Hledat
Pokročilé hledání

Smluvní zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací na VŠE a Jednací řád Hodnotící komise (SR 21/2007)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 9 ( Starší verze SR 21/2007 ze dne 17. 4. 2014.)

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tato směrnice stanovuje postupy k zajišťování všech dodávek, služeb a stavebních prací pro Vysokou školu ekonomickou v Praze, při kterých VŠE vynakládá finanční prostředky, dále upravuje postup Hodnotící komise při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová Ing. Libor Svoboda prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce vedoucí právního oddělení kvestor rektorka
Datum: 23. 3. 2016 24. 3. 2016 29. 3. 2016
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 30. 4. 2007 Platnost do: do odvolání
Účinnost od: 30. 4. 2007 Účinnost do: do odvolání
Účinnost 9. změny od 30. března 2016

Obsah

ČÁST I.

Smluvní zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací

 1. Úvodní ustanovení
  1. Rozsah působnosti směrnice
  2. Základní předpisy upravující postup při zadávání VZ
  3. Vymezení některých pojmů
  4. Veřejné zakázky a jejich dělení
  5. Předpokládaná hodnota VZ
  6. Ověření zadání u odborného útvaru
 2. Veřejné zakázky malého rozsahu
  1. Postup při zadání veřejné zakázky do 250 000,- Kč bez DPH
  2. Postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 250 000,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH v případě dodávek a služeb a do 6 000 000,- Kč bez DPH v případě stavebních prací
 3. Postup v případě podlimitních a nadlimitních VZ
  1. Předběžné oznámení
  2. Příprava zadávacího řízení
  3. Zadávací dokumentace
  4. Náklady za vydání zadávací dokumentace
  5. Hodnotící komise
  6. Zjednodušené podlimitní řízení
  7. Pravidla pro zadávání zakázek na základě rámcových smluv formou minitendrů
  8. Dynamický nákupní systém
  9. Elektronická aukce a její použití
  10. Uchovávání dokumentace v případě podlimitních a nadlimitních VZ a její archivace
 4. Společná ustanovení
  1. Podepisování smluv
  2. Součinnost
  3. Referenční listiny
  4. Kontrola nad zadáváním všech veřejných zakázek na VŠE

ČÁST II.

Jednací řád hodnotící komise

 1. Hodnotící komise
  1. Jmenování komise
  2. Složení komise
 2. Způsob jednání komise
 3. Otevírání obálek
 4. Posuzování nabídek
 5. Hodnocení nabídek
 6. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
 7. Námitky
 8. Ukončení zadávacího řízení

ČÁST III.

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Zrušující ustanovení
 3. Přílohy:
  • č. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
  • č. 2 - Průvodní list minitendru

ČÁST I.

I. Úvodní ustanovení

1. Rozsah působnosti směrnice

 1. Tato směrnice stanoví postupy k zajišťování všech dodávek, služeb a stavebních prací pro Vysokou školu ekonomickou v Praze (dále jen VŠE), při kterých VŠE vynakládá finanční prostředky.
 2. Podle této směrnice se uplatňuje postup v rámci hlavní i doplňkové činnosti na VŠE všemi jejími pracovišti.

2. Základní předpisy upravující postup při zadávání veřejných zakázek

 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 • vyhl. č. 138/2006 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
 • vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
 • vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 • vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
 • nař. vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen koncesní zákon)
 • zákon č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
 • směrnice Systém řízené dokumentace
 • směrnice Kontrolní řád.

3. Vymezení některých pojmů

Zadavatel = Vysoká škola ekonomická v Praze jednající jejím rektorem, nebo samostatná Provozní jednotka (dále také „SPJ“), jednající jejím vedoucím, ve smyslu zákona je veřejným zadavatelem.

Zástupce zadavatele = je členem vedení VŠE nebo členem vedení SPJ s kompetencí pro vymezený úsek činnosti a věcný charakter veřejné zakázky

Administrátor zadávacího řízení = právní oddělení pro pražskou část Vysoké školy ekonomické v Praze a vedoucím SPJ po předchozím odsouhlasení kvestora pověřené oddělení nebo pracovník pro SPJ (dále jen „administrátor ZŘ“

Nositel veřejné zakázky = vedoucí pracovník pracoviště VŠE, které nárokuje veřejnou zakázku a který je za realizaci veřejné zakázky věcně odpovědný nebo v odůvodněných případech jím pověřený pracovník tohoto pracoviště.
V případě, kdy se na konkrétní VZ podílí více pracovišť, nositelem VZ pro její zpracování je ten vedoucí pracoviště, u kterého je předpokládaná hodnota VZ nejvyšší, za součinnosti těchto ostatních pracovišť.
Přidělení přístupových práv do elektronického nástroje pro veřejné zakázky („E-ZAK“) na profilu zadavatele pro nositele VZ určuje administrátor ZŘ.

Profil zadavatele = elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Na tomto profilu (https://zakazky.vse.cz) budou zveřejněny zejména:

 • všechna zadání k nadlimitním a podlimitním VZ, písemné výzvy v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • alespoň textová část zadávací dokumentace
 • odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 ZVZ
 • dodatečné informace k zadávacím podmínkám vč. přesného znění žádosti
 • písemnou zprávu o VZ
 • smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků
 • výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
 • seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky
 • smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH
 • smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty

a případně další informace, které umožňuje zákon nebo požaduje nositel zakázky.

 

4. Veřejné zakázky a jejich dělení

jsou zakázky realizované na základě smluvního vztahu mezi zadavatelem, kterým je VŠE na straně jedné a jedním či více dodavateli na straně druhé, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejné zakázky (dále i VZ), které je zadavatel povinen zadat podle zákona, musí být realizovány na základě písemné smlouvy.

4. 1. Podle předmětu se VZ dělí na:

 • veřejné zakázky na dodávky
  předmětem je pořízení věci (dále jen zboží), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing.)
 • veřejné zakázky na stavební práce
  předmětem této VZ je:
  1. provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 zákona,
  2. provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo
  3. zhotovení stavby podle stavebního zákona, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci
 • veřejné zakázky na služby (přílohy č. 1 a 2 zákona)
  zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž:
  1. poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo
  2. provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby.

4. 2. Podle finančního limitu tj. výše předpokládané hodnoty se VZ dělí na:

 • nadlimitní veřejné zakázky
  finanční limit pro VZ - dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé druhy veřejných zakázek;
 • podlimitní veřejné zakázky
  předpokládaná hodnota činí v případě VZ na dodávky nebo VZ na služby činí nejméně 2 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH), v případě VZ na stavební práce činí nejméně 6 000 000,- Kč bez DPH.
  Horní výše finančního limitu je stanovena prováděcím předpisem.
 • veřejné zakázky malého rozsahu
  předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na dodávky nebo VZ na služby 2 000 000,- Kč bez DPH nebo v případě VZ na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH.

 

4. 3. Není přípustné dělit veřejnou zakázku na více samostatných veřejných zakázek.

5. Předpokládaná hodnota VZ

Předpokládanou hodnotou VZ se rozumí zadavatelem resp. nositelem VZ předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění VZ. Předpokládanou hodnotu je nositel VZ povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH.

Předpokládanou hodnotu stanoví nositel VZ v souladu s pravidly stanovenými v zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li nositel VZ takové údaje k dispozici, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, příp. na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

Předpokládaná výše celkového peněžitého závazku se stanoví na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku za dobu účinnosti smlouvy, má-li být uzavřena smlouva na dobu určitou a v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou za dobu 48 měsíců doby plnění. Je-li VZ rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech části VZ.

Při stanovení předpokládané hodnoty je nositel VZ povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a tyto dodávky nebo služby jsou pořizovány opakovaně podle aktuálních potřeb zadavatele; i v tomto případě je však povinnost nositele VZ dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Vzhledem k tomu, že Fakulta managementu tvoří samostatnou provozní jednotku, která samostatně hospodaří a její sídlo je mimo území Prahy, stanoví se předpokládaná hodnota zakázky, na kterou má SPJ vyčleněné samostatné peněžní prostředky sloužící k úhradě veřejné zakázky, samostatně za SPJ. V těchto případech je SPJ samostatně odpovědna za zadávání takových zakázek, provádí nezávisle zadávací řízení a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky.

Pokud si zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil opční právo tj. poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dodavatelem, kterému zadal původní veřejnou zakázku, musí předpokládaná hodnota zahrnovat rovněž předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce požadovaných zadavatelem při využití opčního práva; zadavatel je v takovém případě současně povinen zvlášť stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky, služby či stavební práce a předpokládanou hodnotu dodávek, služeb nebo stavebních prací při využití opčního práva.

6. Ověření zadání u odborného útvaru

Nositel VZ je povinen v případech, kdy se jedná o účelové finanční prostředky a současně kdy nelze zadávací řízení realizovat celoškolsky, předem ověřit zadání dále uvedených VZ u odborného útvaru tj. OSM, VC, CIKS nebo NAKL. Pokud je zadávací řízení zadáváno SPJ tato povinnost odpadá.

Jedná se o tyto dodávky/služby/stavební práce a odborné útvary:

 • dopravní prostředky, energetická zařízení, nábytek, opravy, údržby, stavby, reprografická technika, slaboproudá zařízení, insignie a umělecké předměty, nákup AVT … OSM
 • nákup VT, SW, jejich údržba a provoz, telefonní zařízení, … VC
  (bližší upřesnění s uvedením kontaktních osob je uvedeno na webových stránkách VC)
 • nákup knihovních a dalších informačních fondů … CIKS
  (požadavky se uplatňují přímo v CIKS)
 • tiskařské práce … NAKL

 

II. Veřejné zakázky malého rozsahu

1. Postup při zadání veřejné zakázky do 250 000,- Kč bez DPH

Tento druh veřejných zakázek malého rozsahu může nositel veřejné zakázky zadat jím zvolenému dodavateli přímo, a to zasláním objednávky nebo předložením návrhu smlouvy k podpisu s následným dodáním a úhradou zakázky. Postup při objednávání dodávek, služeb a stavebních prací, jakož i jejich případná realizace formou smluv, je řešen v bodě 2. 5.3 organizační směrnice č. 6/2008 Systém řízené dokumentace. Za postup při tomto způsobu zadání veřejné zakázky je plně odpovědný nositel VZ.

2. Postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 250 000,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH v případě dodávek nebo služeb a v případě stavebních prací do 6 000 000,- Kč bez DPH se realizuje takto:

Nositel VZMR nebo jím pověření pracovníci formou písemné poptávky/výzvy podepsané zástupcem zadavatele písemně osloví nejméně 5 zájemců s tím, že okruh obesílaných firem musí být měněn a v rámci tohoto musí být osloveny nejméně dvě firmy, které dosud nebyly na VŠE pro tuto oblast vyzvány k podání nabídky. Pokud nebude zástupcem zadavatele rozhodnuto před odesláním výzvy jinak, výběr bude proveden vždy podle jediného kritéria, a to nabídkové ceny – veškeré požadované parametry VZMR jako např. lhůta dodání, záruka, servisní podmínky atp. musí být proto předepsány v poptávce/výzvě. V případě hodnocení nabídek pomocí více kritérií, stanoví zástupce zadavatele komisi, která provede z došlých nabídek výběr podle kritérií včetně jejich vah stanovených před odesláním poptávky/výzvy.

K návrhu smlouvy, který je předkládán k podpisu prostřednictvím administrátora ZŘ, musí být vždy přiložen zápis s uvedením názvu VZMR, adresy a IČ písemně oslovených firem a firem, které podaly nabídku, se stručným popisem jednotlivých nabídek a se zdůvodněním výběru; zápis musí být podepsán nositelem VZ příp. všemi členy hodnotící komise. Dále musí být přiložen Registrační list smlouvy. Zápis i Registrační list smlouvy se evidují na právním oddělení spolu se smlouvou.

Nositel VZ je povinen zajistit archivaci veškerého materiálu, týkajícího se výběrového řízení, a to po dobu pěti let od ukončení smlouvy; v případě, že ze smlouvy bylo plněno na projekt, činí lhůta k archivaci matriálu dle podmínek projektu posledního takového to plnění.

Za postup při tomto způsobu zadání VZMR je plně odpovědný nositel VZ.

III. Postup v případě podlimitních a nadlimitních VZ

1. Předběžné oznámení

Oprávnění zahájit zadávací řízení pro nadlimitní a podlimitní VZ vzniká nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení; toto předběžné oznámení se nepoužije na VZ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a dále v případech stanovených v § 86 odst. 3 zákona.

Nositel VZ, který hodlá zahájit zadávací řízení, je povinen předložit administrátorovi ZŘ příslušený formulář pro zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podepsaný zástupcem zadavatele spolu s písemným odůvodněním účelnosti VZ ve smyslu § 86 odst. 2 zákona a příslušné prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb.; obé i v elektronické podobě. Administrátor ZŘ založí do elektronického nástroje na profilu zadavatele tuto novou VZ a zajistí odeslání formuláře do Věstníku veřejných zakázek a uzavření příslušného postupu VZ v elektronickém nástroji na profilu zadavatele; potvrzení o přijetí formuláře ke zveřejnění ve Věstníku zašle Administrátor ZŘ nositeli VZ.

2. Příprava zadávacího řízení

Po zveřejnění předběžného oznámení zadávacího řízení pro podlimitní nebo nadlimitní VZ zajišťuje nositel VZ v součinnosti s administrátorem ZŘ přípravu potřebných dokumentů a parametrů VZ; práce s elektronickým nástrojem na profilu zadavatele zajišťuje administrátor ZŘ. V případě neshod mezi nositelem VZ a administrátorem ZŘ ohledně zadávacích podmínek rozhoduje zástupce zadavatele. Vyhlášení VZ, které schvaluje zástupce zadavatele, zajišťuje administrátor ZŘ včetně zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Prioritně budou VZ zadávány v otevřeném řízení příp. formou zjednodušeného podlimitního řízení. V odůvodněných případech, o kterých rozhoduje zástupce zadavatele, lze použít i jiné způsoby zadávacího řízení, a to

 • užší řízení,
 • jednací řízení s uveřejněním,
 • jednací řízení bez uveřejnění nebo
 • soutěžní dialog.

 

Při daném zadávacím řízení se postupuje podle ustanovení zákona platných pro daný druh zadávacího řízení.

Elektronická aukce musí být použita při zadání VZ vymezené prováděcím právním předpisem.

Nositel VZ je povinen vyhotovit a předat administrátorovi ZŘ, který zajistí vložení na profil zadavatele, jako součást zadávací dokumentace dokument s informacemi ve smyslu prováděcích vyhlášek k zákonu o VZ (např. odůvodnění veřejné zakázky, podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám zadavatele a stanovení kritérií a způsobu hodnocení nabídek (§156 ZVZ)); netýká se VZ zadaných formou zjednodušeného podlimitního řízení.

3. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (ZD) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky; za její správnost a úplnost odpovídá zadavatel. Rozsah ZD je stanoven v § 44 a násl. ZVZ

Za vypracování, správnost a úplnost zadávací dokumentace, jakož i odůvodnění VZ podle § 156 zákona, které se u VZ zadaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a některých jednacích řízení s a bez uveřejnění řízeních nevyžaduje, odpovídá nositel VZ.

4. Náklady za vydání zadávací dokumentace

V případě, že náklady související s poskytnutím zadávací dokumentace (dále i ZD) tj. náklady za reprodukci ZD, náklady na balné a poštovné přesáhnou částku 250,- Kč, bude tato požadována po dodavatelích.

5. Hodnotící komise

Postavení a činnost hodnotící komise je upraven a popsán v části II. této směrnice.

6. Zjednodušené podlimitní řízení

Tento druh zadávacího řízení je možné použít v případě podlimitních VZ na dodávky a služby do výše finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem a v případě VZ na stavební práce v případě, kdy její předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 10 mil. Kč bez DPH.

Znění písemné výzvy v minimálně zákonem požadovaném obsahu (§ 38 odst. 4 zákona) a seznamu s adresami vč. e-mailového kontaktu nejméně 5ti zájemců, kteří mají být prostřednictvím elektronického nástroje obesláni, připravuje nositel VZ a předkládá administrátor ZŘ ke kontrole a případnému dopracování znění. Definitivní znění výzvy předkládá nositel VZ zástupci zadavatele a po jeho schválení a podepsání předává administrátorovi ZŘ, který zajistí její odeslání a založení VZ v elektronickém nástroji na profilu zadavatele. Nositel VZ je povinen předat administrátorovi ZŘ všechny údaje o obesílaných dodavatelích potřebné pro jejich založení v elektronickém nástroji.
Obesílaní zájemci musí mít oprávnění k podnikání odpovídající předmětu VZ.

7. Pravidla pro zadávání zakázek na základě rámcové smlouvy formou minitendrů

Minitendr je zahájen aktem zaslání poptávky ze strany Objednatele, tj. příslušnou osobou uvedenou v Rámcové smlouvě (dále jen RS).

7. 1. Je-li rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním uchazečem

 1. a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, uzavírá veřejný zadavatel smlouvu s uchazečem na realizaci veřejné zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy, nebo
 2. všechny podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, zadá veřejný zadavatel veřejnou zakázku na základě písemné výzvy k podání nabídky.

 

7. 2. Je-li rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, postupuje veřejný zadavatel při uzavírání smlouvy na realizaci veřejné zakázky tak, že

 1. písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy vždy toho uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento uchazeč návrh předložit, vyzve veřejný zadavatel uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil další v pořadí; obdobným způsobem postupuje veřejný zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena smlouva nebo kdy návrh odmítne předložit uchazeč, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil poslední v pořadí, nebo
 2. písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy uchazeče postupně pro každou jednotlivou veřejnou zakázku podle pořadí, ve kterém se umístili při uzavírání rámcové smlouvy; tento způsob výběru může veřejný zadavatel použít pouze ve zvláště odůvodněných případech s ohledem na povahu předmětu plnění rámcové smlouvy, zejména je-li plnění zcela či částečně stanoveno na základě zvláštního právního předpisu.

 

7. 3. Veřejný zadavatel je povinen v návrhu rámcové smlouvy uvést jeden ze způsobů výběru uchazeče pro plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy uvedený v písmenu a) nebo b). Smlouvu s vybraným uchazečem uzavírá veřejný zadavatel přijetím návrhu na uzavření smlouvy předloženého vybraným uchazečem. Veřejný zadavatel není povinen vyzvat k předložení návrhu na uzavření smlouvy uchazeče, který by měl být vyzván podle zvoleného způsobu výběru podle písmen a) a b), pokud je zřejmé, že vybraný uchazeč není z objektivních důvodů schopen plnění veřejné zakázky veřejnému zadavateli poskytnout.

7. 4. Je-li rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a všechny podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, zadá veřejný zadavatel veřejnou zakázku vybranému uchazeči po předchozí písemné výzvě k podání nabídek na základě hodnotících kritérií stanovených v souladu s § 91 zákona.

7. 5. Obecná pravidla:

 • pro komunikaci v rámci procesu zadávání minitendrů je stanoven e-mail, pro hodnocení nabídek lze využít elektronickou aukci
 • v případě, že se jedná o dodávky, které podléhají schválení odborných útvarů viz část I, bod 6, musí být před zahájením minitendru vyžádáno stanovisko příslušného odborného útvaru
 • veškerá písemná komunikace k jednotlivým minitendrům musí být označena identifikačním označením (dále jen ID) minitendru, které je uvedeno v příslušné RS
 • za účelem dodržení celkového finančního čerpání z RS, je nositel zakázky/Objednatel nebo odborný útvar v případech dle části I bod. 7 povinen zaevidovat každý nákup (minitendr) realizovaný z předmětné RS a zodpovědný za nepřekročení stanoveného finančního limitu z RS.

Po obdržení nabídek v případě rámcové smlouvy uzavřené s více uchazeči a kdy podmínky plnění nejsou v RS konkrétně vymezeny Objednatel učiní následující kroky v termínu stanoveném RS nebo po marném uplynutí lhůty pro podání nabídek:

 • zkontroluje, zda jednotlivé nabídky odpovídají poptávce a neodpovídají-li, nabídku/y vyřadí
 • vyhodnotí nabídky. Hodnotící kritéria jsou dány příslušnou RS; v případě jediného kritéria tj. nabídkové ceny stanoví pořadí a sepíše zápis. V případě více kritérií navrhne tříčlennou komisi, kterou schválí příslušný zástupce zadavatele; komise pak v souladu s danými kritérii vyhodnotí nabídky a vyhotoví zápis včetně podrobného zdůvodnění výběru; zápis podepisují všichni členové komise.
 • vyplní Průvodní list minitendru viz Příloha č. 1 této směrnice a v případě, že jde o VZ, na kterou se vztahuje ujednán části I bodu 7 této směrnice, předloží tento spolu s kopií zápisu o výběru odbornému útvaru. Odborný útvar stvrdí podpisem vč. vyjádření Průvodní list minitendru a nejpozději třetí pracovní den od jeho obdržení jej vrátí Objednateli
 • zrušit minitendr v případě, že odborný útvar nedoporučí jeho realizaci
 • zaslat informaci o výsledku minitendru všem dodavatelům z RS
 • zajistit vystavení objednávky, a to pouze na základě relevantní nabídky a registračního listu minitendru
 • zkompletovat dokumentaci k minitendru tak, že bude obsahovat:
  • zadání minitendru
  • všechny obdržené nabídky
  • Zápis o výběru nabídky
  • interní žádanku na poptávané zboží opatřenou podpisy správce rozpočtu a příkazce operace a s uvedením konkrétních uživatelů
  • Průvodní list minitendru.

Podmínkou zaplacení faktury, jejíž přílohou musí být kompletní dokumentace k minitendru, je potvrzení o evidenci majetku.

Všechny dokumenty vzešlé z procesu zadávání a výsledků minitendrů se zakládají do elektronického nástroje na profilu zadavatele, což provádí administrátor ZŘ. Za tímto účelem jsou pracoviště zajišťující tento proces povinna předložit administrátorovi ZŘ všechny potřené dokumenty, a to ihned po provedení příslušného úkonu.

Odborné útvary mohou stanovit metodické pokyny v intencích výše uvedeného, konkretizující postup zadávání jednotlivých VZ z rámcové smlouvy formou minitendrů; platnost metodického pokynu podléhá schválení příslušného zástupce zadavatele.

8. Dynamický nákupní systém

Pro účely zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží či služeb může být zaveden dynamický nákupní systém, který je řešen výlučně elektronickými prostředky.

Tento druh zadávacího řízení resp. jeho použití bude upravován vždy ad hoc. Jeho užití navrhuje nositel VZ a schvaluje zástupce zadavatele; úkony s tímto zadávacím řízením spojené zajišťuje administrátor ZŘ v plné součinnosti s nositelem VZ a výpočetním centrem.

9. Elektronická aukce a její použití

Proces elektronické aukce musí být plně automatizovaný, nezávislý na zásazích ze strany zadavatele.

Využití elektronické aukce navrhuje nositel VZ a schvaluje zástupce zadavatele; úkony s tímto zadávacím řízením spojené zajišťuje výpočetní centrum v součinnosti s nositelem VZ.

Nositel zakázky na základě protokolu/ů o průběhu aukce připraví Závěrečnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou podepsanou všemi členy hodnotící komise, kteří se účastnili hodnocení nabídek, předá administrátorovi ZŘ nejpozději do 5ti dnů od ukončení hodnocení nabídek. Administrátor ZŘ zajistí další kroky vedoucí k ukončení zadávacího řízení.

10. Uchovávání dokumentace v případě podlimitních a nadlimitních VZ a její archivace

V průběhu zadávacího řízení je veškerý listinný materiál (vč. originálů nabídek), vážící se k předmětné VZ, uložen u administrátora ZŘ, který ho zakládá (kromě nabídek) do elektronického nástroje na profilu zadavatele s tím, že jako veřejně přístupné se ukládají ty dokumenty, u nichž tak stanoví zákon.

Dokumentace o podlimitních a nadlimitních VZ a záznamy o elektronických úkonech je nutno uchovávat po dobu 10 let od ukončení platnosti uzavřené smlouvy (v případě plnění na projekt se tato lhůta řídí podmínkami projektu, je-li delší) nebo zrušení zadávacího řízení; zajišťuje administrátor ZŘ.

IV. Společná ustanovení

1. Podepisování smluv a jejich uveřejňování

Všechny smlouvy, vzešlé ze zadávacího řízení, kdy o výběru rozhodl zadavatel, podepisuje rektor nebo kvestor. V každé smlouvě, vzešlé z výběrového nebo zadávacího řízení a přesahující cenu 500 000,- Kč bez DPH, musí být ujednání o povinnosti jejího uveřejnění na profilu zadavatele ve smyslu § 147a ZVZ. Dále je nutné do smlouvy uvádět povinnost dodavatele:

 1. předložit seznam subdodavatelů za plnění subdodávky více než 10 % z celkové ceny VZ (netýká se VZMR) nebo z části ceny VZ uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění VZ přesahuje 1 rok, a to do 60ti dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění přesahuje 1 rok případně vč. přílohy dle § 147a odst. 5 písm. b/ zákona tak, aby zadavatel mohl seznam zveřejnit ve lhůtě stanovené zákonem a
 2. sdělit v případě smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, do 28. 2. následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce.

Podle § 147a ZVZ a v termínech tam uvedených je zadavatel povinen na svém profilu zveřejnit:

 • smlouvu, jejíž cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků - zajišťuje administrátor ZŘ
 • výši skutečně uhrazené ceny za plnění podlimitní a nadlimitní VZ – zajišťuje administrátor ZŘ v součinnosti s ekonomickým odborem
 • seznam subdodavatelů dodavatele podlimitní a nadlimitní VZ - zajišťuje nositel VZ a předá administrátorovi ZŘ.

Administrátor ZŘ tyto dokumenty či informace vkládá do elektronického nástroje na profilu zadavatele.

2. Součinnost

Všechna pracoviště, která poskytují součinnost v souvislosti s průběhem zadávacího řízení dle této směrnice, jsou povinna takto činit bez zbytečného odkladu, a to vzhledem ke lhůtám a zákonným postihům v případně nedodržení lhůt stanovených zákonem.

V případech nejasnosti postupu ve věci veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách a jeho aplikace na tuto Směrnici poskytuje informace právní oddělení.

3. Referenční listiny

Zástupce zadavatele je oprávněn na základě písemné žádosti dodavatele potvrdit jménem zadavatele referenční listinu pro jemu příslušnou veřejnou zakázku, kterou/které tento realizoval pro VŠE. Kopie této referenční listiny předá na právní oddělení, které ji archivuje po dobu 5ti let.

4. Kontrola nad zadáváním všech veřejných zakázek na VŠE

Kontrolou nad dodržováním této směrnice je pověřen OKIS.

ČÁST II.

V souladu s touto směrnicí a v intencích zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění /dále jen zákon/ je stanoven postup Hodnotící komise Vysoké školy ekonomické v Praze při otevírání obálek a dále při posuzování a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním.

I. Hodnotící komise

1. Jmenování komise

 1. Hodnotící komise (dále jen komise) je pro každou vyhlášenou podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku jmenována ad hoc zadavatelem.
 2. Složení komise, tzn. člena a náhradníka, navrhuje nositel zakázky písemnou formou a podepsanou zástupcem zadavatele ji doručí administrátorovi ZŘ . Administrátor ZŘ vypracuje jmenovací listinu, kterou předloží zadavateli k podpisu a následně zajistí její rozeslání (postačí elektronicky) všem členům a náhradníkům komise, vč. oznámení termínu a doby konání prvního jednání komise.
 3. Zadavatel má právo navrhnout doplnění členů komise nebo stanovit komisi v jiném složení.

2. Složení komise

 1. Komise je složena nejméně z 5 členů. Každý člen musí mít svého náhradníka; ustanovení této směrnice vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.
 2. V případě odůvodněných předmětem veřejné zakázky musí mít komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu zakázky; v případě nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce musí být členem komise autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85). Nositel zakázky je povinen tyto odborníky do komise navrhnout a uvést resp. specifikovat jejich odbornost. Jedná se o osoby, které mají vzhledem ke svému vzdělání a praxi odbornou zkušenost s předmětem plnění dané veřejné zakázky. V případě, kde je odborná způsobilost stanovena zákonem např. zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, je zapotřebí, aby členem/náhradníkem komise byly vždy osoby, splňující tuto odbornost.
 3. Členem komise musí být vždy nositel zakázky, kterým je vedoucí pracoviště, které zakázku nárokuje, dále příslušný zástupce zadavatele a zástupce administrátora ZŘ.
 4. Členové komise nesmí být ve vztahu k zakázce podjati. Znění prohlášení o nepodjatosti připraví administrátor ZŘ, který je pak na prvním jednání komise předloží členům k podpisu. Každý člen/náhradník podepíše prohlášení o nepodjatosti při své první účasti na jednání komise.
 5. Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena v průběhu jeho činnosti, je člen povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit předsedovi komise, který následně zajistí prostřednictvím administrátora ZŘ vyloučení člena z další účasti v komisi. Předseda komise pak vyzve náhradníka k činnosti v komisi. V případě podjatosti člena a klesne-li počet členů komise pod zákonnou hranici, zajistí předseda komise prostřednictvím administrátora ZŘ jmenování dalšího člena zadavatelem tak, aby komise byla schopná dále jednat.
 6. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi. To platí i pro jiné osoby, které se jednání účastní jako přizvané osoby.
 7. Jednání komise se mohou účastnit i jiné osoby, které určí zadavatel nebo komise. Tyto osoby se účastní na pozici „odborníků/poradců“ a jsou povinny při své první účasti v komisi podepsat Prohlášení o nepodjatosti. Žádné další osoby se jednání komise nesmí účastnit.

II. Způsob jednání komise

 1. Z každého jednání komise sepisuje nositel VZ Protokol o jednání (dále jen Protokol), který podepisují všichni členové, kteří se tohoto jednání zúčastnili. Zastává-li člen odlišný názor proti názoru většiny, uvede se v Protokolu tento odlišný názor s odůvodněním. Protokol je vyhotoven vždy po skončení příslušného jednání a je předán do 5 pracovních dnů od skončení příslušného jednání nebo nejpozději den před dalším jednání komise administrátorovi ZŘ tak, aby byl vždy k dispozici na dalším jednání komise. Protokol o jednání obsahuje:
  • identifikaci veřejné zakázky
  • datum a místo jednání komise
  • jména a příjmení členů/náhradníků a osob viz čl. I., bod 7., účastnících se jednání komise
  • předmět/obsah jednání komise
  • usnesení/závěry komise, včetně případně odlišného názoru člena komise, a to s odůvodněním
  • podpisy všech členů/náhradníků komise a přizvaných osob viz čl. I., bod 7, kteří byli přítomni na jednání.
 2. Jednání komise nejsou veřejně přístupná.
 3. Na svém prvním jednání volí komise ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 4. Nemůže-li se jednání komise člen účastnit, je povinen zajistit účast svého náhradníka.
 5. Komise může jednat, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků; komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

III. Otevírání obálek

 1. Otevírání obálek s nabídkami je zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek; což včetně doby bude uvedeno ve vyhlášeném Oznámení o zakázce, zveřejněném ve věstníku VZ nebo uvedené ve výzvě a na profilu zadavatele v případě zjednodušeného podlimitního řízení. Nabídky podané v elektronické podobě otevře komise bezprostředně před otevíráním obálek v listinné podobě, bez přítomnosti účastníků.
 2. Obálky s nabídkami zajistí pro jednání komise administrátor ZŘ, když tyto převezme z podatelny. Otevírání obálek resp. nabídek podaných v elektronické podobě zajistí dva členové hodnotící komise, kteří jsou vybaveni elektronickým podpisem.
 3. Jednání komise se mohou účastnit uchazeči/zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek; tyto osoby jsou povinny řádně prokázat oprávněnost účastnit se tohoto jednání a současně vyplnit potřebné údaje v prezenční listině, která je součástí. Je-li jako prostředek hodnocení nabídek použita elektronická aukce, koná se otevírání nabídek bez přítomnosti uchazečů.
 4. Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla (které přidělila podatelna tak, jak byly obálky s nabídkami doručeny) a kontroluje úplnost nabídky dle požadavků zákona. Je-li zakázka rozdělena na několik částí, provádí se kontrola pro každou jednotlivou část zvlášť. Jsou-li podány nabídky jak v listinné tak elektronické podobě, sdělí HK na začátku otevírání obálek přítomným účastníkům nejprve údaje o nabídkách podaných v elektronické podobě a poté pokračuje v otevírání obálek podaných v listinné podobě.
 5. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 6. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud zadavatel
  1. postupuje podle § 22 odst. 3 a 4 nebo § 23 odst. 4 až 8 a 10,
  2. zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, nebo
  3. postupoval tak, že
   • rušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84 odst. 1 písm. e),
   • v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a
   • v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení označil změny zadávacích podmínek.
 7. Po provedené kontrole úplnosti každé nabídky se sdělí přítomným uchazečům, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nabídkovou cenu a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. Žádné jiné údaje z nabídky nesmí být sdělovány.
 8. Jestliže komise zjistí, že nabídka nevyhovuje požadavkům dle odst. 7, nabídku vyřadí. Administrátor ZŘ bezodkladně připraví písemné rozhodnutí o vyloučení uchazeče a předá je zadavateli k podpisu; následně pak zajistí další úkony s vyloučením uchazeče spojené.
 9. Po skončení otevírání obálek podepíší všichni přítomní členové/náhradníci komise vyplněný Protokol o otevírání obálek a předseda komise navrhne buď okamžité pokračování v jednání komise, nebo určí termín dalšího jednání. V případě, že se komise nedohodne na termínu po skončení jednání, předseda komise tento určí a následně jej prostřednictvím administrátora ZŘ nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí všem členům i náhradníkům komise.
 10. Zadavatel může stanovit samostatnou Komisi pro otevírání obálek. Tato komise musí být nejméně tříčlenná. Po ukončení otevírání obálek s nabídkami předá komise ihned všechny nabídky včetně řádně vyplněného a podepsaného Protokolu o otevírání obálek ihned administrátorovi ZŘ, který je předá hodnotící komisi na jejím nejbližším jednání.
 11. Protokol o otevírání obálek s nabídkami zakládá administrátor ZŘ do elektronického nástroje na profilu Zadavatele.

IV. Posuzování nabídek

 1. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení může kvalifikaci posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel. Při posuzování nabídek se komise zabývá pouze nabídkami uchazečů, které při otevírání obálek nebyly vyřazeny a následně vyloučeny. Komise pracuje s kopiemi nabídek.
 2. Komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a dalších požadavků, které si stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.
 3. Uchazeči, jejichž nabídky tyto požadavky nesplňují, budou Komisí vyzváni, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.
 4. V případě, že nabídka obsahuje více variant (v zadávacích podmínkách byly zadavatelem připuštěny) a nedošlo-li k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, komise nepřihlíží.
 5. Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, na které platí ustanovení článku I., odst. 2.4 až 2. 6 této části.
 6. V případě nejasností může požádat komise uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti se uvede, v čem spatřuje komise nejasnost nabídky, které má uchazeč vyjasnit. Pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li komise s ohledem na rozsah a složitost vysvětlení dobu delší, což je povinna v dopise uvést, bude nabídka vyřazena. Tento dopis, který podepíše předseda komise, bude koncipovat nositel zakázky ve spolupráci s administrátorem ZŘ, který zajistí jeho odeslání uchazeči.
 7. Komise může rovněž za účelem vysvětlení nabídky uchazeče přizvat na jednání komise. Pozvánka musí být doručena alespoň 5 pracovních dnů před konáním jednání komise.
 8. Při posuzování výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky, resp. v případě pochybností, zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, si musí komise vždy vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí zakázky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dní, pokud komise nestanoví lhůtu delší. Dopis se žádostí o vysvětlení připraví nositel zakázky, jeho odeslání uchazeči zajistí administrátor ZŘ. Při posuzování zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vychází komise zejména z ustanovení § 77 odst. 2, písm. a) až e) zákona. Komise může ke zdůvodnění této ceny přizvat uchazeče na jednání. Pozvánku musí uchazeč obdržet nejméně 5 pracovních dní před jeho konáním. Postup stejný jako v odst. 6.
 9. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostaví-li se k podání vysvětlení anebo posoudila-li komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena; další postup je stejný jako v článku III. odst. 6 této části.
 10. O posouzení nabídek komise vyhotoví protokol z jednání vč. protokolu o posouzení kvalifikace ve smyslu § 59 zákona, který administrátor ZŘ založí do elektronického nástroje na profilu zadavatele.

V. Hodnocení nabídek

 1. Komise v této fázi svého jednání hodnotí pouze nabídky, které byly posouzeny jako souladné se zákonem a zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem a nebyly vyloučeny.
 2. Hodnocení komise provádí na základě vyhlášených hodnotících kritérií a v souladu s ustanoveními §§ 78, 79 a 101 zákona.
 3. Komise neprovede hodnocení pouze v případě, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.
 4. O postupu komise v rámci hodnocení nabídek bude vyhotoven protokol z jednání, který administrátor ZŘ založí do elektronického nástroje na profilu zadavatele.

VI. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

 1. Nositel zakázky je povinen bezodkladně po provedeném posouzení a hodnocení nabídek resp. po výběru nejvhodnějšího uchazeče pořídit písemnou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (dále jen Zpráva) dle přiloženého vzoru, který je přílohou č. 2.
 2. Podpisy členů/náhradníků komise, kteří se účastnili jednání komise, zajistí nositel zakázky s tím, že tito jsou povinni po vyzvání neprodleně Zprávu podepsat.
 3. Podepsanou Zprávu doručí nositel zakázky nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení hodnocení nabídek administrátorovi ZŘ (současně zašle i elektronicky), které zajistí kompletaci dokumentace a následné předložení dokumentů zadavateli k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky včetně podepsání Zprávy.
 4. Po rozhodnutí zadavatele je administrátor ZŘ povinný bez zbytečného odkladu vyhotovit a odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení.
 5. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je uložena v příslušném spise VZ u administrátora ZŘ, který umožní uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, do uzavření smlouvy do ní nahlédnout a pořizovat si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.
 6. Administrátor ZŘ v součinnosti s nositelem zakázky zajistí a provede všechny úkony nezbytné pro a k ukončení zadávacího řízení podle zákona.
 7. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ukládá administrátor ZŘ do elektronického nástroje na profilu Zadavatele.

VII. Námitky

 1. Pokud zadavatel obdrží námitky, jsou tyto předány administrátorovi ZŘ k vyřízení v součinnosti s nositelem zakázky, který poskytne vyjádření k námitce; nelze-li námitky vyřídit tímto způsobem, jsou administrátorem ZŘ předány předsedovi příslušné hodnotící komise k vyjádření. Jestliže to problematika podaných námitek odůvodňuje, může předseda komise tuto opět svolat k jednání o námitkách uchazeče.
 2. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, je povinen v oznámení uvést způsob provedení nápravy.
 3. Pro celé toto řízení o námitkách tj. přezkoumání důvodnosti podané námitky, vydání rozhodnutí zadavatele a odeslání tohoto rozhodnutí, musí být dodržena 10-ti denní lhůta, která počíná běžet od obdržení námitky.
 4. Administrátor ZŘ zajistí informovanost všech uchazečů a příslušných zájemců o podaných námitkách.
 5. Zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně, nebo je stěžovatel vzal zpět. Tuto skutečnost Administrátor ZŘ písemně oznámí stěžovateli.

VIII. Ukončení zadávacího řízení

 1. Nositel VZ resp. každý z členů/náhradníků hodnotící komise je povinen ihned po podpisu Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předat veškerou dokumentaci k VZ administrátorovi ZŘ.
 2. Administrátor ZŘ vypracuje a uloží do elektronického nástroje na profil zadavatele písemnou zprávu zadavatele ve smyslu § 85 zákona, a to do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení; tuto zprávu administrátor ZŘ na vyžádání zašle Evropské komisi či Úřadu.

ČÁST III.

I. Závěrečná ustanovení

 1. Směrnice platí v plném rozsahu pro všechna pracoviště i součásti VŠE; výjimky na základě písemné žádosti povoluje rektor nebo kvestor.
 2. Všichni zaměstnanci školy, dotčení zákonem o veřejných zakázkách a touto směrnicí, jsou povinni plně v nich uvedená ustanovení dodržovat mimo jiné i s ohledem na sankční ujednání v zákoně obsažená.

II. Zrušující ustanovení

Tato směrnice ruší:

 • organizační směrnici č. 9/97 Smluvní zajišťování zakázek
 • pokyn rektorky č. 1/2000 Smluvní zajišťování zakázek
 • příkaz rektorky č. 5/2001 Ustanovení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky na VŠE v Praze
 • organizační směrnici 9/2006 ze dne 20. 12. 2006 smluvní zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací na VŠE
 • prováděcí předpis k organizační směrnici 9/2006 ze dne 5. 2. 2007 Jednací řád Hodnotící komise VŠE v Praze

III. Přílohy

č. 1 = Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

č. 2 = Průvodní list minitendru

 

List změn
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum platnosti:
1.   Změna v evidenčním čísle předpisu -původní číslo OS č. 9 se mění na SR 21/07 a současně se její součástí stává Jednací řád Hodnotící komise 1. 1. 2008
2.1 8 Vložení nového znění bodu 8. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci minitendrů 1. 2. 2009
2. 2. 9 Přečíslování bodů - původní 8. Dynamický nákupní systém na 9. a původní 9. Elektronická aukce a její použití na 10 1. 2. 2009
2. 3. 23 Vložení nové přílohy č. 3 – Průvodní list minitendrů 1. 2. 2009
3. 1. 4, 8 v čl. I. bod 2 a čl. III. bod 6 – úprava výše finančního limitu 29. 4. 2009
3. 2. 6 Změna textu v čl. II. bod 1 – změna čísla směrnice v souvislosti s přečíslováním 29. 4. 2009
4.   Celková úprava směrnice v intencích novel zákona vydaných do 31. 12. 2010 21. 1. 2011
5.   Celková úprava směrnice v intencích zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zejména úprava limitů VZ 3. 9. 2012
6.   Celková úprava směrnice v souvislosti se zavedením elektronického nástroje na profilu zadavatele 16. 4. 2013
7.1 5, 7 Úprava výše finančního limitu část I. čl. I. bod 4.2 a čl. II. bod 2. 25. 4. 2014
7.2 7, 11 Úprava doby archivace dokumentů k VZ část I čl. II. bod 2 a čl. III. bod 10 25. 4. 2014
7.3   celkové revize směrnice dle zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb.

25. 4. 2014

8.1   Celková úprava směrnice v souvislosti se stanovením samostatné provozní jednotky (SPJ) pro účely zadávání veřejných zakázek na VŠE 5. 2. 2016
9 6 Změna příslušnosti odborného útvaru pro ověření VZ na nákup audiovizuální techniky z VC na OSM pro případy, kdy nelze zadávací řízení realizovat celoškolsky. 30. 3. 2016

 

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 9 ( Starší verze SR 21/2007 ze dne 17. 4. 2014.)

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.