Hledat
Pokročilé hledání

Poplatky spojené se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2014/2015 (PR 01/2014)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Anotace:
Toto opatření rektora s celoškolskou působností určuje výši poplatků spojených se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2014/2015.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce: prorektor pro sociální záležitosti a finance prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 31. 1. 2014 1. 4. 2014 1. 4. 2014
Podpis: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., v. r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: 31. 8. 2015
Účinnost od: 1. 9. 2014 Účinnost do: 31. 8. 2015

Podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákona o vysokých školách, dále jen zákon), stanovuji pro akademický rok 2014/2015 následující poplatky spojené se studiem:

 1. Podle § 58 odst. 1 zákona poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na bakalářské, magisterské a doktorské studium ve výši 560,- Kč.
 2. Podle § 58 odst. 3 zákona poplatek za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
  • ve výši 21 000,- Kč za prvních započatých 6 měsíců,
  • ve výši 21 000,- Kč za druhých započatých 6 měsíců a
  • ve výši 34 500,- Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců.
 3. Podle § 58 odst. 4 zákona poplatek za studium dalšího bakalářského nebo magisterského studijního programu absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu ve výši 2 819,- Kč za každý další započatý rok.
 4. Podle § 58 odst. 5 zákona poplatek za studijní programy v cizím jazyce
  • ve výši 5 000,- EUR za rok za studium doktorských studijních programů;
  • ve výši 3 300,- EUR za celé studium navazujícího magisterského programu Economics of Globalization and European Integration;
  • ve výši 1 800,- EUR za rok za studium navazujícího magisterského programu International Management;
  • ve výši 1 800,- EUR za rok za studium navazujícího magisterského programu Finance and Accounting for Common Europe;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium navazujícího magisterského programu International Business – Central European Business Realities;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium navazujícího magisterského programu International and Diplomatic Studies;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium navazujícího magisterského programu Economic and Regional Studies of Latin America;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium bakalářského programu International Business;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium bakalářského programu Corporate Finance and Management;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium bakalářského programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Praze;
  • ve výši 125 000,- RUB za rok za studium bakalářského programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Moskvě;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium bakalářského programu Economics;
  • ve výši 3 600,- EUR za rok za studium ostatních studijních programů a
  • poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí 50,- EUR (Platba je v pořádku v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například když si banka strhne manipulační poplatek, protože plátce nezajistil, aby manipulační poplatky šly k tíži plátce – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.).

  Tyto poplatky stanovené podle § 58 odst. 5 zákona může na žádost studenta rektor (u celoškolských programů) nebo příslušný děkan (u fakultních programů) snížit nebo prominout v odůvodněných případech, pokud je studium delší, než je jeho standardní délka.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.