Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Vydávání publikací, knih, skript, pracovních textů a CD v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze (SR 09/2007)

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 1

Anotace:
Tato směrnice s celoškolskou působností stanovuje podmínky pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: PhDr. Libuše Doubravová
Dr. Ing. Jana Ištvánfyová
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Ing. Libor Svoboda
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Útvar / funkce ředitelka Nakladatelství
vedoucí ekonomického odboru
prorektorka pro vědu a výzkum
kvestor
rektor
Datum: 26. 5. 2009 2. 6. 2009 8. 6. 2009
Podpis:   PhDr. Libuše Doubravová, v.r.
Dr. Ing. Jana Ištvánfyová, v.r.
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., v.r.
Ing. Libor Svoboda, v.r.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v.r.
Platnost od: 01. 01. 2008 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 01. 01. 2008 Účinnost do: odvolání
Účinnost 1. změny od: 9. června 2009

Úvodní ustanovení

Účelem této směrnice je stanovení a sjednocení podmínek pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica (dále jen NO) a vytvoření podmínek pro podporu této činnosti zvýšením odpovědnosti všech pracovišť, které za vydávání a tisk publikací zodpovídají, a jejich zainteresovanosti na příznivých výsledcích ediční činnosti. Základním kritériem zainteresovanosti fakulty je to, že tržby prodejny NO z prodeje skript a dalších publikací po odečtení 15 % režie školy a 10 % na ediční činnost celoškolskou jdou následující rozpočtový rok ve prospěch příslušné fakulty na podporu ediční činnosti.

Rozpočtování nákladů ediční činnosti Nakladatelství Oeconomica (NO)

NO zpracovává kalkulace přímých nákladů ediční činnosti a následně hodnotí jejich plnění na krytí výrobních nákladů pro NO. Ty zahrnují tzv. výrobní cenu, která pokrývá přímé náklady spojené se vznikem titulu (DTP, polygrafická výroba, spotřebovaný materiál a redakční zpracování u publikací). Ostatní náklady ediční činnosti NO (osobní náklady a režijní materiálové náklady a služby aj.) jsou součástí rozpočtu příspěvku na vzdělávání VŠE a jsou rozpočtovány na středisko NO jako celek.
Tržby prodejny NO za prodej skript a dalších pracovních textů jsou určeny jako další finanční prostředky k podpoře ediční činnosti fakult a na vydávání publikací (včetně autorských honorářů a recenzí) v NO. Tyto prostředky jsou přidělovány v rozpočtu VŠE na příslušný rok přímo fakultám v závislosti na příjmech: fakulta získá v rozpočtu na ediční činnost 75 % objemu tržeb v předešlém roce za tituly příslušné fakulty vydané v NO (pro r. 2008 platí přechodná opatření - viz III.); 10 % z celkových tržeb za tituly vydané v NO v předešlém roce je určeno p. prorektorce pro vědu a výzkum pro pokrytí potřeb na celoškolské úrovni, 15 % z tržeb za tituly vydané v NO v předešlém roce tvoří režie VŠE.
Tržby z prodeje publikací jsou příjmem VŠE. Jejich skutečná výše se sleduje v členění za jednotlivé tituly a fakulty, což umožní uplatnit odpovědnostní princip při analýze nákladů a výnosů těchto titulů.

I. Skripta a pracovní texty (v tištěné i elektronické podobě)

 1. Příprava titulu
  1. Katedra připravující titul k vydání předloží k posouzení vedení fakulty
   • příslušný titul v elektronické podobě a jedenkrát vytištěný, včetně krátké anotace,
   • vyplněný "Objednávkový list" do úrovně "Doba použitelnosti v letech",
   • dva posudky oponentů (jeden z nich externí) s vyjádřením, zda doporučují vydání skripta a případně
   • podklad pro návrh odměny recenzentů,
   • požadovaný náklad.
    Doba použitelnosti (životnosti) titulu v letech je plně v kompetenci fakulty (nejdéle však 5 let)
  2. Děkan nebo jím pověřený proděkan fakulty doplní výchozí návrh honoráře za autorský arch a předloží objednávkový list spolu s titulem v elektronické a tištěné podobě, včetně anotace do NO.
  3. Ediční úsek NO doplní do Objednávkového listu údaje označené textem "Vyplňuje edice", dále počet povinných výtisků a počet výtisků do fondu CIKS, zpracuje přijaté podklady a předkalkulaci předá do týdne, výjimečně deseti dnů zpět fakultě. V Objednávkovém listu vyplní následující informace:
   • celkový náklad,
   • polygrafické zpracování,
   • DTP,
   • výrobní cena,
   • honorář autorů,
   • náklady na recenze,
   • celkové náklady (součet DTP, výrobní ceny, honorářů autorů, nákladů na recenze včetně DPH),
   • návrh ceny, zjištěný jako podíl součtu nákladů celkem a požadovaného nákladu.
  4. Kalkulovaná výrobní cena obsahuje výhradně přímé náklady výroby titulu. Neobsahuje přirážku, určenou na krytí celoškolské režie.
  5. Děkan nebo jím pověřený proděkan fakulty po projednání podkladu v ediční komisi posoudí ekonomické parametry titulu a s konečnou platností rozhodne o výši autorského honoráře, požadovaném nákladu, eventuální odměně recenzentů a po projednání s NO o výši ceny. Podpisem odpovědného pracovníka potvrdí i souhlas s ostatními parametry titulu, uvedenými v bodu 3, a objednávkový list předá k archivaci v NO.
  6. Pokud děkan nebo jím pověřený proděkan fakulty přistoupí po projednání s NO ke snížení ceny, je rozdíl mezi předpokládanými celkovými náklady a předpokládanými výnosy z prodeje (dále jen dotace titulu) převeden z rozpočtu fakulty do rozpočtu NO, a to před zadáním titulu do výroby.
  7. Úpravou ceny se rozumí jak její zvýšení, tak i snížení.
  8. Informace
   • číslo zakázky,
   • autoři,
   • název,
   • požadovaný náklad,
   • předpokládaná doba použitelnosti,
   • rozpočtované DTP,
   • rozpočtovaná výrobní cena,
   • rozpočtované celkové náklady,
   • prodejní cena,
   • rozpočtované výnosy z prodeje, z toho dotace titulu,
   • dotace titulu,
    jsou uloženy do databáze ekonomických výsledků titulu NO, kde jsou následně sledovány skutečné výnosy z prodeje.
 2. Sledování skutečných výnosů z prodeje titulu
  1. Skutečné výnosy z prodeje jednotlivých titulů se pravidelně přenášejí do databáze vydaných titulů NO. Analýza rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými výnosy z prodeje (zvýšenými případně o dotaci titulu) probíhá na úrovni děkana nebo jím pověřeného proděkana fakulty minimálně jednou za semestr. Výstupem této analýzy jsou rozhodnutí týkající se úprav edičních plánů jednotlivých fakult a konečné ekonomické vyhodnocení titulu.
  2. Konečné vyhodnocení ekonomických výsledků konkrétního titulu následuje:
   1. po rozhodnutí o makulaci před uplynutím doby jeho předpokládané životnosti,
   2. po uplynutí předpokládané doby životnosti skripta, nebo
   3. před uplynutím doby životnosti, a to po vyprodání zásoby titulu v případě, že příslušná katedra nebude vyžadovat dotisk titulu.
  3. Na vyhodnocení ekonomických výsledků podle písm. b) předchozího odstavce navazuje vždy výslovné rozhodnutí, které se týká neprodaných výtisků. V této souvislosti přicházejí v úvahu následující možnosti:
   1. neprodané výtisky se prodávají za sníženou cenu (viz bod. č. 4), nejdéle však 1 rok,
   2. neprodané výtisky odkoupí příslušná fakulta za skladovou cenu,
   3. neprodané výtisky se makulují na náklady příslušné fakulty (ve skladových cenách) z rozpočtu na ediční činnost. V případě, že v příslušném rozpočtovém roce bude tento rozpočet vyčerpán, hradí se z následujícího rozpočtového roku.
  4. V případě dalšího prodeje titulu za sníženou cenu (viz 3 a) se daný titul nejdříve finančně vypořádá mezi fakultou a NO (fakulta uhradí z rozpočtu na ediční činnost rozdíl mezi sníženou a vypočtenou cenou).
  5. Dotisky:
   1. řeší se podle požadavku fakulty před uplynutím životnosti,
   2. NO má právo dotisku v případě zajištěného odbytu (např. objednávka od mimoškolního zadavatele). Tyto výtisky nejsou součástí vypořádání mezi příslušnou fakultou a NO (případné makulace jsou k tíži NO),
   3. U dotisků navrhuje NO odměnu autorovi ve výši 20 % z původního honoráře po vyprodání titulu, která bude hrazena z rozpočtu příslušné fakulty na ediční činnost.

 

II. Knižní publikace (v tištěné i elektronické podobě)

a. odborná kniha

Příprava titulu
Titul musí být zařazen do Edičního plánu na příslušný rok. Rozhodnutí o zařazení titulu do Edičního plánu pod označením OK (odborná kniha) je v kompetenci fakulty. Vydání těchto děl bude schvalovat Rada nakladatelství na základě doporučení vědecké redakce.

Autor předloží k posouzení proděkanovi pro vědu a výzkum návrh externích i interních recenzentů před zahájením vlastního recenzního řízení.
Dále příprava titulu probíhá stejně jako ve článku I bodě a1) s tím, že k příslušnému rukopisu musí být do NO dodána kromě anotace v češtině i anotace v anglickém, popř. jiném světovém jazyce, a seznam externích recenzentů schválený a podepsaný proděkanem pro vědu a výzkum příslušné fakulty.

Rozhodnutí o zařazení titulu do příslušného Edičního plánu je v kompetenci fakulty. Konečné rozhodnutí o vydání díla, o jeho ceně, nákladu a honoráři je v kompetenci Rady nakladatelství na základě doporučení vědecké redakce (poradní orgán Rady nakladatelství pro odborné knihy).

Formu publikace určí NO ve spolupráci s proděkanem pro vědu a výzkum příslušné fakulty v závislosti na nákladu, počtu stran i předpokládaném odbytu poptávky (návrh: do 400 stran brožované vydání, náklad min. 200 ks).

b. vysokoškolská učebnice

Příprava titulu

Příprava titulu a jeho předání do NO probíhá stejně jako u skript včetně honorářů.

Rozhodnutí o zařazení titulu do příslušného Edičního plánu je v kompetenci fakulty. Konečné rozhodnutí o vydání díla, o jeho ceně, nákladu a honoráři je v kompetenci Rady nakladatelství.

Formu publikace určí NO ve spolupráci s proděkanem pro pedagogiku příslušné fakulty v závislosti na nákladu, počtu stran i předpokládaném odbytu poptávky (návrh: do 400 stran brožované vydání, malonákladové tituly také).

 

Obecné pokyny pro publikace (odborné knihy i vysokoškolské učebnice)

Doba použitelnosti (životnosti) u publikací je 5 let.

Celkový obsah, forma a tím i vyšší náročnost na redakční a polygrafické zpracování u těchto titulů je větší a promítá se do celkových nákladů i do prodejní ceny.

Prodejní cena

 • autorský honorář, recenze,
 • náklady na redakční zpracování,
 • náklady na přípravu do tisku (DTP, osvit),
 • výrobní náklady,
 • DPH.

Náklady spojené s přípravou a výrobou knižní publikace hradí NO mimo autorského honoráře a recenze, které hradí příslušná fakulta z rozpočtu na ediční činnost

Na základě celkových nákladů je navržena prodejní cena. Cena malonákladových titulů (200-300 ks) je natolik vysoká, že především u těchto titulů potřebuje NO spoluúčast fakult či sponzorský příspěvek. Tyto malonákladové tituly budou tvořit meziskupinu zařazenou mezi "skripta" a "publikace" (brožované vydání, předloha zpracovaná autorem bez následné úpravy na DTP apod.).

Fakulty do částky určené na podporu ediční činnosti zahrnou i odměnu autora publikace ve formě honoráře. Tato částka se může považovat za dotaci titulu a ovlivnit konečnou prodejní cenu.

U dotisků navrhuje NO odměnu autorovi ve výši 20 % z původního honoráře po vyprodání titulu, která bude hrazena z rozpočtu příslušné fakulty na ediční činnost.

Knižní publikace sleduje NO po jednotlivých titulech (zakázkách) v ekonomickém informačním systému a vyhodnocuje jejich ekonomické výsledky minimálně 1x za rok, případné makulace budou k tíži fakulty (zaúčtovány na zakázce).

Tento metodický pokyn platí pro všechny publikace vydané po datu účinnosti.

Přechodná ustanovení

Pro rok 2008 budou vzhledem k přijetí nových ustanovení pro ediční činnost platit přechodná opatření. Fakultám se rozdělí 60 % celkových tržeb v poměru 1/2 jako v roce 2007 a 1/2 dle skutečných tržeb roku 2007. Prorektorce pro vědu a výzkum bude pro pokrytí případných dalších potřeb přiděleno 25 % celkových tržeb. Režie VŠE tvoří 15 % tržeb.

Rozdělení tržeb nakladatelství v %:

rok fakulty pror. VaV režie celkem
2008 60 25 15 100
2009 a další 75 10 15 100

 

LIST ZMĚN:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum:
1 2 Doplnění textu v bodě I.a 1.) "včetně krátké anotace" 9. 6. 2009
1.2 3 Doplnění textu v bodě I. a 2.) "včetně anotace! 9. 6. 2009
1.3 3 Doplnění textu v bodě I. a 3.) !předkalkulaci" 9. 6. 2009
1.4 4,5 vložení nových bodů a textu v bodě II. – bod a) odborní kniha, bod b) vysokoškolská učebnice až po oddíl "Obecné pokyny pro publikace (odborné knihy i vysokoškolské učebnice)" 9. 6. 2009

Neaktivní předpis.

Stav dokumentu: 1

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.