Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Informace pro autory

Články publikované v Politické ekonomii mají charakter statí, diskusních či polemických příspěvků, konzultací, přehledových článků, recenzí a anotací.

Předpokládá se, že příspěvek nabízený k uveřejnění nebyl dosud nabídnut a bez souhlasu vydavatele ani nebude nabídnut jinému vydavateli.

Obsah příspěvků posuzuje anonymně lektorský tým a projednává výkonná rada časopisu; o výsledku uvědomí redakce autora písemně či telefonicky. Pokud není příspěvek přijat, je redakce oprávněna si ponechat jeden jeho výtisk. Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Rukopisy se předkládají v českém (nebo slovenském) jazyce ve dvou vytištěných exemplářích a v identické elektronické verzi ve formátu doc nebo docx (mailem na: polek@vse.cz, nebo na paměťovém médiu). Alespoň jeden vytištěný rukopis musí být podepsán autorem, který tím stvrzuje, že vydavateli bezplatně poskytl právo k publikování textu v tištěné i elektronické verzi (ve formátu pdf) a že příspěvek vytvořil vlastní tvůrčí činností a neexistují k němu autorská práva jiných osob.

Doporučený rozsah rozsah rukopisů je u statí, konzultací a diskusních příspěvků do 40 000 znaků (včetně mezer a poznámek pod čarou), u recenzí do 14 500 znaků a u anotací do 3 500 znaků.

Stránky rukopisu číslujte. Poznámky pište na dolní okraj strany pod čarou a číslujte je průběžně. Rovnice číslujte průběžně číslem v závorce u pravého okraje stránky. Obrázky a grafy číslujte a zařazujte do textu; pokud je uvádíte zvlášť, jejich umístění v textu vyznačte. U vložených barevných obrázků a grafů nezapomeňte, že budou vytištěny černobíle, a dobře zvažte, zda v této podobě neztratí přehlednost. Odkazy obsahují pouze první prvek odkazovaného dokumentu (zpravidla příjmení autora) a rok jeho vydání - např. Samuelson (1989); jestliže citujete, uvádí se i příslušná strana. Je nezbytné v textu vysvětlit všechny méně obvyklé pojmy a zkratky.

Na konci rukopisu autor uvede:

* seznam literatury v češtině (slovenštině), zpracovaný dle ČSN v abecedním pořadí podle závazného vzoru. Na všechna díla, uvedená v seznamu použité literatury, musí být odkaz v textu.

* anglicky tyto údaje: název (titulek) rukopisu, abstrakt (cca 150 slov), klíčová slova (6-8), JEL klasifikace (http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) a kontaktní adresu autora, resp. autorů, včetně e-mailového spojení a přesným názvem svého pracoviště v angličtině.

Na zvláštním listě uvede autor své plné jméno s tituly a vědeckými hodnostmi, přesný název a adresu pracoviště, telefonní a e-mailové spojení. Tyto údaje jsou pouze pro potřeby redakce a nebudou ani publikovány, ani poskytovány třetím osobám.

Autorské korektury je nutno zaslat zpět do redakce nejpozději do čtyř dnů a není přípustné provádět v nich úpravy, které by ovlivnily rozsah textu.

Své příspěvky a korektury zasílejte na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, redakce Politické ekonomie, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.