Hledat
Pokročilé hledání

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 6 ( Starší verze ze dne 3. 3. 2009.)

VI.
Úplné znění
Stipendijního řádu
Vysoké školy ekonomické v Praze
 ze dne 8. června 2009

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „stipendijní řád“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dal­ších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) jako vnitřní předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) a obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům ve studijních programech, které uskutečňuje VŠE a její fakul­ty.

(2) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí VŠE ze stipendijního fondu VŠE vytvo­řeného podle § 58 odst. 7 zákona a z dotací a z příspěvků ze státního rozpočtu.

Článek 2
Druhy stipendií

(1) Studentovi může být přiznáno stipendium z dotace a z příspěvku ze státního rozpočtu podle

a) § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „prospěchové stipendium“),

b) § 91 odst. 2 písm. b) až d) zákona (dále jen „mimořádné stipendium“),

c) § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“),

d) § 91 odst. 3 zákona (dále jen „sociální stipendium“),

e) § 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen „doktorské stipendium“).

(2) Studentovi může být přiznáno stipendium ze stipendijního fondu podle stejných pravidel jako stipendia podle odstavce 1 písm. a) až e).

(3) Ze stipendijního fondu může být studentovi přiznáno stipendium na zahraniční studijní a vě­decko‑výzkumné aktivity.

Článek 3
Prospěchové stipendium

(1) Prospěchové stipendium je přiznáváno děkanem, nebo v případě studijních programů usku­tečňovaných VŠE rektorem studentům bakalářských a magisterských studijních programů za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce při splnění podmínek, které pro konkrétní akademický rok vyhlašuje děkan, nebo  rektor.

(2) Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o prospěchové stipendium jsou stanoveny opatřením děkana, nebo rektora.

(3) Prospěchové stipendium nenáleží za měsíce červenec a srpen.

(4) Prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně.

Článek 4
Mimořádné stipendium

(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem, nebo rektorem studentovi

a) který se zapojí do vědecko‑výzkumné a pedagogické činnosti fakulty, nebo  VŠE, za vynikající vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky,

b) za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského nebo magisterského studij­ního programu,

c) na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fa­kul­ty, nebo VŠE, s odbornou praxí nebo s vědecko-výzkumnou činností,

d) za plnění mimořádných úkolů přispívajících k rozvoji fakulty, nebo VŠE, popří­padě souvisejících s rozvojem fakulty, nebo VŠE,

e) v mimořádné tíživé sociální situaci.

(2) Mimořádné stipendium může být přiznáno rektorem

a) jako mimořádná cena rektora, jejíž účel a podmínky udělení stanoví rektor,

b) v dalších případech hodných zvláštního zřetele.

(3) Podrobnosti týkající se výše a podmínek pro udělení mimořádného stipendia děkanem,  nebo  rektorem stanoví opatření děkana, nebo rektora pro příslušný akademický rok.

(4) Mimořádné stipendium lze poskytnout buď na žádost studenta, nebo z vlastního podnětu dě­kana, nebo rektora.

(5) Mimořádné stipendium je jednorázové a nárok na výplatu vzniká dnem jeho přiznání.

Článek 5
Ubytovací stipendium

(1) Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentovi, který splňuje tyto  podmín­ky:

a) je studentem studijního programu v prezenční formě studia;

b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj na­va­zu­jí­cím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; pokud student ukončil studium předchozího programu zanecháním to­hoto studia písemným oznámením do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal, po­hlíží se na něj při posuzování podmínky uvedené před středníkem, jako by tento program ne­stu­do­val; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, ke studiu uskutečněném, nebo uskutečňovaném v jiné než prezenční formě studia se nepřihlíží;

c) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů;

d) je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evrop­ské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském pro­storu nebo Švýcarské konfederace;

e) není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládním sti­pen­dis­tou) a mezinárodních smluv;

f) nemá místo trvalého pobytu  na území okresu, v němž je místo jeho studia; je‑li mís­tem jeho studia Praha, nemá místo trvalého pobytu v Praze.

(2) Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o ubytovací stipendium jsou stanoveny opa­třením rektora pro příslušný akademický rok.

(3) Nárok na výplatu ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost.

(4) Ubytovací stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.

(5) Ubytovací stipendium nelze vyplácet:

a) za měsíce, kdy měl student po celý měsíc přerušeno studium,

b) od měsíce následujícího po dni ukončení studia podle § 55 a 56 zákona,

c) od měsíce následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího stipendia.

(6) Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně na konci kalendářního čtvrtletí, v němž vznikl ná­rok na výplatu, k datu 31. prosince, 31. března  a 30. června.

(7) Student je povinen bez zbytečného prodlení oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na výplatu ubytovacího stipendia.

(8) Nesplněním kterékoliv z  podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) ztrácí student ná­rok na ubytovací stipendium.

Článek 6
Sociální stipendium

(1) Sociální stipendium se přiznává na základě sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona ve stanovené výši a způsobem v tomto ustanovení zákona uvedeném.

(2) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do konce října každého kalendářního roku, pokud jeho nárok na sociální stipendium podle odstavce 1 nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Žádost se podává elektronicky.

(3) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně určené pracoviště o případné změně podmínek, za kterých bylo sociální stipendium přiznáno.

(4) Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce srpen a září.

(5) Sociální stipendium se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně.

Článek 7
Doktorské stipendium

(1) Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů prezenční formy studia a je vypláceno po standardní dobu studia. Doktorské stipendium má dvě části:

a) nárokovou - pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku; (12 měsíců),

b) nenárokovou - přiznávanou za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné
a pedagogické činnosti.

(2) Stipendium podle odstavce 1 písm. a) je přiznáno maximálně do výše příspěvku stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výši stipendia stanoví pro daný akademický rok děkan.

(3) Stipendium podle odstavce 1 písm. b) přiznává děkan na návrh vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní program, a proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty jako jednorázové nebo jako měsíční částku vyplácenou po stanovenou dobu akademického roku tak, aby nebyl překročen celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská stipendia.

(4) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech, může děkan stipendium snížit, případně odejmout. Nestanoví-li interní předpis fakulty jinak, může tak učinit na základě návrhu vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní program, a proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty.

Článek 8
Stipendium na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné aktivity

(1) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné aktivity může být poskytnuto:

a) na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční partnerské vysoké škole,

b) na úhradu nákladů spojených s účastí na letní škole pořádané zahraniční univerzitou,

c) na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní studentské soutěži,

d) na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní konferenci,

e) na úhradu dopravních nákladů spojených s pobytem na zahraniční vysoké škole da­ným rozpisem kvót ministerstva nad rámec finančního krytí.

(2) Náklady se v odstavci 1 rozumí náklady na dopravu, ubytování, životní potřeby, pojištění a účast­nický poplatek.

(3) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné aktivity může být poskytnuto stu­den­tovi, který splňuje tyto  podmínky:

a) je studentem prezenční formy studia;

b) je studentem nejméně sedmého semestru pětiletého magisterského studijního pro­gra­mu, nebo je studentem navazujícího magisterského, nebo doktorského studijního pro­gra­mu;

c) v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy po­řádané zahraniční univerzitou, a jedná‑li se o studenta magisterského studijního pro­gra­mu, vyhoví podmínkám výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;

d) v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy po­řádané zahraniční univerzitou, a jedná‑li se o studenta doktorského studijního pro­gra­mu, prokáže odborný zájem a doklad o přijetí zahraniční institucí;

e) v případě účasti v mezinárodní studentské soutěži prokáže svůj odborný zájem, před­loží doporučení garanta své prezentace z řad akademických pracovníků  VŠE, a je‑li počet míst menší než po­čet uchazečů, splní podmínky výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;

f) v případě účasti na mezinárodní konferenci prokáže svůj odborný zájem (zejména do­sa­vadní publikační činností), předloží příspěvek na konferenci a doporučení od­bor­ného garanta z řad akademických pracovníků  VŠE, jedná‑li se o studenta magisterského studijního pro­gra­mu, nebo doporučení školitele, jedná‑li se o studenta doktorského studijního progra­mu.

(4) Je‑li podmínkou poskytnutí stipendia splnění podmínek výběrového řízení na zahraniční stu­dijní pobyty, nepředkládá student žádost o poskytnutí stipendia. Žádost předloží oddělení za­hraničních styků k projednání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy. V ostatních pří­pa­dech předloží student žádost o poskytnutí stipendia na zahraniční studijní a vě­dec­ko­‑vý­zkumné aktivity spolu s příslušnými doklady vyjmenovanými v odstavci 3 oddělení za­hra­nič­ních styků, které prověří správnost uváděných údajů a žádost i s doklady předloží k pro­jed­nání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy.

(5) O poskytnutí a výši stipendia na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné aktivity roz­ho­duje kolegium proděkanů pro zahraniční vztahy, které je garantem rovnoměrného rozdělování pro­středků na stipendia na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné aktivity mezi studenty jed­notlivých fakult.

(6) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné aktivity je jednorázové a nárok na vý­platu vzniká dnem jeho přiznání.

(7) Po návratu ze zahraničí je příjemce stipendia na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné ak­tivity povinen předložit zprávu o svém za­hra­nič­ním pobytu oddělení zahraničních styků.

Společná ustanovení
Článek 9

(1) Roční objem finančních prostředků na stipendia vyplácená z dotací a příspěvků ze stát­ního rozpočtu a rozdělení stipendijního fondu na část, ze které se vyplácejí stipendia uvedená v čl. 1 odst. 2, a na část, ze které se vyplácejí stipendia na zahraniční studijní a vě­dec­ko­‑vý­zkumné aktivity, stanoví pro VŠE a fakulty v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok rektor, a to po schválení v Akademickém senátu VŠE.

(2) Měsíční výše ubytovacího stipendia se stanoví k datu 31. prosince každého kalendářního roku následujícím výpočtem: od celkových zdrojů, které VŠE zahrnula do rozpočtu na uby­to­vací stipendia pro rozpočtový rok, se odečte objem vyplacených ubytovacích stipendií za první a druhé čtvrtletí; takto zjištěná částka se dělí úhrnným počtem měsíců, za které mají stu­denti ve čtvrtém čtvrtletí nárok na ubytovací stipendium, a výsledek se zaokrouhlí na celé ko­runy dolů. Měsíční výše ubytovacího stipendia v ostatních výplatních termínech se určí jako prů­měrná měsíční výše ubytovacího stipendia v předchozím kalendářním roce.

Článek 10

O přiznání stipendia, s výjimkou stipendia na zahraniční studijní a vědecko‑výzkumné ak­ti­vity, rozhoduje děkan, nebo rektor na základě návrhu stipendijní komise, která je po­rad­ním orgánem děkana, nebo  rektora. Komisi a jejího předsedu jmenuje děkan, nebo rektor. Dalšími členy jsou zpravidla tajemník fakulty, nebo  kvestor, studijní re­fe­rent a zástupce studentů.

Článek 11

Na rozhodování o přiznání stipendií se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí o stipendiích lze stu­dentům do vlastních rukou doručovat přímo na studijním oddělení nebo poštou.  Roz­hod­nutí je doručeno dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku převzít, nebo uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště. Nebude-li možné rozhodnutí studentovi doručit, platí za den do­ru­čení třetí den zveřejnění  na úřední desce fakulty, nebo VŠE.

Článek 12

(1) Všechny druhy stipendií jsou vypláceny v českých korunách bankovním převodem na bankovní účty studentů.

(2) Prospěchová, mimořádná a doktorská stipendia jsou studentům vyplácena nejpozději do desátého dne měsíce následujícího po příslušném výplatním termínu.

(3) Ubytovací a sociální stipendia jsou studentům vyplácena nejpozději do třicátého dne měsíce následujícího po příslušném výplatním termínu.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Stipendijní řád VŠE registrovaný ministerstvem dne 30. května 2005 pod čj. 17 847/2005-30.

(2) Zrušuje se  Pokyn rektorky č. 5/2000 z 20. listopadu 2000.

(3) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 20. března 2006.

(4) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.

 
***

Změny Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze byly schváleny podle § 9
odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 24. dubna 2006, dne 2. října 2006, dne 12. listopadu 2007, dne 19. května 2008 a dne 16. února 2009.

Změny Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají účinnosti dnem platnosti s výjimkou změn zaregistrovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 22. listopadu 2007 pod čj. 27 621/2007-30 (změny č. 3), které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008 a změn zaregistrovaných dne 3. března 2009 pod čj. 4 818/2009-30 (změny č. 5), které nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po registraci.

 

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v. r.

rektor

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 6 ( Starší verze ze dne 3. 3. 2009.)

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.