Ustavení Komisí pro nakládání s majetkem VŠE v Praze (PR 9/2007)

verze: 20

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 17. září 2018 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento příkaz stanovuje v souladu se směrnicí „Evidence majetku“ pro nakládání s majetkem školy komise – náhradovou, návrhovou /vyřazovací/ a likvidační.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí právního oddělení rektorka
Datum: 27. 10. 2017 30. 10. 2017
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 21.11.2006 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.11.2017 Účinnost do: odvolání

V souladu se směrnicí SR 05/2007 Evidence majetku ustavuji pro nakládání s majetkem školy tyto Komise – náhradovou, návrhovou /vyřazovací/ a likvidační. Vzhledem k dislokaci pracovišť a operativnosti činností těchto komisí je složení jednotlivých komisí následující:

A/ Náhradová komise:

Předseda JUDr. Součková Milena
Členové Ing. Vojtěchovská Hana
Mgr. Eislerová Jaroslava

Komise má celoškolskou působnost (vyjma pracoviště SÚZ a FMH, a to v případě drobného hmotného majetku). Projednává inventurní rozdíly zjištěné při inventarizacích majetku celé školy a posuzuje odpovědnost zaměstnanců VŠE při těchto zjištěních. Dále komise projednává veškeré náhrady týkající se majetku. Své doporučení předkládá kvestorovi školy k rozhodnutí.

Z důvodů činnosti některých pracovišť školy zřizuji náhradové komise pro:

Pracoviště SÚZ Předseda Pavlátová Jaroslava
Členové Bc. Klečka Jaroslav
Zdeněk Cipra
Pracoviště FMH Předseda Ing. Mgr. Malec Miroslav
Členové Kadlec Michal
Fučíková Iva

Tyto dvě komise projednávají záležitosti týkající se drobného majetku, ostatní řeší náhradová komise s celoškolskou působností (viz výše). Své doporučení předkládají k rozhodnutí řediteli SÚZ nebo děkanovi F6, dle své příslušnosti.

B/ Návrhová /vyřazovací/ komise:

Pracoviště SÚZ předseda Svobodová Jitka
členové Semrád Martin
Václav Kovář
Pracoviště FMH předseda Mgr. Štrobl David
členové Bindrová Alena
Perlová Hana
Pracoviště OSM předseda MgA. Karolína Vyskočilová
členové Růžková Ivana
Balog Štefan
Brousil Jaroslav

Tato komise se zabývá vyřazováním inventáře – mobiliáře a AVT, nacházející se v areálu školy Praha 3, Praha 4 – Kunratice, Dobronice, Suchomel, Točná, Mariánská, Nicov, Třebešín

Ostatní pracoviště VŠE předseda Jiří Šlesinger
členové Ing. Fulín Michal
Andrle Jan

Tato komise se zabývá vyřazováním VT a telekom. zařízení, tj. majetku nacházejícího se v areálu školy Praha 3 a Praha 4 – Kunratice a dále vyřazováním software.

Návrhová komise předložené návrhy a předmětný majetek posuzuje a podává návrh na jeho převod nebo likvidaci, případně na jeho další využití. V případě vyřazení investičního majetku, předkládají jednotlivé komise tyto návrhy k odsouhlasení vedoucí odboru EO.

Veškeré protokoly o návrhu na vyřazení majetku jsou komise povinny zasílat na vědomí EO VŠE, a to bez zbytečného prodlení.

C/ Likvidační komise:

Pracoviště SÚZ předseda Tichá Miroslava
členové Libor Palas
Jaroslav Novotný
pracoviště FMH předseda Ing. Košťál Jozef
členové Hajdík Michal
Pfauser Jaroslav
pracoviště OSM předseda MgA.Vyskočilová Karolína
členové Binarová Štěpánka
Vodák Martin
Bohuslav Stříbrný

Tato komise se zabývá likvidací inventáře – mobiliáře a AVT, nacházejícího se v areálu školy Praha 3, Praha 4-Kunratice, Dobronice, Točná, Mariánská, Nicov, Třebešín

Ostatní pracoviště VŠE předseda Vorel Jakub, MBA
členové Skřivan Tomáš
Havlíček Leoš
Jindřich Zdeněk

Tato komise se zabývá likvidací VT a telekom. zařízení, tj. majetku nacházejícího se v areálu školy Praha 3 a Praha 4 – Kunratice a dále likvidací software.

Likvidační komise jsou povinny pořizovat ze své činnosti protokoly, a tyto řádně vést a archivovat.

Působnost výše uváděných komisí se řídí citovanou směrnicí. Ustanovení členů komisí platí do jejich odvolání, ukončení pracovního poměru na VŠE nebo do zrušení předmětného pracoviště.

LIST ZMĚN
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1/1 Změna v evidenčním čísle předpisu –původní číslo příkazu rektora 14/2006 se mění na PR 09/07 1. 1. 2008
1/2 2,3 změny členů komisí
2/1 2 Zrušena Náhradová komise pro pracoviště CDMS – přeneseno na celoškolskou NK 1. 5. 2008
2/2 2 Změna členů Návrhové komise pro pracoviště CDMS
2/3 2 Změna členů Likvidační komise pro pracoviště CDMS
2/4 3 změna předsedy Likvidační komise pro pracoviště SÚZ
3/1 2 Změna člena návrhové komise (F6, OSM) 7. 11. 2008
3/2 3 Změna člena likvidační komise (OSM)
4/1 2 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „pracoviště OSM“ 18. 12. 2008
4/2 2 Vyřazení komise pracoviště CDMS v části
B/ Návrhová /Vyřazovací/ komise
4/3 3 Vyřazení komise pracoviště CDMS v části
C/ Likvidační komise
4/4 3 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „Ostatní pracoviště VŠE“
4/5 3 Doplnění likvidační komise o komisi „Ostatní pracoviště VŠE“
5/1 3 Změna člena likvidační komise (FMH) 18. 2. 2009
6/1 3 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „Ostatní pracoviště VŠE“ 15. 4. 2009
7/1 2,3 Změna člena návrhové komise (OSM, Ostatní pracoviště VŠE) 19. 6. 2009
8/1 2 Změna členů návrhové komise (pracoviště SÚZ) 25. 11. 2009
9/1 3 Změna člena likvidační komise (SÚZ) 11. 5. 2010
9/2 2 Změna člena Návrhové /vyřazovací/ komise Pracoviště OSM
10/1 2 Změna člena Návrhové komise (SÚZ) 29. 9. 2010
10/2 3 Změna členů Likvidační komise (SÚZ, VC)
11/1 2 Změna člena Návrhové komise (SÚZ) 10. 1. 2011
11/2 2 Změna člena Návrhové komise (OSM)
12/1 2 Změna člena Návrhové komise (Pracoviště OSM) 18.11.2011
12/2 3 Změna člena Návrhové komise (ostatní pracoviště VŠE)
12/3 3 Změna Likvidační komise (Pracoviště SÚZ)
13/1 2 Změna předsedy návrhové komise (OSM) 28.11.2012
14/1 4 Rozsah předmětu se v případě Návrhové /vyřazovací/ komise pro ostatní pracoviště VŠE a Likvidační komise pro ostatní pracoviště VŠE rozšiřuje o software 20.6.2013
15/1 3 Změna člena Likvidační komise-pracoviště OSM 23.7.2013
16/1 2 Změna členů Náhradové komise (SÚZ) 13.02.2015
16/2 3 Změna členů Návrhové komise (Pracoviště OSM, Ostatní pracoviště VŠE 13.02.2015
16/3 3 Odstranění pracoviště Suchomel 13.02.2015
16/4 4 Změna členů Likvidační komise ( Pracoviště OSM) 13.02.2015
17/1 2 Změna členů Návrhové komise (SÚZ, OSM, ostatní) 21.8.2015
17/2 3 Změna člena Likvidační komise (SÚZ) 21.8.2015
18 3 Přeřazení majetku AVT z komisí VC na OSM 30.3.2016
19/1 2 Změna členů Návrhové komise (SÚZ, OSM) 24.6.2016
19/2 Změna člena Likvidační komise (SÚZ, OSM) 24.6.2016
20/1 2,3 Změna člena Návrhové komise (OSM, ostatní pracoviště) 1.11.2017
20/2 3 Změna člena Likvidační (FM) 1.11.2017