Hledat
Pokročilé hledání

Úplné znění Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 4 ( Starší verze ze dne 5. 11. 2013.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/98 Sb.,
 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod čj. 26 313/2006-30 Statut Vysoké školy ekonomické v Praze.

Změny Statutu Vysoké školy ekonomické byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách dne 27. února 2007 pod čj. 6 385/2007-30, dne 11. března 2010 pod čj. 6 535/2010-30, dne 5. listopadu 2013 pod čj. MSMT-44764/2013 a dne 26. listopadu 2013 pod čj. MSMT-47240/2013.

 

IV.

Úplné znění

S t a t u tu

Vysoké školy ekonomické v Praze

ze dne 26. listopadu 2013

Preambule

Vysoká škola ekonomická v Praze je součástí vrcholných center vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, usilující o klíčovou úlohou ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti České republiky. Realizuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání v ekonomických a jim příbuzných oborech. Úzce spolupracuje s ostatními vysokými školami a vědeckými institucemi u nás i v zahraničí. Umožňuje svým studentům absolvovat na základě dohod část studia na zahraničních vysokých školách a vytváří podmínky pro studium zahraničních studentů. Svým akademickým pracovníkům a vědeckým a výzkumným pracovníkům vytváří podmínky pro svobodnou pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost doma i v zahraničí, organizuje a podporuje zahraniční stáže, hostující profesory nebo  jiné formy spolupráce. Usiluje o rozvoj a začlenění své informační infrastruktury do celostátní informační struktury a soustavy evropských a světových pedagogických a vědeckovýzkumných institucí, kterým poskytuje a od nichž získává informace na základě dohod. Pro potřeby svých studentů vydává učební pomůcky, zveřejňuje výsledky vědecké práce akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků i studentů. V plném rozsahu pečuje o akademické svobody a akademická práva.

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen „VŠE“) je veřejnou vysokou školou ve smyslu § 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „zákon“).

(2) VŠE je univerzitní vysokou veřejnou školou (§ 2 odst. 3 a 4 zákona) uskutečňující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. V souvislosti s tím rozvíjí vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.

(3) VŠE byla zřízena ke dni 1. září 1953 zákonem č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a vládním nařízením č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organizaci vysokých škol, jako samostatná právnická osoba, státní rozpočtová, později státní příspěvková organizace.

Předchůdcem VŠE byla Vysoká škola politických a hospodářských věd, která byla zřízena zákonem č. 227/1949 Sb., a na základě nařízení vlády č. 40/1952 Sb., došlo k jejímu rozdělení na několik samostatných škol, konkrétně pak z hospodářské fakulty této školy byla vytvořena VŠE.

Článek 2
Postavení a činnost VŠE

(1) VŠE je právnickou osobou podle § 2 zákona. Jejím statutárním orgánem je rektor.

(2) VŠE uskutečňuje pedagogické, vědecko-výzkumné a vývojové činnosti. Může uskutečňovat také doplňkové činnosti, pokud navazují na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku.

Článek 3
Název, sídlo, razítko a symbol VŠE

(1) Úplný název VŠE zní „Vysoká škola ekonomická v Praze“.

        Cizojazyčné transkripce názvu:

          anglicky – University of Economics, Prague,

          německy – Wirtschaftsuniversität Prag,

          francouzsky – Université d´Economie de Prague.

(2) Sídlem VŠE je Praha 3, nám. W. Churchilla 1938/4.

(3) VŠE používá v úředním styku kulatého razítka se znakem České republiky a textem

      „Vysoká škola ekonomická v Praze“.

(4) Symbolem VŠE je znak VŠE, jeho podoba je chráněna ochrannou známkou a používání se řídí opatřením rektora.

Článek 4
Akademická obec VŠE

(1) Akademickou obec VŠE tvoří  akademičtí pracovníci a studenti.

(2) Právo volit do samosprávných orgánů VŠE mají pouze členové akademické obce VŠE.

(3) Členové akademické obce VŠE jsou povinni dbát dobrého jména VŠE a svědomitě zastávat všechny funkce v orgánech VŠE, fakult nebo dalších součástí VŠE, jejichž výkon přijali.

Článek 5
Akademičtí pracovníci VŠE

(1) Podmínkou pro postavení akademického pracovníka je vykonávání jak pedagogické, tak vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti v souladu s § 70 zákona. Časově omezená absence některé z uvedených činností není pro postavení akademického pracovníka rozhodující a neznamená změnu pracovněprávního vztahu. O uznání postavení akademického pracovníka v případě pochybnosti rozhoduje u zaměstnance fakulty příslušný děkan, u ostatních zaměstnanců rektor.

(2) Podmínkou přijetí akademických pracovníků na VŠE je výběrové řízení. Podmínky a průběh tohoto řízení stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE.

Článek 6
Studenti na VŠE

(1) Studentem VŠE se stává uchazeč, který splnil podmínky přijetí ke studiu (čl. 21), a to dnem, kdy se zapsal do studia.

(2) Studenti mohou používat vybavení VŠE a jejích součástí pouze ke studiu a k tvůrčí činnosti v souladu se svým studijním programem. K jiným účelům může být vybavení VŠE a jejích součástí poskytnuto po předchozím souhlasu rektora, nebo děkana.

(3) Práva a povinnosti studentů na VŠE stanoví zákon a vnitřní předpisy VŠE a jejích součástí. Členění vnitřních předpisů stanoví rektor svým pokynem.

Článek 7
Ostatní zaměstnanci VŠE

(1) Vedle akademických pracovníků (čl. 5) zabezpečují činnost VŠE a jejích součástí další zaměstnanci.

(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 nejsou členy akademické obce VŠE.

Článek 8
Hostující profesoři

(1) Hostujícím profesorem VŠE (dále jen „hostující profesor“) může být významný spolupracovník VŠE přednášející odbornou problematiku v rámci semestrální výuky, výuky v intenzivní formě, výuky ucelené části předmětu na VŠE nebo v rámci dlouhodobé spolupráce s VŠE.

(2) Hostujícím profesorem se může stát:

a) vysokoškolský učitel,

b) významný vědecký pracovník,

c) jiný významný odborník.

(3) Jmenování hostujícím profesorem provádí rektor, nebo děkan a informaci o jmenování předá Oddělení zahraničních styků VŠE.

(4) Evidenci hostujících profesorů vede a administrativní agendu spojenou s jejich pobytem a činností na VŠE zajišťuje Oddělení zahraničních styků VŠE.

(5) Hostující profesor uskutečňuje pedagogickou nebo výzkumnou činnost v rámci fakulty, nebo celoškolního pracoviště, na kterých působí.

(6) Podmínky pro konkrétní práci hostujícího profesora stanoví děkan, vedoucí katedry, nebo ředitel celoškolního pracoviště.

(7) Titul hostující profesor není akademickým titulem ve smyslu zákona.

(8) Hostující profesor není členem akademické obce VŠE ani akademické obce příslušné fakulty.

(9) Pracovněprávní vztahy hostujícího profesora se řídí zvláštními právními předpisy.

Článek 9
Samosprávné akademické orgány a další orgány

(1) Samosprávnými akademickými orgány jsou podle § 7 až 13 zákona na VŠE

 1. akademický senát,

 2. rektor,

 3. vědecká rada

 4. disciplinární komise.

(2) Dalšími orgány VŠE jsou podle § 7 odst. 2 a § 14 až 16 zákona

 1. správní rada,

 2. kvestor.

Článek 10
Akademický senát VŠE

(1) Akademický senát VŠE (dále jen „AS VŠE“) je tvořen zvolenými zástupci akademické obce VŠE, které za svou činnost odpovídá. Postavení a působnost AS VŠE je dána zejména § 8 a 9 zákona, tímto statutem a Volebním a jednacím řádem AS VŠE. Funkční období členů AS VŠE je tříleté; opakovaná volba je možná. Při výkonu své funkce nejsou členové AS VŠE vázáni názorem orgánů akademické samosprávy fakult, nebo dalších součástí VŠE, z nichž pocházejí, ale pouze svým svědomím a zájmem VŠE jako celku. AS VŠE zasedá nejméně pětkrát v akademickém roce. AS VŠE je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina ze všech jeho zvolených členů a pokud zákon a vnitřní předpisy VŠE nestanoví jinak. Kromě ustanovení § 8 odst. 4 zákona musí být svoláno mimořádné zasedání AS VŠE, požádá-li o to nejméně jedna polovina všech členů AS VŠE.

(2) Členové akademické obce VŠE mohou předkládat své návrhy AS VŠE prostřednictvím jednotlivých členů AS VŠE nebo prostřednictvím akademických senátů fakult, kteří je pak předají předsedovi AS VŠE k zařazení do programu jednání. Rektor, v jeho zastoupení prorektoři a kvestor mají právo vystoupit na zasedání AS VŠE, kdykoli o to požádají.

(3) Počet členů AS VŠE se rovná pětinásobku počtu fakult VŠE zvětšenému o dva členy. Dvě pětiny členů AS VŠE z pětinásobku počtu fakult tvoří studenti bakalářských a magisterských studijních programů a tři pětiny z pětinásobku počtu fakult tvoří akademičtí pracovníci – ti všichni zvolení na každé z fakult z členů jejich akademických obcí. Jednoho člena AS VŠE z dalších dvou volí ze svého středu akademičtí pracovníci, kteří nejsou zařazeni na fakultách VŠE, a dalšího člena AS VŠE volí ze svého středu studenti doktorských studijních programů na všech fakultách VŠE a studenti těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách.

(4) Výkon mandátu člena AS VŠE je neslučitelný s výkonem mandátu člena akademického senátu jiné vysoké školy, nebo fakulty mimo VŠE.

(5) Mandát člena AS VŠE nebo náhradníka vzniká dnem, který je uveden v dokumentu „Osvědčení o volbě“, nebo „Osvědčení o postavení náhradníka“, na jméno nového člena AS VŠE nebo náhradníka, podepsaném předsedou, místopředsedou a nejméně jedním dalším členem hlavní volební komise.

(6) Mandát člena AS VŠE zaniká o půlnoci dne:

 1. kdy uplynulo funkční období,

 2. ve kterém bylo doručeno předsedovi AS VŠE nebo předsedovi mandátové komise AS VŠE písemné prohlášení o rezignaci člena AS VŠE na výkon mandátu; toto prohlášení zpravidla doručuje rezignující člen AS VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v přítomnosti předsedy AS VŠE nebo předsedy mandátové komise AS VŠE. V případě, kdy toto není možné, musí být podpis na prohlášení o rezignaci úředně ověřen; nebo

 3. ve kterém nabylo právní moci ukončení pracovní smlouvy akademického pracovníka, který je členem AS VŠE, s VŠE; nebo

 4. ve kterém člen AS VŠE z řad studentů bakalářských a magisterských studijních programů přestal být studentem VŠE, není-li možno použít ustanovení odstavce 7; nebo

 5. ve kterém člen AS VŠE z řad studentů doktorských studijních programů přestal být studentem tohoto studijního programu na VŠE;

 6. úmrtím člena AS VŠE.

(7) Mandát člena AS VŠE z řad studentů bakalářských studijních programů, který řádně dokončil svá studia, trvá ještě 90 dnů od ukončení studia. Pokud se takový člen v této době zapíše do studia navazujícího magisterského studijního programu na téže fakultě VŠE, jeho mandát nezaniká.

(8) Volby do AS VŠE jsou přímé, s tajným hlasováním. Způsob volby a volitelnost členů do AS VŠE upravuje Volební a jednací řád AS VŠE.

Článek 11
Rektor

(1) Postavení a pravomoc rektora stanoví § 10 zákona.

(2) Rektor je povinen jmenovat některého z prorektorů svým zástupcem.

Rektor může pověřit příslušné zaměstnance VŠE, aby jednali ve stanovených věcech jménem VŠE.

(3) Do funkce rektora může být AS VŠE navržena na základě volby zejména osoba s akademickým titulem profesor nebo docent.

(4) Rektor předkládá AS VŠE k rozhodnutí návrhy na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí VŠE.

(5) Rektor předkládá AS VŠE ke schválení návrhy:

 1. vnitřních předpisů uvedených v § 17, § 18 odst. 7, § 20 odst. 3 a § 60 odst. 1 zákona,

 2. rozpočtu,

 3. výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření,

 4. hodnocení činnosti VŠE,

 5. dlouhodobých záměrů vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti VŠE a jejich každoroční aktualizace,

 6. na jmenování, nebo odvolání členů Vědecké rady VŠE.

(6) Rektor předkládá AS VŠE:

 1. k vyjádření návrhy studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách,

 2. k vyjádření návrhy na jmenování, nebo odvolání prorektorů,

 3. k vyjádření právní úkony, které vyžadují souhlas Správní rady VŠE podle § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona,

 4. k vyjádření podněty a stanoviska Správní rady VŠE k činnosti VŠE,

 5. ke kontrole využívání finančních prostředků.

(7) Rektor dále:

 1. má právo požádat o svolání mimořádného zasedání AS VŠE,

 2. má právo zúčastnit se kdykoli zasedání Správní rady VŠE a požádat o její mimořádné zasedání,

 3. uvádí do funkce děkany,

 4. jmenuje prorektory, členy Vědecké rady VŠE,

 5. jmenuje kvestora na základě výběrového řízení po projednání v AS VŠE,

 6. jmenuje ředitele jednotlivých součástí VŠE uvedených v § 22 odst. 1 písm. b) až d) zákona, pokud nejde o kompetenci děkana podle § 24 odst. 1 písm. c) zákona, po projednání v AS VŠE,

 7. uděluje na návrh Vědecké rady VŠE akademický titul „čestný doktor ekonomie“ („doctor oeconomiae honoris causa“),

 8. je odpovědný za účelné využívání příspěvků a dotací a za vypořádání dotací se státním rozpočtem a za řádné hospodaření s majetkem VŠE,

 9. jedná v pracovněprávních vztazích zaměstnanců VŠE s výjimkou případů uvedených v § 24 odst. 1 písm. c) zákona; svým opatřením může tuto působnost delegovat,

 10. po vyjádření AS VŠE stanoví kritéria pro uzavírání smluv o ubytování na kolejích,

 11. plní další úkoly, které stanoví zvláštní právní předpisy, tento statut a další vnitřní předpisy VŠE.

(8) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři.

(9) VŠE má zpravidla čtyři prorektory. Opatření rektora stanoví obsahovou náplň činnosti a kompetence jednotlivých prorektorů.

(10) Stálým poradním orgánem rektora je kolegium rektora a vedení VŠE. Členy kolegia rektora jsou prorektoři, děkani, kvestor a předseda AS VŠE. Členy vedení VŠE jsou prorektoři a kvestor. V obou poradních orgánech mohou být další členové jmenovaní rektorem. Rektor může podle potřeby zřizovat další stálé i dočasné poradní orgány, jejichž funkční období končí s funkčním obdobím rektora.

Článek 12
Vědecká rada VŠE

(1) Působnost Vědecké rady VŠE je dána § 11 a 12 zákona.

(2) Členy Vědecké rady VŠE jmenuje se souhlasem AS VŠE rektor z řad akademických pracovníků VŠE
a z řad domácích a zahraničních odborníků mimo VŠE. Členy vědecké rady odvolává rektor.

Článek 13
Správní rada VŠE

(1) Úkolem Správní rady VŠE je především dbát na zachování účelu, pro který byla VŠE zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.

(2) Správní rada VŠE je povinna zasedat nejméně dvakrát ročně. Rektor může požádat o mimořádné zasedání a jeho žádosti musí být vyhověno.

(3) Správní rada VŠE se při své činnosti řídí svým statutem schváleným ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“). Statut Správní rady VŠE předkládá ministrovi rektor.

Článek 14
Kvestor

(1) Kvestora jmenuje na základě výběrového řízení po projednání v AS VŠE rektor, kterému je kvestor přímo podřízen a odpovědný za svou činnost. Kvestora odvolává rektor.

(2) Kvestor zastupuje rektora v oblastech vymezených v opatřeních rektora.

(3) Kvestor v souladu s opatřením rektora zejména:

 1. řídí hospodaření a vnitřní správu VŠE a vystupuje jejím jménem v oblastech obchodní, správní a občanskoprávní kromě nakládání s nemovitým majetkem ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona,

 2. jedná v pracovněprávních vztazích s výjimkou akademických pracovníků v přímé řídící působnosti rektora (čl. 11 odst. 7 písm. i)), pokud tuto pravomoc rektor delegoval,

 3. zajišťuje hospodaření s prostředky VŠE v souladu s právními předpisy, vnitřními a ostatními předpisy VŠE a v souladu se zásadami pro tvorbu a správu rozpočtu VŠE,

 4. zajišťuje správu majetku VŠE a péči o jeho reprodukci,

 5. kontroluje doplňkovou činnost VŠE a jejích součástí v souladu s právními předpisy.

(4) Kvestor v průběhu prvního a čtvrtého čtvrtletí příslušného kalendářního roku informuje AS VŠE o přípravě rozpočtu, stavu čerpání rozpočtu a o výhledu hospodaření v kalendářním roce.

Článek 15
Součásti VŠE

(1) Podle § 22 odst. 1 zákona se VŠE člení na:

 1. fakulty,

 2. vysokoškolské ústavy,

 3. jiná pracoviště ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona,

 4. účelová zařízení.

(2) Organizační strukturu VŠE stanoví příloha č. 1. Podrobnosti uspořádání základní organizační struktury VŠE jsou stanoveny Organizačním řádem VŠE.

Článek 16
Fakulty

(1) Fakulty jsou základní součástí VŠE. Představují studijní a pedagogické spojení příbuzných a vzájemně se doplňujících vědecko-pedagogických pracovišť zabezpečujících vzdělávání formou akreditovaných studijních programů a vykonávajících vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost nebo další tvůrčí činnost.

(2) Na VŠE jsou tyto fakulty:

 1. Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,

 2. Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze,

 3. Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze,

 4. Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze,

 5. Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze,

všechny dislokovány v Praze,

f) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

(3) Působnost a postavení fakult upravují § 22 až 33 zákona, tento statut a statuty fakult. Fakulty nejsou právnickými osobami, mají však právo rozhodovat nebo jednat jménem VŠE v případech uvedených v § 24
odst. 1 a 2 zákona.

(4) Děkan je za svoji činnosti odpovědný rektorovi, zejména pak za účelné nakládání s přidělenými finančními prostředky a za řádné hospodaření s majetkem, který byl fakultě svěřen.

Článek 17
Vysokoškolské ústavy

(1) V čele vysokoškolského ústavu je ředitel, kterého jmenuje rektor na základě výběrového řízení. Ředitele ústavu odvolává rektor.

(2) Organizaci, činnost a hospodaření vysokoškolského ústavu stanoví jeho organizační řad vydaný rektorem.

(3) Ředitel vysokoškolského ústavu může jmenovat se souhlasem AS VŠE Vědeckou radu vysokoškolského ústavu, a to za dodržení podmínek stanovených v § 34 odst. 5 zákona. Vědecká rada vysokoškolského ústavu však nemá právo konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Článek 18
Jiná pracoviště

(1) Působnost a postavení jiných pracovišť je dána v § 22 odst. 1 zákona.

(2) O zřízení pracoviště podle odstavce 1 rozhoduje AS VŠE na návrh rektora. V čele pracoviště stojí ředitel, jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení. Ředitele odvolává rektor.

(3) Pracoviště uvedená v odstavci 1 nejsou právnickými osobami, ředitelé pracovišť mohou jednat pouze ve věcech, ke kterým byli zmocněni rektorem.

(4) Organizaci, činnost a hospodaření pracovišť uvedených v odstavci 1 stanoví organizační řád vydaný rektorem.

Článek 19
Účelová zařízení

(1) Účelovým zařízením VŠE je Správa účelových zařízení VŠE (dále jen „SÚZ“), která zabezpečuje ubytovací a stravovací služby v rámci VŠE.

(2) V čele SÚZ je ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení po projednání v AS VŠE. Ředitele SÚZ odvolává rektor.

(3) Ředitel SÚZ odpovídá rektorovi za řádné hospodaření a správu majetku SÚZ, pokud opatřením rektora není stanoveno jinak.

(4) SÚZ není právnickou osobou. Působnost SÚZ je stanovena statutem SÚZ vydaným rektorem po schválení v AS VŠE.

Článek 20
Rektorát

(1) Rektorát je výkonným útvarem VŠE. Zabezpečuje hospodářskou a administrativní činnost a připravuje podklady pro rozhodnutí rektora, prorektora a kvestora a zabezpečuje jejich výkon. Organizaci, řízení, činnost a hospodaření rektorátu a jeho vztahy k fakultám a dalším součástem VŠE stanoví organizační řád VŠE.

(2) Kvestor řídí rektorát podle opatření rektora s výjimkou útvarů, které řídí rektor nebo prorektoři.

Článek 21
Přijímání ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech

(1) VŠE každoročně do 31. října zveřejní na úřední desce i na elektronické úřední desce termíny pro podávání při­hlášek ke studiu všech uskutečňovaných studijních programů, obsah a rozsah přijímacích zkoušek a kritéria je­jich vyhodnocení a případná opatření děkana, nebo rektora (v případě celoškolních studijních programů) o podmínkách prominutí přijímací zkoušky (odstavec 3).

(2) Přihlášky ke studiu zasílají uchazeči o studium fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program, a v pří­padě celoškolních studijních programů VŠE.

(3) Všichni uchazeči, kteří chtějí být přijati ke studiu ve studijním programu, musí absolvovat přijímací zkoušku, po­kud je předepsána. Děkan, nebo rektor může svým opatřením stanovit podmínky prominutí přijímací zkoušky.

(4) Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazeči nejpozději 30 dnů před datem jejího konání.

(5) Rozhodování o přijetí ke studiu se řídí ustanoveními § 50 odst. 4 až 7 zákona. V případě, že rozhodnutí nelze do­ručit, bude vyvěšeno na úřední desce příslušné fakulty, nebo VŠE po dobu čtrnácti dnů ode dne, kdy fakulta, nebo VŠE zjistila, že roz­hodnutí nelze doručit. Po uplynutí této doby se rozhodnutí považuje za doručené.

Článek 22
Podmínky studia cizinců

(1) Cizinci přijatí ke studiu ve studijním programu v českém jazyce studují za stejných podmínek jako ostatní stu­den­ti.

(2) Podmínky studia studentů zahraničních partnerských univerzit studujících ve výměnných studijních pro­gra­mech v cizím jazyce se řídí ustanoveními smluv uzavřených mezi VŠE a partnerskými univerzitami.

Článek 23
Hodnocení činnosti VŠE

(1) VŠE jedenkrát ročně zpracovává a po schválení AS VŠE zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠE v termínu a formě, které stanoví ministr opatřením zveřejněném ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Výroční zpráva musí obsahovat mimo jiné přehled činností vykonávaných v kalendářním roce, výsledky hodnocení činností VŠE, změny vnitřních předpisů, změny v orgánech VŠE, ke kterým došlo v průběhu kalendářního roku a další údaje stanovené Správní radou VŠE. Hodnocení vychází z ročního hodnocení činností jednotlivých fakult a dalších součástí VŠE.

(2) Při zpracování hodnocení činnosti VŠE přihlíží i k případným kritériím Akreditační komise stanoveným pro hodnocení akreditovaných činností. Hodnocení v tomto případě je provedeno i v termínech stanovených Akreditační komisí.

Článek 24
Ustanovení o poplatcích spojených se studiem

(1) VŠE vybírá tyto poplatky spojené se studiem:

 1. poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona,

 2. poplatky za delší studium podle § 58 odst. 3 zákona,

 3. poplatky za další studium podle § 58 odst. 4 zákona,

 4. poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 zákona.

(2) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle odstavce 1 písm. a) činí na VŠE ve vztahu k základu stanovenému podle § 58 odst. 1 zákona (dále jen „základ“) 20 % základu zaokrouhleno na celé desítky korun dolů.

Tento poplatek je splatný s podáním přihlášky.

(3) Výše poplatků podle odstavce 1 písm. b) činí za prvních a druhých započatých šest měsíců studia 21 000,- Kč a za třetích a každých dalších započatých šest měsíců studia činí 34 500,- Kč.

Tento poplatek je splatný nejpozději do 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

(4) Poplatek za studium podle odst. 1 písm. c) činí za každý další započatý jeden rok studia základ. Pokud celková doba tohoto studia překročí jeho standardní dobu, stanoví se poplatek za studium podle odstavce 3.

Tento poplatek je splatný nejpozději do 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

(5) Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle odstavce 1 písm. b) a c) vydává rektor alespoň 90 dnů před splatností poplatku.

(6) Poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce podle odstavce 1 písm. d) činí:

 1. 5 000,- EUR za akademický rok za studium doktorských studijních programů;

 2. 3 300,- EUR za celé studium navazujícího magisterského programu Economics of Globalization and European Integration;

 3. 1 800,- EUR za akademický rok za studium navazujícího magisterského programu International Management;

 4. 1 800,- EUR za akademický rok za studium navazujícího magisterského programu Finance and Accounting for Common Europe;

 5. 3 600,- EUR za akademický rok za studium navazujícího magisterského programu International Business - Central European Business Realities;

 6. 3 600,- EUR za akademický rok za studium navazujícího magisterského programu International and Diplomatic Studies;

 7. 3 600,- EUR za akademický rok za studium navazujícího magisterského programu Economic and Regional Studies of Latin America;

 8. 3 600,- EUR za akademický rok za studium bakalářského programu International Business;

 9. 3 600,- EUR za akademický rok za studium bakalářského programu Corporate Finance and Management

 10. 3 600,- EUR za akademický rok za studium bakalářského programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Praze;

 11. 125 000,- RUB za akademický rok za studium bakalářského programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Moskvě;

 12. 3 600,- EUR za akademický rok za studium bakalářského programu Economics

 13. 3 600,- EUR za akademický rok za studium ostatních studijních programů.

Poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce je splatný k poslednímu dni prvního měsíce příslušného období studia.“.

(7) Poplatky uvedené v odstavci 1 se hradí bezhotovostním převodem na účet VŠE.

(8) Výše poplatků spojených se studiem podle odstavce 1 pro příští akademický rok bude zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce před termínem pro podávání přihlášek ke studiu.

(9) Rektor může na základě žádosti studenta o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium rozhodnout o pro­mi­nutí, nebo snížení poplatku, nebo o odložení jeho splatnosti v případě, že student má mimořádně dobré stu­dijní vý­sled­ky, a v případě, že student už získal počet kreditů potřebný pro absolvování příslušné části studia ve studijním pro­gramu. Ve výjimečných případech může přihlédnout i ke zdravotní a sociální situaci studenta.

Článek 25

Zrušen.

Článek 26
Akademické insignie

(1) Akademickými insigniemi, které tvoří vnější výraz samostatné existence a autonomie VŠE, jsou rektorské žezlo (sceptrum rectoris) a pečetidlo VŠE (manubrium sigilli).

(2) Akademické insignie a jejich dokumentace jsou uloženy na rektorátu.

(3) O použití pečetidla rozhoduje rektor.

Článek 27
Akademické obřady

(1) Akademickým obřadem se rozumí konání slavnostního shromáždění členů akademické obce VŠE, ať už pravidelného, nebo mimořádného.

(2) U příležitosti akademického obřadu lze na základě rozhodnutí rektora prezentovat akademické insignie a užít vysokoškolské taláry.

(3) Taláry speciální s katénou (řetězem) jsou viditelnou známkou funkce rektora, prorektora, děkana a proděkana (dále jen „akademičtí funkcionáři“) nebo funkce obřadní (barvy červené, případně fialové). Právo použít je při akademickém obřadu mají pouze akademičtí funkcionáři nebo jiní zaměstnanci VŠE určení rektorem, nebo děkanem. Talár speciální bez katény užívá kvestor (barvy černé, s bílým lemováním) a pedel (barvy modré, s bílými rukavicemi).

(4) Taláry univerzální (barvy černé) mají právo použít profesoři a docenti, případně ostatní akademičtí pracovníci VŠE určení rektorem, nebo děkanem. Katénu (řetěz) na univerzálním taláru mají právo nosit pouze děkan, proděkan a vedoucí katedry. O použití univerzálního taláru studenty doktorských studijních programů a významnými hosty rozhoduje rektor.

(5) Pravidelnými akademickými obřady jsou slavnostní imatrikulace nových studentů a promoce absolventů.

(6) Slavnostní imatrikulace nových studentů je akademickým obřadem, při němž studenti nově přijatí na fakultu do prvního ročníku studia skládají do rukou děkana nebo jím určeného proděkana akademický imatrikulační slib. Průběh imatrikulace určují statuty fakult.

(7) Promoce absolventů je obřadem, při němž absolventi studijního programu skládají do rukou rektora, nebo jím pověřeného zástupce akademický promoční slib a přebírají vysokoškolský diplom. Znění promočního slibu je součásti dokumentace uložené na rektorátu.

(8) Promoce absolventů se účastní rektor, nebo jím pověřený prorektor, děkan a promotor. Promotora určuje děkan z proděkanů, vedoucích kateder nebo z významných akademických pracovníků fakulty. Na promoci absolventů bakalářského studijního programu může rektora zastupovat děkan, nebo děkanem určený proděkan.

(9) Mimořádnými obřady jsou

a) promoce honoris causa,

b) uvedení do funkce (inaugurace) rektora, nebo děkana;

c) slavnostní zasedání Vědecké rady VŠE;

d) akademický sněm,

e) jiné významné příležitosti stanovené rektorem.

(10) Promoce honoris causa se uskutečňuje při příležitosti udělení akademického titulu „čestný doktor ekonomie“ („doctor oeconomiae honoris causa“) zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Pro promoci honoris causa platí přiměřeně ustanovení o promoci absolventů.

(11) Uvedení do funkce (inaugurace) rektora je obřadem, při němž nově jmenovaný rektor na počátku svého prvního funkčního období slavnostně přebírá od stávajícího rektora do své správy akademické insignie VŠE. Inaugurace rektora se účastní děkani, členové AS VŠE a pozvaní hosté.

(12) Uvedení do funkce (inaugurace) děkana je obřadem, při němž rektor slavnostně uvádí nově jmenovaného děkana na počátku jeho prvního funkčního období do funkce. Inaugurace děkana se účastní rektor, prorektoři, proděkani fakulty, členové akademického senátu fakulty, vedoucí kateder fakulty a pozvaní hosté.

(13) Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠE se uskutečňuje při zvlášť významných příležitostech. Toto zasedání svolává rektor buď ze své iniciativy, nebo na návrh AS VŠE.

Článek 28
Průběh akademických obřadů

(1) Průběh každého akademického obřadu určuje scénář schválený rektorem.

(2) V projevech na akademických obřadech se používají latinská oslovení akademických funkcionářů:

 1. magnificence – rektor, prorektor jen v případě, kdy rektor není osobně přítomen,

 2. spectabilis (neskl.) – děkan, proděkan jen v případě, kdy děkan není osobně přítomen,

 3. maiestas (4.p. maiestatim, 5.p. maiestatissime) – prorektor, je-li rektor přítomen,

 4. honorabilis (neskl.) – proděkan, je-li děkan přítomen, též vedoucí katedry, profesoři,

 5. honestus (4.p. honestum, 5.p. honestissime) – promotor.

Článek 29
Medaile Aloise Rašína

(1) VŠE uděluje významným osobnostem Medaili Aloise Rašína za zásluhy o rozvoj VŠE nebo za přínos k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

(2) Medaili Aloise Rašína uděluje rektor. Podmínky udělení Medaile Aloise Rašína stanoví směrnice schválená AS VŠE.

(3) Dokumentace Medaile Aloise Rašína a diplomu k ní vystavovaného je součástí dokumentace akademických obřadů na rektorátu.

Článek 30
Pravidla hospodaření VŠE

(1) Hospodaření VŠE se řídí zákonem, rozhodnutími o poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“) a dotací ze státního rozpočtu, dalšími zvláštními právními a vnitřními pravidly hospodaření.

(2) VŠE jako veřejná vysoká škola vlastní movitý i nemovitý majetek, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty potřebné k činnostem, pro které byla zřízena.

(3) VŠE hospodaří podle schváleného rozpočtu, který sestavuje na období kalendářního roku. Rozpočet VŠE nesmí být sestavován jako deficitní.

(4) VŠE každoročně vypracovává a po schválení AS VŠE zveřejňuje Výroční zprávu o hospodaření v termínu a formě, kterou stanoví ministr opatřením zveřejněném ve Věstníku ministerstva.

(5) AS VŠE může svým rozhodnutím požádat rektora o provedení auditu hospodaření VŠE,nebo jejich součástí. Audit nesmí provádět auditoři-zaměstnanci VŠE nebo firmy personálně spojené se zaměstnanci VŠE. Auditorská firma je vybrána na základě výběrového řízení komisí, jejímiž členy jsou i zástupci AS VŠE.

(6) Podrobná Pravidla hospodaření VŠE jsou uvedena v příloze č. 2.

Článek 31
Společná a závěrečná ustanovení

(1) K výkladu jednotlivých ustanovení tohoto statutu může být zřízena komise, jejíž členy jmenuje ve stejném počtu rektor a AS VŠE. Komise může být nejvýše šestičlenná.

(2) Přílohy tohoto statutu tvoří:

 1. Příloha č. 1 – Organizační struktura VŠE,

 2. Příloha č. 2 - Pravidla hospodaření VŠE.

(3) Zrušuje se Statut VŠE registrovaný ministerstvem dne 11. dubna 2006 pod čj. 7 918/2006-30.

(4) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS VŠE dne 2. října 2006.

(5) Tento statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.

 

 

***

Změny Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 26. února 2007, dne 8. března 2010, dne 21. října 2013 a dne 11. listopadu 2013.

Změny Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr.h.c., v. r.

rektor

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 4 ( Starší verze ze dne 5. 11. 2013.)

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.