Politická ekonomie
Politická ekonomie
Prague Economic Papers
University of Economics, Prague

Prague Economic Papers Vol. 25 No. 2

Czech Economist Karel Engliš and his Relation to The Austrian School in the First Half of the 20th Century

DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.557

[full text (PDF)]

Ilona Bažantová

This article analyses opinions and teleological approach of Czech economist Karel Engliš (1880–1961) and his relation to the Austrian Economics during the first three decades of the 20th century. He grew out from the Austrian subjective psychological school although he later refused its methodological psychological subjectivism and value theory. Engliš formed an original teleological economic school upon Kant´s noetics. This paper describes Engliš´s relation to the Austrian school: the polemic approach of Karel Engliš to Austrian Economics, followed by Engliš´s agreement with certain postulates of the Austrian School. Engliš supported the conclusions of the Austrian School regarding irreplaceability of economic individualism as the basis for a modern economic market system.

Keywords: Czech economic thought, history of the Austrian School, Karel Engliš, methodology, teleological approach, the Austrian School

JEL Classification: B19, B25, B31, B41

References:

Bažantová, I. (2005). Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální pohled.

Central Banking in the Czech History to the Present Time: an Institutional View. Prague:

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

__________ (2009). Národní hospodářství (National Economy), in Skřejpková, P., ed., Antologie československé právní vědy v letech 1918–1939 (An Anthology of Czechoslovak Legal Science in 1918–1939). Prague: Linde, pp. 563–569.

__________ (2013). Národohospodář Albín Bráf a jeho vztah k německé historické škole

a k rakouské škole (Economist Albín Bráf and its Relationship to the German historical

School and the Austrian School), in Doležalová, A., ed., Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba (Albín Bráf: Politician, Economist and his Time). Prague: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, pp. 77–82.

Čuhel, F. (1907). Zur Lehre von den Bedürfnissen: Theoretische Untersuchungen über das

Grenzgebiet der Ökonomik und der Psychologie. Innsbruck: Wagner’schen Universitäts

Buchhandung.

Doležalová, A. (2007). Rašín, Engliš a ti druzí (Rašín, Engliš and the Others). Prague: Oeconomica.

__________ (2013). Od Albína Bráfa k Josefu Mackovi – Příspěvek k výročí úmrtí dvou

významných českých ekonomů (From Albín Bráf to Josef Macek – a Contribution to the

Anniversary of the Death of Two Significant Czech Economists). Politická ekonomie, 61(3),

428–438. DOI: 10.18267/j.polek.906.

Engliš, K. (1929a). Weddigenova sociologická teorie hospodářská (Weddigen’s Sociological

Theory of Economic). Obzor národohospodářský, 34, 353–377.

__________ (1929b). Odpověď Weddigenova (Weddigen’s Answer). Obzor národohospodářský,

34, 881–898.

__________ (1929c). Hospodářská theorie bez noetiky. Rozbor Engländrovy nauky o hodnotě

a statcích (Economic Theory without Noetics. Analysis Engländer’s science about the

Value and Goods). Obzor národohospodářský, 34, 705–737 a 793–810.

__________ (1929d). Theorie veřejných hospodářství (Theory of Public Economy). Obzor

národohospodářský, 34, 81–97.

__________ (1930a). Teleologie jako forma vědeckého poznání (Teleology as a Form of Scientific Knowledge) Prague: F. Topič.

__________ (1930b). Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii (Psychical and

Teleological Subjectivism in the Price Theory). Obzor národohospodářský, 35, 81–106.

__________ (1932a). Bilimovičovy námitky proti teleologické teorii národohospodářské

(Bilimovič’s Objections to the Teleological Theory of National Economy). Obzor

národohospodářský, 37, 585–609.

__________ (1932b). Theorie státního hospodářství (The Theory of State Economy). Prague:

F. Topič.

__________ (1932c). Deflační a racionalizační theorie krize (Defl ationary and Rationalization Theory of Crisis). Obzor národohospodářský, 37, 1–24.

__________ (1933). Noetická kritika Rakouské školy o hodnotě (Noetic Criticism of the Value of the Austrian School). Obzor národohospodářský, 38, 289–303 a 361–378.

__________ (1934). Světová a naše hospodářská krize (The World and Our Economic Crisis).

Prague: F. Borový.

__________ (1938a, 1938b). Soustava národního hospodářství. Věda o pořádku, ve kterém

jednotlivci a národové pečují o udržení zlepšení života (The System of National Economy.

The Science of the Order Where Individuals and Nations Care about Sustainable Improvement

of Life). (a) 1; (b) 2. Prague: Melantrich.

__________ (1946a). Národní hospodářství (National Economy). Prague: published by author.

__________ (1946b). Hospodářské soustavy (Economic Systems). Prague: Všehrd.

__________ (1992). Economics: A Purpose Oriented Approach (Translated book 1946a). New York: Bouldner.

Hayek, F. A. von (1933). Monetary Theory and the Trade Cycle. New York: Sentry Press.

Hayek, F. A. von (1942). Scientism and the Study of Society. Part I. Economica, New Series, 9(35), 267–291. DOI: 10.2307/2549540.

Koderová, J. (2011). František Vencovský: život a dílo (František Vencovský: Life and Work). Prague: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Loužek, M. (1999). Spor o metodu mezi Rakouskou ekonomickou školou a Německou

historickou školou jako nejvýznamnější metodologický spor v dějinách ekonomie.

(Battle of Methods between the Austrian School of Economics and the German Historical

School as the Most Important Methodological Dispute in History of Economics). Politická

ekonomie, 47(4), 529–545. DOI: 10.18267/j.polek.59.

Loevenstein, J. (1916/1917). Kritika hlediska Böhm-Bawerkova na strast práce v subjektivním hodnocení. (The Criticism of Böhm-Bawerk Perspective on the Hardships of Subjective Evaluation). Sborník věd právních a státních, 17, 44–63.

__________ (1919). Neplodnost hodnotné teorie rakouské školy pro vysvětlení směny

(The Infertility of Value Theory of the Austrian School for the Purpose of Explaining

Exchange). Sborník věd právních a státních, 19.

Menger, C. (2007). Principles of Economics (1871, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre). Auburn: Ludwig von Mises Institute. Available at: www.mises.org.

Mises, L. von (1912). Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig: Duncker & Humblot, original reprint at www.mises.org.

__________ [1949] (1996). Human Action. A Treatise in Economics. 4th Ed. San Francisco: Fox and Wilkes.

__________ [1969] (2003). The Historical Setting of the Austrian School of Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute. Available at: www.mises.org.

Morgenstern, O. (1931). Die drei Grundtypen der Theorie des subjektiven Wertes, in Mises, L. von, Spiethoff , A., eds., Probleme der Wertlehre. Schriften des Vereins für Sozialpolitik. 183. München and Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 1–42.

Vaněk, J. (2000). Englišova teleologie jako fi lozofi cký základ ekonomického myšlení (Engliš’s Teleology as philosophical Basis of Economic Thought). Politická ekonomie, 48(4), 469–481. DOI: 10.18267/j.polek.157.

Vencovský, F. (1997). Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948 (A History of Czech

Economic Thought Up to 1948). Brno: Nadace Universitas Masarykiana.

Wieser, F. von (1893). Natural Value. London: Macmillan and Co.