Hledat
Pokročilé hledání

Účel a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE (SR 01/2010)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0 ( Aktuální verze SR 01/2010 ze dne 19. 6. 2015.)

Anotace:
Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje účel a užití prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen VŠE), na základě Rozhodnutí MŠMT č. 20-RVO/2010-31

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Martina Sušánková --- Ing. Libor Svoboda
Útvar / funkce Oddělení věda a výzkum --- Kvestor
Datum: 3. 5. 2010 --- 3. 5. 2010
Podpis:

 

Ing. Martina Sušánková, v.r.   Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 3. 5. 2010 Platnost do: Odvolání
Účinnost od: 3. 5. 2010 Účinnost do: Odvolání

1. Úvod

Výzkum a vývoj je systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. Na základě zhodnocení dosažených výsledků výzkumné organizace přiděluje MŠMT institucionální podporu na její dlouhodobý koncepční rozvoj. Podpora je přidělována každoročně jednorázově, formou dotace.

2. Rozdělení prostředků

Přidělená celková dotace je jednotlivým fakultám rozdělena na základě jí zhodnocených výsledků výzkumu a vývoje dosažených v pěti letech předcházejících roku přidělení podpory podle hodnocení provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

3. Účel a užití podpory

 1. Z podpory na rozvoj VŠE lze hradit způsobilé náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích prováděných VŠE nebo jiné výzkumné organizace (definované dle §2 odst. 2 písm. d)  zákona 130/2002 Sb.), pokud jsou tyto činnosti předmětem spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na základě písemné smlouvy mezi organizacemi.
 2. Způsobilými náklady ve výzkumu, vývoji a inovacích jsou náklady nebo výdaje:
  • osobní, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona 111/1998 Sb.,
  • na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
  • na služby.
 3. Při pořízení hmotného a nehmotného majetku lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá jeho předpokládanému využití pro činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích.

4. Povinnosti fakulty

 1. Fakulta je povinna:
  • zpracovat koncepci rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje obsahující konkrétní opatření, v souladu s kterými budou prostředky vynakládány,
  • zaznamenávat výstupy v databázi publikační činnosti,
  • zpracovat v březnu následujícího roku zprávu o dosažených výsledcích,
  • k datu zúčtování prostředků SR vyúčtovat dotaci dle interní směrnice VŠE (harmonogram účetní uzávěrky).

5. Čerpání finančních prostředků

 1. Prostředky přidělené dle této směrnice jsou v ekonomickém systému sledovány na jednom samostatném rozpočtovém zdroji fakulty. V souladu se schváleným  rozpočtem VŠE je na přidělené prostředky uplatněna 15 % režie celoškolských nákladů.
 2. Příkazce operace a správce rozpočtu je vymezen ve směrnici Kontrolní řád (SR 07/2008).
 3. Uplatnění požadavků na materiál a služby se řídí organizační směrnicí VŠE – SR 21/2007 Smluvní zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací na VŠE a v souladu se směrnicí č. SR 06/2008 Systémem řízené dokumentace. Využívá při tom běžným způsobem administrativně-správní aparát kateder, fakult, celoškolských pracovišť ap., který zajišťuje předání žádanek, faktur a dalších dokladů na příslušné útvary rektorátu.
 4. Čerpání mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů je možné zásadně v souladu se statutem VŠE, vnitřním mzdovým předpisem a pravidly MŠMT.
 5. Podporu na rozvoj výzkumné organizace lze užít výlučně k úhradě způsobilých nákladů v daném roce, dotace nelze převádět do roku následujícího.

6. Vlastnictví majetku, práva k výsledkům

 1. Vlastníkem hmotného a nehmotného majetku pořízeného z podpory na rozvoj výzkumné organizace je VŠE.
 2. Všechna práva k výsledkům výzkumu, vývoje a  inovací dosažených z podpory na rozvoj výzkumné organizace náleží VŠE.
 3. Práva autorů  a původců výsledků jsou upravena zvláštními předpisy.

7. Závěrečná ustanovení

Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen vedoucí oddělení pro vědu a výzkum.

Zjištěné závažné nedostatky hlásí prorektoru pro vědu a výzkum.

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0 ( Aktuální verze SR 01/2010 ze dne 19. 6. 2015.)

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.