Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen "VŠE" ) podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon") v ekonomických a jim příbuzných oborech programy celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově.

(2) Účastníci studia v programech celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona.

Článek 2

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání na VŠE jsou:

 1. univerzita třetího věku,
 2. mimořádné studium,
 3. vzdělávání zaměstnanců VŠE.

Článek 3

Univerzita třetího věku

(1) Na univerzitě třetího věku mohou studovat ti, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod, nejsou v pracovním poměru nebo osobou samostatně výdělečně činnou a mají zpravidla ukončené úplné střední vzdělání.

(2) Studium na univerzitě třetího věku se uskutečňuje v jednotlivých kurzech.

(3) Studium v kurzech univerzity třetího věku je bezplatné, účastník hradí pouze úhradu za organizaci studia.

(4) Rektor schvaluje, na základě návrhů děkanů, pro každý akademický rok seznam pořádaných kurzů univerzity třetího věku a jmenuje gestora za organizaci studia.

(5) Zájmové kurzy univerzity třetího věku vyhlašují děkani, kteří rovněž jmenují jednotlivé garanty kurzů pro jejich odborné vedení. Garant spolu s gestorem kurzu univerzity třetího věku stanoví maximální počet účastníků kurzu.

(6) Gestor kurzů univerzity třetího věku:

 1. zajišťuje projednání a sestavení plánu kurzů s děkany a garanty,
 2. zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr, evidenci účastníků kurzu,
 3. zajišťuje výběr úhrady za organizaci studia v kurzu,
 4. zastupuje VŠE v Asociaci univerzit třetího věku České republiky,
 5. podává jednou ročně písemnou zprávu kolegiu rektora o průběhu studia v kurzu a plánu výuky,
 6. organizuje slavnostní předání osvědčení účastníkům kurzu,
 7. pravidelně informuje příslušného prorektora o nových skutečnostech, které se týkají studia v kurzu a jednáních Asociace univerzit třetího věku České republiky.

(7) O absolvování studia v kurzech univerzity třetího věku je účastníkům vydáváno VŠE osvědčení.

(8) Příjmy za kurzy univerzity třetího věku jsou příjmem z hlavní činnosti VŠE podle § 2 odst. 4 zákona.

Článek 4

Mimořádné studium

(1) Mimořádné studium je studium vybraných předmětů a je určeno k doplnění vědomostí absolventů středních a vysokých škol s délkou trvání jednoho nebo dvou semestrů.

(2) Mimořádné studium neposkytuje vysokoškolské vzdělání.

(3) O mimořádném studiu rozhoduje děkan příslušné fakulty, na základě doporučení vedoucího dotčené katedry a po zvážení kapacitních možností fakulty.

(4) Po ukončení mimořádného studia vydává VŠE účastníkům studia osvědčení o absolvování vybraných předmětů.

(5) Mimořádné studium je poskytováno za úplatu.

(6) Příjmy získané za mimořádné studium jsou příjmem z hlavní činnosti VŠE podle § 2 odst. 4 zákona.

Článek 5

Vzdělávání pro zaměstnance VŠE

(1) Vzdělávání zaměstnanců VŠE je určeno k rozšiřování jejich kvalifikace.

(2) Vzdělávání zaměstnanců VŠE se uskutečňuje formou zejména kurzů pedagogických, jazykových, kurzů výpočetní techniky, počítačových sítí. Kurzy probíhají buď během semestru formou dvouhodinové výuky nebo v blocích. Studium v kurzech je zabezpečováno využitím vlastních kapacit VŠE.

(3) Vzdělávání zaměstnanců VŠE je částečně hrazeno účastníky kurzů. Příjmy za vzdělávání zaměstnanců VŠE jsou příjmem z hlavní činnosti VŠE podle § 2 odst. 4 zákona.

Článek 6

Výši úhrady za studium v programech celoživotního vzdělávání stanoví samostatná směrnice VŠE, kterou vydává rektor a je zveřejňována před zahájením akademického roku na úřední desce VŠE.

Článek 7

(1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 28. června 1999.

(2) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. Ing. Jan S e g e r, CSc., v. r.

rektor

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.