Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 4

Jak může zahraniční migrace ovlivnit vývoj počtu a věkové struktury obyvatelstva České republiky?

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1156

[plný text (PDF)]

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová

As of 2015, the yearly number of live births in the Czech Republic will probably be lower than the number of deaths. Latest population forecast, presented by the Czech Statistical Office in 2013, shows that without permanent international immigration the population of the Czech Republic would decrease. The paper presents the results of our own population forecast, which takes into account the recent fertility increase observed in 2013–2015, and the replacement migration concept, i.e. the estimate of the amount of annual net migration needed to stabilize the Czech Republic population size at its current size (10.6 million of inhabitants) until the end of this century. Three different scenarios of future fertility levels are assumed. We also compare our results with the population forecast without migration and with constant net migration. Additionally to the population forecast itself, we present future trends in the productive, post-productive and oldage population, and compute old-age dependency ratios. We define the upper threshold of the productive age in agreement with the increasing retirement age in the Czech Republic. Based on our findings, we conclude that immigration is not able to stop the population ageing process as such, but can partially eliminate its consequences. Possible opportunities, as well as migration risks, are also discussed.

JEL klasifikace: J11, J61

Reference:
Alesina, A., Giuliano, P. (2010). The Power of the Family. Journal of Economic Growth, 15(2), 93–125, https://doi.org/10.1007/s10887-010-9052-z

Algan, Y., Cahuc, P. (2005). The Roots of Low European Employment: Family Culture? In:

NBER International Seminar on Macroeconomics 2005, 65–109, National Bureau of Economic Research.

Arai, M., Karlsson, J. Lundholm. M. (2011). On Fragile Grounds: A Replication of „Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural Integration?“ Journal of the European Economic Association, 9(5), 1002–1011, https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2011.01043.x

Battu, H., Zenou, Y. (2010). Oppositional Identities and Employment for Ethnic Minorities:

Evidence from England. The Economic Journal, 120(542), F52-F71, http://www.jstor.org/

stable/27765752. [Cit. 2016-02-10], https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2009.02337.x

Bijak, J., Kupiszewska, D., Kupiszewski, M., Saczuk, K. (2005). Impact of International Migration on Population Dynamics and Labour Force Sources in Europe. Central European Forum for Migration Research. Warsaw Working Paper No. 1.

Bisin, A., Patacchini, E., Verdier, T., Zenou, Y. (2008). Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural Integration? Journal of the European Economic Association, 6(2–3), 445–456, https://doi.org/10.1162/jeea.2008.6.2-3.445

Burcin, B., Drbohlav, D., Kučera, T. (2007). Koncept náhradové migrace a jeho aplikace

v podmínkách České republiky. Demografie, 49(3), 170–181.

Bogue, D. J., Arriaga, E. E., Anderton, D. L. (eds.). (1993). Readings in Population Research Methodology Vol. 5. Population Models, Projections and Estimates. United Nations

Population Fund, Social Development Center, Chicago, Illinois.

Constant, A. F., Zimmermann, K. F. (2008). Measuring Ethnic Identity and its Impact on

Economic Behavior. Journal of the European Economic Association, 6(2–3), 424–433,

https://doi.org/10.1162/jeea.2008.6.2-3.424

Corneo, G., Jeanne, O. (2010). Symbolic Values, Occupational Choice, and Economic

Development. European Economic Review, 54(2), 237–251, https://doi.org/10.1016/j.

euroecorev.2009.04.006

CVVM (2003a). Jak jsme tolerantní. Tisková zpráva. Praha. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/jak-jsme-tolerantni [Cit. 2015-03-25].

CVVM (2003b). Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců. Tisková zpráva. Praha.

Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-ceske-verejnosti-kzamestnavani-cizincu-2 [Cit. 2016-02-10].

CVVM (2009). Kdo je to cizinec. Tisková zpráva. Praha. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/

vztahy-a-zivotni-postoje/kdo-je-to-cizinec [Cit. 2016-02-10].

CVVM (2014). Názory občanů na přínos cizinců pro ČR – březen 2014. Tisková zpráva. Praha.

Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/nazory-obcanu-na-prinoscizincu-pro-cr-brezen-2014 [Cit. 2016-02-10].

CVVM (2015a). Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – únor 2015. Tisková zpráva. Praha. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/nazory-verejnosti-nausazovani-cizincu-v-cr-unor-2015 [Cit. 2016-02-10].

CVVM (2015b). Postoje české veřejnosti k cizincům – únor 2015. Tisková zpráva. Praha. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-ceske-verejnosti-k-cizincumunor-2015 [Cit. 2016-02-10].

CVVM (2015c). Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků – prosinec 2015. Tisková zpráva. Praha. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/postoj-ceske-verejnosti-kprijimani-uprchliku-prosinec-2015 [Cit. 2016-02-10].

ČSÚ (2013). Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. Dostupné z: https://www.

czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n-fu4s64b8h4 [Cit. 2015-03-25].

ČSÚ (2016a). Věkové složení obyvatelstva – 2015. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/

vekove-slozeni-obyvatelstva [Cit. 2016-07-25].

ČSÚ (2016b). R01 Vývoj počtu cizinců v ČR v letech 2004 - 2015 (stav k 31. 12.) Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr [Cit. 2016-08-10].

Eurostat (2014). Statistics Database. Database by themes. Population and social conditions. Population projections (proj). EUROPOP 2013 – Population projections at national level (proj_13n). Projected demographic balances and indicators (proj_13ndbi). No migration variant – Projected demographic balances and indicators (proj_13ndbizms). Dostupné z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [Cit. 2015-10-25].

Fiala, T., Langhamrová, J. (2014). Increase of Labor Force of Older Age – Challenge for

the Czech Republic in Next Decade. In: 17th International Conference Enterprise and

Competitive Environment 2014. [online] Brno, 06.03.2014 – 07.03.2014. Amsterdam :

Elsevier, s. 144–153. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S221256711400330X [Cit. 2016-02-10].

Fiala, T., Langhamrová, J. (2015). Hranice důchodového věku zajišťující průměrnou dobu

pobírání důchodu čtvrtinu života a modelové výpočty jeho hodnot. Fórum sociální

politiky, 9(5), 2–8.

Guiso, L., Sapienza, P., Zingales. L. (2006). Does Culture Affect Economic Outcomes? Journal of Economic Perspectives, 20(2), 23–48, https://doi.org/10.1257/jep.20.2.23

Chmelař, A., Volčík, S., Nechuta, A., Holub, O. (2015). Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU. Oddělení strategií a trendů Evropské Unie. Discussion paper No. 12/2015. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trhprace-CR-a-EU.pdf [Cit. 2017-03-26].

Klvačová, P., Bitrich, T, (2003). Jak se (ne)píše o cizincích. Výzkumná zpráva. Součást projektu Multikulturního centra Praha Média a menšiny. Praha: Multikulturní centrum. Dostupné z: http://docplayer.cz/273422-Jak-se-ne-pise-o-cizincich-petra-klvacova-tomas-bitrich.html [Cit. 2016-02-10]

Leontieva, Y. (2003). Cizinci v ČR. „My“ a „oni“. Naše společnost, 1(3–4), 22–25.

Odborná komise pro důchodovou reformu (2014). Návrh revizního systému nastavení hranice

důchodového věku. Dostupné z: http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/12/N%C3%A1vrh-revizn%C3%ADho-syst%C3%A9mu-nastaven%C3%ADhranice-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-v%C4%9Bku-11.-prosince-2014.pdf [Cit.2016-02-10].

United Nations (2001). Replacement Migration. Is It a Solution to Declining and Ageing

Populations? New York: Population Division, Department of Economic and Social Affairs,

United Nations Secretariat.