Termíny

4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Postup při vzniku pracovního úrazu (organizační směrnice č. 16) (Organizační směrnice 16/2003)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0 ( Aktuální verze SR 16/2007 ze dne 1. 1. 2011.)

Vysoká škola ekonomická v Praze
organizační směrnice č. 16/2003

Rozdělovník: všechna hospodářská střediska VŠE v Praze

I. Úvodní ustanovení

Tato směrnice je základním předpisem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE), stanoví způsob hlášení a evidenci pracovních úrazů v souladu s § 133c zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a nařízením vlády 494/2001 Sb.

Směrnice je platná pro všechny zaměstnance a studenty VŠE.

II. Definice pracovního úrazu

1. Pracovní úraz je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

2. Pracovním úrazem je dále jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny studentovi VŠE nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších vlivů při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.

3. Úraz, který nesplňuje některý z výše uvedených atributů, není úrazem pracovním.

III. Klasifikace pracovních úrazů

1. Úrazy, jimiž nebyla způsobena pracovní, školní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny.

2. Pracovní úraz, jimž byla způsobena pracovní, školní pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny.

3. Těžký pracovní úraz je každý úraz, který měl za následek ztrátu orgánu (anatomickou nebo funkční) nebo který lékař označil jako těžký

4. Hromadný pracovní úraz je takový, kde bylo zraněno více jak 10 osob nebo kde byly zraněny 3 osoby, z nichž alespoň 1 těžce nebo smrtelně

5. Smrtelný pracovní úraz je takový úraz, který způsobil zaměstnanci/studentovi smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec/student zemřel nejpozději do 1 roku

IV. Postup při vzniku pracovního úrazu

1. Všichni zaměstnanci jsou povinni ihned oznámit pracovní úraz svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu, v případě studentů svému vyučujícímu. Není-li postižený schopen, oznámí pracovní úraz zaměstnanec v případě zaměstnanců nebo student v případě studentů, který je svědkem tohoto pracovního úrazu.

Pracovní úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů mimo své pracoviště, se vždy hlásí bez zbytečného odkladu na příslušném místě výkonu práce tohoto zaměstnance, shodně s čl. IV. 2. příp. IV. 3. této směrnice.

V případě opožděného nahlášení úrazu, musí poškozený prokázat důvodnost tohoto opoždění s tím, že nebude brán zřetel na opomenutí či nedbalostní jednání. Pokud takto neučiní, má se za to, že úraz nenastal resp. není úrazem pracovním.

2. O všech pracovních úrazech musí být vedena evidence v "Knize úrazu" . Zápis do "Knihy úrazů" je povinen provést tentýž den, v odůvodněných případech nejpozději do 5 dnů bezprostředně nadřízený vedoucí, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu nebo vyučující, při jehož výuce k úrazu došlo.

Kniha úrazu je vedena:

 1. u bezpečnostního technika VŠE pro objekt: Žižkov, Štěpánská, Černá, Točná, Mariánská, Nicov
 2. u bezpečnostního technika pro objekt Jarov
 3. u bezpečnostního technika pro objekt Veleslavín
 4. u bezpečnostního technika pro objekt Jindřichův Hradec
 5. u vedoucích kolejí a menz pro příslušné objekty
 6. u vedoucího technické správy pro objekt Jižní Město
 7. u ředitele CTVS pro objekt Dobronice, Suchomel a sportovní činnosti konané mimo objekty VŠE

3. V mimopracovní době výše uvedených pracovišť se pracovní úraz hlásí a zapisuje do "Knihy úrazů"

 • pro objekty uvedené v předchozím odstavci pod písm. a) a g) na hlavní vrátnici VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, telefon 224 095 716, linkový tel. 5716, 5718
 • pro objekty v bodě b) až f) na příslušných hlavních vrátnicích dle místa pracovního poměru

4. U pracovní úrazů uvedených v čl. III, bodech 2-5 musí bezprostředně nadřízený vedoucí, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu nebo vyučující, při jehož výuce došlo k pracovnímu úrazu, oznámit tuto skutečnost ihned příslušnému bezpečnostnímu technikovi (viz IV. 2.) a společně vyšetří příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, pokud možno za přítomnosti postiženého zaměstnance nebo studenta. Bezprostředně nadřízený vedoucí je povinen sepsat nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu se zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz "Záznam o pracovním úrazu" (příloha č. 1), v případě studentů sepíše vyučující se studentem, který utrpěl pracovní úraz "Záznam o školním úrazu" (příloha č. 2).

Pokud tato lhůta není dodržena a nejsou dány vážné důvody ( v každém jednotlivém případě rozhoduje ad hoc kvestor VŠE) pro opožděné sepsání "záznamu", bude toto jednání považováno za porušení pracovní kázně.

Oba záznamy se vyhotovují ve trojím vyhotovení s tím, že jedno jeho vyhotovení se předá postiženému zaměstnanci nebo studentovi, v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům. Ostatní vyhotovení záznamu o úrazu předá bezprostředně nadřízený vedoucí ihned příslušnému bezpečnostnímu technikovi.

5. Příslušnost bezpečnostních techniků :

 • na VŠE: pro objekty Žižkov, Štěpánská, Černá, Točná, Mariánská, Nicov, Dobronice, Suchomel a pracoviště CTVS
 • na JM: se Záznam předá vedoucímu technické správy, který ihned povolá bezpečnostního technika, který tuto funkci vykonává dodavatelsky
 • na SÚZ: pro všechny objekty kolejí a menz
 • na CDMS: pro objekt Veleslavín
 • na F6: pro objekt Jindřichův Hradec.

6. Povinnosti bezpečnostních techniků:

 1. ohlásí pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím
  • Policii České republiky, pokud je podezření, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin
  • příslušnému zástupci odborového svazu
  • příslušné pojišťovně, u které je VŠE pojištěna - tj. v současnosti KOOPERATIVA, a.s.
  • příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce
  U smrtelných úrazů navíc:
  • Policii České republiky - vždy
  • příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance
  • vedení VŠE - rektorovi, kvestorovi.
 2. zasílá záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
  • příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce
  • příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance, studenta
  • pojišťovně, u které je VŠE pojištěna
 3. vyřizuje pracovní úraz s postiženým zaměstnancem nebo studentem až do doby jeho konečného vyřešení
 4. vede příslušnou zákonnou dokumentaci a uschovává ji po dobu deseti let.

V. Závěrečné ustanovení

1. V určitých, zákonem stanovených případech se zaměstnavatel, který za škodu odpovídá, může odpovědnosti zcela nebo částečně zprostit.

2. Platnost této organizační směrnice nastává prvého dne měsíce následujícího po jejím podpisu.

3. S touto směrnicí musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, za což odpovídají bezprostředně nadřízení vědoucí. Nesplnění této povinnosti bude považováno za porušení pracovní kázně.

4. Studenti jsou školeni při vstupní instruktáži do prvního ročníku bezpečnostním technikem VŠE.

5. Součástí této organizační směrnice je příloha č. 1 a 2.

6. Tato organizační směrnice ruší a nahrazuje směrnici kvestora č. 1/1998 o oběhu a vyřizování agendy úrazů na VŠE.

V Praze dne 21. března 2003

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
rektorka

Za správnost: Nevyjelová, l. 5671

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0 ( Aktuální verze SR 16/2007 ze dne 1. 1. 2011.)

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.