Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 67 No. 3

Vzpomínka na profesora Václava Bakuleho

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1259

[plný text (PDF)]

Martin Mandel

-

Reference:
Bakule, V., Kyzlink, V., Picmaus, F., Tuček, M. (1959). Finance a úvěr v ČSR. Praha:

Státní nakladatelství politické literatury, 398 s.

Bakule, V. (1962). Finance státního a družstevního obchodu. Praha: Státní nakladatelství

technické literatury, 166 s.

Bakule, V. (1966). Úvod do mezinárodních a světových financí. Praha: Vysoká škola

ekonomická, 253 s.

Bakule, V., Durčáková J. (1970). Vybrané problémy teorie a politiky devizových kursů.

Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 70 s.

Bakule, V. (1972). A Short Introduction into International and World Finances. Praha:

Státní pedagogické nakladatelství, 275 s.

Bakule, V. (1973). Les Problemes choisis de la théorie et de la politique des finances

mondiales et internationales. Praha: Univerzita 17. listopadu, 274 s.

Bakule, V. (1976). Světové finance. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 245 s.

Bakule, V. (1983). Mezinárodní finance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 222 s.

Bakule, V. (1983). Formování systému devizového kurzu v socialistickém hospodářství.

Politická ekonomie, 31(9), 955–964.

Bakule, V. (1983): K některým změnám ve vývoji mezinárodní likvidity nesocialistického

světa. Finance a úvěr, 33(8), čtvrtletní příloha č. 3, 187–195.

Bakule, V. (1984). Čtyřicet let existence MMF. Finance a úvěr, 34(3), čtvrtletní příloha

č. 3, 161–174.

Kol. autorů (1984). Ekonomické modelování: sborník referátů ze seminářů o ekonomicko-

-matematickém modelování. Praha: Státní banka československá, 2/1984, 116 s.

Bakule, V., Durčáková, J., Mandel, M. (1991). Mezinárodní finance. Praha: Nad zlato,

56 s.

Bakule, V. (2000). The Importance of Euro for the Czech Republic. Together into 21st

Century, sborník z mezinárodní konference, Rotterdam: November 2000.

Bakule, V. (2004). Od epunitu k euru. Předpoklady a podmínky zapojení ČR do eurozóny,

sborník z konference, Zlín: Univerzita Tomáše Bati.