Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 64 No. 4

Vztah genderové mezery, konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky – postavení České republiky v mezinárodním srovnání

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1083

[plný text (PDF)]

Zuzana Křečková Kroupová, Hana Řezanková

The article examines the relationships between selected gender and economic indicators of chosen countries (OECD countries, EU countries, associate members of OECD and high-income countries) and evaluates situation of the Czech Republic in international comparison. Gender indicator values for the Czech Republic were compared both within the time period (years 2006–2014) and with summary statistics for the EU countries. Further, based on four subindexes of the global gender gap index (GGI), similarity of the Czech Republic and other countries in time comparison were expressed. Multidimensional scaling and cluster analysis were applied for graphical expression of relationships of the high-income and EU countries. Positive correlation of indicators reflecting women participation in political and economic life was identifi ed in the OECD countries. Moreover, gender equality and the competitiveness, sustainability of economies and GDP per capita positively correlate in the group of these countries. Gender equality in the Czech Republic is very weak in an international comparison and demonstrates a deteriorating trend.

JEL klasifikace: F43, J71, O44, O57

Reference:
Balcar, J.; Filipová, L.; Machová, Z. (2012). Gender wage gap in the Czech Republic:

First descriptive analysis based on survey 2011. Review of Economic Perspectives –

Národohospodářský obzor, 12(3),151–167. DOI: 10.2478/v10135-012-0007-5.

Česká školní inspekce. (2014). Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/14, Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-905632-7-8.

ČSÚ. (2014). Zaostřeno na muže a ženy 2014. Praha: Český statistický úřad [online].

[Cit. 13. července 2015.] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/4-prace-a-mzdy4259

Dudová, R; Hašková, H. (2014). Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize.

Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2), 19–32. DOI: 10.13060/12130028.2014.15.2.128.

Ellingsæter, A.; Leira, A. (2006). Politicising Parenthood in Scandinavia: Gender Relations in Welfare States. Bristol: Policy Press. ISBN 978-1861346452.

European Commission. (2012). Women on Boards: Commission proposes 40% objective. Brusel:

European Commission [online]. [Cit. 13. července 2015] Dostupné z: http://europa.eu/

rapid/press-release_IP-12-1205_en.htm

European Commission. (2015a). Gender Balance in Decision-Making Positions. Brusel:

European Commission [online]. [Cit. 13. července 2015.] Dostupné z:http://ec.europa.

eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/

supervisory-board-board-directors/index_en.htm

European Commission. (2015b). Commission Outlines Remaining Key Challenges on Gender

Equality. Brusel: European Commission [online]. [Cit. 13. července 2015.] Dostupné z:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4552_en.htm

EUROSTAT. (2015a). Employment rates for selected population groups, 2004–14 (%) YB16.

png [online]. [Citováno 28. května 2016.] Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/

statistics-explained/index.php/File:Employment_rates_for_selected_population_

groups,_2004%E2%80%9314_(%25)_YB16.png

EUROSTAT. (2015b). Europe 2020 education indicators in 2014. The EU is moving closer to its Europe 2020 goals on education. [online] [Citováno 28. května 2016.] Eurostat Press Office. 20 April 2015. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6787423/3-20042015-BP-EN.pdf/b2f295ba-2e15-409c-bec9-91c4e49c5d32

Jonášová, K.; Frýdlová, P.; Svobodová, L. (2012). Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas?

Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU.

Praha: Gender Studies o.p.s. [online]. [Cit. 13. července 2015.] ISBN: 978-80-86520-47-6.

Dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/Materska_Rodicovsky_Cas_web.pdf

Klasen, S. (2006). UNDP’s gender‐related measures: some conceptual problems and possible

solutions. Journal of Human Development, 7(2), 243-274. DOI: 10.1080/14649880600768595.

Křečková, Z. (2013). Women on boards: the perspective of Czech and Slovak Republics within

European context. Slovak Scientific Journal Management: Science and Education. 2(1). 40–42. DOI: 10.1080/10848779608579524.

Křečková Kroupová, Z. (2009). The role of women in international business world and

in the Czech Republic. Acta Oeconomica Pragensia. 17(4), 34–41. DOI: 10.18267/j.aop.277.

McKinsey & Company. (2011). Women Matter. Unlocking the Full Potential of Women in Czech

Business. Praha: McKinsey & Company.

Mysíková, M. (2012). Gender wage gap in the Czech Republic and Central European countries.

Prague Economic Papers, 21(3). 328–346. DOI: 10.18267/j.pep.427.

Nešporová, O. (2015). Přechod k mateřství – plány versus realita týkající se pracovních životů vysokoškolsky vzdělaných žen. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 16 (02), 73–84.

DOI: 10.13060/12130028.2015.16.2.222.

Pytlíková, M.; Gottvald, J.; Filipová, L.; Balcar, J.; Vašková, P.; Machová, Z.; Janíková, L.; Brožová, D. (2012). Gender Wage Gap and Discrimination in the Czech Republic. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-248-2940-1.

Schwab, K. (Ed.). (2013). The Global Competitiveness Report 2013–2014. Ženeva: World Economic Forum [online] [Cit. 13. července 2015.] Dostupné z: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

Schwab, K. (Ed.). (2014). The Global. Competitiveness Report 2014–2015. Ženeva: World Economic Forum [online].[Cit. 13. července 2015.] Dostupné z: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

Šulc, Z; Řezanková, H. (2014). Evaluation of selected approaches to clustering categorical

variables. Statistics in Transition New Series,15(4), 591–610. DOI: 10.15611/amse.2014.17.27.

Valentová, M., Šmídová, I., Katrňák, T. (2007). Genderová segregace trhu práce v kontextu

segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 8 (2),

43–52.

Vlachová, H. (2014). Genderová platová mezera v soukromém a veřejném sektoru České

republiky. Acta Oeconomica Pragensia, 22(5), 89–100. DOI: 10.18267/j.aop.454.

WB (2015). GDP per capita, PPP (current international $). The World Bank [online]

[Cit. 13. července 2015.] Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

WEF (2014). The Global Gender Gap Report 2014. Ženeva: World Economic Forum

[online].[Cit. 13. července 2015.] Dostupné z: http://reports.weforum.org/

global-gender-gap-report-2014/

WEF (2015). Global Challenge Initiatives. Gender Parity. Ženeva: World Economic Forum

[online]. [cit. 1. listopadu 2015]. Dostupné z http://www.weforum.org/projects/group/

gender-parity/

Zkus IT, (2015). Kampaně za zvýšení počtu žen v ICT. Praha: Zkus IT o.s. [online]. [Cit. 13. července 2015.] Dostupné z: http://www.zkusit.cz/linky/kampane.php