Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 66 No. 4

Stanovení mezery DPH - případ České republiky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1212

[plný text (PDF)]

Lukáš Moravec, Jana Hinke, Stanislav Kaňka

The paper deals with the estimation of the Value Added Tax Gap in the Czech Republic during the years 2009–2014. In the introduction, the term of Value Added Tax Gap and related terms are defined following available approaches and different methods of the Value Added Tax Gap estimation are presented. In the analytical part of the paper, the Czech Value Added Tax Gap is measured using three applicable methods – the decomposition of the gap on the VAT, the identification of transactions subject to VAT and the adjustment of GDP. In this part the exact procedure for possible replication of the research is declared and the comparsion of the results reached for the Czech Republic using different methods of Value Added Tax Gap estimation is carried out.

JEL klasifikace: H21, H26, K34, L51, P52

Reference:
Canikalp, E., Unlukaplan, I., Celik, M. (2016). Estimating Value Added Tax Gap in Turkey.

International Journal of Innovation and Economic Development 3(2), 18-25, , https://doi.

org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.23.2002

CASE (2013). Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States Final

Report. [Cit. 2016-01-20] Dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/

documents/common/publications/studies/vat-gap.pdf

CASE (2014). Update Report to the Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-27

Member States. [Cit. 2016-01-20] Dostupné z: http://ec.europa.eu /taxation_ customs/

resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf

CASE (2015). Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU Member States 2015

Report. [Cit. 2016-01-20] Dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/

documents/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf

Cobham, A., Janský, P. (2017). Global Distribution of Revenue Loss from Tax Avoidance.

[Cit. 2017-09-20] Dostupné z: https://www.wider.unu.edu/publication/

global-distribution-revenue-loss-tax-avoidance

Český statistický úřad (2015a). Tabulky dodávek a užití. [Cit. 2016-01-07] Dostupné z:

https: //apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkaout.dod_uziti?mylang=CZ

Český statistický úřad (2015b). Podrobné členění daní a sociálních příspěvků. [Cit. 2016-01-07] Dostupné z: https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.gov_s?mylang=CZ

Český statistický úřad (2017). Výdaje vládních institucí, domácností, neziskových

institucí. [Cit. 2017-03-06] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/

vydaje-vladnich-instituci-1995-2007-f0zcnu5ahb

Doktor, M. (2011). Zápis ze schůze Parlamentu ČR. [Cit. 2016-01-07]. Dostupné z: http:// www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/ 019schuz/s019021.htm

European Parliamentary Research Service (EPRS) (2015). Bringing Transparency, Coordination

and Convergence to Corporate Tax Policies in the European Union. [Cit. 2017-04-06]

Dostupné z: www.europarl.europa.eu/.../EPRS_STU%282016%29558776_EN

Finanční správa ČR (2015). Přehled vývoje inkasa uvedených daní v ČR v letech 1993 až 2014. [Cit. 2016-02-15] Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-udaje-zvyberu-dani/Inkasa_dani_1993-2014.xls

Hanousek, J., Palda, F. (2001). Why People Evade Taxes in the Czech and Slovak Republics: A Tale of Twins. Working Paper CERGE-EI. [Cit. 2016-01-15] Dostupné z: http://econwpa. repec.org/eps/pe/papers/0205/0205003.pdf

Hanousek, J., Palda, F. (2006). Vývoj daňových úniků v ČR: analýza pomocí markovských řetězců. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 56(3–4), 127–151.

HM Revenue & Customs. Measuring tax Gaps. [Cit. 2016-12-15] Dostupné z: https://www.gov.

uk/search?q=Measuring+tax+gap&show_organisations_filter=true

Hrdlička, Z. (2015a). Průměrné sazby Ministerstva financí ČR za roky 2010 – 2014. Dopis č.j.: MF-50530/2015/2501-2.

Hrdlička, Z. (2015b). Daňová mezera MF ČR, kontrolní akce NKÚ č. 14/17 II. VAT GAP. Dopis č.j.: MF-31068/2015/2501-2.

Hrdlička, Z. (2015c). VAT gap a jeho struktura. Sborník daňové konference Ministerstva

financí ČR: Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům. [Cit. 2016-01-15]

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Material_2015-12-04_Sbornik-kekonferenci-

o-reverse-charge.pdf

Inštitút finančnej politiky (2012). Odhad straty príjmov z dane z pridanej hodnoty.

[Cit. 2016-02-10] Dostupné z: http:// www.finance.gov.sk/Components/

CategoryDocuments/s_ LoadDocument.aspx?categoryId=8181&documentId=7171

Inštitút finančnej politiky (2015). Daňový report Slovenskej republiky 2015.[Cit. 2016-02-13] Dostupné z: http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_Load

Document. aspx?categoryId=10490&documentId=13896

Keen, M., Smith, S. (2006). VAT Fraud and Evasion: What Do we know and chat can be done?

National Tax Journal, 59(4), 861–887, https://doi.org/10.17310/ntj.2006.4.07

Košťáková, T., Zídková, H. (2015). VAT Gap in the Czech Republic and Slovak Republic.

Ekonomický časopis, 63(7), 705–717.

Mach, P. (2012). Od ledna by měla platit jednotná DPH 17,5 %. [Cit. 2016-01-07]

Dostupné z: https://ihned.cz/c3-59010910-000000_d-59010910 -od-ledna-by-mela-platitjednotna-dph-17-5

Majerová, I. (2016). The Impact of Some Variables on the VAT Gap in the Member States of

the European Union Company. Oeconomia Copernicana, 7(3), 339–355, https://doi.

org/10.12775/OeC.2016.020

Mihóková, L., Andrejovská, A., Buleca, J. (2016). Estimation of Vat Gap in Slovak Republic. Actual Problems of Economics, 180(6), 327–336.

Nejvyšší kontrolní úřad (2015). Kontrolní akce č. 14/17 Správa daně z přidané hodnoty

a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu. [Cit. 2016-01-07] Dostupné z:

http://www.nku.cz/kon-zavery/K14017.pdf

Reckon (2009). Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-25 Member States.

[Cit. 2016-02-05] Dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents /

taxation /tax_cooperation/combating_tax_fraud/reckon_report_sep2009.pdf

Stavjaňová, J. (2014). Value added Tax Gap in The Czech Republic. Acta Universitatis

Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6), 1427–1436, https://doi.

org/10.11118/actaun201462061427

Zídková, H. (2014). Determinants of VAT GAP in EU. Prague EconomicPapers, 23(4), 514–530,

https://doi.org/10.18267/j.pep.496