Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 03/2007)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje pravidla a postupy při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze, jako celku i v rámci jednotlivých fakult.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: prof.  Ing. Stanislava Hronová, CSc. --- prof.  Ing. Richard Hindls, CSc.
Útvar / funkce prorektor pro vědu a  výzkum --- rektor
Datum: 21. 6. 2007 --- 21. 6. 2007
Podpis:   prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., v.r. --- prof. Ing. Richard Hindls,  CSc., v.r.
Platnost od: 22.června 2007 Platnost do: Odvolání
Účinnost od: 22. června 2007 Účinnost do: Odvolání

Část I.
Úvodní ustanovení

Habilitační řízení a řízení ke  jmenování profesorem je upraveno v § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb. o  vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v tomto Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen Řád).

Část II.
Habilitační řízení

Čl. 1

 1. Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče podaný děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem zvolený habilitační obor. K návrhu musí uchazeč přiložit habilitační práci ve smyslu § 72 odst. 2 a odst. 3 zákona zákon o  vysokých školách a další náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 zákona o  vysokých školách.
 2. Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení žádosti uchazeče o zahájení habilitačního řízení děkanovi.
 3. Nemá-li předložený návrh všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nebudou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byla uchazeči výzva doručena, řízení děkan zastaví a  předložené materiály se uchazeči vrátí.

Čl. 2

 1. Jsou-li předloženy veškeré náležitosti nebo jsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, připraví děkan návrh na  složení pětičlenné habilitační komise tak, aby tento návrh mohl být bez zbytečného odkladu předložen ke schválení na zasedání vědecké rady fakulty. Návrh na  složení habilitační komise musí být v souladu s § 72 odst. 5 zákona o  vysokých školách.
 2. Jmenovaným členům habilitační komise děkan neprodleně zašle spolu s oznámením o jmenování podklady nutné pro posouzení vědecké kvalifikace uchazeče pro daný obor a jeho pedagogické praxe. Pro účely posouzení podkladů obdrží členové habilitační komise kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení na VŠE schválená Vědeckou radou VŠE a platná ke dni zahájení předmětného habilitačního řízení.

Čl. 3

 1. Habilitační komise při své práci postupuje v souladu s § 72 odst. 7 a  8 zákona o vysokých školách.
 2. Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná, může být jmenován pouze jeden oponent. Alespoň dva oponenti musejí mít vědecko-pedagogický titul docent, popř. profesor v daném nebo příbuzném oboru.
 3. Nejvýše jeden člen habilitační komise může být jen ve  výjimečných a odůvodněných případech současně oponentem habilitační práce.
 4. Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen habilitační komise.
 5. Habilitační komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro ně vyslovili alespoň tři její členové. Hlasování habilitační komise o návrhu na jmenování uchazeče docentem je tajné. Jsou-li při hlasování fyzicky přítomni čtyři členové komise, může se pátý člen komise účastnit hlasování korespondenčně. V tomto případě se postupuje výlučně způsobem popsaným v Příloze tohoto Řádu. Výsledek hlasování musí být uveden ve zprávě komise o návrhu na  jmenování docentem.
 6. Nezíská-li návrh na  jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit.
 7. Návrh na jmenování nebo na zastavení řízení předloží předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise bez zbytečného odkladu děkanovi.
 8. Habilitační řízení může být kdykoliv ve svém průběhu děkanem zastaveno na základě žádosti uchazeče. Další postup určuje § 72 odst. 12 zákona o vysokých školách. Děkan je povinen o této skutečnosti informovat rektora, vědeckou radu fakulty, členy habilitační komise a oponenty habilitační práce.

Čl. 4

 1. Děkan zařadí bez zbytečného odkladu návrh na jmenování nebo zastavení řízení na program zasedání vědecké rady fakulty.
 2. Průběh habilitačního řízení uchazeče na zasedání vědecké rady fakulty musí být v souladu s § 72 odst. 8 až 10 zákona o vysokých školách a s Jednacím řádem vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada habilitační řízení zastavuje. V případě, že je řízení zastaveno, vrací se předložené materiály uchazeči. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, děkan jako předseda vědecké rady bez zbytečného odkladu postoupí návrh na jmenování docentem rektorovi.

Čl. 5

 1. Rektor do jednoho měsíce od doručení návrhu rozhodne, zda s návrhem na jmenování souhlasí. Nemá-li námitky, jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni měsíce následujícího po jeho rozhodnutí. Předání jmenovacího dekretu uchazeči se koná na nejbližším zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále Vědecká rada VŠE), případně při jiné slavnostní příležitosti.
 2. V případě, že rektor s návrhem na jmenování docentem nesouhlasí, předloží jej s odůvodněním nesouhlasu k projednání na nejbližším zasedání Vědecké rady VŠE. Vědecká rada VŠE se po projednání tajným hlasováním usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, platí, že se řízení zastavuje. V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči. Získá-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, rektor jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni měsíce následujícího po jednání Vědecké rady VŠE.

Čl. 6

 1. Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Námitky se podávají děkanovi. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné. Děkan i rektor rozhodnou o námitkách bez zbytečného odkladu.

Část III.
Řízení ke jmenování profesorem

Čl. 1

 1. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje v souladu s § 74 odst. 2 zákona o vysokých školách při splnění podmínky odstavce 1. Součástí návrhu na  zahájení řízení jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2, větě druhé cit. zákona. V návrhu musí být též uveden obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje.
 2. Dnem zahájení řízení ke jmenování profesorem je den doručení návrhu o zahájení řízení děkanovi.
 3. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. V případě, že uchazeč ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení děkan zastaví a předložené materiály se uchazeči vrátí.

Čl. 2

 1. Jsou-li předloženy veškeré náležitosti nebo jsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, připraví děkan návrh na složení pětičlenné hodnotící komise tak, aby tento návrh byl bez zbytečného odkladu předložen ke schválení na zasedání vědecké rady fakulty. Návrh na složení hodnotící komise musí být v souladu s § 74 odst. 3 zákona o vysokých školách. Členem komise nemůže být profesor, který podával doporučující stanovisko k zahájení profesorského řízení. Alespoň tři členové komise musejí být profesoři.
 2. Děkan bez zbytečného odkladu zašle členům hodnotící komise oznámení o jejich
  jmenování a dále veškeré podklady nutné pro  posouzení vědecké kvalifikace uchazeče
  pro daný obor a jeho pedagogické praxe. Pro účely posouzení podkladů obdrží členové
  hodnotící komise kritéria uplatňovaná při profesorském jmenovacím řízení na  VŠE
  schválená Vědeckou radou VŠE a  platná ke dni zahájení předmětného řízení.

Čl. 3

 1. Hodnotící komise při své práci postupuje v souladu s § 74 odst. 5 zákona o vysokých školách. Pro účely posouzení si může hodnotící komise vyžádat k návrhu na jmenování uchazeče profesorem dodatečná odborná stanoviska významných představitelů daného nebo příbuzného oboru.
 2. Zasedání hodnotící komise řídí její předseda, za  jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise. Hodnotící komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové.
 3. Hlasování hodnotící komise o návrhu na jmenování uchazeče profesorem je tajné. Jsou-li při hlasování fyzicky přítomni čtyři členové komise, může se pátý člen komise účastnit hlasování korespondenčním způsobem. V tomto případě se postupuje výlučně způsobem popsaným v Příloze tohoto Řádu. Výsledek hlasování musí být uveden ve stanovisku hodnotící komise k návrhu na jmenování.
 4. Nezíská-li návrh na  jmenování většinu hlasů všech členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení zastavit. Návrh na jmenování uchazeče profesorem nebo na  zastavení řízení předloží předseda nebo jím pověřený člen hodnotící komise děkanovi.

Čl. 4

 1. Návrh na jmenování profesorem nebo návrh na zastavení řízení zařadí děkan bez zbytečného odkladu na program zasedání vědecké rady fakulty.
 2. Průběh řízení ke jmenování uchazeče profesorem na  zasedání vědecké rady fakulty musí být v souladu s § 74 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách a s Jednacím řádem vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada řízení ke jmenování profesorem zastavuje. V případě, že je řízení zastaveno, vrací se předložené materiály uchazeči. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, postoupí děkan jako předseda vědecké rady bez zbytečného odkladu návrh na jmenování profesorem rektorovi.
 3. Řízení ke jmenování profesorem může být kdykoliv ve svém průběhu děkanem zastaveno na základě žádosti uchazeče. Děkan je povinen o této skutečnosti informovat rektora, vědeckou radu fakulty a členy hodnotící komise. Předložené materiály se vrací uchazeči.

Čl. 5

 1. Rektor návrh na jmenování profesorem předloží bez zbytečného odkladu Vědecké radě VŠE.
 2. Průběh řízení ke  jmenování uchazeče profesorem na zasedání Vědecké rady VŠE musí být v souladu s § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách a s Jednacím řádem Vědecké rady VŠE. Na jednání Vědecké rady VŠE uchazeč předkládá své nejvýznamnější práce.
 3. Získá-li návrh na  jmenování většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, předloží jej rektor se všemi náležitostmi ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
 4. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, řízení se zastavuje.
 5. Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky. Námitky se podávají rektorovi. Rektor rozhoduje o  námitkách bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí rektora je konečné.

Část IV.
Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 1

 1. Oznámení o zahájení habilitačního řízení a řízení ke  jmenování profesorem nebo o  zastavení řízení na základě rozhodnutí vědecké rady fakulty zašle děkan rektorovi. Údaje o zahájení a výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jakožto i změny v údajích dle § 75 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách oznámí rektor Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Současně budou údaje o zahájení a výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jakož i další údaje uvedené v § 75 odst. 1 zákona o vysokých školách zveřejněny na úřední desce VŠE.
 2. Habilitační řízení by mělo být s výjimkou závažných důvodů ukončeno do 3 let ode dne zahájení řízení. Při nedodržení tohoto ustanovení uvede děkan rektorovi důvod prodlení a informuje o těchto důvodech i vědeckou radu fakulty.
 3. Návrh na jmenování profesorem by měl být, s výjimkou závažných důvodů, projednán na Vědecké radě VŠE do 3 let ode dne zahájení řízení. Při nedodržení tohoto ustanovení uvede děkan rektorovi důvod prodlení a současně sám, či prostřednictvím rektora, informuje o těchto důvodech i Vědeckou radu VŠE.
 4. V případě, že uchazeč, žádající o zahájení habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení na VŠE, není s VŠE v  pracovním poměru, může si děkan vyžádat vyjádření děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, na níž uchazeč pedagogicky působí.
 5. V souladu s tímto Řádem postupují všechna habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po datu účinnosti tohoto předpisu.

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.