Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Politická ekonomie Vol. 59 No. 2

Obchodování s deriváty a pokoutní bankéři - ohlédnutí za finančním trhem v meziválečném Československu

DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.781

[plný text (PDF)]

Jan Vlachý

Building upon exhaustive research of extant and often fragmentary contemporary resources, this paper provides a thorough analysis of financial options trading and sales in interwar Czechoslovakia. Whilst focusing primarily on a remarkable bucketshop episode occuring in the late twenties and early thirties, it also comprises the so far most comprehensive study on the historical development and practices of derivatives trading on the Prague Exchange including the eminent role of private banking firms. A distinct intertemporal and international perspective facilitates the establishment of numerous parallels and patterns, strikingly instructive in times of crises.

JEL klasifikace: G01, G10, G24, K42, N24

Reference:
BRUMLÍK, J. 1925. K otázce diferenčních obchodů. Bursa. 1925, 1(10), s. 151–153.

BURSA 1929. Sdělení Svazu bankovních fi rem. Bursa. 1929, 5(3), s. 37.

ČERMÁK, K. 1927. Cizí bursy a stěhování našeho kapitálu za hranice. Bursa. 1992, 4(6), s. 89.

DĚDIČ, J. 1992. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha: Prospektrum, 1992.

FABIAN, A. 1999. Card Sharps and Bucket Shops: Gambling in Nineteenth-Century America. New York: Routledge, 1999.

FISCHL, M. 1911. Praktische Winke für den Verkehr mit Banken und Börse-Kommissionsgeschäften. Wien: vl. nákladem, 1911.

FOUSEK, F. 1927. Plus a minus Pražské peněžní bursy. Sbírka přednášek pořádaných Českou národohospodářskou společností XIII, Praha: Česká národohospodářská společnost, 1927.

HÁJEK, O. 1929. Vývoj, organisace a technika pražské bursy pro zboží a cenné papíry: se zvláštním pojednáním o obchodech premiových a stelážích. Praha: vl. nákladem, 1929.

HOCHFELDER, D. 2006. Where the Common People Could Speculate: The Ticker, Bucket Shops, and the Origins of Popular Participation in Financial Markets, 1880–1920. The Journal of American History. 2006, Vol. 93, No. 2, s. 335–358.

IRWIN, H. S. 1937. Legal Status of Trading in Futures. Illinois Law Review. 1937, 32, s. 155–157.

JINDRA, Z. 1999. Úvěrové poměry v první polovině 19. století. In VENCOVSKÝ, F. a kol. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha: Bankovní Institut, 1999, s. 82–97.

JUNEK, Č. 1925. Obchody premiové a pražská bursa. Bursa. 1925, 1(9), s. 131–133.

KAŠPAR, J. 1933. Hra a sázka. Hospodářský rozhled. 18. 5. 1933, s. 2.

KOESER, J. 1925. Poválečný vývoj soukromého bankéřství v naší republice. Bursa. 1925, 1(5), s. 67–68.

KOESER, J. 1930. Nový bankéřský zákon. Hospodářský rozhled 22. 5. 1930, s. 7.

KOESER, J. 1932. Premioví bankéři ve světle paragrafů. Hospodářský rozhled 1. 12. 1932, s. 5.

KOPECKÝ, J. 1925. Grafi cké řešení bursovních obchodů. Kolín: vl. nákladem, 1925.

KOUDELKA, J. 1926. Bursa, provinční bankéř a klientela. Bursa. 1926, 3(1), s. 2–4.

LION, J. 1910. Neomylnost při spekulativních obchodech s cennými papíry. Praha: Bankovní závod J. Lion, 1910.

LION, J. 1920. Studie prémiového obchodu. Praha: J. Lion, 1926.

LION, J. 1926. Některé podněty k dalšímu rozvoji Pražské peněžní bursy. Bursa. 1926, 2(7), s. 97–99 (pseud. Josef Vižimský).

NAŠINEC 1915. Hospodářství po válce. Našinec 24. 4. 1915v, s. 1.

NOVOTNÝ, J. 2008. František Hašek – osobnost českého soukromého bankovnictví první poloviny 20. století. In KUBŮ, E.; ŠOUŠA, J. (eds.) Finanční elity v Českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha: Dokořán, 2008, s. 454–467.

NOVOTNÝ, J.; ŠOUŠA, J. 1997. Soukromé bankovní domy v českých zemích meziválečné doby. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia Historica. 1997, XLVII (5), s. 163–176.

PAULAT, V. J. 1928. Bursa, bursovní obchody a spekulace. Praha: Všetečka a spol., 1928.

PAULAT, V. J.; DVOŘÁK, J. 1937. Bursovní rukověť. Praha: vl. nákladem, 1937.

PILÁT, R. 1910. Obchody prémiové a stelážové. In Přednášky konané na odborném kursu pro úřednictvo ústavů peněžních v roce 1909–1910. Praha: Sdružení českoslovanského úřednictva ústavů peněžních v Praze, 1910, s. 355–364.

PROKOP, K. 1924. Premiové obchody na Pražské burse. Národní listy. 1924, 64(8), s. 7–8.

RŮŽIČKA, O. 1934. Světové peněžní bursy. Praha: vl. nákladem, 1934.

SA’PINTO, M. 2010. New Rules Decimate Switzerland‘s Forex Bucket Shops. Finanz Nachrichten, online 6. 8. 2010, http://www.fi nanznachrichten.de/nachrichten-2010-08/17628523-new-rulesdecimate-switzerland-s-forex-bucket-shops-020.htm

SOUČEK, J. 1924. Trh cenných papírů a technika obchodů na Pražské peněžní burse. In Cyklus odborných přednášek 1923/24. Praha: Sdružení peněžního úřednictva v Praze, 1924, s. 99–143 (+ přílohy).

THEIMER, P. 1926. Čeho potřebuje Pražská peněžní bursa ke svému vnitřnímu vybudování. Bursa. 1926, 2(5), s. 68–70.

VLACHÝ, J. 2010. Premiové obchody v předvečer krize. Český fi nanční a účetní časopis. 2010, Vol. 5, No. 2, s. 32–41.

WACHTEL, A. 1897. Prämien-, Stellage- und Nochgeschäfte. Wien: Adolf Hölder, 1897.

WHITE, F. L.; STEIN, W. L. 1987. New off-exchange futures-related instruments: Modern day ‘bucket shops‘ or legitimate products? Journal of Futures Markets. 1987, Vol. 7, No. 3, s. 341–344.

YOUNG, J. C. 1922. Bucket Shop Secrets. New York Times 9. 7. 1922, s. 82.

Periodika

Bankéř

Bankovní věstník

Börsen und Wirtschaftsnachrichten

Bursa

Bursovní a hospodářské zprávy

Bursovní kurýr

Deutsche Zeitung Bohemia

Harvard Law Review

Hospodářská politika

Hospodářský archiv

Hospodářský rozhled

Lidové noviny

Národní listy

Národní politika

Našinec

New York Times

Peněžní Bursa

Prager Börsencourier

Pražský denník

Reichenberger Zeitung

Věstník hlavního města Prahy

Věstník Pražské bursovní komory