Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 1

Mikroekonomická analýza malé důchodové reformy v České republice (tzv. I. pilíř)

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1129

[plný text (PDF)]

Jiří Vopátek

The paper deals with the so-called small pension reform in the Czech Republic in response to the findings of the Constitutional Court Pl. US 8/07. Through microeconomic modelling of the situation with the help of valid retro data, the development of solidarity and equivalence in the ongoing pension system is analysed in detail, both before and after the so-called small pension reform of basic pension benefits carried out from 2005–2016 in the Czech Republic. The analytical calculations are focused on properly calculating retirement in accordance with Act No. 155/1995 Coll. on pension insurance, as amended, from the perspective of different situations of typified individuals with different incomes (five) and their individual replacement ratio from the perspective of the Czech pension system, which is funded on an ongoing basis. The results quantify the individual replacement rates and are analysed from the perspective of model situations where, despite the enactment of these small pension reform, a high individual replacement ratio still remains for lowincome individuals compared with high-income individuals. The analysis shows that the lower the pre-retirement income is, the higher the individual pension benefit itself is in comparison with preretirement higher income, and the more it manifests itself in a higher rate of solidarity with the higher individual replacement ratio. Conversely, with an increase in the pre-retirement pension, the benefit income rises, but increases more slowly in relation to the pre-retirement income and the individual replacement ratio decreases significantly. Low-income individuals have a tendency to increase the nationwide replacement rate, while high-income individuals tend to reduce it. In conclusion, the paper also points out the difficulty of achieving ongoing financial sustainability of the pension system in the Czech Republic, where a considerable increase in the so-called awaited dependency ratio (per 100 people) is expected from the 2015 value of 26.6 to 47.8 in 2080 (ceteris paribus).

JEL klasifikace: D690, G230, J310

Reference:
Český statistický úřad (2016). Databáze Eurostatu v češtině, Tabulky dle témat, Obyvatelstvo. Praha: Český statistický úřad. Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h

Filip, M., Pospíšil, R. (2013). Finanční poradenství: co s tou penzí. 1. vyd. Praha: Institut pro finanční poradenství. ISBN 978-80-905457-0-0.

Kahoun, V. (2013). Sociální zabezpečení: vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Triton.

ISBN 978-80-7387-733-0.

Krebs, V. (2010). Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

ISBN 978-80-7357-585-4.

Loužek, M. (2006). Má důchodová reforma se zadlužením smysl? Politická ekonomie, 54 (2),

247–260, https://doi.org/10.18267/j.polek.556

Loužek, M. (2014). Důchodová reforma. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2612-3.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor rozpočtu (2015). Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně obyvatelstva České republiky v letech 1993–2014. Praha:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. ISBN 978-80-7421-109-6.

Ministerstvo financí ČR (2016). Monitor státní pokladny. Praha: Ministerstvo finance. Dostupné z: http://monitor.statnipokladna.cz

Musílek, P. (2013). Nedokonalý kapitalizovaný pilíř českého důchodového systému. Český

finanční a účetní časopis, 8(2), 50–60. Dostupné z: http://www.vse.cz/cfuc/339

Prachař, O. (2013). Přispěje současná penzijní reforma v České republice k dlouhodobé

udržitelnosti důchodového účtu? Aktuální Otázky sociální politiky, 7(1), 35–48. Dostupné z: https://aosp.upce.cz/article/view/250

Průša, L., Víšek, P., Jahoda, R. (2014). Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-528-3.

Sbírka zákonů č. 135/2010 Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu

na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (Pl. ÚS 8/07;

JUD164475CZ – Pl.ÚS 8/07, ASPI XT 398)

Sněmovní tisk číslo 277 k novele zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, VI. volební období

Šnajdr, O. (2012). Krátká studie 7/2012, Jaký důchod nás čeká? Alternativy vývoje státního

průběžného důchodového systému. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Dostupné z: http://idea.cerge-ei.cz/documents/kratka_studie_2012_07.pdf

Vopátek, J. (2015). Výše základní důchodové dávky z I. pilíře v roce 2015. Národní pojištění: odborný měsíčník České správy sociálního zabezpečení, 46(3), 12–17.

Vopátek, J. (2016a). Vliv základních parametrů na výši starobního důchodu z I. pilíře. Národní pojištění: odborný měsíčník České správy sociálního zabezpečení, 47(3), 11–16.

Vopátek, J. (2016b). Ukončení důchodového spoření v ČR (II. pilíř 2013 – 2015). Národní

pojištění: odborný měsíčník České správy sociálního zabezpečení, 47(4), 17–19.

Vostatek, J. (2012a). Důchodová reforma: břímě mladých? CESTA Centrum pro sociálně-tržní

ekonomiku a otevřenou demokracii. Dostupné z: http://www.centrum-cesta.cz/

prectete-si/publikace/133-research-paper-1-duchodova-reforma-brime-mladych

Vostatek, J. (2012b). Česká důchodová reforma: co dál. Předběžný text příspěvku na 3.

mezinárodní vědeckou konferenci VŠFS dne 27. listopadu 2012. Dostupné z http://www.

vsfs.cz/prilohy/konference/vostatek_duchodova_reforma_2012.pdf

Zákon číslo 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, v platném znění

Zákon číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

Zákon číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění

Zákon číslo 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon číslo 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon číslo 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, v platném znění

Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon číslo 163/2015 Sb., změna zákona o důchodovém spoření

Zákon číslo 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření

Zákon číslo 212/2016 Sb., kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony