Opatření rektorky k vyhlášení finanční podpory pro excelentní studenty v doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022 (PR 01/2021)

platný předpis

Anotace

Opatření rektorky k vyhlášení finanční podpory pro excelentní studenty v doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Sabina Zukalová prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: oddělení vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 6. 5. 2021 6. 5. 2021 10. 5. 2021
Podpis: Mgr. Sabina Zukalová v. r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 20. 9. 2021 Platnost do: 31. 8. 2022
Účinnost od: 20. 9. 2021 Účinnost do: 31. 8. 2022

Čl. 1
Základní ustanovení

Toto opatření stanovuje v souladu s článkem 4 odst. 3 Stipendijního řádu VŠE v Praze podmínky pro přiznání mimořádného stipendia studentům v doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách

Čl. 2
Podmínky pro přiznání mimořádného stipendia

Mimořádné stipendium je určeno začínajícím studentům v prezenční formě doktorského studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce, kteří se v době podání žádosti mohou zejména prokázat:

  • dvěma kvalitními recenzovanými články v příslušném oboru v časopisech evidovaných v databázích WOS nebo SCOPUS s významným podílem autorství,
  • kvalitní výzkumnou činností (např. přijaté příspěvky na vědeckých konferencích, práce na mezinárodních projektech apod.),
  • doporučujícím dopisem z předchozího studia či pracoviště.

Stipendium může být přiznáno až dvěma studentům. Výše mimořádného stipendia je stanovena na částku 150 000 Kč/rok/student.

V případě přiznání mimořádného stipendia bude částka studentovi rozdělena do 4 pravidelných čtvrtletních splátek, které jsou podmíněny odevzdáním „Zprávy o průběhu vědecké činnosti“ potvrzené školitelem, v níž bude specifikováno, jakých konkrétních výsledků student v uplynulém období dosáhl či jakým způsobem významně přispěl k rozvoji a zkvalitnění vědecké činnosti katedry či fakulty. Zpráva bude vyhodnocena proděkanem pro vědu a schválena prorektorem pro vědu a výzkum. Pokud studentovy výsledky nebudou shledány dostatečnými, může mu být stipendium odňato.

Žádosti v anglickém jazyce přijímá Oddělení vědy a výzkumu, a to v termínu od 20. září do 15. října 2021. Poté jsou žádosti bez zbytečného odkladu vyhodnoceny výběrovou komisí. Členy výběrové komise jmenuje rektorka; obvykle je členem komise prorektor pro vědu a výzkum a proděkani pro vědu z jednotlivých fakult. Po vyhodnocení navrhne výběrová komise rektorce pořadí žadatelů s doporučením poskytnutí či neposkytnutí stipendia. Návrh komise není pro rektorku závazný a stipendium nemusí být žadatelům uděleno.

Rektorka uděluje stipendium na dobu jednoho akademického roku.

Studentovi může být mimořádné stipendium vypláceno pouze ve standardní době studia.