Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů (PR 09/2001)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Vysoká škola ekonomická v Praze
Pokyn rektorky č. 9 / 2001

aplikace § 60 zákona č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákona č. 210/2000 Sb. na Vysoké škole ekonomické v Praze

Rozdělovník : prorektoři, děkani fakult, kvestor, pedagogické odd., OSP, OFIS, kontrolní útvar

Uskutečňování programů celoživotního vzdělávání realizovaných podle novely § 60 zákona o vysokých školách v rámci akreditovaných studijních programů na VŠE se řídí následujícími pravidly:

I. Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání realizovaného v rámci akreditovaného studijního programu

(1) Program celoživotního vzdělávání realizovaný v rámci akreditovaného studijního programu (dále jen program CŽV) a podmínky pro přijetí do tohoto programu vyhlašuje děkan fakulty, na níž je akreditovaný obor studijního programu uskutečňován v řádném studiu.
(2) Program CŽV může být otevřen jen tehdy, není-li tímto omezována kapacita, kterou může VŠE jako veřejná vysoká škola nabídnout pro řádné studium v akreditovaných studijních programech.

II. Program CŽV, studijní plán

(1) Program CŽV má následující atributy, které musí být zveřejněny nejpozději při vyhlášení přijímacího řízení do tohoto programu:
- název,
- forma (prezenční, distanční nebo jejich kombinace),
- fakulta, která program garantuje a vyhlašuje,
- odpovídající akreditovaný studijní program a obor,
- studijní plán,
- standardní doba uskutečňování,
- výše úplaty.
(2) Program CŽV je tvořen vybranými předměty akreditovaného studijního programu a oboru. Je uskutečňován v prezenční nebo distanční formě nebo v jejich kombinaci a je poskytován za úplatu. Obsah předmětů včetně způsobu a podmínek ukončení odpovídají platnému akreditačnímu spisu těchto předmětů v řádném studiu.
(3) Časová a obsahová posloupnost studijních předmětů je stanovena studijním plánem programu CŽV.

III. Přijetí ke studiu programu CŽV

(1) Seznam otevíraných programů, lhůtu pro podávání žádostí o přijetí, podmínky přijetí a další potřebné náležitosti stanovuje a zveřejňuje děkan fakulty, která program vyhlašuje.
(2) Podmínkou přijetí ke studiu programu CŽV je úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou, případně další podmínky stanovené děkanem příslušné fakulty.

IV. Právní postavení účastníků programu CŽV

(1) Účastník programu CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách.
(2) Účastník přijatý do programu CŽV může za podmínek stanovených děkanem fakulty v souladu se studijním plánem a harmonogramem studia v programu CŽV využívat výukových kapacit VŠE, počítačovou síť VŠE a její zdroje včetně přístupu k síti Internet.
(3) Účastník programu CŽV je povinen po celou dobu studia dodržovat zásady pro provozování a využívání výpočetní techniky VŠE v platném znění, ustanovení vnitřních norem výpočetního centra, knihovny a dalších zařízení VŠE, jejichž služeb využívá.

V. Organizace studia

(1) Za organizaci studia v programu CŽV odpovídá gestor programu jmenovaný děkanem fakulty, která příslušný program vypisuje.
(2) Gestor programu zodpovídá za organizaci studia, zejména za
- sestavení studijního plánu a harmonogramu výuky a zkoušek pro tento program,
- zajišťuje nábor a výběr uchazečů,
- odpovídá za vedení potřebné dokumentace, styk s ostatními součástmi VŠE a pracovišti, která se podílejí na zabezpečení a realizaci programu,
- zabezpečení informování a styku s uchazeči a účastníky programů.
(3) Gestor programu zodpovídá za to, že účastníci programu budou prokazatelným způsobem seznámeni se svými právy a povinnostmi a vnitřními normami VŠE, které jsou povinni dodržovat.

VI. Způsob výuky a ověření studijních výsledků

(1) Na způsob výuky a ověřování studijních výsledků v programech CŽV se vztahuje přiměřeně platný studijní a zkušební řád VŠE pro studium v bakalářských a navazujících magisterských programech a platný studijní a zkušební řád pro studium v magisterských pětiletých studijních programech. Děkan fakulty, která program CŽV vypisuje, může stanovit další podmínky upravující způsob výuky a ověření studijních výsledků.
(2) Ověření znalostí z předmětů má podobu zápočtu nebo zkoušky a je shodné se způsobem ukončení příslušných předmětů v akreditovaných studijních programech.
(3) V programech CŽV není možné skládat bakalářské, souborné a státní závěrečné zkoušky.

VII. Uznání předmětů a zkoušek

(1) Kredity, které byly získány na VŠE nebo na jiné vysoké škole v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaných studijních programů mohou být úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§48 až 50), uznány až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaném studijním programu.
(2) O žádosti o uznání kreditů rozhoduje děkan fakulty, na níž je student řádně zapsán.

VIII. Ukončení studia

O absolvování studia v programu CŽV vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení.V Praze dne 21. září 2001

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
rektorka

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.