Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 64 No. 6

Nová kritéria pro přijetí Eura

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1105

[plný text (PDF)]

Aleš Michl

The sovereign debt crisis inside the European Monetary Union (EMU) as well as competitiveness problems of some EMU members made the members and non-members of the club address one question: Is a monetary union advantageous? This paper deals with the issue whether or not the Maastricht criteria are good indicators for deciding to join the eurozone, namely for a small open economy, as the Czech Republic. In particular, this analysis addresses the issue of price competition, which can be measured by the real effective exchange rate. In fact, the Maastricht criteria do not reflect the competitiveness of a country. Thus the arguments concerning the advantages/disadvantages of the adoption of a common currency should not be based only on the Maastricht criteria, but at first on the philosophy of the real effective exchange rate. We define a basis for setting new criteria to decideing on joining the monetary union. To sum up, if depreciation/devaluation of the real exchange rate is not a competitive advantage for both Czech exports and the Czech economy (especially in the long term), then the main economic argument against joining the EMU disappears.

JEL klasifikace: E32, E62, F14, F16, F41, F45, L16, O47

Reference:
Balassa, B. (1964). The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. Journal of Political Economy, 72 (6), 584–596, http://dx.doi.org/10.1086/258965

Balassa, B. (1965), Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage.

Manchester School of Economic and Social Studies, 33(2), 9–123, http://dx.doi.

org/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x

Balcerowicz L. (1997). Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN.

Dostupné z: http://czytelnia.pwn.pl/balcerowicz.php

Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis.

The American Economic Review, 57(3), 415–426. Dostupné z: http://www.jstor.org/

stable/1812111

BBC (2002): The UK’s fi ve tests, 21 November, 2002. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2423783.stm

Benkovskis, K.,Wörz, J. (2012). Non-Price Competitiveness Gains of Central, Eastern and Southeastern European Countries in the EU Market. ECB. Dostupné z: https://www.oenb.at/dam/jcr:a31148eb-6824-4365-b8e8-fab5e29d5d14/feei_2012_q3_studies2_tcm16-249596.pdf

Brůha, J., Podpiera, J., Polák, S. (2010). The Convergence Dynamics of a Transition Economy: The Case of Czech Republic. Economic Modelling, 27(1), 116–124, http://dx.doi.

org/10.1016/j.econmod.2009.07.026

Čapek, A. (1998). Reálný efektivní směnný kurz: Problémy konstrukce. Politická ekonomie, 46(5), 611–631, http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.247

Čihák, M., Holub, T. (2005). Price Convergence in EU Accession Countries: Evidence from

the International Comparison. Économie Internationale, 2(102), 59–82. Dostupné z:

https://www.cairn.info/revue-economie-internationale-2005-2-page-59.htm

Dědek, O. (2002): Euro pro českou ekonomiku: spíše dříve než později, in: Loužek M. (ed.):

Možnosti měnové politiky a příchod eura, CEP16, 29–39. Dostupné z: http://www.cepin.cz/

docs/dokumenty/sbornik16.pdf

EU (2011): Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu

2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy. Úřední věstník

Evropské unie, 23. 11. 2011. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/

TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.306.01.0008.01.CES

Fabrizio, S. (2007). IMF Working Paper The Dynamics of Product Quality and International

Competitiveness. IMF Working Paper.

Frait, J., Komárek, L. (1999). Dlouhodobý rovnovážný reálný měnový kurz koruny a jeho

deterninanty. Praha: VP 9 ČNB. Dostupné z: http://www.cnb.cz/en/research/research_

publications/mp_wp/download/c-vp9-99.pdf

Frankel, J. (2004). On the Renminbi: The Choice Between Adjustment Under a Fixed Exchange Rate and Adjustment Under a Flexible Rate. High-Level Seminar on Foreign Exchange System,

Dalton, China, 1–26.

Gylanik, M. (2012). Equilibrium real eff ective exchange rate estimation for the Slovak economy. NBS.

Havlik, P. (2010). Unit labour costs, exchange rates and responses to the crisis in CESEE, WIIW Research Report.

Izák, V. (2000). Česká dezinfl ace a hrubý domácí produkt. Praha: VP 16 ČNB. Dostupné z:

http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp16_00.pdf

Klaus, V. (2006): Patnáct let od zahájení ekonomické transformace, In: Loužek M. (ed.): Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi. CEP. 47, 11−17. Dostupné z: http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbor47.pdf

Klaus, V. (2007): Klausova kritéria pro přijetí (či nepřijetí) společné evropské měny, in: Loužek M. (ed.): Euro – dříve, nebo později? CEP, 56, 85–89.

Komárek, V. (1991). Prognostické refl exe problémů přechodu k demokracii a k tržní ekonomice v ČSFR. Koridor. ISBN: 9788090032446.

Kornai, J. (1992). The Socialist System: The Political Economy of Communism. Princeton University Press. ISBN: 9780691003931.

Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483–499, http://dx.doi.org/10.1086/261763

Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages, in M.G. Dagenais and

P.A. Muet ed., International Trade Modeling. Chapman & Hill, London.

Lerner, A. P. (1944). The economics of control: principles of welfare economics. New York: Macmillan.

Machlup, F. (1955). Relative Prices and Aggregate Spending in the Analysis of Devaluation.

American Economic Review, 45(3), 255–278.

Mandel, M., Tomšík, V. (2003). Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Praha:

Management Press. ISBN: 80-7261-094-5.

Marshall, A. (1923). Money, credit & commerce. London, GB: Macmillan.

Mejstřík, M. (1989). Innovation as a Quality Change: Eff ects of Export and Export Subsidy. Paper presented at 4. Annual Congress of EEA in Augeburg. Dostupné z: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/conference/show/id/36/lang/cs

NBS (2015). Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. NBS.

NERV (2011). Souhrnná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro

konkurenceschopnost a podporu podnikání. Rámec Strategie konkurenceschopnosti

a výchozí náměty. Praha: Úřad vlády ČR.

Polak, J. J.; Chang, T. C. (1950). Effect of Echange Depreciation on a Country’s Export Price Level. International Monetary Fund Staff Papers, 1, 49–70, http://dx.doi.org/10.2307/3866178

Robinson, J. (1947). Beggar-My-Neighbour Remediem for Unemployment. Essays on the Theory

of Employment. Oxford: Blackwell.

Roubini, N. (2011). Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. Penguin Press HC. ISBN: 978-0141045931.

Samuleson, P. A. (1964). Theoretical Notes on Trade Problems. Review of Economics and

Statistics, 46 (2), 145–154, http://dx.doi.org/10.2307/1928178

Zeman, M. (1995). Zpověď bývalého prognostika, rozhovory vedené Janem Bauerem. Praha:

Dekon. ISBN 80-85814-23-4.

Zeman, M. (2016): Zahajovací projev na konferenci Festivalu exportu CZ 2016, 15. 6. 2016.