Hledat
Pokročilé hledání

Volební a jednací řád akademického senátu VŠE v Praze

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Volební a jednací řád akademického senátu
Vysoké školy ekonomické v Praze

ze dne 25. března 2009

Část I.
Volební řád AS VŠE

Článek 1
Vyhlašování voleb do AS VŠE

(1) Volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "AS VŠE") vyhlašuje předsednictvo AS VŠE usnesením nejpozději 1 měsíc před skončením funkčního období tohoto AS VŠE. Usnesení se zveřejňuje na úřední desce AS VŠE a na internetových stránkách AS VŠE. Skončením funkčního období končí mandát všem členům AS VŠE, ať už byli zvoleni v řádných či v doplňujících volbách.

(2) Nevyhlásí-li ve stanoveném termínu volby předsednictvo AS VŠE podle odstavce 1, vyhlásí volby rektor, a to bez zbytečného odkladu.

(3) Akademický pracovník, který je zároveň studentem VŠE, se pro účely tohoto řádu považuje za akademického pracovníka.

(4) Členy AS VŠE volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické obce VŠE, tj. akademičtí pracovníci (§ 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů), (dále jen "zákon") a studenti (§ 61 zákona), a to tak, že ze svého středu volí zástupce odděleně:
- akademičtí pracovníci fakult (na každé fakultě zvlášť),
- akademičtí pracovníci nezařazení na fakulty (všichni dohromady),
- studenti bakalářských a magisterských studijních programů fakult (na každé fakultě zvlášť),
- studenti doktorských studijních programů a studenti programů, které se neuskutečňují na fakultách (všichni dohromady).

(5) Konkrétní termín a konkrétní místa konání voleb do AS VŠE stanoví akademické senáty fakult VŠE tak, aby se volby konaly nejpozději v průběhu posledního měsíce před skončením funkčního období AS VŠE a aby šlo o 1 až 3 po sobě jdoucí dny, kdy se na fakultách koná výuka. Informace o termínu a místu (místech) voleb na jednotlivých fakultách musí být zveřejněny (na úřední desce akademického senátu fakulty a na jejích internetových stránkách) nejméně 2 dny před konáním těchto voleb. Každý den musí být možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně 6 hodin.

(6) Pro voliče mimo fakulty učiní úkony uvedené v odstavci 5 předsednictvo AS VŠE.

Článek 2
Volební seznamy

(1) Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb vypracuje děkan fakulty, podepíše a předá předsedovi akademického senátu fakulty:
- seznamy studentů ke dni vypracování seznamu; v seznamu zvlášť vyznačí studenty doktorských studijních programů,
- seznamy akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na fakultě ke dni vypracování seznamu.

(2) Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb vypracuje rektor, podepíše a předá předsedovi AS VŠE seznam akademických pracovníků, kteří nejsou zařazeni na fakultách, a studentů ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách VŠE, platný ke dni vypracování.

Článek 3
Volební komise

(1) Zřizují se hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje pro každou fakultu. Pro voliče mimo fakulty působí jedna dílčí volební komise.

(2) Předsedu, místopředsedu a nejméně čtyři další členy hlavní volební komise volí a odvolává AS VŠE z řad členů akademické obce VŠE. Každý z nich musí vykonávat volební právo do AS VŠE na jiné fakultě, nebo na dalších součástech VŠE.

(3) Členy dílčí volební komise fakulty volí a odvolává akademický senát fakulty z řad členů akademické obce fakulty. Dílčí volební komisi pro voliče mimo fakulty jmenuje a odvolává AS VŠE. Komise je nejméně tříčlenná, počet členů se stanoví s ohledem na počet míst, na nichž se koná hlasování, tak, aby na každém místě byli stále přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise. Členové dílčí volební komise volí ze svého středu předsedu.

(4) V případě, že člen hlavní nebo dílčí volební komise přijme kandidaturu ve volbách do AS VŠE, jeho členství v příslušné volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním (odstavce 2 a 3) nebo zánikem členství v akademické obci VŠE. Na uvolněné místo musí být neprodleně zvolen jiný člen.

(5) Hlavní volební komise kontroluje namátkově činnost dílčích volebních komisí tak, aby každá z nich v celém průběhu voleb byla alespoň jednou kontrolována. Tuto kontrolu hlavní volební komise vykonává prostřednictvím svých pověřených členů. V případě zjištění nedostatků navrhne řešení do 24 hodin AS VŠE.

Článek 4
Kandidáti

(1) Kandidátem na člena AS VŠE může být a kandidáty na člena AS VŠE může navrhovat jen člen akademické obce VŠE.

(2) Písemné návrhy na kandidáty, které obsahují písemný a kandidátem podepsaný souhlas, musí být předány dílčí volební komisi nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.

(3) Ode dne vyhlášení voleb až do 06:00 hod. prvního dne voleb lze konat předvolební kampaň.

Článek 5
Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb

(1) Dílčí volební komise zveřejní kandidátní listiny alespoň dva pracovní dny před prvním dnem voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů příslušných pro voliče spravované danou volební komisí.

(2) Dílčí volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků tak, aby pro každého voliče byl připraven hlasovací lístek pouze se jmény jemu příslušných kandidátů. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit. Jména kandidátů na hlasovacích lístcích jsou řazena abecedně.

(3) Dílčí volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích lístků.

Článek 6
Průběh voleb

(1) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.

(2) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise a vlastnoručně se před nimi podepíše u svého jména v příslušném voličském seznamu. Teprve pak obdrží příslušný hlasovací lístek.

(3) Každý může volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek. Počet kandidátů, které na hlasovacím lístku označí, je přitom omezen takto:
- volič z řad akademických pracovníků fakult smí označit nejvýše 3 kandidáty,
- volič z řad studentů bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných na fakultách smí označit nejvýše 2 kandidáty,
- volič z řad studentů doktorských studijních programů a programů, které se neuskutečňují na fakultách nebo volič mimo fakulty smí označit nejvýše 1 kandidáta.

(4) Je-li označeno více kandidátů, nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.

Článek 7
Výsledky voleb

(1) Výsledky voleb zjišťuje dílčí volební komise. Vyhodnocení výsledků provede v poslední den voleb, po jejich skončení.

(2) Na každé fakultě jsou zvoleni ti tři z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Mimo fakulty je zvolen ten z navržených akademických pracovníků a ten z navržených studentů, který získá nejvyšší počet hlasů.

(3) Dojde-li na místě rozhodném pro zvolení kandidáta k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí volební komise. Dojde-li k rovnosti hlasů u dalších kandidátů, určí se jejich výsledné pořadí stejným způsobem.

(4) O výsledcích voleb vyhotoví příslušná dílčí volební komise bez zbytečného odkladu protokol, který její předseda nebo jím pověřený člen dílčí volební komise předá nejpozději následující pracovní den předsedovi hlavní volební komise.

(5) Protokoly o výsledcích voleb zveřejní dílčí volební komise na úředních deskách jednotlivých fakult a na internetových stránkách fakultních akademických senátů a hlavní volební komise na internetových stránkách AS VŠE nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení voleb.

(6) Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce VŠE podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Stížnost musí být odůvodněná a podává se hlavní volební komisi.

(7) Při podání stížnosti je hlavní volební komise povinna ji projednat do 2 pracovních dnů od jejího přijetí a nejpozději následující den po projednání ji postoupit předsednictvu AS VŠE včetně výsledků jejího projednání.

(8) Předsednictvo AS VŠE je povinno do 2 pracovních dnů od přijetí stížnosti postoupené mu hlavní volební komisí o stížnosti rozhodnout, anebo ve stejné lhůtě svolat mimořádné zasedání AS VŠE, které na tomto mimořádném zasedání o stížnosti rozhodne.

(9) Nebyla-li stížnost podána, vyhlásí bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro podání stížnosti předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise na úřední desce AS VŠE a na internetových stránkách AS VŠE platné výsledky voleb.

(10) Každému zvolenému členovi AS VŠE předá předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise písemné "Osvědčení o volbě" zpravidla na prvním zasedání nově zvoleného AS VŠE.

(11) Veškeré písemné materiály pro volby, zejména voličské seznamy, kandidátní listiny a hlasovací lístky z fakult a z dalších pracovišť VŠE, se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením "VOLBY AS VŠE", fakulta (pracoviště) a rok, podepsané všemi členy dílčí volební komise předávají hlavní volební komisi k uložení do archivu AS VŠE. Tyto materiály se archivují nejméně tři roky od data svého uložení, následně se předávají do centrální spisovny VŠE.

Článek 8
Vyhlášení opakovaných voleb

(1) Pokud rozhodne předsednictvo AS VŠE, případně mimořádně svolaný AS VŠE, že stížnost, podaná v souladu s čl. 7 odst. 6, je oprávněná, a došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, vyhlašuje předsednictvo AS VŠE opakované volby v rozsahu zjištěného a prokázaného pochybení.

(2) Vyhlášení opakovaných voleb z důvodů uvedených v odstavci 1 se nemůže uskutečnit, pokud byl již učiněn některý z úkonů podle čl. 7 odst. 10 nebo 11.

(3) Pochybení na straně dílčí volební komise má za následek její odvolání akademickým senátem příslušné fakulty nebo AS VŠE v případě dílčí komise pro voliče mimo fakulty. Pro opakované volby podle odstavce 1 musí být příslušným senátem neprodleně zvolena nová dílčí volební komise.

(4) Pochybení na straně hlavní volební komise má za následek její odvolání AS VŠE. Pro opakované volby podle odstavce 1 musí být AS VŠE neprodleně zvolena nová hlavní volební komise.

(5) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách do AS VŠE.

Článek 9
Náhradníci, doplňovací volby

(1) Kandidáti, kteří nebyli zvoleni v řádných volbách, jsou pro příslušné funkční období náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. To neplatí, jestliže kandidát nezískal hlasy alespoň 10 % příslušných voličů, kteří se dostavili k volbám.

(2) Písemná "Osvědčení o postavení náhradníka", podepsaná předsedou a místopředsedou hlavní volební komise, se pro všechny náhradníky ukládají v archivu AS VŠE.
Náhradníka povolává k výkonu uvolněného mandátu předseda mandátové komise AS VŠE, který na nejbližším řádném zasedání AS VŠE předává novému členu AS VŠE jeho "Osvědčení o postavení náhradníka" s dodatkem: "Povolán k výkonu mandátu dne " a svým vlastnoručním podpisem.

(3) Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení se doručuje předsedovi mandátové komise AS VŠE. Účinky nastávají dnem doručení.

(4) Uvolní-li se mandát a nedojde-li k naplnění AS VŠE podle odstavců 1 až 3, vyhlašuje předsednictvo AS VŠE bezodkladně doplňovací volby.

(5) Pro doplňovací volby platí ustanovení čl. 2 a čl. 4 až 7 obdobně, ustanovení čl. 3 přiměřeně.

Část II
Jednací řád AS VŠE

Článek 10
Zasedání AS VŠE

(1) První zasedání nově zvoleného AS VŠE svolává předseda odstupujícího AS VŠE, a to nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb do AS VŠE. V případě, že v této lhůtě zasedání AS VŠE nesvolá, učiní tak rektor neprodleně po jejím marném uplynutí.

(2) První zasedání nově zvoleného AS VŠE řídí ten jeho člen, který je akademickým pracovníkem a jehož příjmení je první v abecedním pořádku členů AS VŠE. Zasedání řídí do doby, než je zvolen nový předseda AS VŠE.

(3) AS VŠE volí podle čl. 13 své předsednictvo tvořené předsedou, dvěma místopředsedy a tajemníkem. Alespoň jeden místopředseda AS VŠE je volen ze studentských zástupců v AS VŠE.

(4) Práci AS VŠE řídí předseda, který zároveň zastupuje AS VŠE na jednání kolegia rektora. V jeho nepřítomnosti tyto činnosti vykonává místopředseda, kterého předseda pověřil.

(5) Pro zajištění své činnosti AS VŠE obvykle vytváří pracovní komise a řešitelské týmy (dále jen komise). Předsedy jednotlivých komisí a týmů jsou zvolení členové AS VŠE, kteří odpovídají za činnost jimi vedené komise nebo týmu. Členy komisí a týmů se mohou stát i příslušníci akademické obce VŠE nebo zaměstnanci VŠE.

Článek 11
Zásady jednání AS VŠE

(1) Jednání AS VŠE jsou veřejná. Hosté obdrží slovo, pokud o tom rozhodne předsedající AS VŠE. Řádná zasedání se konají podle průběžně zpřesňovaného plánu, nejméně však dvakrát za semestr.

(2) Předseda AS VŠE svolá mimořádné zasedání, pokud tak stanoví zákon nebo o to požádá alespoň polovina všech zvolených členů AS VŠE.

(3) Pozvánku na zasedání AS VŠE včetně programu jednání musí předsednictvo AS VŠE zaslat všem zvoleným členům AS VŠE a rektorovi nejméně jeden týden předem elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou. Současně je pozvánka zveřejněna na internetových stránkách AS VŠE nebo na úřední desce AS VŠE.

(4) Materiály k projednání na zasedání AS VŠE mohou předložit
- členové AS VŠE,
- rektor, prorektor nebo kvestor,
- děkan fakulty,
- akademický senát fakulty,
- odborové organizace působící na VŠE.

(5) Pokud jiný člen akademické obce VŠE projeví zájem, aby AS VŠE jednal v určité záležitosti, činí tak prostřednictvím svého zástupce v AS VŠE.

(6) Pro jednání AS VŠE v záležitosti, která vyžaduje jeho rozhodnutí, jsou podklady předkládány v elektronické nebo písemné podobě navrhovatelem na sekretariát předsedy AS VŠE nebo předsedovi AS VŠE nejpozději čtrnáct pracovních dnů předem. V této lhůtě předložené materiály musí být projednány na některém z dvou následujících zasedání AS VŠE, pokud AS VŠE nerozhodne nadpoloviční většinou všech zvolených členů jinak. Rozsáhlé písemné materiály mohou být poskytnuty pouze členům pracovních komisí. V takových případech budou dvě vyhotovení uložena na sekretariátu předsedy AS VŠE (informace o tom bude oznámena v pozvánce na zasedání).

(7) Předsednictvo AS VŠE předá bez zbytečného odkladu materiály předsedům a členům příslušných komisí AS VŠE k projednání.

(8) Příslušné komise se sejdou do 7 pracovních dnů po obdržení materiálu k jeho projednání, pokud se nedohodnou jinak. Své závěry musí komise učinit tak, aby bylo možno dodržet termíny stanovené v odstavci 9. Tyto závěry předává předseda komise předsedovi AS VŠE.

(9) Předsednictvo AS VŠE se seznámí se závěry komisí a zajistí všechny písemné podklady pro jednání AS VŠE, aby je členové AS VŠE obdrželi nejpozději 3 pracovní dny před zasedáním AS VŠE.

(10) Z jednání AS VŠE pořizuje tajemník nebo jiná pověřená osoba (zapisovatel) zápis. Přijatá usnesení a rozhodnutí, o kterých probíhá hlasování, jsou v zápisu obsažena v doslovném znění návrhu s počtem hlasů pro, proti, zdržel se.

(11) Do 7 kalendářních dnů po skončení zasedání AS VŠE rozešle zapisovatel zápis v elektronické podobě všem členům AS VŠE, kteří mohou do 3 kalendářních dnů zaslat předsednictvu AS VŠE případné připomínky.

(12) Konečná verze zápisu je do 14 kalendářních dní podepsána předsedou a zapisovatelem a zveřejněna na internetových stránkách AS VŠE.

(13) AS VŠE může informovat akademickou obec VŠE o své činnosti na akademickém plénu nebo na internetových stránkách AS VŠE.

(14) V případě, že se jednání AS VŠE dostane do situace, kdy nebylo přijato rozhodnutí, může být přerušeno nebo ukončeno z rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů AS VŠE.

(15) Předseda AS VŠE a v jeho nepřítomnosti místopředseda AS VŠE může na žádost členů AS VŠE vyhlásit přestávku v jednání v délce deseti minut pro dohodovací řízení.

Článek 12
Ustanovení o hlasování

(1) Zasedání AS VŠE je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina zvolených členů AS VŠE.

(2) Hlasování je mimo případů uvedených v zákoně nebo dohodnutých AS VŠE prováděno veřejně. O návrhu na tajné hlasování se rozhoduje veřejně. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.

(3) Hlasování probíhá nejdříve: pro návrh, proti návrhu, zdržel se.

(4) Návrh rozhodnutí podle § 9 zákona nabývá platnosti, jestliže se pro něj vysloví nejméně nadpoloviční většina všech zvolených členů AS VŠE kromě případu odvolání rektora, kdy je třeba souhlas 3/5 všech členů AS VŠE. V ostatních případech je návrh schválen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů AS VŠE.

(5) V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů může předseda AS VŠE požádat členy AS VŠE o hlasování formou per rollam. Hlasovat formou per rollam nelze o návrzích, které jsou uvedeny v § 9 zákona a o návrzích, které vyžadují tajné hlasování.
Hlasování per rollam probíhá elektronicky a za těchto podmínek:
Předseda AS VŠE zašle všem členům AS VŠE návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď, která musí činit nejméně 3 pracovní dny od zaslání návrhu.
Jednotliví členové AS VŠE zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi AS VŠE a dvěma předsedou určeným skrutátorům odpověď "souhlasím", "nesouhlasím" nebo "zdržuji se hlasování" s požadavkem na potvrzení doručení.
Usnesení je schváleno, pokud s ním souhlasila nadpoloviční většina hlasujících a zároveň se hlasování účastnila nadpoloviční většina zvolených členů AS VŠE.
Předseda AS VŠE je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam na nejbližším zasedání AS VŠE nebo jej oznámí elektronicky všem členům AS VŠE.
O hlasování per rollam zhotovuje tajemník nebo jiná předsedou AS VŠE pověřená osoba zápis. Čl. 11 odst. 11 a 12 se v tomto případě použijí přiměřeně.

(6) Jestliže na jednání AS VŠE nedojde v některé otázce k rozhodnutí, může tato být předložena k novému projednání na některém z jeho dalších zasedání.

(7) V případě, kdy se hlasováním rozhoduje mezi více variantami a ani jedna nezíská počet hlasů dostatečný pro přijetí, lze rozhodovat ve druhém kole. Do dalšího kola postupují dvě varianty (v případě rovnosti hlasů více variant), které získaly největší počet hlasů.

(8) Jestliže nedošlo k rozhodnutí v případech uvedených v § 9 zákona, vytvoří AS VŠE dohodovací komisi, ve které jsou zastoupeni všichni členové předsednictva AS VŠE a po jednom zástupci odporujících si stran. O návrzích předkládaných AS VŠE dohodovací komise hlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy AS VŠE nebo hlas člena AS VŠE, který ho zastupuje. O návrzích dohodovací komise rozhoduje AS VŠE hlasováním.

(9) Pokud AS VŠE nedospěje ani na základě jednání dohodovací komise k rozhodnutí v případech daných zákonem, ukončí svou činnost a do 1 měsíce vypíše nové volby. Nový AS VŠE se v tomto případě ujme funkce dnem, kdy byl právoplatně zvolen.

Článek 13
Volba předsednictva AS VŠE

(1) Členové předsednictva AS VŠE se volí na prvním zasedání AS VŠE. Volbu členů předsednictva AS VŠE zabezpečuje volební komise v počtu minimálně tří osob.

(2) Volební komise přijímá návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí v předsednictvu AS VŠE. Kandidát je zapsán na kandidátní listinu, pokud s kandidaturou písemně souhlasí.

(3) Volby do každé z funkcí v předsednictvu AS VŠE se konají odděleně.

(4) Do jednotlivých funkcí v předsednictvu AS VŠE jsou kandidáti voleni přímou a tajnou volbou. Pro zvolení postačuje získat v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů AS VŠE. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný kandidát, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více kandidátů nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden kandidát a druhý nejvyšší počet více kandidátů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti. Pro zvolení postačuje získat ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů AS VŠE. Nerozhodne-li se ani ve druhém kole, opakuje se volba na dalším zasedání AS VŠE, které svolává ten člen AS VŠE, který řídí první zasedání.

(5) V případě odstoupení z funkce v předsednictvu AS VŠE nebo ukončení členství v AS VŠE proběhne nová volba podle pravidel stanovených v odstavcích 2 až 4.

Část III
Volba kandidáta na funkci rektora

Článek 14
Volba kandidáta na funkci rektora

(1) AS VŠE se v souladu s § 9 odst. 1 písmeno h) zákona usnáší o návrhu na jmenování rektora. Tento návrh ke jmenování předkládá prezidentu republiky prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) K organizačnímu zabezpečení voleb kandidáta na funkci rektora volí ze svých řad AS VŠE nejméně tříčlennou volební komisi. Součástí volby je i volba předsedy volební komise.

(3) Volební komise posuzuje, zda byly dodrženy všechny náležitosti kandidatury pro volbu rektora podle odstavce 5.

(4) Přihlášky uchazečů o funkci rektora, se odevzdávají v zalepené obálce, označené Volba kandidáta na funkci rektora, v sekretariátu AS VŠE nebo některému členovi předsednictva AS VŠE, nejpozději 21 den přede dnem konání volby, a to do 12.00 hod.

(5) Přihlášky uchazečů musí mít písemnou formu a musí obsahovat výslovný písemný souhlas uchazeče se zařazením na volební listinu uchazečů o funkci rektora (dále jen "uchazeč"). Příloha přihlášky obsahuje životopis se základními osobními údaji, osvědčení podle zvláštního předpisu, doklady o dosaženém vzdělání, potvrzení o dosavadní praxi a seznam publikační činnosti. Dále přihláška obsahuje stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období rektora.

Článek 15
Veřejná prezentace uchazečů o funkci rektora

(1) Uchazeči, kteří splní předepsané náležitosti, budou volební komisí písemně vyzváni k účasti na společné veřejné prezentaci svých programů před akademickou obcí VŠE.

(2) Společná veřejná prezentace uchazečů před akademickou obcí VŠE proběhne nejméně týden před termínem konání voleb.

(3) Uchazeči si vylosují pořadí svých vystoupení, ve kterých prezentují svůj program rozvoje VŠE v českém jazyce. Délka jednotlivých vystoupení nepřesáhne 15 minut.

(4) Po skončení vystoupení jednotlivých uchazečů následuje maximálně šedesátiminutová diskuse. Diskusi a pořadí odpovědí řídí předseda volební komise.

Článek 16
Účast uchazečů o funkci rektora na zasedání AS VŠE

(1) Uchazeči se zúčastní zasedání AS VŠE, na kterém proběhne volba kandidáta na funkci rektora.

(2) Uchazeči budou odpovídat na dotazy členů AS VŠE v pořadí, které si vylosují na začátku tohoto veřejného zasedání AS VŠE.

(3) Každý člen AS VŠE má právo maximálně na dva dotazy na každého uchazeče. Délka odpovědi uchazeče nepřesáhne dvě minuty na každou otázku.

Článek 17
Volba kandidáta na funkci rektora

(1) Volba kandidáta na funkci rektora je tajná.

(2) Volba kandidáta na funkci rektora probíhá na zasedání AS VŠE v termínu, který byl stanoven ve vyhlášení volby.

(3) Volba může probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání v jednom dni.

(4) Kandidátem na funkci rektora je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

(5) Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč, postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden uchazeč a druhý nejvyšší počet více uchazečů, postupují do druhého kola všichni takoví uchazeči.

(6) Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč, potom postupují do třetího kola dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů více uchazečů na prvním místě postupují všichni tito uchazeči. V případě rovnosti hlasů více uchazečů na druhém místě se hlasuje tajně mezi těmito uchazeči o postup do třetího kola. Do třetího kola voleb postupuje ten z uchazečů, který získá nejvyšší počet hlasů.

(7) Pokud některý z uchazečů v průběhu voleb odstoupí, z hlediska průběhu a výsledků jednotlivých kol voleb se na tuto skutečnost pohlíží, jako by se nestala.

(8) Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole požadovaný počet hlasů, AS VŠE do sedmi dnů vyhlásí novou volbu.

Článek 18
Zveřejnění výsledků volby

(1) Volební komise vyhotovuje zápis z průběhu volby kandidáta na funkci rektora do 24 hodin po skončení voleb.

(2) Volební komise vyhotoví protokol o volbě kandidáta na funkci rektora do 24 hodin po skončení volby.

(3) Výsledky volby kandidáta na funkci rektora budou zveřejněny předsednictvem AS VŠE na internetových stránkách AS VŠE nejpozději do 48 hodin po skončení voleb.

(4) Výsledky volby a protokol o volbě kandidáta na funkci rektora postupuje předseda AS VŠE neprodleně ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

(5) Zápis o průběhu volby, protokol o volbě kandidáta na funkci rektora, hlasovací lístky a ostatní materiály z volby kandidáta na funkci rektora se ukládají v archivu AS VŠE.

Článek 19
Nová volba kandidáta na funkci rektora

V nové volbě kandidáta na funkci rektora se postupuje podle pravidel uvedených v čl. 14 - 18.

Článek 20
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád AS VŠE v Praze, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 11. dubna 2006 pod čj. 7 918/2006-30.

(2) Tento Volební a jednací řád AS VŠE v Praze byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS VŠE dne 16. února 2009.

(3) Tento Volební a jednací řád AS VŠE v Praze nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., v. r.
předseda AS VŠE v Praze
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. , dr. h. c., v. r.
rektor VŠE v Praze

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.