Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Řád pro udělování čestného titulu Emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 02/2011)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje pravidla a postupy při udělování čestného titulu Emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Galina Cimová, CSc. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Útvar / funkce Oddělení vědy a výzkumu prorektorka pro vědu a výzkum rektor
Datum: 1. 12. 2011 1. 12. 2011 2. 12. 2011
Podpis:   Mgr. Galina Cimová, CSc.,
v.r.
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., v.r.
Platnost od: 2. prosince 2011 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 2.prosince 2011 Účinnost do: odvolání

Článek 1

 1. Tento řád upravuje udělování titulu Emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen Emeritní profesor).
 2. Titul Emeritní profesor je čestný titul udělovaný profesorovi Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE), který je v důchodu a předtím byl na VŠE v pracovním poměru.
 3. Na udělení titulu Emeritní profesor může být navržen profesor s výjimečnými zásluhami o rozvoj VŠE nebo jejích součástí v oblasti vědy a pedagogiky.

Článek 2

 1. Návrh na udělení titulu Emeritní profesor předkládá rektorovi děkan fakulty na základě kladného vyjádření příslušné vědecké rady.
 2. Návrh musí obsahovat odborné curriculum vitae kandidáta s uvedením jeho zásluh o rozvoj VŠE nebo jejích součástí v oblasti vědy a pedagogiky a zásluh o zvýšení věhlasu VŠE nebo fakulty, která návrh předložila. Součástí návrhu je i souhlas kandidáta s udělením titulu.
 3. Rektor zařadí návrh na udělení titulu na nejbližší jednání Vědecké rady VŠE, která na základě tajného hlasování rozhodne o udělení titulu. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů Vědecké rady VŠE.

Článek 3

 1. Emeritní profesor není členem akademické obce VŠE.
 2. Emeritní profesor má právo účastnit se vědeckého bádání na fakultě, která návrh na udělení titulu předložila. Za tímto účelem má právo používat zařízení a vybavení pracovišť fakultyv rozsahu dohodnutém s vedoucím pracoviště.
 3. Emeritní profesor má právo zúčastnit se jednání akademické obce. Má také právo, aby mu na shromáždění akademické obce bylo uděleno slovo, pokud o to požádá.
 4. Titul Emeritní profesor nezakládá žádné pracovněprávní ani majetkové nároky.

Článek 4

 1. Udělení čestného titulu Emeritní profesor se uskutečňuje slavnostním způsobem, stanoveným rektorem, zpravidla na slavnostním zasedání Vědecké rady VŠE.

Článek 5

 1. Tento řád byl schválen Vědeckou radou VŠE dne 22. 11. 2011.

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.