Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 64 No. 7

Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006–2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1094

[plný text (PDF)]

Sylva Höhne, Věra Kuchařová

The aim of this paper is to contribute to the discussion about the influence of family policy on family behaviour. The paper analyses the impact of parametric and system changes introduced in family and social benefits and tax reliefs in 2006–2015 on the income level of families with different demographic characteristics, and evaluates the potential of those changes to infl uence reproductive and partnership behaviour. The analytical part takes selected instruments of financial support to the family and shows the size of the financial provision families can claim depending on their previous earned income, to what extent that income is being compensated (family benefits), and how the net income is influenced (tax reliefs). Effects of the studied changes vary for different income categories and are more pronounced in the case of low-income families. This differentiation corresponds to the fertility by mother’s education, which is tightly linked to the family’s income. The analysis has shown that certain instruments have the potential to influence family behaviour, however in diverse ways.

JEL klasifikace: D69, J13

Reference:
ČSÚ (2011). Porodnost a plodnost – 2006 až 2010. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/porodnost-a-plodnost-2006-az-2010-bei2lxvhdf

ČSÚ (2014a). Socio-demografi cká homogamie sezdaných a nesezdaných párů

1993–2012. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/

socio-demografi cka-homogamie-sezdanych-a-nesezdanych-paru-1993-2012-muq0bgnsr3

ČSÚ (2014b). Vývoj obyvatelstva České republiky – 2013. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2013-ajtghnb5q2

ČSÚ (2015a). Struktura mezd zaměstnanců – 2014. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2014

ČSÚ (2015b). Zaostřeno na ženy a muže – 2014. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/

csu/czso/1-obyvatelstvo-a-rodiny-a-domacnosti5404

ČSÚ (2015c). Demografi cké ročenky (pramenná díla) 2010–2013 a 1990–2009. Praha: ČSÚ.

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/casova_rada_demografi e

ČSÚ (2015d). Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1.

čtvrtletí 2015. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/

ukazatele-socialniho-a-hospodarskeho-vyvoje-ceske-republiky-1-ctvrtleti-2015

ČSÚ (2015e). Vývoj obyvatelstva České republiky – 2014. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014

Databáze MPSV (2015). Data o příjemcích rodičovského příspěvku v letech 2004–2014. Praha:

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dlouhý, J. (1997). Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice. Praha: Socioklub. ISBN 80-902260-6-X.

Ettlerová, S., Matějková, B. (2004). Rodinné chování a bytová situace mladé generace – souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním (výsledky empirického šetření Bydlení mladé generace 2003). Praha: VÚPSV.

European parliament (2015). Maternity, paternity and parental leave: Data related to duration and compensation rates in the European Union. Brusel: European Union. Dostupné z:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509999/IPOL_STU(2015)509999_EN.pdf

Fiala, T.; Langhamrová, Jitka; Langhamrová, Jana; Cséfalvaiová, K. (2015). Plodnost v české republice podle vzdělání a rodinného stavu. RELIK 2015. Dostupné z: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/download/pdf/53-Fiala-Tomas-paper.pdf

Frejka, T.; Sobotka, T.; Hoem, J. M.; Toulemon, L. (2008). Summary and general conclusions: Childbearing Trends and Policies in Europe. Demographic research, 19(2), 5–14, http://dx.doi.org/10.4054/demres.2008.19.2

Gauthier A. H. (2005). Trends in Policies for Family-Friendly Societies. The New Demographic Regime. UNECE. Dostupné z: http://www.unece.org/fi leadmin/DAM/pau/ _docs/pau/

PAU_2005 _Publ_NDR Ch06.pdf

Gauthier, A. H.; Philipov, D. (2008). Can policies enhance fertility in Europe? in Vienna Yearbook of Population Research. Vienna Institute of Demography, pp 1–16. Dostupné z: http://www.oeaw.ac.at/vid/publications/VYPR2008/VYPR2008.shtml

Haan, P.; Wrohlich, K. (2009). Can child care policy encourage employment and fertility? Evidence from a structural model. MPIDR Working Papers 2009-025. Dostupné z: http://www.

demogr.mpg.de/papers/working/wp-2009-025.pdf

Hampl, O. (2012). Hodnota práce v rodině a její ocenění. Příspěvek na konferenci Rodina

v etických otázkách dnešní doby. Dostupné z: http://www.rodiny.cz/nae-akce/

ostatni/2013-semina-rodina-v-etickych-otazkach-dneni-doby

Hoem, J. (2008). The impact of public policies on European fertility. In: Demographic research. 19(10), 249–260, http://dx.doi.org/10.4054/demres.2008.19.10

Höhne, S. (2008). Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-87007-93-8.

Höhne, S.; Kuchařová, V.; Svobodová, K.; Šťastná, A.; Žáčková, L. (2010). Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-059-2.

Höhne, S.; Šťastná, A.; Šlapák, M. (2015). Bulletin No. 30. Vývoj vybraných ekonomických

a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2014. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-214-5.

Horáková, M.; Jahoda, R.; Kofroň, P.; Sirovátka, T.; Šimíková, I. (2013). Příjmová chudoba

a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU – vývoj v důsledku krize, fi skální konsolidace a sociální reformy. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-129-2.

Jahoda, R. (2006). Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. Praha: VÚPSV. ISBN 80-87007-44-1.

Jahoda, R. (2011). Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. Praha: VÚPSV.

Jahoda, R.; Šinkyříková (2011). Studie o distribučních dopadech a ekonomickém působení

rodičovského příspěvku na české domácnosti. Praha: VÚPSV.

Jelínek, T.; Schneider, O. (2005). Vliv českého sociálního systému a daňových úlev na rozdělení příjmů. Praha: ISEA.

Kalíšková, K. (2012). Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového

a sociálního systému. FÓRUM sociální politiky, 6(6), 9–17. Dostupné z: http://praha.vupsv.

cz/Fulltext/FSP_2012-06.pdf

Kalíšková, K.; Münich, D. (2014). Komu pomůže navrhované zvýšení slevy na dani na dítě? Studie 3/2014. Praha: CERGE-EI.

Kocourková, J. (2006). Od politiky populační k politice rodinné: vývoj v ČR od počátku 90. let, in Kocourková, J.; Rabušic, L., ed., Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: UK PřF, s. 107–127.

Kocourková, J. (2009). The Current „baby boom“ in the Czech Republic and family policy. Czech Demography, 3, 10–21. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/23196876/

kocourkova2011.pdf/1437d003-40cc-49b4-8ef0-7697e02c5c8d?version=1.0

Kocourková, J.; Kučera, M.; Loužek, M.; Rabušic, L. (2002.). Propopulační politika – ano či ne. Sborník č.21/2002. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku.

Kostelecký, T.; Vobecká, J. (2009). Housing Aff ordability in Czech Regions and Demographic Behaviour – Does Housing Aff ordability Impact Fertility? Czech Sociological Review/Sociologický časopis, 45(6), 1191–1213. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/32d8a180602dd98ec9135a05d8d11424a6c5233c_KosteleckyVobeckaSC2009-6.pdf

Kuchařová, V. (2006). Rodinná politika v České republice – proč a o čem. Demografie, 48(4), 229–240.

Kuchařová, V.; Tuček, M. (1999). Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé

generace v České republice. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Kulu, H.; Vikat, A. (2007). Fertility diff erences by housing type: an effect of housing conditions or of selective moves? MPIDR Working Paper WP-2007-014. Dostupné z: http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2007-014.pdf

Kurkin, R. (2013). Plodnost žen SLDB 2011. Praha: ČSÚ. Dostupné z:

https://www.czso.cz/documents/10180/20551769/170224-14.

pdf/287dc43c-df94-40c1-bf04-b322ed0e4b84?version=1.0

Letablier, M-T.; Luci, A.; Math, A., Thévenon, O. (2009). The costs of raising children and the effectiveness of policies to support parenthood in European countries: a literature review. European Commission. Dostupné z: http://europa.eu/epic/docs/eu_report_cost_of_children_final_11-05-2009.pdf

Lux, M.; Kostelecký, T.; Sunega, P.; Vobecká J.; Sládek, J. (2010). Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti. Praha: SOÚ AV ČR. ISBN 978-80-7330-177-4. Dostupné z: http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/

nastroje_mladi.pdf

Mitchell, E. (2012). Finanční podpora mladých rodin mezi Východem a Západem, in Mitchell, E.; Hamplová, D., ed., Kdo se (po)stará? Dítě mezi rodinou, státem a trhem. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN: 978-80-7330-216-0

Mlčoch, L. (2013). Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha:

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN: 978-8086729-84-8

MPSV (2014). Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice

ve vývojových řadách a grafech 2013. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné

z: http://www.mpsv.cz/fi les/clanky/19914/Zakladni_ukazatele_2013.pdf

MPSV (2015). Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů. Praha: Ministerstvo práce

a sociálních věcí. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/869

Nešporová, O. (2015). Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací. Fórum sociální politiky, 9(6), 10–17.

Neyer, G. (2006). Family policies and fertility in Europe: fertility policies at the intersection of gender policies, employment policies and care policies. MPIDR Working Paper WP-2006-010. Dostupné z: http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2006-010.pdf

Neyer, G. (2013). Welfare states, family policies and fertility in Europe, in Neyer, G.; Andersson, G.; Kulu, H.; Bernardi, L.; Bühler, C., ed., The Demography of Europe. Doordrecht: Springer. pp. 29–54.

Neyer, G.; Andersson, G. (2008). Consequences of Family Policies on Childbearing Behavior:

Effects or Artifacts? Population and development review, 34(4), 699–724. Dostupné z:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121549233/PDFSTART

Paloncyová, J.; Barvíková, J.; Kuchařová, V.; Peychlová, K. (2014). Nové formy denní péče o děti v České republice. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-203-9.

Promoting fertility in the EU (2013). Social policy options for Member States. Library of the European Parliament. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/

briefing/2013/130519/LDM_BRI(2013)130519_REV2_EN.pdf

Průša, L.; Víšek P.; Jahoda R. (2014). Alchymie nepojistných dávek. Praha: Wolters Kluwer.

Rabušic, L. (2001). Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha:

Sociologické nakladatelství. ISBN 80-86429-01-6.

Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k české rodinné politice. Demografie, 49(4), 262–272.

Rychtaříková, J. (2014). Diferenční plodnost generací žen 1930–1980: retrospektivní analýza. Příspěvek na XLIV. konferenci ČDS „SČÍTÁNÍ A MY“, konané 21.–22. května 2014 v Praze. Dostupné z: https://sites.google.com/site/cdskonference2014/program-konference

SILC (2014). Příjmy a životní podmínky domácností. Datový soubor.

Sirovátka, T. (2006). Rodina a reprodukce versus zaměstnání a role sociální politiky, in Sirovátka, T., ed., Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé-Albert, pp. 77–112. ISBN 80-7326-104-9.

Sirovátka, T.; Kofroň, P.; Jahoda, R. (2011). Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC). Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-092-9. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_337.pdf

Sirovátka, T.; Horáková, M.; Jahoda, R.; Kofroň, P. (2012). Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008–2011. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-110-0. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_349.pdf

Sleebos, J. (2003). Low fertility rates in OECD countries: facts and policy responses. OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 15, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/568477207883

Šťastná, A.; Šprocha, B.; Kocourková, J. (2015). Transformation of childbearing patterns from the cohort perspective. Příspěvek na konferenci RELIK, Praha 12.–13. 11. 2015.

Švarcová, N.; Švarc, P. (2007). The Impact of Social and Tax Policies on Families with Children: Comparative Study of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. IES Working Paper: 28/2007. Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague.

Švarcová, N.; Švarc, P. (2009). The Financial Impact of Government Policies on Families with Children in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. AUCO Czech Economic

Review, 3(1), 48–68.

Thévenon, O. (2008). Does Fertility Respond to Work and Family-life Reconciliation Policies in France? Dostupné z: https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/! PORTAL.wwpob_page.show? _docname= 1006064.PDF

Vienna Year of population research (2008). Special issue on „Can policies enhance fertility in Europe?“. Wien: Austrian Academy of Science. Dostupné z: http://www.oeaw.ac.at/vid/publications/VYPR2008/VYPR2008.shtml

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.