Hledat
Pokročilé hledání

logo

Usnesení výroční konference VOS konané 11. 2. 2010 v Praze

1. Konference schvaluje:

1.1 Jednací řád a program jednání konference.
1.2 Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí konference.
1.3 Zprávu o činnosti výboru VOS v období od XIX. sjezdu.
1.4 Zprávu o hospodaření VOS v roce 2009.
1.5 Rozpočet VOS na rok 2010.
1.6 Příspěvek ve výši 10.000,- Kč organizaci "Člověk v tísni" pro Haiti.

2. Konference ukládá výboru VOS:

2.1 Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2010 z finančního majetku VOS.
2.2 Přihlásit se k  účasti na realizaci projektu "Rozšiřování a zvyšování  kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO" na období 2010-2012.
2.3 Pokračovat v plnění úkolů přijatých XIX. Sjezdem VOS a to:
- V souvislosti s poklesem členské základny spolupracovat s jednotlivými ZO příp. KOR v  jednotlivých univerzitních městech při pořádání veřejných setkání se zaměstnanci veřejných vysokých škol.
- Informovat průběžně ZO VOS o spolupráci s MŠMT, sociálními partnery a dalšími subjekty, kterou považuje za důležitou pro plnění hlavních úkolů VOS a pro posílení prestiže VOS.
- Pozorně sledovat přípravu tezí věcného záměru zákona o terc.vzdělávání a žádat MŠMT aby vedle akademických reprezentací byl k jejich projednávání pozván i zástupce VOS.
2.4 Sledovat úpravy rozpočtu MŠMT a neprodleně informovat ZO VOS o úsporných opatřeních.

3. Konference doporučuje výboru VOS ve spolupráci s KK VOS:

3.1 Vypracovat pravidla pro vedení členské evidence v ZO VOS, seznámit s nimi ZO VOS a získat ZO VOS pro spolupráci při plnění tohoto úkolu.

4. Konference ukládá ZO VOS:

4.1 Uhradit členské příspěvky na činnost VOS na rok 2010 ve výši 210,- Kč za člena ZO VOS do 11. 4. 2010 na číslo účtu: 1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1.
4.2 Pokračovat v plnění úkolů přijatých XIX. Sjezdem VOS a to:
- Nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kolektivní smlouvy nebo dodatku k ní zaslat kopii sekretariátu VOS.
- Uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt se základní odborovou organizací.
- Využívat materiály postoupené výborem VOS k informování členů VOS a dalších pracovníků a k propagaci práce VOS.
4.3 Podávat návrhy na zajištění finanční rovnováhy rozpočtu VOS.
4.4 Připravovat a vyhledávat kandidáty do funkcí VOS.

5. Konference bere na vědomí:

5.1 Zprávu kontrolní komise VOS.
5.2 Zprávu inspektorky BOZP.
5.3 Zájem předsedů ZO VOS z Olomouce (PF a FF), Brna, Prahy a Ostravy o pořádání semináře v rámci projektu ČMKOS a ASO (viz bod tohoto Usnesení 2.2.)., příp. kulatého stolu (PF Olomouc).

6. Konference prohlašuje:

Plánované krácení rozpočtů vysokých škol by mělo aktivizovat vedoucí pracovníky VŠ k odhalování provozních a vnitřních rezerv v hospodaření VŠ a nemělo by mít dopad na finanční a sociální příjmy zaměstnanců VŠ. Konference předsedů ZO VOS požaduje, aby jakékoliv úpravy mezd a sociálních příspěvků zaměstnanců VŠ byly prováděny podle uzavřených Kolektivních smluv nebo podle zákoníku práce a příslušných zákonů.

 

V Praze dne 11. února 2010

 

Za návrhovou komisi:

1. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.
2. PhDr. et PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.
3. Zdeněk Mitana


Související stránky