Termíny

4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2009 (PK 02/2009)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Tento předpis s celoškolskou působností stanoví v souvislosti s ukončením roku, harmonogram a čerpání odměn, vyúčtování záloh, cestovních příkazů, likvidaci faktur, stipendií a ostatních interních dokladů.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. --- Ing. Libor Svoboda
Útvar / funkce: vedoucí ekonom. odboru --- kvestor
Datum: 15. 9. 2009 --- 21. 9. 2009
Podpis: Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. --- Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 22. 9. 2009 Platnost do: 30. 6. 2010
Účinnost od: 22. 9. 2009 Účinnost do: 30. 6. 2010

V souvislosti s hospodářským ukončením roku je bezpodmínečně nutné dodržet následující harmonogram a zásady. Děkan fakulty, případně ředitel celoškolského útvaru může na základě svých potřeb stanovit dřívější termín k předání dokladů, který oznámí EO.

 1. Čerpání odměn a  ostatních osobních nákladů - OON
  Vedoucí pracovníci se správci rozpočtu jsou povinni veškeré odměny proplácené z prostředků OON (dohody, autorské honoráře apod.) předat k likvidaci tak, aby mohl být dodržen termín zpracování mezd za prosinec 2009. Spolu s ostatními návrhy na vyplacení  odměn pracovníkům je nutno předat podklady do oddělení MPO nejpozději dne 18. 12. 2009. Čerpání odměn a OON z grantů a ostatních účelových prostředků ukončit a předat k vyúčtování do 27. 11. 2009
 2. Vyúčtování záloh vydaných v hotovosti a z bankovního účtu
  Vedoucí pracovníci se správci rozpočtu jsou povinni zajistit u svých pracovníků vyúčtování provozních záloh všech druhů (služební cesty, čerpání valutových prostředků, stálé, jednorázové a drobné nákupy apod.) tak, aby vyúčtování s vratkou nespotřebovaných finančních prostředků bylo předloženo do EO nejpozději do 18. 12. 2009.
  Po 18. 12. 2009 se nesmí vydávat další provozní zálohy na výdaje roku 2009. Nevyúčtované zálohy v daném termínu budou sraženy z platů příslušných pracovníků za měsíc prosinec 2009. Zálohy na akce začínající po 1. 1. 2010 budou vydávány až od 1. 1. 2010.
 3. Cestovní příkazy
  Vyúčtování cestovních příkazů týkajících se roku 2009 musí být do EO předány nejpozději do 18. 12. 2009. V roce 2010 budou propláceny pouze nezbytné pracovní cesty z roku 2009 uskutečněné po 18. 12. 2009, předem odsouhlasené kvestorem VŠE a nahlášeny vedoucí EO. Vyúčtování takto odsouhlasených cestovních příkazů musí být předáno vedoucí EO do 8. 1. 2010. Zálohy na pracovní cesty začínající po 1. 1. 2010 budou vydávány až od 1. 1. 2010.
 4. Faktury došlé a faktury vydané za majetek v evidenci a ostatní faktury za služby 2009
  V zájmu hladkého průběhu účetní uzávěrky a inventur roku 2009 je nutno při likvidaci přijatých faktur za majetek v evidenci VŠE postupovat v souladu s interními směrnicemi systém řízené dokumentace, evidence a správa majetku a příkazem k inventurám. K tomu, aby mohl být doklad proplacen z prostředků roku 2009 a zaevidován v inventuře k 31. 12. 2009, je nutno jej předat řádně zlikvidován k úhradě do finanční účtárny nejpozději takto:
  • faktury za majetek v  evidenci do 16. 12. 2009
  • faktury hrazené z dotace ISPROFIN do 4. 12. 2009
  • faktury hrazené z grantů a ostatních účelových prostředků do 27. 11. 2009
  • ostatní faktury a  doklady k výdeji peněžních prostředků do 18. 12. 2009
 5. Za včasné předání faktur k úhradě odpovídají správci rozpočtu. Je bezpodmínečně nutné, aby veškeré výdaje z dotací a ostatních účelových zdrojů byly uskutečněny v roce 2009, (tzn. poslední bankovní převod roku 2009 proběhne dne 23. 12. 2009) Za případné postihy a penále odpovídá pracovník, který pozdní úhradu způsobil. Podklady pro faktury vydané k zaúčtování prodeje majetku roku 2009 je nutno předat nejpozději do 18. 12. 2009. Podklady pro faktury vydané k zaúčtování příjmů (výnosů) roku 2009 je nutno předat nejpozději do 18. 12. 2009. Modul majetek a sklady budou pro potřeby inventur uzavřeny k 18. 12. 2009, po tomto datu již nebude možné provést žádný příjem a výdej majetku v evidenci.

 6. Stipendia
  Veškerá stipendia z přidělených prostředků roku 2009 předat  předepsaným způsobem do EO nejpozději 18. 12. 2009, ubytovací a sociální stipendia v elektronické podobě dne 18. 12. 2009.
 7. Ostatní interní doklady
  Veškeré ostatní interní doklady (pouze proúčtování, ne výdaj), určené do nákladů roku 2009, je nutné předat vedoucí EO nejpozději dne 15. 1. 2010.
 8. Časové rozlišení, vyúčtování grantů, účelových prostředků a doplňkové činnosti
  Časové rozlišení nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) roku 2009 za jednotlivé akce musí být předloženo správci rozpočtů vedoucí EO do 15. 1. 2010 na předepsaných formulářích se zdůvodněním účelu a termínem čerpání jednotlivých položek, u výnosů musí být uvedena celková částka příjmu za rok 2009 z toho částka výnosů na rok 2010. Vyúčtování grantů a ostatních účelových prostředků (případné vratky poskytovatelům za rok 2009) musí být správci rozpočtů předloženo vedoucí EO do 18. 12. 2009, jinak budou vedeny jako nevyčerpané. Případný zákonem umožněný přesun prostředků do následujícího roku (fondu účelových prostředků) bude zúčtován na předepsaném formuláři v minimálně výši 10.000,- Kč se zdůvodněním přesunu. Doplňková činnost musí být správci rozpočtů vyúčtována a předložena k zúčtování vedoucí EO do 20. 1. 2010. Ve všech ostatních případech budou nevyúčtované prostředky podrobeny dani z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Ostatní případy, které vyplynou ze zpracování účetní uzávěrky a nejsou upraveny v předchozích bodech, lze řešit pouze se souhlasem vedoucí EO.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.