Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 66 No. 2

Vliv realizace strukturální pomoci Evropské unie na hospodářský cyklus a fiskální politiku České republiky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1182

[plný text (PDF)]

Pavla Chmelová

This article examines the impact of EU Cohesion Policy delivered through the European Structural and Investment Funds in the economic cycle and the fiscal policy of the Czech Republic in the years 2004–2015. Revenue arising from the EU increases aggregate demand, and this is a regular instrument for stabilizing fiscal policy. The key conclusion of the analysis is based on regression analysis, and there is demonstrate the procyclical nature of the EU Regional Policy and its negative impact on the effectiveness, efficiency, and economy of national resources. Temporal definition of programming periods and the ability to prepare projects and their implementation in the context of national and EU legal framework were identified as the main determinants of procyclicality. However, these factors make the cyclicality purely accidental and cohesion policy without links to the economic cycle and performance of member countries.

JEL klasifikace: E22, F35, H40, H57, O19, R11

Reference:
Bachtler, J., McMaster, I. (2008). EU Cohesion Policy and the Role of the Regions: Investigating the Influence of Structural Funds in the New Member States. Environment and Planning C: Government and Policy, 26(2), 398–427, https://doi.org/10.1068/c0662

Baldwin, R. E. et al. (1997). The Costs and Benefits of Eastern Enlargement: The Impact

on the EU and Central Europe. Economic Policy, 12(24), 125–176, https://doi.org/10.1111/1468-0327.00018

Baun, M., Marek, D. (2006). Regional Policy and Decentralisation in the Czech Republic. Regional and Federal Studies, 16(4), 409–428, https://doi.org/10.1080/13597560600989011

Beugelsdijk, M., Eijffinger, S. (2005). The Effectiveness of Structural Policy in the European Union: An Empirical Analysis for the EU-15 in 1995–2001. Journal of Common Market

Studies, 43(1), 35–49, https://doi.org/10.1111/j.0021-9886.2005.00545.x

Boldea, B. I. (2012). Analysis of the Absorption Capacity of Structural Funds in Romania. Anale: Seria Ştiinţe Economice, 18(2), 577–583.

Boldrin et al. (2001). Inequality and Convergence in Europe’s Regions: Reconsidering

European Regional Policies. Economic Policy, 16(32), 205+207–253, https://doi.org/10.1111/1468-0327.00074

ČR (2001). Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR.

ČR (2006). Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR.

ČNB (2005–2011). Zprávy o vývoji platební bilance ČR za léta 2004 až 2010. Česká národní banka.[Cit. 2016-12-09] Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/index.html?cnb_css=true

ČNB (2016a). Metodický list – Platební bilance. Česká národní banka, Databáze časových řad

[online]. [Cit. 2016-10-29] Dostupné z: https://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/

bpm6_bop_cs.pdf

ČNB (2016b). Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK. Česká národní banka, Databáze časových řad ARAD [online]. [Cit. 2016-05-20] Dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/

ARADY/HTML/index.htm

ČSÚ (2016). Čtvrtletní sektorové účty – časové řady. Český statistický úřad, Databáze národních účtů [online]. [Cit. 2016-04-10] Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ&oblast=@RU

ČSÚ (2017). Hrubý domácí produkt ČR výdajovou metodou. Český statistický úřad, Veřejná

databáze [online]. [Cit. 2017-01-21] Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/

index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=NUC02-S1az3&z=T&f=TABULKA&skupId=486&katalo

g=30832&pvo=NUC02-S1az3&str=v64&c=v3~8__RP2015#w=

Dall’erba, S., Guillain, R., Le Gallo, J. (2009). Impact of Structural Funds on Regional Growth: How to Reconsider a 9-year-old Black Box. Région et Développement, 30, 77–99.

Ederveen, S. et al. (2003). Funds and Games: The economics of European Cohesion Policy.

Eeropean Network of Economic Policy Research Institutes. Occasional Paper No. 3.

ISBN 92-9079-389-9.

Ederveen, S., de Groot, H. L. F., Nahuis, R. (2006). Fertile Soil for Structural Funds?

A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European Cohesion

Policy. Kyklos: International Review for Social Sciences, 59(1), 17–42, https://doi.

org/10.1111/j.1467-6435.2006.00318.x

EU (2013). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince

2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova

a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

EU (2016). Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Úřední věstník Evropské unie, Informace a oznámení, 2016/C 202/01, svazek 59.

ISSN 1977-0863.

Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483–499, https://doi.org/10.1086/261763

Le Gallo, J., Dall’erba, S., Guillain, R. (2011). The Local versus Global Dilemma of the

Effects of Structural Funds. Growth and Change, 42(4), 466–490, https://doi.

org/10.1111/j.1468-2257.2011.00564.x

IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. 6th Ed. (BPM6). Washington, D.C.: International Monetary Fund Multimedia Services Division.

ISBN 978-1-58906-812-4. [Cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/

pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf

Lajh, D. (2005). Europeizace a regionalizace: vnitrostátní změny a vládní struktury ve Slovinsku. Mezinárodní vztahy, 2, 57–75.

MF ČR (2016). Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince

2015. Ministerstvo financí ČR. [Cit. 2016-05-20] Dostupné z: http://www.mfcr.

cz/cs/zahranicni-sektor/hospodareni-eu/pozice-cr-vuci-rozpoctu-eu/2015/

cista-pozice-cr-ve-vztahu-k-rozpoctu-eu-23963

MMR ČR (2004–2010). Průběh čerpání strukturálních fondů 2004–2006. Ministerstvo pro

místní rozvoj ČR. [Cit. 2016-05-20] Dostupné z: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/

Programy-2004-2006/Ramec-podpory-Spolecenstvi-2004-2006/Rizeni-a-monitoring/

Monitorovani/Prubeh-cerpani-strukturalnich-fondu-prosinec

MMR ČR (2007). Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2006. Ministerstvo pro místní

rozvoj ČR. [Cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Spolupracea-

vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/

Statisticke-udaje-o-verejnych-zakazkach

MMR ČR (2008–2016). Čtvrtletní / Měsíční monitorovací o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti v programovém období 2007–2013. Ministerstvo pro místní rozvoj

ČR. [Cit. 2016-05-20] Dostupné z: http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/

monitorovaci-zprava

MMR ČR (2016a). Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém

období 2014–2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. [Cit. 2016-05-20] Dostupné z: http://

www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/monitorovaci-zprava

MMR ČR (2016b). Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. [Cit. 2016-06-26] Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/

getmedia/07d1ec0c-cf7b-4895-8762-4b283d04b4c4/Vyrocni-zprava-o-stavu-VZ-v-CR-zarok-

2015.pdf

MMR ČR (2017). Informační systém o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

[Cit. 2017-01-21] Dostupné z: https://www.isvz.cz/ReportingSuite/Explorer/

Smail, R. (2010). The Response of Cohesion Policy to the Economic Crisis. EIPASCOPE, 2, 27–34.

Smith et al. (1996). The European Union and Central and Eastern Europe: Pre-Accession Strategies. Sussex European Institute. Working Paper No. 15.

Tătulescu, A., Pătruţi, A. (2014). Structural Funds and Economic Crises: Romania’s Absorption Paradox. Procedia Economics and Finance, 16, 64–72, https://doi.org/10.1016/

s2212-5671(14)00775-8

Vláda ČR (2015). Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 923, o schválení dokumentace programu ev. č. 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel.

Vláda ČR (2016). Usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2016 č. 650, o realokaci finančních

prostředků mezi programy 2014–2020 v roce 2016.

Zeman, K. (2015). Analýza privatizačního procesu v České republice. Praha: Karolinum.

ISBN 978-80-246-2939-1.