Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 65 No. 6

Konkurenceschopnost a produktivita vývozu členských zemí Evropské unie

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1169

[plný text (PDF)]

Lenka Fojtíková, Michaela Staníčková

The growing number of players in world trade increases competition among countries. It has also a significant implication for the EU member states that are differently dependant on international trade. The object of the paper was to evaluate the export competitiveness and productivity of the EU member states in 2000−2015 using the Factor Analysis and the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The results of trade analyses confirmed that the level of the export competitiveness was different in the individual EU member states and that it had also been changed during the monitored period. However, the original hypothesis about the level of export productivity was not confirmed. The results of the DEA analysis pointed more to economic convergence in the trade area between the new and old EU member states than to export productivity. The development of the EU trade was influenced by globalisation processes accompanied by trade liberalisation, but also the EU integration process.

JEL klasifikace: C67, C82, E61, F10, F14, F23, O11, O52

Reference:
Ahmadi-Esfahani, F. (2006). Constant Market Shares Analysis: Uses, Limitations and Prospects. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 50(4), 510–526, https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2006.00364.x

Baláž, P., Verček, P., Cihelková, E., Ferenčíková, S., Gaval’ová, V., Kašťáková, E., Vobodová, V., Škorvagová, S., Poliačik, I., Pavelka, L’. (2010). Medzinárodné podnikanie na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky. Bratislava: Sprint dva. ISBN 978-80-89393-18-3.

Baláž, P., Hamara, A., Sopková, G. (2015). Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej

ekonomike. Zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy. Bratislava: Sprint dva. ISBN

978-80-89710-20-1.

Besedes, T., Prusa, T. J. (2007). The Role of Extensive and Intensive Margins and Export Growth. NBER. Working Paper No. 13628, https://doi.org/10.3386/w13628

Cihelková, E., Hnát, P., Jiránková, M., Krč, J., Neumann, P., Steinmetzová, D., Stuchlíková, Z., Žamberský, P. (2009). Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 320 s. ISBN 978-80-7400-155-0.

Cook, W., Zhu, J. (2008). Data Envelopment Analysis: Modelling Operational Processes and

Measuring Productivity. Boston: Kluwer Academic Publishers. ISBN 978-1434830234.

Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K. (2006). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive

Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. New York: Springer.

ISBN 978-03-87-45281-4.

Cooper, W. W., Seiford, L. M., Zhu, J. (2007). Data Envelopment Analysis: Models and

Interpretations. New York: Springer. ISBN 978-0387-45281-4.

Eaton, J., Eslava, M., Kugler, M., Tybout, J. (2007). The Margins of Entry into Export

Markets: Evidence from Colombia. [cit. 2016-07-29] Dostupné z: http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/ydepot/semin/texte0708/TYB2008TRA.pdf.

Eurostat (2016). Mezinárodní obchod se zbožím. [cit. 2017-03-27] Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/cs

Färe, R., Grosskopf, S., Know Lovell, C. A. (1994). Production Frontiers. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521420334.

Farole, T., Reis, J. G., Wagle, S. (2010). Analyzing Trade Competitiveness. A Diagnostics Approach. The World Bank. Working Paper No. 5329.

Felbermayr, G. J., Kohler, W. (2004). Exploring the Intensive and Extensive Margins of World Trade. CES IFO. Working Paper No. 1276.

Fojtíková, L. (2011). Business Strategy of the European Union on the Way Out of the Crisis,in Machová, Z., ed., Proceedings from the 9th International Conference on Economic Policy in the European Union Member Countries, pp. 92–104.

Fojtíková, L., Vahalík, B. (2016). Trade in Value Added and Its Impact on the Czech Foreign Trade. In: 3rd International Conference on European Integration (ICEI). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, pp. 229–238. ISBN 978-80-248-3911-0.

Cheptea, A., Fontagné, L., Zignago, S. (2012). European Export Performance. CEP II. Working Paper No. 2012-19. [cit. 2016-07-29] Dostupné z: http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2012/wp2012-19.pdf

Cheptea, A., Emlinger, Ch., Fontagné, L., Orefice, G., Pindyuk, O., Stehrer, R. (2013). EU External Competitiveness: Recent Developments. CEP II-CIREM. Final Report. [cit. 2016-07-28] Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152235.pdf

Kadeřábková, A. (2006). Globalizace ekonomických aktivit. In: Centrum ekonomických studií

VŠEM, 15, 1–7. ISSN 1801-1578. [cit. 2017-03-27] Dostupné z: https://www.vsem.cz/data/

data/ces-soubory/bulletin/gf_bulletin1506.pdf

Klvačová, E. (2008). Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-84-9.

Klvačová, E., Malý, J. (2008). Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie. ISBN 978-80-903122-8-9.

Kunešová, H., Kocourek, A., Bednářová, P., Cihelková, E., Nový, M. (2014). Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 3. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck.

ISBN 978-80-7400-502-2.

Malý, J., Wawrosz, P., Mráček, K., Dostálová, I. (2011). Globalizace integrace a české národní zájmy. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-061-4.

Mandel, M., Tomš í k, V. (2006). Př í mé zahranič ní investice a vně jš í rovnová ha v tranzitivní ekonomice: aplikace teorie ž ivotní ho cyklu. Politická ekonomie, 54(6), 723–741, https://doi.org/10.18267/j.polek.580

Melecký, L. (2013). Use of DEA Approach to Measuring Efficiency Trend in Old EU Member

States. In 11th International Conference on Liberec Economic Forum. Liberec: Technical

University Liberec, pp. 381–390. ISBN 978-80-7372-953-0.

Meloun, M., Militký, J. (2006). Kompendium statistického zpracování dat. Metody a řešené úlohy. Praha: Academia. ISBN 80-200-1396-2.

OECD (2001). OECD International Trade and Competitiveness Indicators. [cit. 2017-03-26].

Dostupné z: https://www.oecd.org/eco/outlook/1860588.pdf.

OECD (2016). Glossary of Statistical Terms. [cit. 2016-07-28] Dostupné z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399.

Országhová, L., Savelin, L., Schudel, W. (2013). External Competitiveness of EU Candidate

Countries. ECB. Occassional Paper Series No. 141.

Priede, J., Pereira, E. T. (2015). European Union’s Competitiveness and Export Performance in Context of EU – Russia Political and Economic Sanctions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 680−689, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.138

Ray, S. (2004). Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research. Cambridge: Cambridge University Press, 366 s. ISBN 978-05-21-80256-7.

Reis, J. G., Farole, T. (2012). Trade Competitiveness Diagnostic Toolkit. The World Bank.

ISBN 978-0-8213-8937-9. [cit. 2016-07-25] Dostupné z: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2248.

Rojíček, M. (2010a). Konkurenceschopnost obchodu ČR v procesu globalizace. Politická

ekonomie, 58(2), 147−165, https://doi.org/10.18267/j.polek.724

Rojíček, M. (2010b). Globalizace produkce a obchodu a její makroekonomické implikace. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, Working Paper č. 18/2010.

ISSN 1801-4496. [cit. 2017-03-28] Dostupné z: https://is.muni.cz/do/econ/soubory/

oddeleni/centrum/papers/18Rojicek.pdf

Slaný, A., Žídek, L., Tomeš, Z., Vašíček, O., Viturka, M., Blažek, L. (2006). Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-4157-9.

Staníčková, M. (2013). Assessment of EU12 Countries’ Efficiency Using Malmquist Productivity Index. In 11th International Conference on Liberec Economic Forum. Liberec: Technical University Liberec, pp. 512–521. ISBN 978-80-7372-953-0.

Stevens, J. P. (2002). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. New Jersey: Erlbaum, s. 699. ISBN 978-08-05-85901-0.

The World Bank (2010). Trade Indicators. [cit. 2017-03-30] Dostupné z: http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/WITSHELP/Content/Utilities/e1.trade_indicators.htm

Tomšík, V. (2008). Zajistí přímé zahraniční investice prosperitu ČR? , in Říman, Martin, Loužek,Marek, ed., Zahraniční investice. Cíl hospodářské politiky? sborník textů. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008. ISBN 978-80-86547-90-9. [cit. 2017-03-26]

Dostupné z: http://cepin.cz/docs/dokumenty/sbor65.pdf

Vokorokosová, R. (2003). Komparatívne výhody zahraničného obchodu – indikátor

konkurenčnej schopnosti Slovenskej republiky? Politická ekonomie, 51(6), 851−865,

https://doi.org/10.18267/j.polek.442

WEF (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva: World Economic Forum.

ISBN 978-1-944835-11-8.

WTO (2013). World Trade Report 2013. Factors Shaping the Future of World Trade. [cit. 2017-03-30] Dostupné z: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report13_e.pdf