Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Informace pro autory

I. Obecné požadavky a publikační etika

Články publikované v Politické ekonomii elektronicky a v tištěné verzi mají charakter statí, diskusních či polemických příspěvků, konzultací, přehledových článků, recenzí a anotací.

Příspěvek nabízený k uveřejnění byl vytvořen autorem, nebyl dosud publikován ani nabídnut k vydání jinému časopisu.

Pokud autor zveřejní článek na své osobní webové stránce, je nutné uvést citaci článku v časopisu Politická ekonomie.

Články jsou redakcí důkladně kontrolovány z hlediska případného plagiátorství.

Není možné opakovaně používat větší části svých již dříve uveřejněných textů. Dále je třeba se vyhnout plagiátorství cizích prací.

Pokud je součástí článku část práce jiného autora (text či obrázek), je nutné si vyžádat souhlas nositele copyrightu a v článku uvést zdroj v souladu s autorským zákonem a musí být řádně citována.

V případě stížnosti na porušení etických zásad časopisu provede redakce objektivní šetření.

Z hlediska publikační etiky se časopis zaměří zejména na to, aby nedocházelo k uvedení nesprávných výsledků výzkumu, chybných nebo falšovaných výsledků, neúplnému citování pramenů, nedodržení odborných a etických zásad výzkumu a k případnému konfliktu zájmů.

Časopis neúčtuje žádné poplatky ani za zaslání příspěvku ani za jeho zveřejnění.

Informace o procesu publikování zůstávají důvěrné.

II. Recenzní řízení

Recenzní řízení trvá cca 4 měsíce. Obsah příspěvků posuzuje anonymně tým recenzentů a projednává výkonná rada časopisu; o výsledku uvědomí redakce autora. Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Recenzenti posuzují příspěvek kriticky a konstruktivně s cílem pomoci autorovi zvýšit kvalitu textu.

Recenzenti u dodaných příspěvků zejména posuzují, zda jsou:
originální, přínosné pro obor, metodologicky správné, strukturovány jako odborné či vědecké články s kvalitní diskusí a jasně formulovanými závěry a s kvalitními literárními odkazy.

Recenzní posudek obsahuje zejména vyjádření recenzenta k aktuálnosti a přínosu článku, zhodnocení věcné správnosti a závěrečná doporučení. Recenzent článek buď schválí, nebo doporučí provedení menších či větších úprav (malá a velká revize), případně navrhne příspěvek zamítnout. Recenzenti se řídí pravidly publikační etiky.

K případným připomínkám recenzentů se autor vyjádří a přihlédne k nim při úpravě textu. Konečné rozhodnutí o publikování článku náleží výkonné radě. Redakce má právo odmítnout dodaný příspěvek v případě, že nezapadá do náplně časopisu a ediční politiky vydavatele.

III. Podání rukopisu do redakce

Od dubna 2017 je pro časopis Politická ekonomie zprovozněn redakční systém: autoři vkládají rukopisy včetně všech požadovaných příloh výhradně na webové stránky časopisu Politická ekonomie pomocí vstupního formuláře – viz http://www.vse.cz/polek.

Manuál pro autora: http://actavia.cz/artkey/inf_000_0000_13_Ke_stazeni.php

Seznam požadovaných (povinných) materiálů vložených do redakčního Actavia

 1. Rukopis
 2. Anonymizované pdf rukopisu
 3. Obrazové přílohy

Korektury

Autoři mají ze zákona (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon) právo na provedení autorské korektury. Korektury se provádějí elektronicky do pdf formátu (návod jak provést korektury naleznete zde...). V případě, že autor korekturu ve stanovené lhůtě (5 pracovních dnů) neprovede, redakce uveřejní článek bez autorské korektury.

Formální požadavky na úpravu textu

 1. Rukopis v českém (nebo slovenském) jazyce ve formátu doc, docx, rtf (MS Word textový editor), musí být průběžně číslovaný. Abstrakt je v angličtině a českém/slovenském jazyce. Obsahuje max. 1 000 znaků.
 2. (1 strana = písmo Times New Roman, velikost 12 bodů, řádkování 1,5 (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer/ 60 úhozů/ 30 řádek).
 3. Používejte pouze jednu velikost písma pro celý textový dokument (nerozlišujte velkost písma u titulků, poznámek, popisků, textů v tabulkách).
 4. Pro kapitoly používejte výhradně dvoustupňové členění. Délka názvu článku je cca 80 znaků včetně mezer, tj. cca 12 slov).
 5. Neodsazujte začátky odstavců (ani tabulátory ani mezerami). Znakem pro další odstavec je enter na konci odstavce.
 6. Pravopis – řídíme se základními příručkami: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Geografický místopisný slovník, Nový akademický slovník cizích slov, Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Internetová jazyková příručka, …).
  Příklady nejčastějších chyb v textu

Struktura příspěvku (rubriky Stati, Konzultace, Diskuse, Recenze) odpovídá zásadám vědeckého článku

Název článku;

Plné jméno autora/ů, název instituce, město/stát, e-mail;

Uvedení grantové podpory;

Abstrakt v angličtině a v češtině s důrazem na cíle práce v max. rozsahu 1 000 znaků včetně mezer (cca 100 slov);

Klíčová slova v angličtině (3–6);

JEL klasifikace (3–6), viz: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Vlastní text členěný do číslovaných kapitol (kapitoly Úvod a Závěr se nečíslují)

Požadovaný rozsah příspěvků (znaky včetně mezer): stati, konzultace, diskuse 30 000– 45 000; knižní anotace 10 000–15 000.

Literatura

 1. Citace v textu obsahují pouze první prvek odkazovaného dokumentu (zpravidla příjmení autora) a rok jeho vydání, to vše v kulatých závorkách, tedy: (Dvořák, 2000); případně (Dvořák, 2000, s. 10).
 2. Soupis literatury na konci textu:
  Dodává se v abecedním pořadí, bez číslování jednotlivých citací
  Vzor pro zpracování seznamu literatury
 3. Uvádějte všechna známá doi. Lze je dohledat na: http://crossref.org/

Tabulky

Jsou součástí textu, průběžně číslované, vždy uvádějte zdroj. Redakce přijímá tabulky pouze ve formátu word (nikoli jako obrázek).

Rovnice

Jednotlivé řecké znaky, matematické symboly a lineární rovnice vkládejte do textu pomocí standardních symbolů z textového editoru Word: Vložit → Symbol → Σ « ± √35 + 6 ≤ 8 – εt do textu jako editovatelné, textové znaky.
Způsob zápisu rovnic

Pro vkládání samostatných rovnic použijte buď nástroj ve wordu: Vložit → rovnice nebo modul MathType – zde použijte písmo Times New Roman ve velikosti 10 bodů.

Rovnice vkládejte na střed a průběžně číslujte. Nevkládat jako obrázek!

Obrazové přílohy

Rozumí se veškeré materiály, které nemají textový charakter (viz výše).

Grafy, schémata, mapy apod. (dále obrázky)

Obrázky jsou samostatnou přílohou. Do textu článku je vkládejte pouze pro orientaci redakce pro jejich umístění, nebo v textu vyznačte, kam obrázek umístit. Obrázky odevzdejte ve zdrojových datech (Word, Excel), tzn. editovatelné (sazeč je vysadí dle daného grafického předpisu). Obrázky v článku musí být identické s přiloženým zdrojem, musí být přehledně označené – spárované s popisky a uvedenými zdroji.

Mapy, fotografie a jiné rastrové obrázky

Redakce přijímá obrázky ve formátech: jpeg, tif, eps v minimálním rozlišení 300 dpi.
Obrázky upravte na šířku 128 mm.
Písmo v obrázcích: Arial, 8 bodů, černě.

K odlišení čar použijte strukturu tahu (čárkovaný, tečkovaný…) nebo značky ◼◆◻●… atd. Použít lze i různě silné čáry v max. čtyřech stupních šedi. Hlavní tah v čárovém grafu má být silný 2 body, žádný tah nemá být slabší, než 0,25 bodů.

V plochách (sloupcový, výsečový graf apod.) použijte maximálně čtyři různé stupně šedi, ostatní odlište strukturou, nejsvětlejší šedá min. 25 %;
Mřížka grafu bez šedého pozadí.