Hledat
Pokročilé hledání

Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Článek 1
(1) Zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "Vědecká rada VŠE") svolává rektor podle potřeb Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "VŠE"), nejméně však jednou za semestr. Program jednání po dohodě s rektorem připravuje příslušný prorektor.
(2) Rektor je povinen svolat Vědeckou radu VŠE, pokud o to písemně požádá nejméně polovina členů Vědecké rady VŠE s uvedením programu jednání, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti.
(3) S výjimkou naléhavých případů je pozvánka na zasedání Vědecké rady VŠE odeslána nejméně patnáct dní před termínem jednání. Pozvánka na zasedání se zasílá v listinné podobě a e-mailem.
(4) K projednání zásadních otázek musí být členům Vědecké rady VŠE předány předem podklady v listinné nebo v elektronické podobě, a to nejpozději 10 dní před termínem jednání.

Článek 2
Jednání Vědecké rady VŠE řídí rektor, v jeho nepřítomnosti jím určený člen Vědecké rady VŠE.

Článek 3
Zasedání Vědecké rady VŠE jsou neveřejná, nerozhodne-li rektor jinak.

Článek 4
(1) Členové Vědecké rady VŠE mohou předkládat předsedajícímu písemné nebo ústní návrhy ohledně doplňku a úprav programu. Do programu budou zařazeny, jestliže se pro ně na zasedání vyjádří nadpoloviční většina přítomných.
(2) Podání návrhu musí být zaznamenáno v zápise z jednání.

Článek 5
Z jednání Vědecké rady VŠE pořizuje určený zaměstnanec rektorátu VŠE písemný zápis, který po autorizaci rektorem musí být rozeslán členům Vědecké rady VŠE nejpozději deset dní po skončení zasedání.

Článek 6
(1) Vědecká rada VŠE je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
(2) Návrh na jmenování profesorem nebo docentem nebude projednáván v případě, že se jednání zúčastní méně než dvě třetiny všech členů Vědecké rady VŠE.

Článek 7
(1) Hlasování je veřejné, pokud zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") nebo usnesení Vědecké rady VŠE nestanoví, že Vědecká rada VŠE má hlasovat tajně.
(2) V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů, jejichž schválení nevyžaduje tajné hlasování, může rektor požádat členy Vědecké rady VŠE o hlasování formou per rollam. Způsob hlasování per rollam je uveden v příloze č. 1 tohoto jednacího řádu. Tímto způsobem nelze přijmout rozhodnutí ve věcech uvedených v čl.  8 odst. 2 a 5.
(3) V případě tajného hlasování Vědecké rady VŠE se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Výsledky vyhodnotí nejméně dva veřejným hlasováním zvolení členové Vědecké rady VŠE (dále jen „skrutátoři“) ihned po odevzdání hlasovacích lístků, a to v místnosti, kde Vědecká rada VŠE zasedá. Členové Vědecké rady VŠE hlasují hlasovacími lístky s vyznačením „souhlasím – nesouhlasím“ přeškrtnutím výroku, s kterým nesouhlasí. Odevzdaný hlas je neplatný, jestliže nebyl jednoznačně upraven.Výsledek hlasování je zaznamenán v protokolu podepsaném skrutátory a rektorem nebo jím uřčeným zástupcem.

Článek 8
(1) Usnesení Vědecké rady VŠE je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných.
(2) V případě hlasování Vědecké rady VŠE:

  1. o návrhu na jmenování docentem (§ 72 odst. 10 a 11 zákona)
  2. o návrhu na prominutí předchozího jmenování docentem (§ 74 odst. 1 zákona)
  3. o návrhu na jmenování profesorem (§ 74 odst. 6 zákona)

je k platnosti usnesení nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů Vědecké rady VŠE.
(3) Rektor může svým rozhodnutím přizvat uchazeče o jmenování docentem, případně předsedu příslušné habilitační komise na zasedání Vědecké rady VŠE projednávající toto jmenování (§ 72 odst. 11 zákona). Části diskuse bezprostředně předcházející hlasování o návrhu na jmenování docentem se uchazeč neúčastní.
(4) Na zasedání Vědecké rady VŠE projednávající návrh na jmenování profesorem:

  1. představí předseda nebo jím pověřený člen hodnotící komise uchazeče a přednese zprávu komise,
  2. uchazeč stručně prezentuje nejvýznamnější přínosy své práce pro rozvoj oboru, a předloží koncepci další vědecké a pedagogické činnosti a odpovídá na dotazy,
  3. části diskuse bezprostředně předcházející hlasování o návrhu na jmenování profesorem se uchazeč neúčastní.

(5) V případě hlasování o udělení doktorátu honoris causa se hlasuje stejně jako o návrhu na jmenování profesorem.

Článek 9
Změny a doplnění tohoto jednacího řádu po projednání na Vědecké radě VŠE předkládá rektor ke schválení Akademickému senátu VŠE (dále jen "AS VŠE").

Článek 10
Součástí tohoto jednacího řádu je Příloha č. 1 - Způsob a podmínky platnosti pro hlasování per rollam.

Článek 11
(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady VŠE registrovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy  dne 9. listopadu 1999 pod čj. 32 246/99-30, ve znění změn registrovaných dne 17. června 2002 pod čj. 21 509/2002-30.
(2) Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm.b) zákona AS VŠE dne 29. září 2008.
(3) Tento jednací řád  nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v. r.
rektor

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.