Hledat
Pokročilé hledání

Zpráva o činnosti Vysokoškolského odborového svazu na VŠE

Základní organizace VOS působí na VŠE od roku 1990. Od počátku svého vzniku se odbory podílely na vytváření důstojných a spravedlivých pracovních podmínek pro zaměstnance, přispívaly k dodržování zákonných práv zaměstnanců a dle svých finančních možností přispívaly k zlepšování sociálních a kulturních podmínek života svých členů.

Po přijetí zákona o vysokých školách  r. 1998 - a v souvislosti s tím zrušení Fondu kulturních a sociálních potřeb - skončilo každoroční obdarovávání vánočními poukázkami, stejně tak jako poskytování příspěvků na kulturní, sportovní či prázdninové aktivity zaměstnanců a jejich dětí. To se následně projevilo v radikálním poklesu členské základny z 390 na současných cca 60 členů. V posledních 3 letech je tento pokles ještě umocněn výrazným snižováním počtu zaměstnanců (nejen důchodového věku), z nichž mnozí byli členy odborů. Na druhé straně však dochází k oživení zájmu o odbory a v loňském roce bylo zaregistrováno 8 nových členů. ZO VOS VŠE uplatňuje politiku minimálních členských příspěvků, prakticky celá vybraná částka je odváděna ČMKOS, jíž jsme členy, a jen minimální zbytek je použit na provoz, především na poplatky za vedení účtu. V minulých letech došlo jen k mírnému navýšení členského příspěvku, a to z původních 220 Kč na 310, respektive 330 Kč, v letošním roce činí příspěvek 370 Kč a od příštího roku by to mělo být 420 Kč za rok tak, aby byly uspokojeny požadavky ČMKOS.

ZO VOS VŠE se zaměřuje na hájení zájmů zaměstnanců především formou kolektivní smlouvy. Uzavírání kolektivní smlouvy probíhá a v minulosti vždy probíhalo velice korektně a na základě dobrých vztahů s vedením školy. Současná kolektivní smlouva byla podepsána v roce 2014, a to na období 2014-2018. Oproti minulým letům byla výrazně přepracována a doplněna. Její plné znění je na: http://www.vse.cz/odbory/kolektivni_smlouva_2014_2018.pdf

Koordinační rada (nyní výbor) ZO VOS VŠE několikrát iniciovala zvýšení tarifních platů, ne vždy se však tato iniciativa setkala s porozuměním, neboť někteří děkani upřednostňovali vysoké nadtarifní složky a možnost odměňování dle jimi zvolených kritérií. Z důvodu finanční krize a neustálého snižování kapitační platby na studenta za minulých vlád nebylo možno dosáhnout růstu mezd. Při klesajícím počtu studentů si je nová rektorka od začátku svého působení vědoma nutnosti změny mzdové politiky. Dochází k pozvolnému navyšování tarifů, celkovou finanční situaci školy pak zásadně ovlivňují změny financování VŠ ze strany MŠMT.

V této souvislosti je nutné poznamenat, že zástupce odborové organizace nikdy neměl možnost účastnit se zasedání finanční komise AS VŠE.

Jedním z významných bodů kolektivní smlouvy jsou příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Odbory vždy prosazovaly maximální možnou částku z vyměřovacího základu (v současnosti 2,5 %) a zároveň horní hranici maximální výše příspěvku (nyní 1500 Kč za měsíc) jako ochranu fondu před neúměrně vysokými částkami pro zaměstnance s mimořádně vysokými nadtarifními složkami platu.

Dalším pozitivním výsledkem kolektivního vyjednávání je poskytování příspěvku zaměstnavatelem v době prvních tří dnů nemoci, kdy zaměstnanec nemá nárok na dávky nemocenského pojištění.

V oblasti rekreace je možno využívat objektů VŠE za zvýhodněné ceny. Jedná se o Dobronice na Lužnici, Nicov na Šumavě a Mariánskou v Krušných horách.

Ze současného sociálního fondu VŠE lze poskytnout účelový příspěvek v případě, že se zaměstnanec náhle ocitne v sociální nouzi. Několikrát jsme toho využili a předložili jsme kolegiu rektora návrh, který byl schválen a realizován.

Za zcela výjimečné v rámci vysokých škol lze považovat každoroční Setkání seniorů s programem a pohoštěním. Akce, kterou organizují odbory za finanční podpory VŠE, se setkává s velkým úspěchem a svědčí o tom, že si vedení VŠE váží svých bývalých zaměstnanců.

Výbor (dříve Koordinační rada) ZO VOS se schází pravidelně jednou za měsíc, v případě potřeby i častěji. Odbory mají od počátku svého vzniku v r. 1990 svého zástupce v kolegiu rektora a po celou dobu udržují se všemi rektory velmi dobré vztahy. Uvědomujeme si, že být stálým členem kolegia zdaleka není pro odborové organizace na ostatních vysokých školách samozřejmostí. Pro ZO VOS VŠE je tato možnost velkým přínosem pro komunikaci s vedením VŠE a rovněž usnadňuje kolektivní vyjednávání.

Leden 2016
Výbor ZO VOS VŠE