Hledat
Pokročilé hledání

Aplikace zákona č.101/2000 Sb.,v platném znění "o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů" (PR 04/2001)

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Vysoká škola ekonomická v Praze
Příkaz rektorky č. 4 / 2001

Rozdělovník:

1. V souvislosti s přijetím zákona o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb., dále jen zákon), vznikla Vysoké škole ekonomické v Praze povinnost/ § 47 zákona/, uvést do souladu s tímto zákonem zpracování osobních údajů, prováděných před účinností tohoto zákona.

2. Na základě výše uvedeného, ukládám, abyste prověřili veškeré agendy Vámi zpracovávané ,týkající se nakládání s osobními údaji. Zpracovávání těchto údajů podléhá režimu zákona,z toho vyplývá mimo jiné oznamovací povinnost VŠE vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů. Z těchto důvodů je třeba nahlásit právnímu referátu rozsah zpracování osobních údajů, a to formou vyplněného formuláře - "Oznámení o zpracování(změně zpracování) osobních údajů", který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

do 10. 5. 2001, dále aktuálně nahlašovat dle potřeby

3. Oznamovací povinnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které

  1. jsou součástí evidencí veřejně přístupných
  2. jejich zpracování je správci uloženo zákonem

4. Podle ustanovení § 8 zákona je každý zpracovatel povinen ukončit zpracování osobních údajů, pokud jsou v rozporu s tímto zákonem. Proto pokud nesplníte oznamovací povinnost podle bodu 2 Příkazu je nezbytně nutné ukončit jejich zpracovávání.

5. Zajistit souhlas subjektů ( studentů,zaměstnanců ) se zpracováváním osobních údajů, pokud se nejedná o některou z vyjímek taxativně stanovených v § 5 odst.2 zákona. U agend zpracovávajících citlivé údaje zajistit, aby subjekty daly ke zpracování výslovný písemný souhlas.

6. Přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

7. Znění zákona č.101/2000 Sb., v platném znění lze nalézt na internetové adrese http://www.uoou.cz/.

8. Tento Příkaz nabývá účinnosti podpisem.

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

Předpis už není účinný.

Stav dokumentu: 0

Přílohy tohoto předpisu:

  • Tento předpis nemá žádné přílohy.

Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.