Poplatky spojené se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze v akademickém roce 2019/2020 (PR 3/2019)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2020

Anotace

Tento příkaz rektora stanovuje výši poplatků spojených se studiem a výši poplatku za posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení platné v akademickém roce 2019/2020.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 21. 3. 2019 21. 3. 2019
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v .r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 21. 3. 2019 Platnost do: 31. 8. 2020
Účinnost od: 1. 9. 2019 Účinnost do: 31. 8. 2020

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje konkrétní výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020 podle § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen „zákon“) a článku 20 Statutu VŠE a výši poplatku podle § 48 odst. 7 zákona za úkony spojené s posouzením předchozího vzdělání jako splnění podmínky přijetí ke studiu do studijního programu uskutečňovaného VŠE nebo jejími fakultami u uchazeče, který získal zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

II. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 1 zákona a článku 20 odst. 2 Statutu VŠE činí 810 Kč.

2. Poplatek za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle 58 odst. 3 zákona a článku 20 odst. 3 Statutu VŠE činí:

 1. 21 000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců studia,
 2. 21 000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců studia,
 3. 34 500 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců studia.

III. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 5 Statutu VŠE činí 50 EUR.

2. Poplatek za studium studentů, kteří budou zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2019/2020 a později, ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí:

 1. 3 800 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v bakalářském nebo magisterském studijním programu s výjimkou poplatku podle písmene b),
 2. 3 800 EUR za celé studium v navazujícím magisterském studijním programu Economics of Globalization and European Integration,
 3. 5 000 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v doktorském studijním programu.

3. Poplatek za studium studentů, kteří byli zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2018/2019 a dříve, ve standardní době studia ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí 3 600 EUR za započatý akademický rok studia s následujícími výjimkami:

 1. 5 000 EUR za započatý akademický rok studia v doktorském studijním programu,
 2. 1 800 EUR za započatý akademický rok studia v navazujícím magisterském studijním programu International Management,
 3. 125 000 RUB za započatý akademický rok studia v bakalářském studijním programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Moskvě (pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2014/15 a dříve),
 4. 3 600 EUR za celé studium v navazujícím magisterském studijním programu Economics of Globalization and European Integration.

4. Překročí-li doba studia standardní dobu studia, činí poplatek za studium podle odstavce 2 a 3 (s výjimkou poplatku podle odstavce 3 písm. b) a odstavce 3 písm. d)) jednu polovinu uvedené částky za každý další započatý semestr studia; takto stanovený poplatek může děkan snížit za semestr, ve kterém student řádně ukončil studium, s přihlédnutím zejména k době studia v tomto semestru.

IV. Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení

 1. Poplatek podle § 48 odst. 7 zákona za posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jako splnění podmínky pro přijetí ke studiu v případě, že uchazeč podává přihlášku ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, činí 810 Kč.
 2. Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jako splnění podmínky pro přijetí ke studiu v případě v případě, že uchazeč podává přihlášku pouze ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, je bezplatné.

 Přílohy k tomuto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.