Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 63 No. 8

Pracovní motivace českých matek s dětmi do tří let

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1048

[plný text (PDF)]

Lucia Bartůsková

This article addresses the issue of the relationship of parenthood, employment and economic inactivity of childcare holders. It focuses on the mother’s motivation to work in the context of Czech social policy measures. The aim is to empirically verify the willingness of women, taking care of children under three years old, to return to work. The decision of mothers, about their participation the labour market, is analysed by indicator “Effective cost of return to work” and by using sensitivity analysis. Negative net fi nancial effect of return to work was identifi ed for all studied regions and types of workloads. These results demonstrate clearly that mothers, entering the labour market, are confronted with very high additional costs. These costs would not be covered by their employment income and other received benefi ts. Estimated amount of potential wage, which would encourage women to return to work, reach in some cases up to four times the median wage of women in the particular region.

JEL klasifikace: E24, H24, H55, J13, J21

Reference:
ČSÚ. 2013a. Zaměstnanci a informační technologie. [online]. Praha: ČSÚ, 2013 [cit. 11. 2. 2014].

Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/680031B4C4/$File/970213_a05.pdf

ČSÚ. 2014a. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785–2013. [online]. Praha: ČSÚ, 2014

[cit. 19. 6. 2014]. Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu

ČSÚ. 2014b. Časové řady základních ukazatelů statistika práce – únor 2014. [online]. Praha:

ČSÚ, 2014 [cit. 27. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/

publ/110025-14-p1_2014.

ČSÚ. 2014c. Struktura mezd zaměstnanců 2013 – Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních

mezd podle pohlaví. [online]. Praha: ČSÚ, 2014 [cit. 5. 6. 2014]. Dostupné na:

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/E500250754/$File/11002614A11.pdf

DIAMOND, P.; SAEZ, E. 2011. The case for a progressive tax: from basic research to policy

recommendations. Journal of Economic Perspectives. 2011, Vol. 25, No. 4, pp. 165–190.

DUŠEK, L.; JÁNSKÝ, P. 2012. Dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností.

Politická ekonomie. 2012, Vol. 60, No. 3, pp. 309-329.

HÖHNE, S. 2008. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití.

Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008.

HÖHNE, S. et al. 2010. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. Praha: Výzkumný ústav

práce a sociálních věcí, 2010.

JAHODA, R., ŠINKYŘÍKOVÁ, T. 2011. Studie o distribučních dopadech a ekonomickém působení

rodičovského příspěvku na české domácnosti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních

věcí, 2011.

KALÍŠKOVÁ, K. 2012. Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového a sociálního

systému. Fórum sociální politiky. 2012, Vol. 6, No. 6, pp. 9–17.

KUČERA, M. 2001. Rodinná politika a její demografi cké důsledky v socialistickém Československu.

Česko-francouzský dialog o dějinách evropské rodiny. 2001, Vol. 22, pp. 53–68.

MPSV. 2009. Statistika volby délky čerpání rodičovského příspěvku za rok 2008. [online]. Praha:

MPSV, 2009 [cit. 12. 2. 2014]. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/6865

MPSV. 2013. Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví. [online]. Praha: MPSV, 2013

[cit. 24. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/10543

MPSV. 2015. Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví. [online]. Praha: MPSV, 2015 [cit.

14. 12. 2015]. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/10543

OECD. 2014. Family database, Maternal employment. [online]. OECD, 2014 [cit. 5. 7. 2014].

Dostupné na: http://www.oecd.org/els/soc/oecdfamilydatabase.htm

SIROVÁTKA, T. 1999. Efektivnost české sociální politiky. Politická ekonomie. 1999, Vol. 47, No. 6, pp.

777-796.

SUNEGA, P. 2005. Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice. Sociologický

časopis. 2005, Vol. 41, No. 2, pp. 271–299.

ÚZIS. 1990–1999. Roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Praha: Ústav zdravotnických

informací a statistiky ČR, 1990–1999.

VAVREČKOVÁ, J., KOTÍKOVÁ, J. 1998. Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování

jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých

systémů zabezpečení. Část IV: Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností

v České republice. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998.