Hledat
Pokročilé hledání

Zásady činnosti při mimořádné události (SR 18/2007)

Platný předpis, stav dokumentu: 1 ( Starší verze Organizační směrnice 17/2002 ze dne 4. 7. 2002. )

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tato směrnice upravuje zásady činnosti při mimořádné události v areálu VŠE v Praze Žižkov a areálu VŠE v Praze JM. Ostatní pracoviště - SÚZ, CDMS, Fakulta managementu v JH se bude řídit vlastními směrnicemi.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Miloš Stoklasa Ing. Tomáš Horský prof. Ing. Richard Hindls., CSc.
Útvar / funkce: referent ÚOOÚ vedoucí OSM rektor
Datum: 12. 12. 2007 12. 12. 2007 13. 12. 2007
Podpis: Miloš Stoklasa, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. prof. Ing. Richard Hindls., CSc., v.r.
Platnost od: 21. 12. 2007 Platnost do: Odvolání
Účinnost od: 21. 12. 2007 Účinnost do: Odvolání

 

1. Úvod

V běžném životě mohou nastat neočekávané situace a události, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k  bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů a škodám na majetku. Taková situace se nazývá mimořádná událost. Může být způsobena buď živelní pohromou, antropogenní havárií (technologická havárie, únik škodlivé látky aj.) nebo sociálně-společenským ohrožením, např. důsledky ozbrojeného konfliktu, teroristickou akcí, občanskými nepokoji, rozsáhlým trestným činem nebo vyhrožováním útokem. Nelze vyloučit, že VŠE může být zasažena mimořádnou událostí nebo následky této události. Faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku, je připravenost každého na řešení mimořádné události.
Pro řízení opatření pro ochranu životů, zdraví a  majetku občanů je v Praze vytvořen "Záchranný bezpečnostní systém /ZBS/" v úzké součinnosti s Integrovaným záchranným systémem, který řídí Krizový štáb hl. města Prahy. Základními složkami tohoto systému jsou síly Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Městské policie. Dalšími složkami jsou např. Dopravní podniky, Záchranná brigáda kynologů.
Na VŠE pro řízení za mimořádných událostí je ustanovena Skupina řízení, kterou tvoří rektor, prorektoři, kvestor, děkani fakult, vedoucí OSM, referent útvar obrany a ochrany. Pracoviště skupiny řízení se zpravidla zřizuje v zasedací místnosti rektora. Výkonné složky tvoří vyčlenění vedoucí pracovníci, pracovníci útvarů technických správ, útvaru obrany a ochrany a ostraha objektů. Další skupiny se zřizují podle pokynů Skupiny řízení.

Vzhledem k celkové bezpečnostní situaci se vydává tato směrnice, která obsahuje část "Informace", kde jsou shromážděny bezpečnostní informace a jejich zdroje, včetně informací obecných.
Druhou částí je "Opatření", které konkretizuje opatření a postupy na podmínky školy a jejích součástí.
Tato směrnice je zpracována v souladu s Ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky (Zák. č. 110/1998 Sb., v platném znění), zákonem o krizovém řízení (Zák. č. 240/2000 Sb., v platném znění), zákonem o integrovaném záchranném systému (Zák. č. 239/2000 Sb., v platném znění) a  zákonem o Hasičském záchranném sboru ČR (Zák. č. 238/2000 Sb., v platném znění).

2. Informace

Varování
Systém varování a informování hl. m. Prahy umožňuje bezodkladně varovat, následně poskytnout prvotní informaci o typu nebezpečí a způsobu ochrany před  ním, a to i za podmínek, kdy nebude k dispozici elektrická energie z  centrálních zdrojů. Řídícím pracovištěm je Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, tel. č. 222 022 200.

Varování se šíří:
a/ bezodkladně varovným signálem poplachových sirén a prvotní hlasovou informací prostřednictvím elektronických sirén. Rozhodnutím ministra vnitra ČR je zaveden jeden varovný signál na území České republiky a to:
" VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA ".
Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin, signál může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech,
b/ následně budou TV stanice a regionální rozhlasové stanice vysílat zprávu o vzniklé situaci a předávat pokyny pro chování obyvatelstva,
c/ tento signál a pokyny mohou vyhlašovat zpravidla orgány Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a armády z k tomu určených služebních vozidel,
d/ na VŠE resp. jejich součástech se varování šíří školním rozhlasem, sirénou, dalšími technickými prostředky dle vybavení součásti, pověřenými pracovníky a pracovníky ostrahy.

Důležitá telefonní čísla a internetové stránky:

Hasiči

150

Policie ČR

158

Zdravotnická záchranná služba

155

Městská policie

156

Tísňové volání jednotné evropské číslo, obsluhované Hasičským záchranným sborem v rámci Integrovaného záchranného systému.

112

Stránka Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru

www.mvcr.cz/hasici/

Stránka odboru krizového řízení hl. m. Prahy

http://www.praha-mesto.cz/

Stránka monitorovací služby státní správy

http://www.monis.cz/

Stránka krizového managementu ČR

http://www.emergency.cz/

Sekretariát rektora

224 095 720, 730

Sekretariát kvestora

224 095 721

Útvar obrany a ochrany VŠE

224 095 723

Útvar OSM Žižkov 224 095 751
Vrátnice SB Žižkov

224 095 716, 718

3. Všeobecné pokyny při mimořádné události

 

3. 1. Zásady chování při mimořádné situaci

Všeobecné:
- zachovat klid, jednat s rozmyslem a nedopustit paniku,
- informovat záchranné složky na číslech tísňového volání, pokud již nezasahují,
- bezpodmínečně respektovat pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek,
- chránit sebe a poskytnout pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a  nemocným lidem,
- neprodleně varovat ostatní ohrožené osoby,
- opustit ohrožený prostor, pokud osoba není schopna pomoci,
- sledovat vysílání rozhlasových a televizních stanic,
- nerozšiřovat neověřené a poplašné zprávy.

Při požáru:
- oznámit situaci na linku 150, ohlašovně požáru,
- varovat a vyvést ohrožené osoby,
- vypnout elektrické spotřebiče /proud/, vzít nejnutnější věci, jako doklady, peníze, léky,
- nevětrat,
- opustit ohrožený prostor,
- nedopustit paniku a být nápomocen při požární evakuaci.

Při úniku škodlivé látky:
- kolmo na směr větru opustit ohrožený prostor, není-li to možné, vstoupit do  budovy, pokud možno do vyšších pater /ne do sklepů/,
- všemi dostupnými prostředky utěsnit okna, dveře, neopouštět budovu do  obdržení informace, že je to možné,
- při průniku škodliviny do úkrytu, ve kterém se osoba nachází, zvolna dýchat přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům /rouškou může být kapesník, ručník apod./,
- využít k ochraně očí těsné brýle např. plavecké, lyžařské apod.,
- při svědění na některých částech těla tyto omýt větším množstvím vody a otřít do sucha, oděv podle možnosti vyměnit.

Při nebezpečí zasažení biologickými zbraněmi:
Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo vypouštěním hmyzu do prostoru (vši, blechy, mouchy, klíšťata), dále infikováním vody, potravin, předmětů:
- je třeba se chránit nepoužíváním vody z neznámých a nezjištěných zdrojů,
- převařovat vodu nebo chemicky desinfikovat,
- jíst pouze pevnými obaly chráněné potraviny,
- zbytečně se nedotýkat a prohlížet podezřelé předměty,
- při podezření zasažení biologickými látkami je nutné informovat zasahující jednotky a podle jejich pokynů provést úplnou hygienickou očistu, tj.důkladně se omýt, osprchovat mýdlem a teplou vodou, pozornost věnovat vlasům, ochlupení, nehtům, obličeji, uším. Provést dezinfekci oděvů, bot, svršků vypráním v  dezinfekčních roztocích nad 60°C.

Při vniknutí ozbrojené osoby:
- informovat linku 158, ohrožené osoby a ochranu objektu,
- zachovat klid, krýt se a zásadně nekrytě neutíkat (střelba do zad), pokud je možnost uzavřít se na pracovišti, případně se zabarikádovat,
- nezdržovat se v blízkosti oken,
- opouštět ohrožené prostory podle pokynů policie.

 

3. 2.Ochranné prostředky a ukrytí

Prostředky individuální ochrany (masky) zabezpečuje při stavu ohrožení odbor krizového řízení Magistrátu hl. města Prahy a Hasičský záchranný sbor. Část těchto prostředků individuální ochrany, která je majetkem státu, je uložena ve  škole jako pohotovostní zásoba.
Použít je lze pouze na pokyn operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy na základě Nařízení primátora hl. města Prahy.

Úkryty

Pro VŠE Žižkov se k případnému ukrytí využijí stanice metra Florenc - část spadající pod trasu B, stanice metra Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží).
Na VŠE Jižní Město se aktivuje stálý odolný úkryt č.01110001 o kapacitě pro  600 osob.
Při případném pobytu v těchto úkrytech se všechny osoby řídí Úkrytovým řádem a pokyny pověřených osob.

Ostatní součásti VŠE využijí úkrytů příslušné městské části.
Přehled stálých úkrytů na území hlavního města Prahy po městských částech je zveřejněn na http://www.praha-mesto.cz/ , část bezpečnost.
Prostředky individuální ochrany:
Podle Vyhlášky MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (Vyhláška č. 380/2002 Sb.) jsou přednostně zabezpečovány prostředky individuální ochrany ze státních zásob osoby do 18 let; každý občan si může pro svoji ochranu zajistit/zakoupit prostředky individuální ochrany ve specializovaných prodejnách.

Evakuační zavazadlo:
V případě potřeby si připravit zavazadlo s osobními potřebami pro případ evakuace a na 3 - 5 denní pobyt v úkrytu, označené jmenovkou.
Dětem vložit do kapsičky oděvu lístek se jménem a adresou.
Doporučený obsah zavazadla:
- ochranná maska /pokud ji vlastníte/, účelné oblečení a obutí podle klimatických podmínek, pláštěnka, igelitové sáčky,
- trvanlivé potraviny, láhve s pitnou vodou, dobře zabalený chléb,
- osobní léky, základní toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti, psací potřeby, jídelní miska, příbor,
- přikrývka, spací pytel, baterka, bateriový rozhlasový přijímač.
Seznam věcí, které je zakázáno brát do úkrytu:
- zapáchající a lehce zápalné látky, alkohol, zbraně,
- objemné předměty, peřiny,
- domácí zvířata, psy, kočky aj.,
- zapalovače, cigarety, ponorné vařiče, jídla podléhající rychlému znehodnocení.

 

4. Opatření

4. 1. Činnost při signálu "Siréna"

Když zazní siréna:
Okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově a ukrýt se.
Při cestě automobilem tento zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově. V případě požáru nebo napadení budovy nevystupovat a jet pryč.

Zavřít okna a dveře; siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru se sníží pravděpodobnost vlastního zasažení a případného šíření požáru.
Zapnout rádio nebo televizi, sledovat školní rozhlas. Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a co dělat dále, je oznamována v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků nebo z informačních prostředků školy.

4. 2. Činnost při signálu "Evakuace"

4. 2.1. Evakuace na signál bomba

VŠE resp. její součásti se mohou stát cílem oznámení o uložení bomby, nálože, trhaviny atd. jako hrozby nebo skutečného uložení, dále "signál bomba".
Pracovníci ostrahy, telefonní ústředny nebo kterákoliv osoba, při zachycení "signálu bomba", musí zachovat klid a rozvahu; okamžitě informují příslušného vedoucího (rektor, kvestor, vedoucího OSM nebo ÚOO), který rozhodne o evakuaci. Nerespektování nařízené evakuace a  pokynů k opuštění objektů bude považováno za neuposlechnutí příkazu zaměstnavatele.

Při obdržení oznámení o uložení bomby je nutné zachytit co nejvíce informací o  osobě, která oznámení sděluje, je třeba sledovat a zapamatovat si, zda se jedná o:
- mužský, ženský, dětský hlas,
- řeč, cizí přízvuk, koktání, hlas opilé osoby,
- intonace řeči, rozhodnost, nervozita, sprosté výrazy, smích,
- okolní šumoty, hluk dopravy, stroje, jiné osoby, hudba,
- co nejpřesněji zachytit obsah sdělení, důvod jednání, případnou časovou lhůtu.

Sdělované a vysledované údaje stručně zaznamenat. Důležité je např. místo uložení bomby a aktuální čas. Osoba, která signál přijala, musí být k  dispozici vyšetřovateli policie.

V případě nálezu podezřelého zavazadla pověření pracovníci nebo pracovníci ostrahy izolují nebezpečné prostory a zamezí k nim přístup do příchodu Policie ČR.

4. 2.2. Evakuace areálu VŠE Žižkov

 • OSM a ÚOO neprodleně informuje rektora nebo kvestora. Předkládají návrh na případnou evakuaci a  na pokyn rektora nebo kvestora ohlásí signál Policii ČR:
  operačnímu důstojníkovi PČR Praha 3, na linku 158.
  Text: jméno, adresa školy,..v 00,00 hodin jsem obdržel oznámení o  uložení bomby v areálu VŠE.....,dále případná specifikace (sdělena lhůta do exploze, oznamovatel byl muž, žena, dítě, opilec, cizinec..).
 • V případě, že rektor nebo kvestor rozhodne o EVAKUACI areálu školy, probíhá následující činnost:
  - ostraha již po obdržení signálu, nebo informaci o něm, okamžitě zabezpečí vstupy tak, že vycházení je povoleno, vstup a vjezd nikoliv (včetně menzy). Vyvěsí na vstupy varování "Pozor evakuace, nevstupovat". Pro rychlý průběh evakuace se otevřou všechny části vstupů,
  - ostraha informuje dispečink centrální ochrany,
  - vozidla v areálu VŠE nesmí bránit vjezdu zásahových jednotek. Jejich řidiči musí uposlechnout výzvy k přemístění,
  - OSM a ÚOO zajistí varování a pokyn k vyklizení budovy použitím rozhlasu nejbližší proškolenou osobou (OSM, obsluha telefonní ústředny, ÚOO, ostraha) a osobním rozšiřováním pokynu v kancelářích a učebnách,
  - text varovného hlášení: "Pozor ! Je vyhlášena evakuace. Žádáme všechny, aby z bezpečnostních důvodů okamžitě opustili areál školy a  řídili se pokyny evakuační skupiny."
  K varování se využijí megafony a případně signalizace CO (ruční siréna).
  Pracovníci pověření evakuací (OSM, ÚOO, ostraha..), kteří vydávají evakuační pokyny, jsou označeni žlutou reflexní vestou s nápisem VŠE.
  Pokyny:
  - zaměstnanci VŠE při opouštění kanceláří odpovědně prověří, zda se v  nich nenalézá podezřelý předmět (zavazadlo, balík apod.), kanceláře uzamknou. Případné poznatky předají neprodleně zásahové skupině nebo ÚOO,
  - studenti, zaměstnanci a návštěvy VŠE si berou sebou osobní doklady, peníze, klíče a léky
  - opuštění prostor se provádí podle vyvěšených evakuačních plánů, evakuovaní se chovají disciplinovaně, bez paniky, bez tlačenic a  zbytečného zdržování,
  - je zakázáno používat výtahy,
  - evakuovaní se neshromažďují ve vstupech, v místech, kde by jim hrozilo nebezpečí nebo bránili vjezdu zásahových jednotek,
  - shromaždiště evakuovaných je park na náměstí, volné prostory mimo  objekt. Akce zpravidla může trvat dvě hodiny,
  - po evakuaci se objekt uzavře až do dalšího rozhodnutí.
 • Po příjezdu výjezdové skupiny Policie ČR se zřizuje místo velení zásahu, zpravidla v hale NB.
  OSM a ÚOO zajistí doprovod operačních skupin po areálu VŠE podle požadavků velitele zásahu, zpravidla po 4 skupinách na jednotlivé budovy.
  Pověření pracovníci výpočetního centra umožní přístup do počítačových učeben zásahové skupině.
  Ukončení mimořádné situace vyhlašuje velitel zásahu Policie ČR.

V mimopracovní době vedoucí směny ostrahy informuje ÚOO, kvestora popř. rektora, oznámí událost Policii ČR a vyhlásí evakuaci a postupuje dle výše uvedených podmínek. V případech zřejmého nebezpečí se evakuace provádí ihned a neprodleně se informují složky záchranného systému (policie, hasiči).

4. 2.3 Evakuace VŠE Jižní Město

 • Vedoucí správy areálu Jižní Město (dále jen SAJM) (zastupující osoba) neprodleně informuje rektora nebo kvestora s návrhem na  případnou evakuaci a na jeho pokyn ohlásí signál Policii ČR:
  operační důstojník PČR Praha 4: na linku 158.
  Text: jméno,VŠE JM,..v 00,00 hodin jsem obdržel oznámení o uložení bomby v  areálu VŠE JM Ekonomická 957.., dále případná specifikace (sdělena lhůta do  exploze, oznamovatel byl muž, žena, dítě, opilec, cizinec...).
  Pokud v obdrženém oznámení o uložení bomby je uveden údaj o brzké explozi, rozhodne vedoucí SAJM o okamžité evakuaci.
 • Při běžné situaci, kdy rektor nebo kvestor rozhodne o evakuaci, probíhá následující činnost:
  - ostraha JM již při obdržení signálu nebo informace o něm, okamžitě zabezpečí vstup tak, že je povoleno pouze vycházení z objektu, vstup nikoliv. Vyvěsí na vstupy varování "Pozor evakuace, nevstupovat". Vozidla u areálu nesmí bránit vjezdu zásahových jednotek, jejich řidiči musí uposlechnout výzvy k přemístění.
  - SAJM zajistí varování a pokyn k vyklizení budovy použitím rozhlasu nejbližší proškolenou osobu (strážní, SAJM, AVC) a osobním rozšiřováním pokynu v kancelářích a učebnách.
  Text varovného hlášení:
  "Pozor ! Je vyhlášena evakuace. Žádáme všechny, aby z  bezpečnostních důvodů okamžitě opustili areál školy a řídili se pokyny evakuační skupiny. Obnovení chodu školy se předpokládá za ..(dvě hodiny)."
 • Pracovníci pověření evakuací jsou označeni reflexní vestou s nápisem VŠE,
  - evakuaci řídí v pracovní době: vedoucí SAJM, v době nepřítomnosti vedoucí údržby,
  - v mimopracovní době: službukonající strážný,
 • V případě nálezu podezřelého předmětu (balík, zavazadlo) pověření pracovníci izolují nebezpečné prostory a zamezí vstupu do nich,
  - zaměstnanci VŠE JM při opuštění kanceláří odpovědně prověří, zda se v  nich nenalézá podezřelý předmět a kanceláře uzavřou,
  - opuštění prostor se provádí podle vyvěšených evakuačních plánů, evakuovaní se chovají disciplinovaně, bez paniky a zbytečného zdržování,
  - je zakázáno používat výtahy,
  - evakuovaní se nezdržují ve vstupech, v místech kde by jim hrozilo nebezpečí nebo bránili vjezdu zásahových jednotek,
  - shromaždiště evakuovaných: na parkovišti nad menzou VŠCHT.
 • Po příjezdu výjezdové skupiny Policie ČR se zřizuje místo velení zásahu - ve vstupní hale objektu. SAJM zajistí doprovod operačních skupin po areálu VŠE podle požadavku velitele zásahu, zpravidla dvě skupiny (jedna pro objekt A, druhá pro objekt B),
  - pověření pracovníci výpočetního centra a knihovny umožní přístup do  počítačových učeben a studoven zásahové skupině.
  Ukončení mimořádné události vyhlašuje velitel zásahu.
 • Důležitá telefonní čísla:
  Útvar SAJM: 224 09 4301
  Vrátnice JM: 224 09 4222

4. 2.4. Evakuace v dalších případech

V případě evakuace z jiných důvodů (požár, únik škodlivé látky, živelní pohroma) evakuace a vyhlášení varování probíhá stejným způsobem, všichni se řídí pokyny zásahových jednotek, zejména Hasičského záchranného sboru.
V případě nouzového opuštění prostoru rychle a s rozvahou si připravit evakuační zavazadlo. Při opuštění prostoru nezapomenout:
- uzavřít všechna okna,
- vypnout a uzavřít hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu.

 

5. Bezpečnostní opatření

Útvar obrany a ochrany naváže úzkou spolupráci se složkami Policie ČR, odborem krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru a Městské policie k dalším společným opatřením. Podle potřeby zajistí ve  spolupráci s bezpečnostní agenturou posílení ostrahy VŠE.
Obdobným způsobem postupují i určení pracovníci součástí VŠE.

V případech, kdy je vnějšími vlivy zvlášť ohrožena bezpečnost majetku VŠE, jakož i studentů, zaměstnanců, hostů a návštěv, vyhrazuje si VŠE přijmout na  dobu nezbytně nutnou zvýšená bezpečnostní opatření jako jsou např.:
- kontrola vstupujících osob a prohlídky vjíždějících vozidel do areálu VŠE,
- omezení vstupu do některých sektorů,
- omezení vjezdu do areálu VŠE,
- omezení činnosti některých služeb a útvarů,
- zvýšená kontrola osob a vozidel v areálu VŠE.


Útvary, jejichž zaměstnanci jsou zařazeni do evakuační skupiny a zabezpečují nezbytná pracoviště, která není možné ihned opustit, přijmou opatření k ochraně těchto pracovníků prostředky individuální ochrany a provedou jejich proškolení.
Vedoucí útvarů, které přebírají zásilky pro VŠE, vydají vlastní pokyny ke  zvýšené ochraně manipulujících osob a kontrole zásilek.

6. Závěrečná ustanovení

6. 1. Tato směrnice ruší Organizační směrnici č.17/2002 ze dne 4. 7. 2002.
6. 2. Ředitel SÚZ, ředitel CDMS a děkan Fakulty managementu F-6 v JH upraví tuto směrnici na vlastní podmínky.
6. 3. Příloha: Pokyny pro mimořádné události (web: Pokyny pro mimořádné události).

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.