Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Sociální fond na VŠE

Zřízení sociálního fondu umožňuje novela VŠ zákona (zák. 552/2005 Sb.). Tvorba fondu je do 2 % vyplacených mezd, k tvorbě a užití musí vysoká škola přijmout vnitřní předpis.

Dnes už je vyřešeno na úrovni MF ČR, že vysoké školy mohou ze státní  dotace přímo platit příspěvek na stravování zaměstnanců až do úrovně "vše mimo cenu potravin" shodně jako jiné státní instituce. Proto není třeba o tyto finanční prostředky navyšovat Sociální fond. Je ovšem fakt, že v současné době zaměstnanci VŠE platí v ceně jídla i část provozních nákladů a ty by mohl celé hradit zaměstnavatel. Ze Sociálního fondu by se mohl platit leda nadstandard, což by v našem případě byl příspěvek na potraviny, ale to není nutné.

Sociální fond je na VŠ tvořen z provozních prostředků. Tím se podobá FKSP ve státních a jim podobných institucích. Očekává se proto, že bude použit shodně jako v těchto institucích i na penzijní a životní připojištění. V podnikatelské sféře jsou náklady na tato pojištění zahrnuty mezi daňově uznatelné výdaje. Sociální fond se tam tvoří výhradně ze zisku po zdanění a pro tyto účely se většinou nadstandardně nepoužívá.

Penzijní připojištění se nezdaňuje až do 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Používá se proto i jako nástroj zvyšování příjmu zaměstnance, který podnikatele už nic nestojí na pojistném. VŠ mohou dnes využít na tyto účely pouze Sociální fond, nemohou proto poskytovat to, co podnikatelská sféra. V komentáři k vyhlášce o FKSP je navíc zdůrazňována výběrovost, nenárokovost a nižší úroveň příspěvku. VŠE dosud nepřispívá na životní pojištění. Tento druh zabezpečení zpravidla volí mladí lidé, nebo ho i musí realizovat v souvislosti s hypotéčními úvěry.

Ze Sociálního fondu doporučujeme hradit:

 1. příspěvek na penzijní a životní připojištění,
 2. sociální výpomoci a půjčky,
 3. bezúročné půjčky na bydlení a vybavení bytu,
 4. příspěvky na provoz rekreačních, sportovních a rehabilitačních zařízení VŠE,
 5. příspěvky na zájezdy organizované VŠE,
 6. kulturní akce pořádané VŠE pro zaměstnance nebo důchodce,
 7. příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s kolektivním vyjednáváním a plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů ve prospěch všech zaměstnanců.

V roce 2005 nebyly realizovány položky 2 a 3, protože by musely být ze zisku po zdanění. Nerealizovala se ani položka 7, protože by musela být hrazena z příjmu z doplňkové činnosti. Zbývající položky se do určité míry zřejmě projevily v sociálních nákladech vykázaných v r. 2005 z doplňkové činnosti.

Je zapotřebí rozhodnout:

 1. zda VŠE může dát do Sociálního fondu více než 1 % vyplacených mezd,
 2. jak změnit pravidla pro příspěvek na penzijní a životní připojištění,
 3. jaké částky vyčlenit na sociální výpomoci a půjčky a bezúročné půjčky na bydlení a jaká pravidla stanovit pro jejich poskytování ,
 4. u položky 4 určit zda vůbec a jaké náklady, totéž u položek 5 a 6, předpokládáme, že v roce 2005 něco hrazeno bylo,
 5. u položky 7 nepředpokládáme žádné refundace, jen přímou úhradu, např. literatury, školení, dohod o provedení práce.

Související stránky