Hledat
Pokročilé hledání

Pokyny k provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků za rok 2017 (PK 03/2017)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tento předpis s působností pracovišť VŠE vyjma SÚZ a FM JH stanovuje jmenování dílčích inventarizačních komisí, upravuje harmonogram inventur a odevzdání inventarizačních soupisů

  Zpracovatel Přezkoumal Schválil
Jméno Ing. Tomáš Zouhar   Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce vedoucí EO   kvestor
Datum 26. 9. 2017   26. 9. 2017
Podpis Ing. Tomáš Zouhar, v.r.   Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od   Platnost do 31. 3. 2018
Účinnost od 1. 10. 2017 Účinnost do 31. 3. 2018

Příkazem rektorky VŠE č. 04/2017 je uloženo provést fyzickou a dokladovou inventuru majetku a závazků následujících hospodářských prostředků školy včetně majetku mimo území hl. m. Prahy:

dlouhodobého hmotného majetku, pozemků, jiného hmotného majetku (umělecká díla, akademické insignie), drobného hmotného majetku, nehmotného majetku (software), ochranných pomůcek a pracovních oděvů, cenin, materiálu ve skladech a dále zásob včetně materiálu v příručních skladech, inventarizaci pokladních hotovostí, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků k termínu

31. 12. 2017

Pro oblast VŠE vyjma SÚZ a FM JH v návaznosti na uvedený příkaz rektora

ukládám:

1. Jmenovat předsedu a členy dílčí inventarizační komise (DIK) k provedení fyzické a dokladové inventury hospodářských prostředků střediska. Seznam se jmény předsedy a členů dílčí inventarizační komise zaslat na Ekonomický odbor. Za fakulty a celoškolní útvary se správcem rozpočtu předají seznam tito pracovníci za všechna podřízená nákladová střediska.

Odpovídají: vedoucí útvarů, tajemnice fakult
Termín: 7. 11. 2017

Disponuje-li hospodářské středisko kromě předmětů v používání i dalšími druhy hospodářských prostředků dle výčtu v úvodu tohoto příkazu, lze v rámci hospodářského střediska jmenovat i další inventarizační komise. Působnost těchto komisí musí být jednoznačně vymezena.

Za zahrnutí veškerého majetku (tj. všech druhů hospodářských prostředků) součástí VŠE do inventury odpovídají na fakultách tajemnice, na rektorátu kvestor, v institutech a ostatních součástech VŠE jejich ředitelé (vedoucí). Aktuální přehled majetku evidovaného na zaměstnance má každý pracovník přístupný ve svém profilu v intranetové aplikaci HR portál (zam.vse.cz).

Inventarizační komise musí mít předsedu a nejméně další dva členy. Předsedou komise nesmí být pracovník hmotně odpovědný za svěřené prostředky (např. vedoucí skladu). Za referáty a oddělení (nákladová střediska) s nízkým počtem zaměstnanců v rámci jednoho hospodářského střediska a lokality je nezbytné sestavit společnou DIK.

2. Do 15. 12. 2017 předat do oddělení evidence majetku doklady o přesunech majetku (převodky) a veškeré převody dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého majetku ukončit s platností od 22. 12. 2017. Modul evidence majetku uzavřít nejpozději dne 29. 12. 2017.

Odpovídají: vedoucí útvarů, tajemnice fakult
Termín: dle textu

3. Ukončit výdej ze všech skladů VŠE s platností od 22. 12. 2017. Modul evidence zásob uzavřít nejpozději dne 29. 12. 2017.

Odpovídají: vedoucí skladů, správce EIS
Termín: dle textu

4. Vyhotovit inventurní soupisy k 31. 12. 2017 jako podklad k provedení fyzické inventury předmětů v užívání a předat je předsedům inventarizačních komisí, kteří si je vyzvednou v období od 3. do 5. 1. 2018 v oddělení evidence majetku (NB č. 19) nebo oddělení evidence majetku JM (drobný hmotný majetek JM).

Odpovídají: oddělení evidence majetku – vyhotovení soupisů
předsedové DIK – převzetí soupisů
Termín: dle textu

5. Zahájit fyzickou a dokladovou inventuru od 4. 1. 2018 a ukončit ji nejpozději 18. 1. 2018. Protokoly o řádně provedené inventarizaci a podepsané inventurní soupisy (viz příloha PR 04/2017) předat nejpozději do 19. 1. 2018 do oddělení evidence majetku (NB č. 19), nebo oddělení evidence majetku JM (drobný hmotný majetek JM).

Odpovídají: předsedové DIK, vedoucí útvarů
Termín: dle textu

K zajištění řádného a bezporuchového průběhu inventarizace dále ukládám:

A. všem pracovníkům školy:

 • spolupracovat se členy inventarizačních komisí, dbát jejich pokynů, zejména umožnit jim vstup do místností a předložit jim ke kontrole všechny evidované předměty (vč. kalkulaček, notebooků, mobilních telefonů apod.)
 • nahlásit předměty shledané navíc, bez inventárních čísel, předmětů nabytých na základě darovacích smluv nebo z příspěvků na rozvoj z mezinárodních programů apod., které dosud nebyly zařazeny do evidence školy.

B. vedoucím inventarizačních komisí:

 • fyzickou inventuru veškerého majetku provádět důsledně podle všech údajů uvedených v inventurních seznamech a za přítomnosti příslušných hmotně odpovědných pracovníků,
 • řádně vyšetřit inventurní rozdíly (manka a přebytky) a ke všem rozdílům přiložit písemné vyjádření odpovědného pracovníka, jak k inventurnímu rozdílu došlo,
 • v protokolech uvést návrh na vypořádání inventurních rozdílů a u zjištěných mank uvést, zda jsou zaviněná či nezaviněná,
 • v příloze protokolu uvést znehodnocené předměty či zásoby a navrhnout je k odepsání,
 • u strojů a zařízení ověřovat jejich výrobní čísla.

C. Pracovníkům odpovědným za hospodářské prostředky:

 • pracovníkům, na jejichž jméno je evidován majetek na pracovišti: potvrdit v inventurních soupisech souhlas se způsobem provedení a s výsledky inventarizace příslušného majetku včetně zjištěných inventurních rozdílů,
 • hmotně odpovědným pracovníkům: potvrdit v inventurním soupisu, že fyzická inventura všech prostředků, za které jsou zodpovědní, byla provedena za jejich účasti a že žádné hospodářské prostředky nezatajili,
 • vedoucím hospodářských středisek: potvrdit v inventurních soupisech souhlas se způsobem provedení a s výsledky inventarizace včetně zjištěných inventurních rozdílů.

V případě nesouhlasu připojí uvedení pracovníci své písemné vyjádření.

Děkany fakult a ředitele institutů žádám, aby pomáhali řádnému a hladkému průběhu inventarizace v podřízených katedrách a odděleních.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.