Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 67 No. 3

Analýza vlivu slaďování rodinného a pracovního života žen prizmatem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci v České republice

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1216

[plný text (PDF)]

Emilie Jašová, Božena Kadeřábková

This analysis seeks to map the level of reconciliation of work and family life of women in the Czech Republic. Using a HP filter, the authors estimate and compare the development of the NAIRU on the labour market in the case of women compared with men aged 20–49. The authors also quantify the impact and character of selected government policy measures on the NAIRU of women in the 20–49 age group. An explanation is offered for negative and positive influence. While the unemployment rate measured for the age group 15–64 reached 6.9%, it was 7% for the age group 20–49 and 8.6% for women. An increase in the NAIRU of women aged between 20 and 49 given by reconciliation of work and family life was identified, e.g., for the men’s part-time job category or social care facilities category. To the contrary, a decrease in the NAIRU of women (20-49) was identified for the following categories: number of hours worked per week, number of pupils in after-lessons school clubs, women’s part-time jobs, number of children enrolled in kindergartens, and day care service spending.

JEL klasifikace: E24, E32, E37

Reference:
Burnham, K. P., Anderson, D. R. (2004). Multimodel Inference Understanding AIC and BIC

in Model Selection. Sociological Methods & Research, 33(2), 261–304, 271, https://doi.org/10.1177/0049124104268644

Carriero, R., Ghysels, J., van Klaveren, C. (2009). Do Parents Coordinate Their Work Schedules?

A Comparison of Dutch, Flemish, and Italian Dual-Earner Households. European

Sociological Review, 25(5), 603–617, https://doi.org/10.1093/esr/jcn077

Dumelow, C. (2000). Relation between a Career and Family Life for English Hospital

Consultants: Qualitative, Semistructured Interview Study. British Medical Journal,

320(7247), 1437–1440, https://doi.org/10.1136/bmj.320.7247.1437

Eagly, R. V. (1965). Market Power as an Intervening Mechanism in Phillips Curve Analysis.

Economica, 32(125), 48–64, https://doi.org/10.2307/2552445

Estrada, Á., Hernando, I., López-Salido, J. D. (2000). Measuring the NAIRU in the Spanish Economy.

Documento de Trabajo n° 00009. Dostupné z: https://www.bde.es/f/webbde/SES/

Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/00/Fic/dt0009e.pdf

Ettlerová, S., Kuchařová, V., Matějková, B., Svobodová, K., Šťastná, A. (2006). Harmonizace rodiny

a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace. 1. vyd. Praha:

VÚPSV.

Evropská komise (2010a). EVROPA 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující

začlenění. Brusel. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/

evropske-politiky/strategie-evropa-2020/Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK.pdf

Evropská komise (2010b). Rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti

členských států – Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 {SEK(2010)

488 v konečném znění} [Online]. [Cit. 2017-06-27] Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52010PC0193

Evropská komise (2016). Zpráva o České republice 2016. Brusel. Dostupné z: https://www.vlada.

cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/cr2016_czech_cs.pdf

Evropská komise (2017). Eurostat [Online]. [Cit. 2017-06-27] Dostupné z: http://ec.europa.eu/

eurostat/data/database

General Mills (1981). Families at Work: Strengths and Strains. The General Mills American Family

Report 1980-81. Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=ED212370

Gordon, R. J. (1996). Problems in the Measurement and Performance of Service-Sector Productivity

in the United States. NBER. Working Paper No. 5519, https://doi.org/10.3386/w5519.

Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/6387851.pdf

Greenhaus, J. H., Beutell, N. J. (1985). Sources of Conflict Between Work and Family

Roles. Academy Of Management Review, 10(1), 76–88, https://doi.org/10.5465/

AMR.1985.4277352

Houthakker, H. S. (1979). Growth and Inflation: Analysis by Industry. Brookings Papers On

Economic Activity, 1, 241–256, https://doi.org/10.2307/2534312

Kalíšková, K., Münich, D., Pertold, F. (2016). Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza

výnosů a nákladů. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR. ISBN 978-80-7344-363-4.

Kalíšková, K., Münich, D. (2012). Češky: Nevyužitý potenciál země. Praha: IDEA Cerge-EI.

Dostupné z: https://idea.cerge-ei.cz/documents/kratka_studie_2012_03.pdf

Kalíšková, K. (2017). Podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby. Praha:

Národohospodářský ústav AV ČR. ISBN 978-80-7344-413-6.

Kotíková, J., Kotrusová, M., Vychová, H. (2013). Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU.

Praha: VÚPSV. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_366.pdf

Kuchařová, V., Barvíková, J., Höhne, S., Janurová, K., Nešporová, O., Paloncyová, J., et al. (2017).

Zpráva o rodině. Praha: VÚPSV. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30514/

Zprava_o_rodine_2017.pdf

Lesnard, L. (2008). Off-Scheduling within Dual-Earner Couples: An Unequal and Negative

Externality for Family Time. American Journal Of Sociology, 114(2), 447–490, https://doi.org/10.1086/590648

Mankiw, G. N. (2000). The Inexorable and Mysterious Trade off between Inflation

and Unemployment. NBER. Cambridge Working Paper No. 7884, https://doi.org/10.3386/

w7884

McNeely, R. L., Fogarty, B. A. (1988). Balancing Parenthood and Employment: Factors Affecting

Company Receptiveness to Family-Related Innovations in the Workplace. Family Relations,

37(2), 189–195, https://doi.org/10.2307/584319

Ministerstvo financí ČR (2016). Resortní koncepce politiky rovnosti žen a mužů do roku 2020.

Praha: MFČR. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we

b&cd=1&ved=0ahUKEwittuuyhK3WAhXRmLQKHb7dDPEQFggmMAA&url=http%3A%2F%

2Fwww.mfcr.cz%2Fassets%2Fcs%2Fmedia%2F2016_Resortni-koncepce-politiky-rovnostizen-

a-muzu-do-roku-2020.pdf&usg=AFQjCNEx75uHXo7lkwDP2h8WoUMkjWzy8g

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2013). Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 - 2020.

Praha: MPSV. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/file/8987/

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2014a). Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020.

Praha: MPSV. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/

strategiepz2020.pdf

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2014b). Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020.

Praha: MPSV. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_

zaclenovani_2014-20.pdf

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2017a). Informace o vyplacených dávkách [Online].

[Cit. 2017-06-27] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/15912

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2017b). Příjmy a životní úroveň [Online]. [Cit. 2017-06-

27] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/625

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2017c). Statistická ročenka z oblasti práce

a sociálních věcí [Online]. [Cit. 2017-06-27] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/3869

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2017d). Koncepce rodinné politiky, schváleno 18. 9. 2017

na jednání Vlády ČR. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/search.php

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2011). Zpět na vrchol: Strategie mezinárodní

konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. Praha: MPO. Dostupné

z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Strategie-mezinarodnikonkurenceschopnosti-

Ceske-republiky.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2017a). Statistická ročenka školství – vývojová

ročenka [Online]. [Cit. 2017-06-27] Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/

skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vyvojova-rocenka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2017b). Statistická ročenka školství – výkonové

ukazatele [Online]. [Cit. 2017-06-27] Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/

skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele

Ministerstvo vnitra ČR. (2016). Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného

a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady v roce 2015. Praha:

MVČR. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w

eb&cd=1&ved=0ahUKEwjGh7XJia3WAhVOa1AKHXEiDSsQFggmMAA&url=http%

3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsluzba%2Fsoubor%2Fvyrocni-zprava-pro-vladu-cr.

aspx&usg=AFQjCNHWJPYJVAruuFrUlk63RbQVKw0-Aw

Murphy, R. G. (1999). What’s Behind the Decline in the NAIRU? Příspěvek prezentovaný na 47th

Annual Economic and Social Outlook Conference. Michigan. Dostupné z: https://www.

researchgate.net/profile/Robert_Murphy16/publication/4997945_What’s_Behind_the_

Decline_in_the_NAIRU/links/53ebc55b0cf24f241f14f52e.pdf

Rao, T. S. V. R. (1971). Seasonal Unemployment, Secondary Labor and the Phillips Curve. The

American Economist, 15(2), 25–31, https://doi.org/10.1177/056943457101500203

Richardson, P., Boone, L., Giorno, C., Meacci, M., Rae, D., Turner, D. (2000). The Concept, Policy

Use and Measurement of Structural Unemployment: Estimating a Time Varying NAIRU

across 21 OECD Countries. Economic Department Working Papers No. 250, https://doi.

org/10.1787/785730283515.

Sabadash, A. (2009). Estimating Potential Employment and NAIRU for Belgian Regions. CES –

Monetary and Information Economics: KU Leuven. Dostupné z: https://www.researchgate.

net/profile/Anna_Sabadash/publication/266403561_Estimating_the_NAIRU_and_

potential_employment_for_Belgian_regions/links/55bb4be708ae9289a092daa2.pdf

Sociologický Ústav AV ČR (2015). Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování

pracovního a soukromého života na pracovišti. Praha: Sociologický Ústav AV ČR. Dostupné

z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/23609/Metodika_diverzita_v_praxi.pdf

Soukup, P. (2010). Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení. Praha: Institut

sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, s. 96–97.

Stiglitz, J. (1997). Reflections on the Natural Rate Hypothesis. Journal Of Economic Perspectives,

11(1), 3–10, https://doi.org/10.1257/jep.11.1.3

Šaldová , K. (Ed.). (2007). Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich

propojování. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Tobin, J. (1997). Supply Constraints on Employment and Output: NAIRU versus Natural Rate. New

Haven, Yale University. Cowles Foundation Discussion Paper No. 1150. Dostupné z: https://

core.ac.uk/download/pdf/6957551.pdf

Úřad vlády ČR (2014). Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014

– 2020. Praha: Úřad vlády ČR. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovneprilezitosti-

zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CRna-

leta-2014-2020.pdf

Úřad vlády ČR (2016a). Národní program reforem České republiky 2016. Praha: Úřad vlády ČR.

Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NPR-2016_CS.pdf

Úřad vlády ČR (2016b). Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR –

Aktualizace na rok 2016. Praha: Úřad vlády ČR. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/

media-centrum/dulezite-dokumenty/AKCNI-PLAN-NA-PODPORU.pdf