Hledat
Pokročilé hledání

Řád pro udělování doktorátu honoris causa Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 22/2007)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 3 ( Starší verze SR 22/2007 ze dne 21. 12. 2007.)

Anotace:
Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje pravidla a postupy při udělování doktorátu honoris causa na Vysoké škole ekonomické v Praze.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
 Jméno: Mgr. Galina Cimová, CSc. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
 Útvar / funkce Oddělení vědy a výzkumu prorektorka pro vědu a výzkum rektor
 Datum: 1. 12. 2011 1. 12. 2011 2. 12. 2011
 Podpis: Mgr. Galina Cimová, CSc., v.r. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c., v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., v.r.
 Platnost od: 27. února 2007  Platnost do: Odvolání
 Účinnost od: 1. března 2007  Účinnost do: Odvolání
 Účinnost 3. změny od: 2. prosince 2011

Čl. 1

 1. Tento řád upravuje udělování titulu "doctor oeconomiae honoris causa" Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "VŠE") a průběh promoce honoris causa.
 2. Titul "doctor oeconomiae honoris causa" může VŠE udělit zvláště významným osobnostem české a světové vědy a praxe, zejména ekonomické.

Čl. 2

 1. Návrh na udělení titulu "doctor oeconomiae honoris causa" v příslušném vědním oboru předkládá rektorovi k projednání na Vědecké radě VŠE děkan fakulty, jejíž vědecká rada návrh na svém zasedání schválila. Návrh na udělení titulu "doctor oeconomiae honoris causa" může také předložit člen Vědecké rady VŠE nebo rektor sám.
 2. Návrh musí vedle základních osobních údajů o kandidátovi obsahovat též podrobné zdůvodnění ve smyslu čl. 1 odst. 2. a předběžný souhlas kandidáta s udělením titulu. Součástí návrhu předloženého děkanem je stanovisko vědecké rady fakulty.

Čl. 3

  1. Rektor návrh zařadí na jednání Vědecké rady VŠE, která na základě tajného hlasování rozhodne o udělení titulu. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů Vědecké rady VŠE.

Čl. 4

 1. Promoce honoris causa se uskutečňuje při příležitosti udělení titulu "doctor oeconomiae honoris causa".
 2. Pro promoci honoris causa platí přiměřeně ustanovení o slavnostní promoci (viz Čl. 26, bod 9 a 10 Statutu VŠE).
 3. Při promoci je kandidát představen rektorovi a všem přítomným a složí slib, jehož znění je uvedeno v příloze č.1. Součástí promoce je též projev nově jmenovaného doktora honoris causa.
 4. Pokud se kandidát ze závažných důvodů promoce zúčastnit nemůže, muže být při promoci zastoupen, musí ale předem zaslat podepsaný promoční slib a písemný projev k přečtení v zastoupení.
 5. Promoce probíhá v češtině. Pokud se titul „doctor oeconomiae honoris causa“ uděluje kandidátovi ze zahraničí, je kandidát předem seznámen se zněním slibu v angličtině a může též v angličtině pronést svůj projev. Výjimečně může být projev přednesen i v jiném jazyce se simultánním překladem.

Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento Řád pro udělování doktorátu honoris causa Vysoké školy ekonomické v Praze byl schválen Vědeckou radou VŠE dne 27. 02. 2007.
 2. Přílohou tohoto řádu je Promoční slib doktora honoris causa.
 3. Tato směrnice ruší PR 02/07 ze dne 01. 03. 2007.

 


Regulations governing the conferral of Honorary Degrees by the University of Economics, Prague

Article 1

 1. These regulations set out the conditions for the conferral of the Honorary Degree of “Doctor Oeconomiae Honoris Causa” by the University of Economics, Prague (hereafter:VŠE) and they prescribe the  Honorary Degree ceremony.
 2. The VSE may confer the Honorary Degree of “Doctor Oeconomiae Honoris Causa” upon distinguished personalities from the Czech, or world, scientific and business spheres; especially for their outstanding contributions in the field of economics.

Article 2

 1. Nomination for the conferral of the degree of “Doctor Oeconomiae Honoris Causa” in a given scientific branch is submitted by the Dean; after its approval by the Scientific Council of that Dean's faculty; to the Rector for consideration at the session of the Scientific Council of the VŠE. The nomination may also be submitted by a member of the Scientific Council of the VŠE, or by the Rector himself/herself.
 2. The nomination proposal must include the candidate’s personal details and the grounds for nomination satisfying the terms set out in the second clause of Article 1, as well as the candidate’s preliminary acceptance of the nomination. The recommendation of the Scientific Council of the relevant faculty is a vital component of the proposal.

Article 3

 1. The Rector submits the nomination proposal for consideration to the Scientific Council of the VŠE, whose members then put the proposal to the vote. The decision concerning the nomination is taken on the basis of the result of the simple majority vote of all the members of the Scientific Council.

Article 4

 1. The Honorary Degree award ceremony takes place upon the occasion of the conferral of the degree of “Doctor Oeconomiae Honoris Causa”.
 2. The Honorary Degree ceremony is carried out in accordance with the appropriate regulations governing graduation ceremonies (see Article 26, [9] and [10] of the VŠE Statute).
 3. During the ceremony, the conferee is presented to the Rector and to the audience; he/she then swears the oath (see Appendix). A speech by the newly admitted "Doctor Honoris Causa" is an integral part of the ceremony protocol.
 4. If the conferee cannot attend the ceremony for a very good reason, he/she can send a proxy to the ceremony, in addition to sending a personally signed oath formula, plus a speech to be delivered on his/her behalf.

   

 5. The ceremony is conducted in Czech. If the degree of “Doctor Oeconomiae Honoris Causa” is to be conferred upon a candidate from abroad, he/she is acquainted in advance with the oath formula in English. He/she may deliver his/her speech in English too. Exceptionally, the speech may be delivered in other language, with a simultaneous translation.

Article 5

 1. These regulations were approved by the Scientific Council of the VŠE on February 27, 2007.
 2. The Oath of Doctor Honoris Causa is the appendix to these Regulations.
 3. These regulations invalidate the Regulations from March 1, 2007.

L I S T    Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1   Změna v evidenčním čísle předpisu – původní číslo 02/07 Příkaz rektora se mění na  SR 22/07 21. 12. 2007
2 5 Oprava textu v článku 4 odst. 2-přečíslení čl. 21. 12. 2007
3. 1. 2 a 5 Rozšiřuje se znění čl. 2 odst. 2, kdy se vkládá text „…a předběžný souhlas kandidáta s udělením titulu.“ 2. 12. 2011
3. 2. 2 a 5 V čl. 3 se vypouští odstavec (2) 2. 12. 2011

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 3 ( Starší verze SR 22/2007 ze dne 21. 12. 2007.)

Přílohy tohoto předpisu:

Revize tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.