Termíny

4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Pokyny k provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků za rok 2009 (PK 01/2009)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Tento předpis s působností pracovišť VŠE vyjma SÚZ a FM JH stanovuje jmenování dílčích inventarizačních komisí, upravuje harmonogram inventur a odevzdání inventarizačních soupisů

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Tomáš Zouhar Ing. Jana Ištvanfyová, Dr. Ing. Libor Svoboda
Útvar / funkce: vedoucí účtáren vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 15. 9. 2009 16. 9. 2009 21. 9. 2009
Podpis: Ing. Tomáš Zouhar., v.r. --- Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 23. 9. 2009 Platnost do: 28. 2. 2010
Účinnost od: 23. 9. 2009 Účinnost do: 28. 2. 2010

Příkazem rektora VŠE č. 04/09 je uloženo provést fyzickou a dokladovou inventuru majetku a závazků následujících hospodářských prostředků školy včetně majetku mimo území hl. m. Prahy:

dlouhodobého hmotného majetku, pozemků, jiného hmotného majetku (umělecká díla, akademické insignie), drobného hmotného majetku, nehmotného majetku (software), ochranných pomůcek a pracovních oděvů, cenin, materiálu ve skladech a dále zásob včetně materiálu v příručních skladech, inventarizaci pokladních hotovostí, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků

k termínu

31. 12. 2009

 

Pro oblast VŠE vyjma SÚZ a FM JH v návaznosti na uvedený příkaz rektora

u k l á d á m :

1. Jmenovat předsedu a členy dílčí inventarizační komise (DIK) k provedení fyzické a dokladové inventury hospodářských prostředků střediska. Seznam se jmény předsedy a členů inventarizační komise předat Bc. Ondřejovi Sýkorovi do oddělení evidence majetku, NB č. 19. Za fakulty (za všechna střediska) předají seznam  tajemnice.

Odpovídají:  vedoucí útvarů, tajemnice fakult
Termín: 
20. 11. 2009

Disponuje-li hospodářské středisko kromě předmětů v používání i dalšími druhy hospodářských prostředků dle výčtu v úvodu tohoto příkazu, lze v rámci hospodářského střediska jmenovat i další inventarizační komise. Působnost těchto komisí musí být jednoznačně vymezena.

Za zahrnutí veškerého majetku (tj. všech druhů hospodářských prostředků) součástí VŠE do inventury odpovídají na fakultách tajemnice, na rektorátu kvestor, v institutech a ostatních součástech VŠE jejich ředitelé (vedoucí).

Inventarizační komise musí mít předsedu a nejméně dva členy. Předsedou komise nesmí být pracovník hmotně odpovědný za svěřené prostředky (např. vedoucí skladu).

 2. Do 18. 12. 2009 předat do oddělení evidence majetku doklady o přesunech majetku (převodky) a veškeré převody dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého majetku ukončit s platností od 29. 12. 2009. Modul evidence majetku uzavřít dne 31. 12. 2009.

Odpovídají:  vedoucí útvarů, tajemnice fakult
Termín: dle textu

 3. Ukončit výdej ze všech skladů VŠE s platností od 29. 12. 2009. Modul evidence zásob uzavřít dne 31. 12. 2009.

Odpovídají: vedoucí útvarů, tajemnice fakult
Termín: dle textu

4. Vyhotovit k  31. 12. 2009 inventurní soupisy jako podklad k provedení fyzické inventury předmětů v užívání a předat je předsedům inventarizačních komisí, kteří si je vyzvednou v období od 2. 1. do 8. 1. 2010 v oddělení evidence majetku (NB č. 19) nebo oddělení evidence majetku JM (pokud jde o drobný  hmotný majetek JM).

Odpovídají: oddělení evidence majetku – vyhotovení soupisů, předsedové DIK – převzetí soupisů
Termín:  dle textu

 5. Zahájit fyzickou a dokladovou inventuru dne 2. 1. 2010 a ukončit ji nejpozději 12. 1. 2010. Protokoly o řádně provedené inventarizaci a podepsané inventurní soupisy (viz příloha č.1) a soupis rozdílů za útvar (viz příloha č.2)  předat nejpozději do 15. 1. 2010 do oddělení evidence majetku (NB č. 19), nebo oddělení evidence majetku JM (drobný hmotný majetek JM).

Odpovídají: předsedové DIK, vedoucí útvarů
Termín: dle textu

 K zajištění řádného a bezporuchového průběhu inventarizace dále ukládám:

A. všem pracovníkům školy:

 • spolupracovat se členy inventarizačních komisí, dbát jejich pokynů, zejména umožnit jim vstup do místností a předložit jim ke kontrole všechny evidované předměty (vč. kalkulaček, notebooků, apod.)
 • nahlásit předměty shledané navíc, bez inventárních čísel, předmětů nabytých na základě darovacích smluv nebo z příspěvků na rozvoj z mezinárodních programů apod., které dosud nebyly zařazeny  do evidence školy.

B. vedoucím inventarizačních komisí:

 • fyzickou inventuru veškerého majetku provádět důsledně podle všech údajů uvedených v inventurních seznamech a za přítomnosti příslušných hmotně odpovědných pracovníků,
 • řádně vyšetřit inventurní rozdíly (manka a přebytky) a ke všem rozdílům přiložit písemné vyjádření odpovědného pracovníka, jak k inventurnímu rozdílu došlo,
 • v protokolech uvést návrh na vypořádání inventurních rozdílů a u zjištěných mank uvést, zda jsou zaviněná či nezaviněná,
 • v příloze protokolu uvést znehodnocené předměty či zásoby a navrhnout je k odepsání,
 • u strojů a zařízení ověřovat jejich výrobní čísla.

C. Pracovníkům odpovědným za hospodářské prostředky:

 • pracovníkům, na jejichž jméno je evidován majetek na pracovišti: potvrdit v inventurních soupisech souhlas se způsobem provedení a s výsledky inventarizace příslušného majetku včetně zjištěných inventurních rozdílů,
 • hmotně odpovědným pracovníkům: potvrdit v inventurním soupisu, že fyzická inventura všech prostředků, za které jsou zodpovědní, byla provedena za jejich účasti a že žádné hospodářské prostředky nezatajili,
 • vedoucím hospodářských středisek: potvrdit v inventurních soupisech souhlas se způsobem provedení a s výsledky inventarizace včetně zjištěných inventurních rozdílů.

V případě nesouhlasu připojí uvedení pracovníci své písemné vyjádření.

Děkany fakult a ředitele institutů žádám, aby pomáhali řádnému a hladkému průběhu inventarizace v podřízených katedrách a útvarech.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.