Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 3

Podpora pracovní aktivity matek s dětmi do tří let

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1147

[plný text (PDF)]

Lucia Bartůsková

This article analyses the options how changes in Czech tax-benefit system could increase mother´s economic activity. The article builds up on the study (previous author´s study published in 2015). This underlying study presents a calculation according to which women, taking care of children up to 3 years, results with a lower net cash flow after returning to work compare to staying at home. The aim is to propose measures that would motivate women, with children up to 3 years, to return to work and simultaneously quantify the impact of these measures on the state budget. Economic effects of the proposed measures are quantified, including the cancelation of conditional entitlement to parental benefit, introduction of tax relief for working mothers and 50% relief on employer’s mandatory contributions, which employ parents part-time. Implementation of these measures, which would motivate more women to return to work, would bring an estimated net income amounting to 9.5 billion crowns to the state budget per year.

JEL klasifikace: H55, H60, J13, J18

Reference:
Aguirre, De A. et al. (2012). Empowering the Third Billion Women and the World of Work in

2012. Briefing report. Abu Dhabi: Booz & Company Inc. Dostupné z: http://www.strategyand.

pwc.com/media/file/Empowering-the-third-billion_Briefing-report.pdf

Buddelmeyer, H., Mourre, G., Ward-Warmedinger, M. (2004). Recent Developments in Part-time

Work in EU-15 Countries: Trends and Policy. IZA. Discussion Paper No. 1415, November

2004. Dostupné z: http://ftp.iza.org/dp1415.pdf

ČSÚ (2012). Demografická ročenka ČR 2011, Narození podle měsíce narození, legitimity,

pořadí a vitality. [Cit. 2016-06-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/

demograficka-rocenka-cr-2011-hn4b3mzpuf

ČSÚ (2013). Demografická příručka 2012, Narození. [Cit. 2016-06-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/4032-13

ČSÚ (2014). Struktura mezd zaměstnanců 2013, Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých

měsíčních mezd podle pohlaví. [Cit. 2016-06-07]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/

czso/struktura-mezd-zamestnancu-2013-y4od8y94rb

Eurostat (2016). Percentage of Part-time Employment of Adults by Sex, Age Groups, Number of Children and Age of Youngest Child. [Cit. 2016-06-20] Dostupné z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Hašková, H., Křížová, A., Dudová, R. (2015). Ekonomické náklady mateřství: co znamená

odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění

a ekonomického postavení? Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních rozhovorů. Praha:

Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Dostupné z: http://genderstudies.cz/

download/Sekundarni%20analyza%20zprava%20final_format.pdf

Kabeer, N. (2012). Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and

enterprise development. DFID/IDRC: SIG. Working Paper No. 2012/1. Dostupné z: http://

www.idrc.ca/EN/Documents/NK-WEE-Concept-Paper.pdf

Kalíšková, K., Zapletalová, L. (2014). Společným zdaněním k nižší zaměstnanosti žen. Studie 10/2014. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Dostupné z: http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_10_2014.pdf

Klein, T. (2004). Onze ans d’exonération de cotisations sociales pour l’embauche à temps

partiel. Premières Informations - Premières Synthèses, No. 18.1. [Cit. 2016-05-16] Dostupné z: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/publication_pips_200404_n-18-1_onze-ansexoneration-cotisations-sociales-embauche-temps-partiel.pdf

Löfström, Å. (2009). Gender Equality, Economic Growth and Employment. Gender Study.

Stockholm. Dostupné z: http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/bibliotheque/consulter.

php?id=1563

Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail

à temps partiel et à l’assurance chômage. (Zákon č. 92-1446 ze dne 31. prosince

1992, o zaměstnanosti, rozvoji práce na částečný úvazek a pojištění pro případ

nezaměstnanosti).

MPSV (2016). Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví. [Cit. 2016-07-26] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10543

Šatava, J. (2016). Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem. Studie 1/2016. Praha:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7344-363-4.