálních dávek. Vysokoškolské vzdělávání je podporováno i díky vyššímu počtu neuniverzitních a neveřejných vysokých škol, nástupců dřívějších vyšších odborných škol. VŠ musí využívat i jiné finanční zdroje, především z EU, které jsou poskytovány na podporu terciárního vzdělávání. Bylo podáno 164 projektů, které požadovaly více než 800 mil. Kč, vybráno bylo 53 projektů s dotací 247 mil. Kč. Stále vyšší je potřeba vysokoškolsky vzdělaných lidí, rozšiřuje se celoživotní vzdělávání. Důležité jsou operační programy jednak vzdělávání, jednak inovace a rozvoje (i s podporou EU). Vláda VŠ vydatně podporovala, výdaje státního rozpočtu na VŠ činí více než 27 miliard ( proti r.2002 nárůst asi o 50 %), v oblasti vzdělávací činnosti tento nárůst činí dokonce 76% - 18,9 mld v roce 2006, počet studentů se zvýšil z 272 000/r.2002 na 300000/r.2006.

Dotazy:
Může MŠMT sjednotit habilitační řízení? MŠMT nemůže ovlivnit, habilitační řízení je ponecháno jednotlivým VŠ.
Může MŠMT odmítnout registraci MP, pokud je součástí KS a chybí podpis odborů?

MŠMT by mělo v tomto případě registraci odmítnout, není informována.

Nepřipravuje se sjednocení MP, prostředky pocházejí ze státního rozpočtu a mohou být zneužívány? MŠMT neuvažuje o žádné směrnici ani usměrnění, zneužívání by měl odhalit audit hospodaření.
Má MŠMT možnost ovlivnit složení stárnoucího pedagogického sboru případně odnětím akreditace? Akreditační komise je na MŠMT naprosto nezávislá, kvalitu udržuje.

KK navrhuje úpravy rozpočtu v odstavci Odměny funkcionářům a to zvýšení z 325 000 na 390 000 Kč.

Zpráva mandátové komise:
Rozesláno 121 mandátů, přítomno 64 delegátů, tzn. 52,9 % zástupců, sjezd je usnášeníschopný
Hlasování: souhlas 63, proti 1

Zpráva volební komise o volbách:
hlasování bude tajné, z navržených kandidátů se volí 5 členů výboru a 3 členové KK.

Zpráva KK:
Výbor VOS se při své práci řídil usnesením XV. sjezdu, řešil také ekonomické otázky. Sešel se na 9 řádných zasedáních s 91% účastí, 4 jednání se účastnil i předseda KK p. Šváb.
Plněny byly v podstatě všechny body usnesení až na bod 2.4. a 2.6. Dobrá byla spolupráce s MŠMT i RVŠ.
Při kontrole hospodaření a inventarizaci byl shledán inventář bez rozdílů, účetnictví vedeno řádně a věcně správně.
KK se sešla na 8 zasedáních, se 100% účastí, předseda KK VOS je členem RK ČMKOS, kde aktivně pracuje.
Do návrhu usnesení KK navrhuje zrušení členství organizace č. 1433, zatím je 80 organizací VOS, pokud návrh projde bude jich 79. Dále komise navrhuje určovat výši ČP ve výši 1 % průměrné mzdy za předminulý rok, zaokrouhleného na desetikorunu, dnes by to tedy mělo činit 180 Kč.

Diskuse o výši ČP, účastnili se delegáti JAMU, Jaderné fakulty ČVUT, p.Barták- ten připomněl i možnosti propagace odborů, mj. i na webových stránkách fakult a u mladých nastupujících zaměstnanců.

Hlasování o souhlasu se zprávou KK: pro: 61, zdrželi se: 3
Hlasování o souhlasu se zprávou komise BP: pro 64

Zpráva volební komise o volbách do výboru a KK VOS:
Odevzdáno: 64 kandidátek, z nich 1 neplatná, tj. 63 platných
Do výboru byli zvoleni: Barták 61, Krasl 59, Čegan 57, Dolanský 50, Navrátil 45 hlasů
Do KK byli zvoleni: Jančarová 47, Bauer 45 a Luňáček 41 hlas
Všichni zvolení dostali nadpoloviční většinu hlasů a byli zvoleni v 1. kole.

Připomínka: organizace, které mají zakoupený program na účetnictví ABRA prostřednictvím VOS si mohou vyzvednout aktualizaci přes sekretariát VOS, ing.Vlnasová je ochotná pomoci při zavádění.

Následovala přestávka, další jednání pokračovalo ve 13,30.

Diskuse ke zprávě výboru - nebyly žádné diskusní příspěvky
Hlasování o zprávě o činnosti výboru VOS: pro 63, proti 0, zdržel se 0

Diskuse ke zprávě o hospodaření v r. 2005 a návrhu rozpočtu pro r. 2006
Zástupce FEL ČVUT měl připomínku k výši mezd sekretariátu, mzda odpovídá asi 18000 v r.2005. Odpověď: Sjezd schválil pravidla odměňování a vnitřní mzdový předpis, asistent předsedy má plat ve výši 70 - 90 % průměrné mzdy akademického pracovníka na VŠ, administrativní pracovník 55 - 75 % průměrné mzdy kademického pracovníka na VŠ. ČMKOS požaduje nárůst platů o 5 %, zákon přikazuje sledovat růst platů v minulém roce, výbor 2 roky platy nezvedal.
ČVUT zvyšuje platy o 5,5 % pro r. 2006.
Protinávrh: zvednout platy o 5 %, pak by výdaje činily 450000.

Další diskuse se týkala položky delegování pracovníků a odměny členům svaz. org. Tato položka představuje prakticky cestovné a náklady spojené s jednáním na vládě a v Parlamentu. Odměny ve výši 325 000 jsou určeny pro 8 lidí.
Snížený příspěvek pro ČMKOS je dán odděleným financováním RPP a vlastní činnosti.

Diskuse o výši ČP:

  1. ve výši 175 Kč/člen, protinávrh: 180 Kč/člen
  2. protinávrhy: 0,8 % (144 Kč), 0,9 % a 1 % prům. mzdy

Hlasování:
Systémová změna: pro 45, proti 5, zdrželo se 12
Výše 0,8 %: pro 6, proti 53, zdrželo se 5
Výše 0,9,%: pro 32, proti 24, zdrželo se 5
Výše 1 %: pro 27, proti 34, zdržely se 3
Opakované hlasování o výši 0,9 %: pro 57, proti 4, zdrželo se 3, tj. pro r. 2006 bude výše ČP 160 Kč.
Mzdy sekretariátu: Ve výši 450 000: pro 17, proti 26, zdrželo se 19
Ve výši 485 000 : pro 36, proti 7, zdrželo se 19
Odměny svaz. org: Ve výši 350 000: pro 45, proti 4, zdrželo se 8
Zdráva o hospodaření za r. 2005: pro 61, proti 0, zdrželi se 2
Návrh rozpočtu s přijatými změnami: pro 56, proti 3, zdrželi se 3

Písemný příspěvek do diskuse:
VOS Hradec Králové navrhuje změnu Stanov v části o ukončení členství v ZO, pokud se neplatí ČP po dobu 3 měsíců na " podle rozhodnutí ZO".
Hlasování: pro 5, proti 43, zdrželo se 10
Návrh na bezprostřední pokračování sjezdu jako mimořádného v případě nízkého počtu účastníků byl stažen.
Jeden z účastníků se zamýšlel nad možnostmi popularizace odborů a zvýšení jejich autority třeba setkáním s rektorem, zájezdy (placenými, ale s různými službami organizačními, průvodcovskými aj.).
Další účastník navrhoval výboru, aby poskytl členům materiály k sociálnímu fondu, např. zákonné mantinely, aby měli oporu při jednání s vedením VŠ. Zákon jen praví, že čerpání fondu upravuje vnitřní předpis VŠ. Dosud není žádný registrován. VOS může pouze doporučit MŠMT způsoby čerpání, stejně jako MŠMT může jen doporučit VŠ, nesmí nařizovat. Navrhuje se čerpání na penzijní připojištění, řešení sociální krize, výpomoci při dlouhodobé nemoci, kapitálové životní pojištění, další návrhy lze podávat prostřednictvím sekretariátu, který je dá na vědomí výboru a zájemcům.

Návrh usnesení:
Hlasování o prvním bodu usnesení "Sjezd schvaluje" s devíti podbody: pro 54, proti 0, zdržel se 2
Hlasování o druhém bodu usnesení "Sjezd ukládá výboru VOS" s osmi podbody: pro 56, proti 0, zdržel se 0
Hlasování o třetím bodu usnesení "Sjezd ukládá ZO VOS" s šesti podbody: pro 52, proti 0, zdržel se 4
Hlasování o čtvrtém a pátém bodu usnesení o zrušení členství ZO 1433, obnovení evidence ZO 2176 a zrušení ZO 1599: pro 54, proti 0, zdržel se 2

Různé:
Zpráva o výhodnosti investice v Pioneer fondu:
Je to 1 z nejméně výkonných fondů, ale problém by byl s prodejem a nákupem jiných podílových listů. Zpráva doporučuje alespoň 1 rok ještě vydržet. Na druhou stranu se nesmí ohrozit uložené peníze a Pioneer fond je nejméně rizikový.

Do 15. 3. bude připravená nová podoba webové stránky s možností elektronické diskuse.

Závěr:
Předseda Barták poděkoval za důvěru vloženou na nový výbor, poděkoval členům výboru za vykonanou práci a znovu vybídl účastníky k získávání většího množství zájemců o svazovou práci.

Zapsala: RNDr. Bohuslava Trnková

V Praze, 13. 2. 2006

 

Ověřovatelé zápisu:

PhDr. Jiřina Růžová

Václav Šváb


Související stránky