Hledat
Pokročilé hledání

Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2017 (PK 04/2017)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tento předpis s celoškolskou působností stanoví v souvislosti s ukončením roku harmonogram čerpání odměn, vyúčtování záloh, cestovních příkazů, likvidaci faktur, stipendií a ostatních interních dokladů.

  Zpracovatel Přezkoumal Schválil
Jméno Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce vedoucí EO kvestor
Datum 25. 9. 2017 25. 9. 2017
Podpis Ing. Tomáš Zouhar v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od   Platnost do 31. 3. 2018
Účinnost od 1. 10. 2017 Účinnost do 31. 3. 2018

V souvislosti s hospodářským ukončením roku je bezpodmínečně nutné dodržet následující harmonogram a zásady. Děkan fakulty, případně ředitel celoškolního útvaru může na základě svých potřeb stanovit dřívější termín k předání dokladů, který oznámí ekonomickému odboru (EO).

1. Čerpání odměn a ostatních osobních nákladů (OON)

Vedoucí pracovníci se správci rozpočtu jsou povinni veškeré odměny proplácené z prostředků OON (dohody, autorské honoráře apod.) předat k likvidaci tak, aby mohl být dodržen termín zpracování mezd za prosinec 2017. Spolu s ostatními návrhy na vyplacení odměn pracovníkům je nutno předat podklady do mzdového a personálního oddělení (MPO) nejpozději dne 18. 12. 2017. Čerpání odměn a OON z grantů a ostatních účelových prostředků ukončit a předat k vyúčtování do 27. 11. 2017.

2. Zpracování dohod o provedení práce

V souvislosti s ukončením rutinního provozu mzdového a personálního IS Odysea k 31. 12. 2017 a přechodem na nový IS EGJE od 1. 1. 2018 (migrace dat, duplicitní zpracování mezd) bude od 1. 10. 2017 omezeno vkládání nových dohod o provedení práce (DPP) v aplikaci iDPP na vybraná uživatelská místa (tajemnice fakult, referent EO). Od 1. 12. 2017 bude zadávání nových DPP v aplikaci iDPP možné jen na uživatelském místě EO, a to jen v nezbytně nutných případech. Likvidace DPP (příkaz k výplatě) založených a předaných MPO do 30. 9., resp. 30. 11. 2017 bude možná běžným způsobem ze všech stávajících uživatelských míst do 18. 12. 2017.

3. Vyúčtování záloh vydaných v hotovosti a z bankovního účtu

Vedoucí pracovníci se správci rozpočtu jsou povinni zajistit u svých pracovníků vyúčtování provozních záloh všech druhů (služební cesty, čerpání valutových prostředků, stálé, jednorázové, drobné nákupy apod.) tak, aby vyúčtování s vratkou nespotřebovaných finančních prostředků bylo předloženo EO do 18. 12. 2017. Po tomto datu bude zastaveno vydávání provozních záloh na výdaje roku 2017. Nevyúčtované zálohy v daném termínu budou sraženy z platů příslušných pracovníků za měsíc prosinec 2017. Zálohy na akce začínající po 1. 1. 2018 budou vydávány od 2. 1. 2018.

4. Vyúčtování pracovních cest

Vyúčtování pracovních cest uskutečněných v roce 2017 musí být do EO předány do 18. 12. 2017. V roce 2018 budou propláceny pouze pracovní cesty roku 2017 ukončené po 18. 12. 2017 a předem oznámené EO formou cestovního příkazu prostřednictvím aplikace Cestovní příkazy (intranetový portál zam.vse.cz). Vyúčtování takto oznámených pracovních cest musí být předána EO do 3 pracovních dnů po ukončení cesty. Zálohy na pracovní cesty začínající po 1. 1. 2018 budou vypláceny od 2. 1. 2018.

5. Faktury došlé za plnění přijatá v roce 2017

V zájmu hladkého průběhu účetní uzávěrky a inventur roku 2017 je nutno při likvidaci přijatých faktur za majetek v evidenci VŠE postupovat v souladu s interními směrnicemi: systém řízené dokumentace, evidence a správa majetku a příkazy k inventarizaci. K tomu, aby mohl být doklad proplacen z rozpočtových prostředků roku 2017 a zaevidován pro inventarizaci k 31. 12. 2017, je nutno jej předat řádně zlikvidován k úhradě do finanční účtárny nejpozději takto:

  • faktury hrazené z investiční dotace do 28. 11. 2017
  • faktury hrazené z grantů a ostatních účelových prostředků do 4. 12. 2017
  • faktury za majetek v evidenci do 12. 12. 2017
  • ostatní faktury a doklady k výdeji peněžních prostředků do 15. 12. 2017

Za včasné předání faktur k úhradě odpovídají správci rozpočtu. Je bezpodmínečně nutné, aby veškeré výdaje z dotací a ostatních účelových zdrojů byly uskutečněny v roce 2017 (poslední bankovní převod roku 2017 bude zpracován dne 22. 12. 2017). Za případné postihy a penále odpovídá pracovník, který pozdní úhradu způsobil. Moduly evidence majetku a zásob budou pro potřeby inventur uzavřeny k 30. 12. 2017, po tomto datu již nebude možné provést žádný příjem a výdej majetku v evidenci.

6. Faktury vydané za poskytnutá plnění v roce 2017

Podklady pro faktury vydané k zaúčtování prodeje majetku roku 2017 je nutno předat nejpozději do 15. 12. 2017. Podklady pro faktury vydané k zaúčtování příjmů (výnosů) roku 2017 je nutno předat nejpozději do 20. 12. 2017. Plánovaná plnění poskytnutá po tomto datu je nutno oznámit vedoucímu EO a podklady k fakturaci předat EO nejpozději do 5. 1. 2018.

7. Stipendia

Veškerá stipendia z přidělených prostředků roku 2017 předat předepsaným způsobem do EO, v běžném termínu výplaty prosincových stipendií, nejpozději 6. 12. 2017, ubytovací a sociální stipendia v elektronické podobě dne 21. 12. 2017. Termín pro případné výplaty stipendií ze zůstatku účelových prostředků oznámených poskytovatelem v prosinci 2017 bude správcům rozpočtu operativně sdělen vedoucím EO, tak aby výplata proběhla nejpozději 22. 12. 2017.

8. Ostatní interní doklady

Veškeré ostatní interní doklady (pouze proúčtování nákladů časově a věcně souvisejících s rokem 2017, ne peněžní výdaj), je nutné předat EO nejpozději do 12. 1. 2018.

9. Vyúčtování grantů a účelových prostředků

Vyúčtování grantů a ostatních účelových prostředků vyžadující případné vratky poskytovatelům za rok 2017 předá správce rozpočtu vedoucímu EO do 15. 12. 2017, jinak budou vedeny jako nevyčerpané. Případný zákonem umožněný přesun prostředků do následujícího roku (fondu účelových prostředků) bude zúčtován na předepsaném formuláři v minimální výši 10.000,- Kč se zdůvodněním přesunu.

10. Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) roku 2017 za jednotlivé akce předá správce rozpočtu EO do 19. 1. 2018 na předepsaných formulářích se zdůvodněním účelu a termínem čerpání jednotlivých položek. U výnosů musí být uvedena celková částka příjmů za rok 2017 z toho částka výnosů věcně a časově souvisejících s rokem 2018. Ve všech ostatních případech budou nevyúčtované prostředky podrobeny dani z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. U zdrojů hlavní činnosti je odůvodněnost časového rozlišení nákladů a výnosů posuzována s ohledem na pravidla poskytovatele prostředků a dodržení časové souvislosti příjmů a výdajů.

Ostatní případy, které vyplynou ze zpracování účetní uzávěrky a nejsou upraveny v předchozích bodech, lze řešit pouze se souhlasem vedoucího EO.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.