Politická ekonomie
Politická ekonomie
Politická ekonomie
TEORETICKÝ ČASOPIS • ISSN 0032-3233 (Print) • ISSN 2336-8225 (Online)

Podrobnější informace k citování literatury v časopise Politická ekonomie

Text normy ČSN ISO 690 je autorům k dispozici v redakci Politické ekonomie. Zde uvádíme pouze výběr z obecných pravidel, která nejsou obsažena v hlavních vzorech.

Standardní číslo

Není povinné v seriálových publikacích. V ostatních případech se zapisuje 10místné, resp. 13místné číslo vždy, je-li jím dílo opatřeno.

Kolektiv autorů

Pokud kolektiv autorů obsahuje více než tři jména, uvádějí se první dvě či tři. Vynechá-li se jedno nebo více jmen, připojuje se za poslední uváděné jméno zkratka "et al." (et alii) nebo její ekvivalent "aj." (a jiní).

Příklad
DUBOVSKÝ, J. aj.

Neznámý autor

Nejsou-li osoba nebo orgán primárně odpovědné za dílo známy, tento prvek se vynechává a prvním prvkem citace je název.

Příklad
Kam směřuje česká ekonomika? Hospodářské rozhledy. 2005, č. 2.

Název

Název díla se zapisuje ve formě, v jaké je uveden v prameni. Překlad názvu v hranatých závorkách lze připojit za název uvedený v prameni.

Příklad
Zarys dziejóv bibliografii w Polsce [Nástin dějin bibliografie v Polsku].

Vydání

Jde-li o jiné než první vydání, číslo nebo jiné označení pořadí vydání se zapisuje výrazy použitými v prameni. Numerické výrazy se zapisují arabskými číslicemi.

Příklady
3. vyd.
Nové rozšíř. vyd.
5. autoriz. přeprac. vyd.
Canadian edition.

Místo vydání

Uvádí se v jazyce originálu v prvním pádu v pravopisu pramene země. Název státu, provincie apod., je-li nutný pro identifikaci, se uvádí v kulatých závorkách.

Příklady
Paris
Cambridge (MA)
Newport (Gwent)

Více než jedno místo vydání

Zapisuje se místo uvedené jako první. Názvy ostatních míst mohou být rovněž zapsány.

Příklad
London; New York; Toronto

Neznámé místo vydání, neznámý nakladatel

Lze uvést skupinu slov jako "místo vydání neznámé", "bez místa vydání", nebo zkratku "b.m.", resp. "bez nakladatele", nebo "b.n.".

Nakladatel

Lze uvést ve zkrácené nebo zkratkové formě. Výrazy jako "a spol.", "a synové", "Inc." atd. se vynechávají. Výraz "press" se nevynechává.

Příklady
Knopf
Wiley (ne John Wiley & Sons)
John Brown
Scarecrow Press

Více než jeden nakladatel

Uvádí se buď typograficky nejvýraznější název/jméno, nebo názvy/jména všech nakladatelů.

Příklad
London : T. Nelson; Edinburgh : TC. & EC. Jack

Neznámý rok vydání

Doporučuje se na jeho místě zapsat udělení autorských práv, datum tisku nebo odhadnuté datum.

Příklady
1953 printing
ca. 1957
vytištěno 1953
cca 1957

Neukončené vydání přesahující jeden rok

Zapisuje se první datum s pomlčkou a mezerou.

Příklad
1978-

Dodatky a opravy

Doplňkové údaje lze v citaci uvést, jestliže je potřeba opravit zřejmé chyby v prameni, přeložit nebo transliterovat informace, poskytnout podrobnější informace o osobách nebo korporativních orgánech, odlišit místní názvy.

Příklady
EPPMA (Expanded Polystyrene Product Manufacturers' Association)
Trinity College (Cambridge)
Trinity College (Dublin)