Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Agenda vědy a výzkumu na VŠE (SR 04/2007)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 4 ( Starší verze SR 04/2007 ze dne 1. 6. 2010. Aktuální verze SR 04/2007 ze dne 4. 2. 2016.)

Anotace:
Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje zásady vyřizování grantové agendy, postup při předkládání grantového návrhu, způsob uzavření smlouvy a čerpání grantových prostředků na Vysoké škole ekonomické v Praze, jako celku i v rámci jednotlivých fakult a ostatních útvarů.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Martina Sušánková prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce Oddělení vědy a výzkumu Prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 12. 6. 2015 19. 6. 2015 19. 6. 2015
Podpis: Ing. Martina Sušánková, v.r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 1. července 2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. července 2007 Účinnost do: odvolání
Účinnost 4.změny od: 22. června 2015

1. Základní ustanovení

Tato směrnice stanoví závazné postupy při předkládání grantového návrhu, uzavření smlouvy, evidenci projektů, schvalování dílčích a závěrečných zpráv a postupy pro čerpání přidělených prostředků.

Účelovou podporu na výzkum a vývoj tvoří prostředky na specifický výzkum a prostředky ze zdrojů GAČR, TAČR, jednotlivých ministerstev, darů a dalších tuzemských i zahraničních poskytovatelů (dále obecně "agentury").

Zásady pro poskytování účelové podpory se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a pravidly stanovenými jednotlivými agenturami.

Prostředky na specifický výzkum jsou rozdělovány v souladu s Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a řídí se směrnicí a pravidly vyhlášenými v Zásadách studentské grantové soutěže VŠE.

Zásady, postupy a pojmy uvedené v této kapitole jsou závazné pro interní vyřizování grantové agendy v rámci VŠE. Ve styku s jednotlivými agenturami je zpravidla nutno přizpůsobit je zásadám a zvyklostem příslušné agentury.

2. Základní pojmy a informace

Pojem výklad
Grantový systém způsob financování výzkumu a vývoje - upravuje zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších změn a doplňků a na něj navazující vyhlášky.
Karta projektu je uvedena v příloze č. 1. Stručně shrnuje základní informace o grantové přihlášce (grantu) a dokládá jednak závazek řešitele, že je za grant vůči VŠE odpovědný a jednak garanci fakulty (celoškolského pracoviště) o zajištění případných finančních nároků na spolufinancování ze strany VŠE a o odborném a materiálně-technickém zabezpečení projektu. Karta projektu se přikládá ke každému grantovému návrhu.
Dodatek ke kartě projektu je uveden v příloze č. 2. Doplňuje kartu projektu. Dodatek ke kartě projektu se přikládá v případě, že řešitel požaduje zálohové financování.
Potvrzení Je uvedeno v příloze č. 3. Doplňuje Kartu projektu v případě podání návrhu projektu přes datovou schránku VŠE.
Navrhovatel - řešitel grantu je vedoucím pracovního týmu jmenovitě uvedeného v grantové přihlášce. Odpovídá agentuře i VŠE za věcnou i odbornou stránku řešení projektu a za řádné čerpání grantových prostředků.

3. Zásady vyřizování grantové agendy na VŠE

 1. Statutárním orgánem VŠE oprávněným jednat a rozhodovat ve věci grantových návrhů a grantů za VŠE je rektor. Rektor může pověřit touto činností prorektora pro vědu a výzkum. Obsahové a koncepční otázky navrhování projektu jsou projednávány v rámci fakulty nebo celoškolského pracoviště.
 2. Výkonným a metodickým útvarem, zajištujícím na VŠE agendu spojenou s interním schvalováním návrhu, evidencí a s čerpáním grantových prostředků, je oddělení vědy a výzkumu (dále jen "OVV"). Prostřednictvím OVV předkládají navrhovatelé resp. řešitelé ke schválení či pro informaci statutárních zástupců VŠE přihlášky, smlouvy a závazné písemnosti předávané agenturám a další materiály související s grantovými projekty.
 3. OVV tyto materiály a informace posuzuje z hlediska formální správnosti podle požadavků agentur a směrnic VŠE a využívá je k evidenci, ke zpracování souhrnných přehledů a hodnocení. OVV rovněž archivuje materiály související s grantovými projekty.

4. Postup při předkládání grantového návrhu

 1. Grantový návrh vypracovává navrhovatel ve formě požadované příslušnou agenturou. Při jeho zpracování je povinen respektovat požadavky a ostatní náležitosti včetně způsobu stanovení režií podle pravidel poskytovatele a pravidel rozpočtu VŠE.
 2. Tento návrh spolu s vyjádřením děkana (proděkana) na Kartě projektu předkládá navrhovatel prostřednictvím OVV nejpozději 8 pracovních dnů před termínem stanoveným k podání přihlášky grantové agentuře pověřenému statutárnímu zástupci VŠE, pokud není stanoven jiný termín. Navrhovatel spolu s Kartou projektu odevzdá na OVV, v případě podání návrhu projektu přes datovou schránku VŠE, Potvrzení. Schvaluje-li grantový návrh Vědecká rada VŠE, je třeba termín předložení s OVV předem projednat.
 3. Grantový návrh podává navrhovatel příslušné grantové agentuře, kopii tohoto návrhu předává OVV. V případě většího počtu návrhů do jedné grantové agentury zajistí OVV možnost hromadného podání návrhů za VŠE. V případě elektronického podání, předá-li navrhovatel přihlášku OVV v elektronické podobě, OVV zajistí její odeslání.

5. Uzavření smlouvy

 1. Smlouvu o řešení grantového projektu uzavírá s příslušnou grantovou agenturou jménem VŠE její statutární orgán tj. rektor, který může pověřit touto činností prorektora pro vědu a výzkum. Některé agentury požadují navíc stvrzení smlouvy podpisem řešitele.
 2. Agentura zasílá smlouvu k podpisu rektorovi buď přímo, nebo prostřednictvím řešitele. Zprostředkovává-li kontakt mezi agenturou a VŠE řešitel, zajistí podpis rektora prostřednictvím OVV.
 3. V případě, že smlouva je podepisována elektronicky, zajistí veškeré potřebné úkony spojené s jejím podpisem OVV ve spolupráci s řešitelem.
 4. O uzavření smlouvy a z toho plynoucích závazcích informuje OVV pracoviště řešitele.
 5. Ekonomický odbor (dále EO) přidělí na jejím základě grantu číslo zakázky a OVV zprostředkuje zaevidování smlouvy na právním oddělení.

6. Dílčí a závěrečné zprávy

 1. Dílčí nebo závěrečnou zprávu (dále jen zprávu), na jejímž základě agentura kontroluje průběh řešení grantového projektu, zpracovává řešitel. Prostřednictvím OVV ji předkládá ke schválení statutárnímu zástupci a to nejpozději 8 pracovních dnů (pokud není stanoven jiný termín) před termínem stanoveným k podání zprávy grantové agentuře.
 2. OVV prověřuje formální správnost zprávy, zejména údaje o čerpání finančních prostředků, uvedené ve zprávě a to ve vazbě na grantovou smlouvu a na sestavy o čerpání.
 3. Schválenou zprávu předává (zasílá) řešitel příslušné grantové agentuře. V případě většího počtu zpráv do jedné grantové agentury zajistí OVV možnost hromadného podání návrhů za VŠE.
 4. V případě elektronického podání zprávy, řešitel předá zprávu OVV v elektronické podobě.
 5. Odeslání zprávy zajistí OVV nebo řešitel, v závislosti na podmínkách elektronického systému poskytovatele.

7. Grantové finanční prostředky

 1. Rektor odpovídá za kontrolu hospodaření s finančními prostředky v rámci obecně platných hospodářsko-právních předpisů (zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších hospodářských předpisů závazných pro nositele nebo spolunositele grantu) i v souladu se zásadami hospodárnosti provozu pracoviště.
 2. Grantové prostředky lze čerpat pouze na základě podepsané grantové smlouvy a po přidělení interního čísla zakázky, pod kterým se vedou veškeré plánovací, evidenční a účetní operace spojené s grantem.
 3. Z grantových prostředků lze hradit pouze uznané náklady spojené s řešením projektu, a to věcné náklady, mzdové náklady a investice. Všechny finanční požadavky musí být v grantovém návrhu podrobně rozepsány.
 4. Za hospodaření s grantovými prostředky odpovídají řešitelé.
 5. Příkazcem operace a správcem rozpočtu jsou osoby uvedené v Kontrolním řádu (SR 07/2008).
 6. V mimořádných a odůvodněných případech (především u zahraničních grantových projektů) je možno čerpat i prostředky, které ještě nebyly převedeny na účet školy, avšak vždy až po podpisu grantové smlouvy a po přidělení čísla zakázky. Zálohové financování bude umožněno v nákladových položkách cestovné, případně služby a to do výše 100 000,- Kč. Po dohodě s vedením fakulty může být, v odůvodněných případech, částka navýšena nebo umožněno financování i v dalších nákladových položkách. Pro umožnění zálohového financování je nezbytné vyplnit dodatek ke kartě projektu (příloha 2) a předat jej na OVV, které originál postoupí EO. Nedílnou součástí dodatku karty je podpis řešitele, vyjádření a písemný souhlas děkana příslušné fakulty nebo vedoucího celoškolského pracoviště, ve kterém se tento zaváže k případné úhradě rozdílu mezi čerpáním a dotací z příslušného projektu.
 7. Řešitel uplatňuje požadavky na materiál a služby podle organizační směrnice VŠE - SR 21/2007 Smluvní zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací na VŠE a v souladu se směrnicí č. SR 06/2008 Systémem řízené dokumentace. Využívá při tom běžným způsobem administrativně-správní aparát kateder, fakult, celoškolských pracovišť ap., který zajišťuje předání žádanek, faktur a dalších dokladů na příslušné útvary rektorátu.
 8. Čerpání mzdových prostředků (MP) a ostatních osobních nákladů (OON) je možné zásadně v souladu se statutem VŠE, vnitřním mzdovým předpisem a pravidly příslušné agentury (u některých agentur až po odevzdání práce a oponentuře či po vypracování dílčí zprávy).
 9. Termín grantových agentur pro odeslání závěrečných zpráv a vyúčtování nemusí být totožný s účetní uzávěrkou na VŠE, která zpravidla probíhá dříve. Řešitelé musí tuto skutečnost respektovat a počítat s ukončením čerpání grantových prostředků ve vyhlášeném termínu (zpravidla do konce listopadu). Ve stejném termínu je obvykle vyžadováno i nahlášení nevyčerpaných finančních prostředků z přidělených grantů.

8. Spolupráce na grantových projektech

 1. Podílí-li se na řešení grantu VŠE pracovník(ci) z jiné organizace, nebo stane-li se naopak pracovník(ci) VŠE spoluřešitelem grantu přiděleného jiné organizaci, uzavírá statutární orgán VŠE s touto organizací smlouvu o spolupráci (smlouvu zpracuje řešitel ve spolupráci s právním oddělením).
 2. Řešitel dává pokyn pracovníkovi EO k převodu podílu z grantových prostředků na organizaci spoluřešitele, pokud je tento závazek součástí smlouvy.
 3. Kontakt mezi oběma organizacemi zajišťuje pracovník VŠE - řešitel (spoluřešitel), který zajistí předání uzavřené grantové smlouvy v jednom vyhotovení na OVV. Tuto smlouvu OVV běžným způsobem eviduje a EO přidělí interní číslo zakázky.
 4. Čerpání finančních prostředků převedených organizací řešitele na VŠE podléhá stejným zásadám jako u grantů VŠE.

9. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. července 2007.

Touto směrnicí se ruší směrnice č.1/2006 Agenda vědy a výzkumu na VŠE ze dne 23. 1. 2006.

Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen vedoucí oddělení vědy a výzkumu.

Zjištěné závažné nedostatky hlásí prorektoru pro vědu a výzkum.

Přílohy tohoto předpisu:

 • č.1 - Karta projektu
 • č.2 - Dodatek ke Kartě projektu
 • č.3 - Potvrzení
L I S T Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum platnosti:
1.1 1-8 Aktualizace celého textu směrnice 11. 3. 2010
2.1 3 Úprava znění čl. 4. 1. na text: Grantový návrh vypracovává navrhovatel ve formě požadované příslušnou agenturou. Při jeho zpracování je povinen respektovat požadavky a ostatní náležitosti včetně způsobu stanovení režií podle pravidel poskytovatele a pravidel rozpočtu VŠE. 1. 6. 2010
3.1 4 Úprava znění v čl. 7. odst. 4. na text: osoby uvedené v Kontrolním řádu (SR 07/08) 15. 6. 2010
3.2 1, 1-9 V nadpisu a záhlaví změněn text na: Agenda vědy a výzkumu na VŠE 15. 6. 2010
4.1 2 Úprava znění v čl. 1 na text: Účelovou podporu na výzkum a vývoj tvoří prostředky na specifický výzkum a prostředky ze zdrojů GAČR, TAČR, jednotlivých ministerstev, darů a dalších tuzemských i zahraničních poskytovatelů (dále obecně "agentury"). 22. 6. 2015
4.2 2 Doplnění v čl. 2 pojmu: Potvrzení - Je uvedeno v příloze č. 3. Doplňuje Kartu projektu v případě podání návrhu projektu přes datovou schránku VŠE. 22. 6. 2015
4.3 3 Úprava znění v čl. 2 na text: Odpovídá agentuře i VŠE za věcnou i odbornou stránku řešení projektu a za řádné čerpání grantových prostředků 22. 6. 2015
4.4 3 Úprava znění v čl. 3, odst. 1 na text: Statutárním orgánem VŠE oprávněným jednat a rozhodovat ve věci grantových návrhů a grantů za VŠE je rektor. Rektor může pověřit touto činností prorektora pro vědu a výzkum 22. 6. 2015
4. 5. 3 Úprava znění v čl. 4 odst. 2 na text: Tento návrh spolu s vyjádřením děkana (proděkana) na Kartě projektu předkládá navrhovatel prostřednictvím OVV nejpozději 8 pracovních dnů před termínem stanoveným k podání přihlášky grantové agentuře pověřenému statutárnímu zástupci VŠE, pokud není stanoven jiný termín. Navrhovatel spolu s Kartou projektu odevzdá na OVV, v případě podání návrhu projektu přes datovou schránku VŠE, Potvrzení. 22. 6. 2015
4.6 3 Úprava znění v čl. 4 odst. 3, doplnění textu: V případě elektronického podání, předá-li navrhovatel přihlášku OVV v elektronické podobě, OVV zajistí její odeslání. 22. 6. 2015
4.7 4 Úprava znění v čl. 5 odst. 2 na text: Zprostředkovává-li kontakt mezi agenturou a VŠE řešitel, zajistí podpis rektora prostřednictvím OVV. 22. 6. 2015
4.8 4 Doplnění textu: čl. 5 odst. 3. V případě, že smlouva je podepisována elektronicky, zajistí veškeré potřebné úkony spojené s jejím podpisem OVV ve spolupráci s řešitelem. 22. 6. 2015
4.9 4 Úprava znění v čl. 5 odst. 5. na text: Ekonomický odbor (dále EO) přidělí na jejím základě grantu číslo zakázky a OVV zprostředkuje zaevidování smlouvy na právním oddělení. 22. 6. 2015
4.10 4 Doplnění textu: čl. 6 odst. 4: V případě elektronického podání zprávy, řešitel předá zprávu OVV v elektronické podobě 22. 6. 2015
4.11 4 Doplnění textu: čl. 6 odst. 5: Odeslání zprávy zajistí OVV nebo řešitel, v závislosti na podmínkách elektronického systému poskytovatele. 22. 6. 2015
4.12 6 Doplnění přílohy k předpisu: č.3 - Potvrzení 22. 6. 2015

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 4 ( Starší verze SR 04/2007 ze dne 1. 6. 2010. Aktuální verze SR 04/2007 ze dne 4. 2. 2016.)

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.